Slutreplik på GP debatt – Göteborg sätter ned foten mot alla former av stöd till extremism

Det är bra att vi i Göteborg har en kraftig majoritet i politiken som sätter ned foten mot alla former av stöd till extremism. Vi hoppas nu att övriga politiska Sverige följer efter Göteborgs tydlighet, skriver bland annat Martin Wannholt (D) partiledare och kommunalråd.

Martin Wannholt, Jessica Blixt, Per Holm och Mariette Risberg i slutreplik om att stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd.

Slutreplik på tidigare publicerade artiklar om att stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd:
5/3 Rätt att stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd, Demokraterna >>

9/3 Demokraterna sprider skrämselpropaganda om islamism, Vänsterpartiet >>

15/3 Är Ibn Rushd extremister eller en viktig väljarbas?, ordförande i Ibn Rushd >>

En stor majoritet av Göteborgs stads politiker och politiska partier har beslutat att dra in det kommunala stödet till studieförbundet Ibn Rushd. Detta på rekommendation av såväl social resursförvaltning som Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Främsta skälet är enligt stadens tjänstepersoner kopplingar till islamistisk extremism, antisemitism, rasism och kvinnoförtryckande synsätt och handlingar hos flera av Ibn Rushds medlemsorganisationer och samverkanspartners.

Osaklig smutskastning
Zana Muhammed, ordförande för Ibn Rushd, svarar inte på kritiken utan väljer istället att komma med osakliga personangrepp och vill ägna sig åt smutskastning. Det får stå för honom. GP:s läsare och medborgarna förtjänar en uppriktig debatt om sakfrågan. Den handlar om ett tydligt avståndstagande till islamistisk extremism.

Att vara saklig och sann har betydelse. Det bör därför klargöras att stadens tjänstepersoner förordade avslag till Ibn Rushd på grund av de allvarliga uppgifter som granskningarna påvisat.

Stadens Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, som fick i uppdrag av Social resursförvaltning att uttala sig närmare om Ibn Rushd, skriver i sitt utlåtande:

”Studieförbundet Ibn Rushd har vid upprepade tillfällen omgärdats av uppgifter om koppling till och samröre med individer och organisationer inom den våldsbejakande extremistiska miljön. Det är uppgifter som gör gällande att studieförbundet och dess medlemsföreningar misstänks bland annat för att ha bjudit in föreläsare som gett uttryck för antisemitism, homofobi och varit mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Det har även förekommit föreläsare som spridit våldsbejakande, kvinnoförnedrande och antidemokratiska budskap”

Rena direktörslöner
En ytterligare omständighet som sticker ut i yttrandet från Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, är ekonomin hos Ibn Rushds Västra. Studieförbundet ger gärna sken av att vara eldsjälar som arbetar över en kanelbulle men i själva verket sitter förbundets anställda inne på direktörslöner.

Trots att antalet anställda minskade från 7 personer 2018 till 5 personer under 2019 ökade personalkostnaderna med 40 procent. Den genomsnittliga personalkostnaden per anställd under 2019 uppgår till strax över en miljon kronor. Det är höga löner och avslöjar att göteborgarnas skattebidrag till Ibn Rushd inte har prioriterats för den folkbildande verksamhet bidragen var avsedda för.

Vidare är det svårt att hitta evidens för att studiecirklar i just islam och arabiska (vilket utgör huvuddelen av den allt mindre andel av bidragen som faktiskt gått till någon verksamhet) skulle minska avståndet mellan människor i utsatta områden och majoritetssamhället.

Det är anmärkningsvärt att Ibn Rushds ordförande helt bortser från granskningarnas slutsatser om medlems- och samarbetspartners med extremistiska kopplingar. Ansvarstagandet lyser med sin frånvaro.

I stället skriver ordföranden att: ”redan 2015 kontaktade imamer i våra medlemsföreningar enheten mot våldsbejakande extremism med förslag på hur de kan stödja stadens arbete. Sex år senare har vi inte fått svar”. Någon sådan kontakt finns dock inte dokumenterad enligt stadens tjänstepersoner.

Påtryckningar mot folkvalda
Vi ser också med stor oro på Ibn Rushds allt mer desperata metoder för att ”göra sin röst” hörd. Flera enskilda folkvalda kommunfullmäktigeledamöter i Göteborg, ofta med utländsk bakgrund, blir uppringda, ifrågasatta och utsatta för mindre smickrande påtryckningar samt hänvisning till att påstådda ”lojaliteter” borde följas. Personer med tydliga partikopplingar används flitigt i propagandan för fortsatta bidrag.

Ibn Rushd har lyckats mobilisera ett identitetspolitiskt stöd från vänsterpartierna V, MP och Fi i Göteborg och försöker gemensamt med dessa partier dölja extremistfrågan med hänvisning till helt andra samhällsproblem som islamofobi och rasism. Det är ovärdigt ett demokratiskt samtal. Vi kan alla påminna oss om hur Amineh Kakabaveh, utkastad ur Vänsterpartiet för sin rakryggade ställning mot den islamistiska extremismen, i riksdagen tog upp fler exempel på hur Ibn Rushd missbrukat skattebetalarnas förtroende (Interpellation 2019/20:469).

Det är bra att Muhammed lyfter frågan om ”röstboskap”, men han riktar den tyvärr åt fel håll. Vi är många politiker som inför valet uppmärksammade inbjudningar till besök och politiska diskussioner hos religiösa och etniska föreningar. En påfallande likhet vid flera besök var att någon ”hög” man, det är alltid en man, gärna redovisar hur ”många väljare” man kan mobilisera om ”samtycke” uppstår. Detta är en ren förnedring av den enskilde individens rösträtt, ett demokratiskt haveri. Vi tackade från demokraternas sida därför nej i valrörelsen till fortsatta besök.

Avslutningsvis är det allt annat än folkbildande, sakligt eller sant att påstå att religionsfriheten och föreningsfriheten inskränks och att demokratin hotas för att Ibn Rushd inte längre skattefinansieras i Göteborg och att ett fåtal personer inte längre uppbär miljonlöner.

Avslutningsvis är det allt annat än folkbildande, sakligt eller sant att påstå att religionsfriheten och föreningsfriheten inskränks och att demokratin hotas för att Ibn Rushd inte längre skattefinansieras i Göteborg och att ett fåtal personer inte längre uppbär miljonlöner. Tvärtom är det ur ett demokratiskt perspektiv viktigt att säkerställa att extremistisk verksamhet aldrig finansieras med våra gemensamma resurser. Det är bra att vi i Göteborg har en kraftig majoritet i politiken som sätter ned foten mot alla former av stöd till extremism. Vi hoppas nu att övriga politiska Sverige följer efter Göteborgs tydlighet.

Martin Wannholt (D) partiledare och kommunalråd
Jessica Blixt (D) kommunalråd
Mariette Höij Risberg (D) ledamot i Socialnämnd centrum
Per Holm (D) ledamot i Socialnämnd centrum

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Trafiknämnden spelar högt med Slottsskogens entré

En ny älvförbindelse från Lindholmen till Linnéplatsen kommer att förbättra Göteborgs kollektivtrafik. Men trafiknämndens utredningsarbete går i otakt med omvärlden. Flera frågeställningar måste nu redas ut för att inte riskera förseningar och kunna påskynda utbyggnaden, skriver Henrik Munck (D), Suzan Gelesits (D) och Martin Wannholt (D).

Efter flera års utredning ska Trafiknämnden den 18 mars besluta om trafikprojektet med den så kallade Lindholmsförbindelen ska gå vidare mot projektering och därefter byggas till en kostnad av totalt cirka 6 miljarder kronor. Ett av Göteborgs största trafikprojekt under 2000-talet.

Men flera frågeställningar måste redas ut innan man kan ge projektet grönt ljus. En av de mest känsliga delarna i projektet är tunnelmynningen i slänten nedanför Naturhistoriska muséet i Slottsskogen.

Göteborgs park- och naturnämnd skriver om tunnelmynningen i sitt remissvar att ”Förvaltningens viktigaste synpunkt är att föreslagen utformning för Linnéplatsen inte är möjlig utifrån påverkan på Slottsskogens parkmiljö”. Man skriver vidare att alternativ för att låta tunneln gå djupare och under mark även vid Slottsskogens entré bör undersökas i första hand, och att man i andra hand förordar en ny tunneldragning som helt undviker Linnéplatsen.

Planerna krockar
En orsak till det stora ingreppet vid Linnéplatsen är att Trafikkontoret planerar för en spårväg på Övre Husargatan. Men i byggnadsnämndens slutliga utkast för Göteborgs nya översiktsplan planeras Övre Husargatan för mer stadsliv, något som vi Demokrater delar.

Men problemen slutar inte där.

I förslaget till ny översiktsplan anges att en förlängning av Chalmerstunneln via Medicinareberget till Linnéplatsen skulle ”kunna öka kapaciteten och korta restiderna betydligt”. Trafiknämnden kommenterar detta med att ”Dock så hanteras inte hänsynstagande till ett sådant eventuellt projekt inom ramen för Lindholmsförbindelsen”.

Trafiknämnden är alltså på väg att besluta om en tunnelmynning och ett stort spårkryss där park- och naturnämnden planerar för att istället ytterligare försköna Slottsskogens entré. Trafiknämnden är också oenig med byggnadsnämnden kring den fortsatta stadsutvecklingen i området.

Vi i Demokraterna vill att oenigheten inom stadens organisation reds ut innan projektet kring Lindholmsförbindelsen ges grönt ljus i trafiknämnden. Frågeställningarna kring Slottsskogen, Linnéplatsen och Övre Husargatan behöver ges mer underlag. Innan skarpa beslut fattas.

Saknas trafikanalyser
Utöver Slottsskogsproblemet saknas också en grundläggande trafikanalys kring hur nya kollektivtrafiklinjer från Biskopsgården, Eriksberg och Volvo Lundby via Lindholmsförbindelsen skulle kunna ge kortare restider för många göteborgare.

Vi vill påskynda kollektivtrafikutbyggnaden i Göteborg, och om möjligt tidigarelägga Lindholmsförbindelsen. Detta gör det än mer angeläget att utredningsmaterialet i detta skede blir bättre förankrat och genomarbetat vad gäller genomförbarhet, och att trafiklösningen i slutänden verkligen kommer ge stor nytta för göteborgarna i vardagen.

Henrik Munck (D), kommunalråd
Suzan Gelesits (D), ledamot park- och naturnämnden
Martin Wannholt (D), kommunalråd och partiledare

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Rätt att stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd

Demokraterna har varit drivande för att stoppa bidragen till det kritiserade studieförbundet Ibn Rushd. Göteborgarnas skattemedel får aldrig aktivt stödja islamism, antisemitism, rasism, kvinnoförtryck och verksamhet som motverkar demokrati och integration, skriver bland annat Martin Wannholt (D), partiledare och kommunalråd.

Martin Wannholt, Jessica Blixt, Per Holm och Mariette Risberg skriver på GP debatt 6 mars 2021

Under täckmantel av folkbildning har Göteborg skattefinansierat islamistisk verksamhet som riskerar att öka utanförskap och spä på motsättningar mellan människor i vår stad. Allt under förespegling att stödet går till verksamhet ”som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”.

Demokraterna yrkade redan i juni 2020 att bidragen till Ibn Rushd skulle stoppas men Alliansen och Socialdemokraterna ville att ytterligare utredning skulle inledas, vilket då gjordes. Nyligen stoppades äntligen Göteborgs skattefinansiering av det starkt kritiserade studieförbundet Ibn Rushd av en bred majoritet i Socialnämnden Centrum. Ett viktigt beslut men som borde ha tagits långt tidigare. Att även Socialdemokraterna i åtminstone Göteborg tydligt nu sätter ner foten mot extremismen är något vi välkomnar.

Väckt starka reaktioner
Några som tyvärr varken håller med om beslutet eller granskningarnas slutsatser är de rödgrönrosa partierna – Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ – som alla vill fortsätta betala ut kommunalt stöd till Ibn Rushd. Daniel Bernmar, gruppledare för Vänsterpartiet intervjuas i GP. Han rasar då över vad han påstår varit ”en djupt rasistisk kampanj” och ”häxjakt” som är politiskt driven, mot Ibn Rushd. Vidare skriver Bernmar i ett meningsutbyte på sitt twitterkonto att ”antisemitism finns om man kollar vad personer sagt och gjort i andra sammanhang men ytterst sällan”

Med brandattentatet mot synagogan i Göteborg för några år sedan i minnet går det inte att acceptera skattefinansierad antisemitism med Bernmars motivering. Inte ens om hans påstående om ”ytterst sällan” hade varit sant.

Resonemanget är rakt igenom ett dråpslag mot våra gemensamma demokratiska värden och mot göteborgarna – oavsett deras tro eller ursprung. Avstånd mot antisemitism kan inte utövas med selektiva glasögon.

I sitt uttalande förminskar Bernmar (V) tyvärr också muslimer och föser in dem i en islamistisk fålla som de är lika trötta på att förknippas med, som att hänvisas till. Hans uttalande riskerar också att förstärka den negativt stereotypa bilden av muslimer som problematiska och intoleranta.

Kontroversiella samarbeten
Bland Ibn Rushds medlemsföreningar återfinns den strikt salafistiska och extremistkopplade Bellevuemoskén och Erdogans auktoritära regims moské. Vidare en förening som bjudit in en ökänd antisemitisk föreläsare och en predikant som talat om att 12-åriga flickor hamnar i helvetet om de inte täcker sig och en moské som på sin hemsida rättfärdigat polygami med hänvisning till islam och som redogjort för parallella juridiska regelverk och kvinnors underkastelse.

Flera andra har bedrivit könssegregerade verksamheter som förstärker hedersnormer och begränsar unga flickors liv varje dag. Ytterligare en förening har bjudit in en ökänd kontroversiell predikant som förespråkat dödsstraff för den som lämnar islam.  Två ytterligare föreningar har redovisat öppna kopplingar till den starkt antisemitiska och islamistiska turkiska rörelsen Milli Görüs.

Göteborgs stads interna granskningar, som tagits fram med hjälp av bland andra Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet och samordningsfunktionen mot våldsbejakande extremism, bekräftar tidigare kartläggningar som gjorts av både forskare och journalister. De pekar även på att Ibn Rushds verksamhet i hög utsträckning ägnat sig åt religionsutövning i strid mot villkoren och förordningen för statsbidraget till Studieförbunden.

Antisemitism, rasism och kvinnoförtryckande synsätt och handlingar får aldrig finansieras med göteborgarnas skattepengar.

Studieförbunden ingår i Folkbildningsrådet som gör kontinuerliga granskningar av sina studieförbund, dvs sig själva. Vi efterfrågar en ordentlig extern granskning av Folkbildningsrådets verksamhet för att säkerställa att inte heller statliga medel tillåts finansiera odemokratisk verksamhet.

Vi i Demokraterna är glasklara. Antisemitism, rasism och kvinnoförtryckande synsätt och handlingar får aldrig finansieras med göteborgarnas skattepengar. Demokraternas arbete för att få bukt med skattefinansiering av odemokratisk verksamhet och utbetalningar till renodlat fusk stannar inte vid Ibn Rushd. Alla partier måste dra en skarp gräns mot rasism, islamofobi och antisemitism.

Demokraterna kommer outtröttligt att fortsätta arbetet för demokratin och att göteborgarnas pengar ska användas ansvarsfullt.

Martin Wannholt (D), partiledare och kommunalråd

Jessica Blixt (D) kommunalråd

Per Holm (D), socialnämnd centrum

Mariette Risberg (D), socialnämnd centrum

Länk till artikeln i GP >>

Debattartikel i GT – Socialtjänstens insatser måste kunna följas upp

Demokraterna vänder sig mot att övriga partier i Göteborg inte efterfrågat resultat av socialtjänstens insatser. Vi vill se en bättre redovisning av vilken betydelse de olika stöd- och hjälpinsatserna resulterar i för den enskilde socialhjälpstagaren.

Demokraterna skriver i GT om ett förändrat uppföljningssystem i Göteborgs socialnämnder.

Demokraterna skriver i GT om ett förändrat uppföljningssystem i Göteborgs socialnämnder.

Vi vill helt enkelt få klarhet i om de insatser som ges är effektiva och i vilken grad de faktiskt bidrar till att avhjälpa brister i utsatta människors livssituation. En stor andel av de insatser socialtjänsten beslutar om hänger samman med ”köp av tjänster”. Det innebär att vård, behandling och liknande insatser inte sker i kommunens egen verksamhet utan upphandlas av privata aktörer och statliga institutioner. Här lämnar bristen på uppföljning och beställarkompetens mycket i övrigt att önska. Hur skall vi kunna skilja de sämre leverantörerna av vård och behandling från de som levererar goda insatser med hög kvalitet?

Vi kunde för några veckor sedan se ett inslag i Uppdrag granskning om ett ungdomshem för flickor, drivet av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Ungdomshemmets målgrupp var flickor mellan cirka 13 till 18 år med en mycket trasslig och traumatisk uppväxt och bakgrund. Reportaget var en skakande berättelse om kränkning, förnedring, våld och sexuellt utnyttjande av de barn som vid olika tillfällen vistats på ungdomshemmet. I programmet intervjuades flera barn och unga vuxna som på ett sakligt och förtroendegivande sätt kunde redogöra för sina upplevelser. Det är tragiskt att det ännu en gång ska krävas grävande journalistik för att missförhållanden bland barn som är placerade på institutioner ska uppmärksammas. Sedan UG:s avslöjande är det aktuella ungdomshemmet stängt, vilket kan känns som en tröst. Frågan inställer sig dock, finns det fler barn och unga som far illa?

Den statliga utredningen om vanvård i den sociala barnavården (SoU 2011:6) initierades först efter att människor berättat i medier om sina erfarenheter av övergrepp och misshandel från sin tid i barnhem eller fosterhem. Utredningen konstaterade att två tredjedelar av de placerade barnen vittnade om att de utsattes för övergrepp och försummelse under sin tid i den sociala barnavården. Även resultaten från de kommuner som bedrivit systematisk uppföljning av placerade barn mellan åren 2018 – 2020 genom metoden ”Uppföljning av barn och Unga” (UBU) är nedslående. Drygt en tredjedel av barnen som varit placerade hos SiS, uppger att de blivit kränkta under placeringstiden.

Placeringar av barn på institution är kostsamt. Dyra blir de först om insatsen inte får avsedd resultat. Än värre som i det aktuella fallet där barn utsätts för kränkningar, förnedring och sexuellt utnyttjande.

Göteborgs socialtjänst är en av de aktörer som genom åren köpt tjänster av det aktuella ungdomshemmet. För insatsen har Göteborgs stad betalat en dygnskostnad mellan 8 300 – 8 600 kronor per dygn. Lågt räknat har varje placering kostat Göteborgs stad 257 300 kronor i månaden eller drygt 3 miljoner per år.

Vi är nog alla överens om att omsorg för samhällets mest utsatta måste få kosta. Att det förekommer vanvård av barn och att socialtjänsten brister i uppföljningen av placeringarna, kommer vi dock aldrig att acceptera.

Göteborgs stad köper varje år in vård för barn och unga för hundratals miljoner kronor. Från SiS köptes vård för cirka 170 miljoner kronor under 2019. Det är anmärkningsvärt att stadens ledning saknat intresse för vilken betydelse dessa miljoner har haft för de enskilda hjälpsökande individerna och vilka resultat som uppnåtts ur individens perspektiv.

Svaren på frågorna får vi emellertid vänta på tills socialtjänsten implementerar systematisk uppföljning på individnivå. Då blir de hjälpsökande själva den viktigaste källan för den information som behövs för att skydda utsatta barn från vanvård och samtidigt uppnå goda resultat inom socialtjänsten.

Demokraterna vill göra skillnad genom att driva riktningen mot en resultatstyrd socialtjänst där uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet är i fokus.

Jessica Blixt (D)
Oppositionsråd i Göteborg

Kjell Larsson (D)
Ledamot socialnämnd Sydväst

Gunnar L. Barrvik (D)
Ledamot socialnämnd Nordost 

Peter Svanberg (D)
Ledamot socialnämnd Hisingen 

Per Holm (D)
Ledamot socialnämnd Centrum

Marco Fredin (D)
Sakkunnig individ och familjeomsorg 

Länk till artikeln i GT >>

På GP debatt – Så kan Gårdaskolan och andra gamla byggnader bevaras

”Rivningsdebatten” har blossat upp igen efter att föreningen FASAD uppmärksammat att fastighetskontoret har ansökt om rivningslov för den vackra men illa underhållna Gårdaskolan. För att bevara skolan behöver vi öppna upp för näringslivets aktörer som förmår att skapa de värden som skolan verkligen kan ge till staden, skriver bland andra Jan Jörnmark (D).

Gårdaskolan

Gårdaskolan. Foto: Jan Jörnmark

Flera partier inklusive Demokraterna har gjort tydligt att vi vill se ett bevarande. Men det som gör saken värre är att kommunalt ägda byggnader i Göteborg ständigt hamnar i liknande situationer. Det beror på en större bakomliggande sjukdom.

Att byggnaden står på trafikmark i strid med gällande plan förklarar inte förfallet. Stadsplanen togs fram 1965 under stadsförstörelsens högperiod för att dra fram en monstruös motorled från Gårda rakt genom hela staden. Av de storslagna planerna blev en tummetott och det planerade jättemotet slutar nu abrupt i den lilla Fabriksgatan. Påfarten tar sig därför runt Gårdaskolan istället för genom den. Byggnaden har alltså stått i strid med plan i 55 år. Det har ända sedan dess varit möjligt att starta ett ärende för att ändra planbestämmelserna till ett bevarande.

Saknar strategi
Grundorsaken till byggnadens förfall finns istället i att Göteborg Stad saknar en genomtänkt strategi för att bevara äldre byggnader. Eftersom dessa fastigheter är gamla och den stora inledande bygginvesteringen med stigande ålder närmar sig noll ses de som lämpliga för att erbjuda lågt prissatta lokaler för kultur- och föreningsverksamhet. Men låga hyror leder tyvärr till att hyresintäkterna inte kan täcka byggnadens behov av kontinuerligt underhåll. Byggnaden går inte runt ekonomiskt och vid varje renoverings- och investeringsbehov finns starka ekonomiska incitament för att skjuta på underhållet lite till. …och lite till …och lite till. Kulturhistoriska och ekonomiska värden urholkas sedan, efterhand som byggnader förfaller utan möjlighet till ett systematiskt underhåll. Det slumpmässiga sätt man lappat och lagat på Gårdaskolan är ett uttryck för den ”strategin”.

Göteborgs Stads försäljning av Auktionsverket på Tredje Långgatan är annat exempel på hur äldre kommunala byggnader i privata händer hittat nya användningsområden som skapat stora nya stadsutvecklingsvärden

En annan negativ effekt är att omfattningen av stadens bidrag till förenings- och kulturverksamheter blir svåröverskådlig. Verksamheterna får stöd genom idrotts- och föreningsnämndens respektive kulturnämndens bidrag men också via lågt satta hyror från Fastighetskontoret och Higab. Det långsamma förfall det leder till är ett gammal rödgrönt arv som det nu är hög tid att vi hanterar.

Ett tydligare upplägg som gör det möjligt att underhålla byggnaderna är att hyrorna höjs till en nivå som gör det möjligt att underhålla dem, samtidigt som bidragen från nämnderna ökar för att täcka denna högre hyra. En positiv effekt är också att omfattningen av stadens stöd till förenings- och kultursektorn då blir mer överblickbart.

Arbetat framgångsrikt
Ett gott exempel på hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan hanteras på ett både strategiskt och ekonomiskt hållbart sätt finns i Borås. Kommunen har där arbetat framgångsrikt med bevarandet av vackra äldre industribyggnader genom att koppla dem till större utvecklingsprojekt. Där har man också räknat på hur mycket nybyggnad som behövs för att kunna finansiera bevarandet av de gamla byggnaderna. I Göteborg har Peab en liknande strategi med nybyggnad och bevarande vid Lyckholms fabriker, men har ännu inte rott det hela vägen i land. Göteborgs Stads försäljning av Auktionsverket på Tredje Långgatan är annat exempel på hur äldre kommunala byggnader i privata händer hittat nya användningsområden som skapat stora nya stadsutvecklingsvärden.

Samverkan med näringslivet
Från tidigare erfarenheter av uppskattningar om liknande projekt vet vi också att kostnaderna för att renovera Gårdaskolan sannolikt kommer att visa sig vara betydligt högre än 20 miljoner kronor, utan att fördenskull lösa några av byggnadens verkliga problem. Vi vill därför att fastighetskontoret i första hand söker en lösning för att bevara fastigheten utan att det innebär stora kostnader för skattebetalarna. Det bästa vore därför att integrera renoveringen av Gårdaskolan i ett utvecklingsprojekt för hela kvarteret. Där vill vi öppna för att samverka med näringslivet så att byggnaden skapar en kvalitet för helheten. Vid en försäljning går det att avtala om både bevarande och om verksamheter och hyresnivåer om det bedöms som lämpligt.

Det förfall och slumpmässiga underhåll som syns på Gårdakolan är inte värdigt. Det bästa skyddet för en gammal byggnad är en aktiv och ekonomiskt sinnad förvaltare med goda utvecklingsidéer. Därför vill Demokraterna öppna för de av näringslivets aktörer som förmår att skapa de värden som skolan verkligen kan ge till staden.

Martin Wannholt (D) , kommunalråd

Patrik Höstmad (D), fastighetsnämnden

Jan Jörnmark (D), byggnadsnämnden och HIGAB

Irene Sjöberg-Lundin (D), kulturnämnden

Niclas Winterquist (D), idrott- och föreningsnämnden

Lars Kerla (D), lokalnämnden

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Låt vanligt folk vara med och påverka hur staden ska se ut

Göteborg behöver ett skönhetsråd. Varför det? – är det inte ”bra som det är ” – kanske många nu tänker. Vi måste få ordning på vår stad. Vi ser en stad rivas i bitar och slumpen verkar göra valen – vi tycker Göteborg förtjänar bättre, skriver bland andra Irène Sjöberg Lundin, Demokraterna.

Iréne Sjöberg Lundin, Karin Lindberg och Per Anders Örtendahl skriver på GP debatt om att Göteborg behöver inrätta ett skönhetsråd.

Iréne Sjöberg Lundin, Karin Lindberg och Per Anders Örtendahl skriver på GP debatt om att Göteborg behöver inrätta ett skönhetsråd.

Vi tycker att människorna i Göteborg förtjänar en stad som andas kultur och kunskap. En stad man som göteborgare känner sig stolt och lycklig över att både vara, och leva i. Ett Skönhetsråd handlar inte bara om arkitektur – det handlar om hela känslan i stadsrummet – om detaljerna och om helheten. Och detta går att göra bättre.

 • Det handlar om att koppla ihop då och nu.
 • Det handlar om att ta vara på kunskap.
 • Det handlar om att lyssna in göteborgarna.

Ges möjlighet att tycka
Vi Demokrater är övertygade om att ett Skönhetsråd skulle kunna bli göteborgarnas ” egna” extra ögon. Det är vi, människorna som bor och lever i Göteborg, som ska ges möjlighet att få tycka. Det är inte politikerna och arkitekterna som ska ” bestämma”, utan det är människorna, göteborgarna som ska ges möjlighet att få påverka.

Skönhetsrådets medlemmar skulle kunna nomineras av till exempel bildningsförbund, arkitektsamfund, konstnärsföreningar, Vitterhetsakademin med flera organisationer. Skönhetsrådets ställning inom förvaltningen beslutas av Kommunfullmäktige. Skönhetsrådets arbete skall vara öppet för insyn, och vara lyssnande gentemot göteborgarna.

Det är inte politikerna och arkitekterna som ska ” bestämma”, utan det är människorna, göteborgarna som ska ges möjlighet att få påverka

Mark Isitt har formulerat tankar runt ett Skönhetsråd, på ett mycket bra sätt: ”Ett Skönhetsråd medvetandegör medborgarna om de lokala kulturvärdena. Man är kulturmiljövårdare. Man debatterar planerade byggnadsverk- inte utifrån om de är höga eller låga, eller om de är ritade i ny eller gammal stil – utan utifrån om de förädlar eller förfular”.

Vi vill med emfas få påpeka att allmänheten måste ges möjlighet att få insyn och ges delaktighet i hur stadens gestaltning utformas. Utformning av torg och allmänna platser – hur vill vi att det ska se ut på exempelvis Götaplatsen, Brunnsparken och Skanstorget? Kunskap om historia – och koppla ihop historiken med framtiden.

Ointresse eller rädsla
Demokraterna beklagar Alliansens motvilja då de avslog vår motion i Kommunfulllmäktige. Om det handlar om ointresse eller kanske rädsla att tappa kontrollen vet vi inte, men vi kan inget annat än beklaga. Kanske det handlar om ren och skär okunskap.

Vi är övertygade om att hela vår stad, alla som bor i vår stad – behöver en positiv utveckling efter Västlänkens härjningar. Vår stad som just nu består av gropar, nedsågade träd, söndertrasade vägar i och med detta omoderna Västlänksbygge – som vi i Demokraterna djupt beklagar – ja, vi behöver få känna hopp och framtidstro för vårt älskade Göteborg.

Ett Skönhetsråd skulle råda bot på detta. Med örat mot göteborgarna, med kunskap om vår stads historia och med nyfikenhet mot framtidens arkitektur och byggande.

Irène Sjöberg Lundin (D) ledamot i Kommunfullmäktige och Kulturnämnden

Karin Lindberg (D) ledamot i Kommunfullmäktige

Per Anders Örtendahl (D) ledamot i Kommunfullmäktige

Länk till artikeln i GP >>

Alliansen samverkar hellre med Vänstern än med Demokraterna

En enig Kommunfullmäktigegrupp från Demokrater beslutade i förra veckan att erbjuda alliansen att komma ur deras allt tätare samarbete med V, MP och Fi.
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl, från Demokraterna utsågs till förhandlare.
Genom valteknisk samverkan med oss istället för vänsterpartierna skulle röda majoriteter i nämnder och styrelser tas bort. Och alla nämnder och styrelser skulle följa valresultatet i fullmäktige.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl (D)

– Det är sammantaget ett förslag du inte kan säga nej till om det inte finns något annat i vägen, säger Demokraternas partiledare Martin Wannholt till DN.

Som skäl anger Martin Wannholt till DN följande – Jag och gruppen ser två skäl: För det första för att återställa ordningen i nämnder och styrelser så att dessa återspeglar majoriteten. För det andra för en breddning av presidierna. Om vi skulle ha valteknisk samverkan med Alliansen får vi presidieposterna från Vänster- och Miljöpartiet. Då har vi föreslagit att dessa skulle fördelas enligt valresultatet, så att Socialdemokraterna får 55 procent av dem och vi 45 procent.

Men alliansen svarade nej. Josefson (M) sa via media ”vi har redan ingått en valsamverkan för denna mandatperiod. Vi har ett avtal att förhålla oss till.” Ett svek mot Göteborgarna enligt Martin Wannholt.Alliansen väljer att låsa fast sig med de rödgrönrosa ända till valet 2022. Tragiskt och obegripligt.

Länk till artikel i DN – Wannholt efter Alliansens besked: ”Tragiskt och obegripligt” >>
Länk till artikel i DN – Alliansen i Göteborg avvisar Wannholts bud >>
Länk till ledare i GP och av Adam Cwejman – Så blev en röst på Moderaterna en röst på Vänsterpartiet >>
Länk till artikel i GP – Alliansen säger nej till Demokraternas erbjudande >>

Här kommer mailkonversationen med alliansen om vårt erbjudande:

Demokraternas erbjudande till alliansen fredag 4/12 16:34:

Hej Axel, Helene, Emmyly, Elisabeth och tillträdande Axel,

En enig kommunfullmäktigegrupp för Demokraterna har beslutat att föreslå er en valteknisk samverkan.

Vi är bekymrade över att ert nuvarande samarbete efter hand givit Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ, mer inflytande över stadens utveckling än vad som återspeglar väljarnas vilja i valet 2018. Vi vill därför erbjuda er att avbryta er valtekniska samverkan med Vänsterpartierna redan i år. Och vi avslutar vår valtekniska samverkan med Socialdemokraterna.

För att få en bred demokratisk representation i presidierna, avser vi Demokrater att utifrån valresultatet dela med oss av presidieposterna till Socialdemokraterna, under förutsättning att de tackar ja till detta.

När det gäller budgethantering resterande del av mandatperioden kommer vi i sedvanlig ordning rösta bifall till vår egen budget och i övrigt avstå. För det fall det mot förmodan skulle behövas, kommer vår fullmäktigegrupp säkerställa att er budget kan tas av fullmäktige.

Vi hoppas på positivt gensvar och ser fram emot att ses och är tillgängliga hela helgen för att diskutera vidare med er.

Med vänlig hälsning
För Demokraternas kommunfullmäktigegrupp,
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl


Alliansens nej tack-svar 26 timmar senare lördag 5/12 19:44:

Hej Martin och Per Anders!

Tack för ert mail och inbjudan till samverkan.

När det gäller den valtekniska samverkan som vi har med V, Mp och Fi så bygger den enbart på att de är största oppositionsgrupperingen med eget budgetförslag och uppgörelsen saknar helt sakpolitiskt innehåll, eftersom vi står långt ifrån varandra politiskt och ideologiskt.

Principen om att oppositionen ska inneha andre vice ordförandeposten i våra nämnder och styrelser är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Detta är därför en princip som vi värnar och inte vill kullkasta.

Ett tätare politiskt samarbete mellan oss i Alliansen och Demokraterna i syfte att genomföra mer borgerlig politik i Göteborg välkomnar vi varmt.

Hur vi kan hitta former för ett bättre samarbete mellan Alliansen och Demokraterna vill vi gärna sitta ned och prata med er om. Vi tror att Göteborg behöver mer borgerlig politik och att vi tillsammans kan göra mer för att möta invånarnas förväntningar och kunna få igenom viktiga beslut för stadens framtid.

Vi föreslår därför att vi bokar in ett möte så snart som möjligt mellan oss gruppledare i Alliansen och er båda och återigen, tack för ert initiativ!

Med vänlig hälsning,
Axel Josefson, Helene Odenjung, Emmyly Bönfors och Elisabet Lann


Vårt svar på deras nej tack och återupprepning av vårt erbjudande söndag 5/12 17:45:

Hej,

Och tack för snabbt svar.

En förutsättning för att kunna fatta fler beslut i enlighet med väljarnas uttryckliga vilja i valet, är att nämndernas sammansättning återspeglar kommunfullmäktiges sammansättning. Detta är tyvärr fel att ni i er nuvarande valtekniska samverkan behövde förhandla bort platser från Demokraterna och ge till Vänsterpartierna. Detta korrigeras om ni lämnar samverkan med Vänsterpartierna och tar emot vårt erbjudande om valteknisk samverkan.

Vi har i kommunala Sverige en demokratisk tradition av att inkludera oppositionen i presidierna. Just på grund av detta är det av stor vikt att stadens två största oppositionspartier får insyn genom presidiearbetet, utöver att korrigera sammansättningen i nämnder och styrelser. Det är mot denna bakgrund som en enig fullmäktigegrupp från Demokraterna valt att erbjuda er en mer demokratisk valteknisk samverkan. Vi Demokrater är också eniga om att erbjuda drygt hälften av presidieposterna till Socialdemokraterna (utifrån valresultatet), under förutsättning att de tackar ja.

Den princip om största budgetalternativ som ert ”nej tack”-svar vilar på, gäller inte generellt och är ingen allomfattande princip i vårt kommunala Sverige. I t ex Uppsala och Eskilstuna har er motsvarighet till styrande minoritet (där M, L och C ingår på olika sätt) valt att göra på annat sätt.

Vi ser möjligheter till mer och bättre samarbete med er i flera för Demokraternas väljare viktiga frågor. Det förutsätter en mer demokratisk sammansättning i nämnder och styrelser. Genom att avbryta er samverkan med Vänsterpartierna kan vi också genomföra detta.

Avslutningsvis vill vi återupprepa vårt erbjudande till er och ber er fundera på om det finns något skäl att tacka nej. Vi är tillgängliga och hoppas att ni har möjlighet att diskutera detta med era fullmäktigegrupper imorgon kväll.

Mvh Martin och Per Anders


Måndag kväll den 7/12 var det fullmäktigegrupper. På tisdag väntade vi hela dagen på svar, men fick ingen återkoppling. Då skrev vi en påminnelse igår tisdag 8/12 15:51:

Hej igen Axel, Helene, Emmyly, Elisabeth och tillträdande Axel,

Hoppas det blev bra diskussioner i era fullmäktigegrupper igår kväll. Vi väntar fortsatt på att ni tackar ja till vårt erbjudande om valteknisk samverkan och banar väg för att få igenom mer politik i frågor där våra respektive partiers väljare har gemensamma förväntningar.

För att vi ska hinna diskutera i lugn och ro föreslår vi bordläggning av Handling 2020 nr 280, Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag. Och att du Axel kontaktar fullmäktiges ordförande för att kunna förbereda ett extra kommunfullmäktigemöte nästa vecka. Att återställa fullmäktiges majoritet i nämnderna och att demokratiskt bredda presidierna är tillräckligt viktigt för att kalla in kommunfullmäktige till ett extra möte.

Med vänlig hälsning
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl

Efter detta kom alltså ett definitivt nej från Josefson (M) i media (DN). Slut.

På GP debatt – Alarmerande att bara ett fall av nio med bortförda barn polisanmäldes

Under det senaste året har minst nio barn från Göteborg förts utomlands av hedersrelaterade anledningar. Redovisningen om hur många barn som försvunnit från Göteborg har initierats av Demokraterna och påvisar nu ett haveri som bekräftar våra farhågor, skriver bland andra Jessica Blixt, Demokraterna.

Jessica Blixt, Ulf Boström och Martin Wannholt skriver om barn som förs utomlands av hedersrelaterade anledningar.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck redovisade i oktober att antalet barn som förts utomlands ökat dramatiskt i år. Under perioden juni till september har antalet barn som förts utomlands mer än fördubblats från föregående år. Statistiken bygger på samtal som inkommit till deras orostelefon och kan inte ses som en fullständig statistik för landet. Kompetensteamet har uppmanat kommuner att ta fram och redovisa antalet försvunna barn, vilket Göteborg nu gör på initiativ av Demokraterna.

Måste agera
En ny lagstiftning om utreseförbud, i syfte att skydda barn från könsstympning eller barnäktenskap, gäller från den 1 juni i år. Socialtjänsten kan ansöka om utreseförbud för dem man anser är i riskzonen att föras ut ur landet. Nationella kompetensteamet har, trots lagstiftningen, registrerat att 41 barn från Sverige förts utomlands mellan juni och september i år. Det är alarmerande, särskilt med tanke på pandemins resebegränsningar. Detta visar att kommuner och berörda myndigheter måste agera vid minsta misstanke om att ett barn riskerar att bortföras.

Från Göteborg har minst nio barn försvunnit. Det finns anledning att skriva minst, då redovisningen inte bygger på en djupare utredning, utan är en sammanställning av svaren från en ”enklare enkät” som skickats ut till socialtjänsten.

Polisen behöver få kännedom om ett bortfört barn för att kunna inleda en förundersökning och hjälpa barnet

Sammanställningen visar att det rör sig om fem flickor och fyra pojkar. I tre fall finns uppgifter om att syftet var ”uppfostring”, vilket oftast berör pojkar. För de övriga barnen saknas uppgifter om anledning till bortförandet. Av de nio barnen har fyra återkommit till Sverige, varav ett barn med hjälp av myndigheter. Pojkar tillåts i regel att återvända efter en tids ”uppfostring”, medan flickor som ofta gifts bort har minimala möjligheter att återvända hem utan hjälp.

Det är alarmerande att det i redovisningen framgår att endast ett av nio bortförda barn har polisanmälts. Polisen behöver få kännedom om ett bortfört barn för att kunna inleda en förundersökning och hjälpa barnet. Det innebär också att den eller de som fört bort barnet inte kan lagföras för eventuellt brott, vilket även minskar möjligheten till att skydda syskon.

Att inte ens ett konstaterat försvunnet barn polisanmäls visar hur extremt utsatta barn och unga som lever i en hederskontext är. Att orsaken till försvinnandet uppges vara okänt i sex av nio fall, är sannolikt en följd av bristande utredning, dokumentation och avsaknad av polisanmälan.

Det kan tyvärr återigen konstateras att det finns stora brister i arbetet med att skydda hedersutsatta i Göteborg. Att barn förs utomlands är illa nog. Att avstå från att ge polisen möjlighet att utreda varför barnet är försvunnet och se över alla tänkbara kanaler för att hjälpa det hem är oförsvarbart. Barn och unga måste garanteras säkerhet och trygghet.

Jessica Blixt (D), kommunalråd

Ulf Boström (D), ledamot kommunfullmäktige

Martin Wannholt, (D) partiledare och kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>

D och S i ett gemensamt yrkande för att stoppa smittspridningen

Det är allvar nu! Demokraterna och Socialdemokraterna har därför kommit överens om ett antal förslag för att stoppa smittspridningen och rädda liv.

– Vi ser en rätt kaotisk krishantering av alliansen, där de väljer att stänga in sig med V, MP och Fi. Socialdemokraterna och vi tycker olika i en hel del när det gäller krishantering är vi helt eniga, säger Martin Wannholt till GP.

Förslag från D och S:

 • Aktivera krisledningsnämnden för snabb hantering av beslut
 • Stänga samtliga bibliotek
 • Stänga ner fritidsgårdar (undantag för ungdomar födda efter 2005)
 • Sänka P-avgifterna i centrala Göteborg
 • Boendeparkering ska gälla även dagtid
 • Slopade hyresavgifter för idrott- och kulturevenemang

Följ de skärpta råden som gäller för Västra Götaland och var rädda om er!

Läs hela artikeln i GP >>

Demokraterna vill ta emot noll nyanlända i Göteborg 2021

I en artikel i Göteborgs Posten 11 november skriver Etezaz Yosuf om Demokraternas förslag till Kommunstyrelsen att Göteborg ska ta emot noll nyanlända under 2021.

Artikel i Göteborgs Posten 11 november 2020.

Tidigare under hösten fick Demokraterna tillsammans med Socialdemokraterna nej på förslaget att undanta hela Göteborg från EBO-lagen. EBO-lagen innebär att asylsökande har rätt att bosätta sig var man vill med bibehållen ersättning.

Demokraternas vill stoppa samtliga nyanlända, 291 stycken, som länsstyrelsen kommer att anvisa till Göteborg nästa år.
– Prognosen för 2021 är att nästan 600 asylsökande kommer att flytta till trångbodda Göteborg. Utöver det vill länsstyrelsen ge oss ett kommuntal på nästan 300 nyanlända. Då vill vi att man förhandlar med länsstyrelsen och säger: nej, Göteborg klarar inte de här 300 ytterligare, vi klarar inte ens de 600, säger Martin Wannholt till GP.

Fakta om EBO-lagen:

 • EBO-lagen, lagen om eget boende innebär att Migrationsverket lämnar bistånd även om den asylsökande inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning, utan ombesörjer eget boende.
 • Det innebär att den asylsökande har rätt att bosätta sig var de vill med bibehållen ersättning från Migrationsverket.
 • Sedan årsskiftet har 32 av landets kommuner, med sociala och ekonomiska svårigheter, fått anmäla områden de vill ska undantas från lagen.
 • Asylsökande som på eget bevåg flyttar till de här områdena efter 1 juli förlorar rätten till dagersättning från Migrationsverket.
 • Syftet med lagändringen är enligt regeringen att få fler asylsökande att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Läs Demokraternas yrkande till Kommunstyrelsen >>
Läs artikeln i GP >>