Alexander Lisinski, Mariette Höij Risberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt skriver om projektet Sahlgrenska Life

GP debatt – Prioritera sjukvården i Sahlgrenska Life

Alexander Lisinski, Mariette Höij Risberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt skriver om projektet Sahlgrenska Life

Alexander Lisinski, Mariette Höij Risberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt skriver om projektet Sahlgrenska Life.

I svåra ekonomiska tider är det särskilt viktigt att kunna prioritera patienter och sjukhuspersonal. Planen för Sahlgrenska Life har spruckit och det är tid för regionens politiker att visa att de kan omprioritera till grundläggande sjukhusverksamhet, skriver fyra företrädare för Demokraterna.

Det står nu klart att varken Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska Akademin accepterar de föreslagna lokalhyrorna i projektet Sahlgrenska Life. Hyran har blivit 40 procent dyrare än tänkt och byggprojektet försenas med minst ett år. Den privata aktör som skulle stå för finansieringen kan inte driva projektet vidare utan hyresintäkter. Regionen önskar därför ta över hela projektet, driva samt finansiera det själva med förhoppningen att kunna spara en miljard kronor. I stället för att hoppas på framtida besparingar bör detta tillfälle användas för ett omtag i projektet.

Demokraterna har i flera år, ofta som ensamt parti, varit kritiska till Sahlgrenska Life. Vi har i kommunen ifrågasatt trafiklösningen som innebär kraftigt minskad framkomlighet och varför Göteborgs stad ska acceptera en förlust på projektet.

I regionen har vi ifrågasatt hur satsningar på kontor och laboratorier kan gå före satsningar på den patientnära vården (GP debatt 21/5–22). Vi har påpekat hur Göteborgspolitiker blivit lurade, när de trott att byggnaderna ska husera intensiv- och akutsjukvård, när detta egentligen prioriterats ner av regionen. Även inifrån Sahlgrenska Akademin har kritiska röster hörts utan att hörsammas.

Vi står nu med ett projekt som inte ser ut att uppfylla sitt mål, det vill säga att samla vård, forskning och näringsliv. Någon faktisk vård tillkommer inte, frånsett en flytt av Folktandvårdens mottagningar. Forskningen riskerar att utarmas av kostnaderna i stället för att gynnas. Trots flera års planering har inga konkreta planer presenterats för näringslivet. Att hoppas på kostnadsbesparingar i offentlig drift känns överdrivet optimistiskt, när till exempel vårt nya barnsjukhus blev dubbelt så dyrt som beräknat.

Kostnaden för Sahlgrenska Life beräknas i dagsläget bli cirka 6 miljarder kronor. Ändå står samtliga politiska partier i regionen bakom satsningen samtidigt som vården behöver göra stora nedskärningar. På GP Debatt har hörts upprörda röster från till exempel psykiatrin, där bland annat en viktig äldrepsykiatrisk mottagning planeras läggas ner. ”Det gör ont i mitt hjärta” beklagar sig Sahlgrenskas styrelseordförande Cecilia Dalman Eek (S) över det ekonomiska läget. Dessvärre gör det ännu ondare för patienterna, när samma ordförande här och nu prioriterar byggprojekt framför deras vård.

Demokraterna kommer alltid sätta sjukvården främst. Tyvärr räckte inte våra mandat för att fortsätta påverka i regionfullmäktige. Att vår kritiska röst behövs blir dessvärre uppenbart än en gång, när politisk prestige går före patienterna. Vi upprepar nu vad vi sagt tidigare. Intensiv- och akutvård bör inkluderas i det nya huset närmast Sahlgrenska. De två övriga husen i projektet bör omgående läggas på is, tills ekonomin tillåter en sådan satsning. Innan dess behöver vi prioritera att faktiskt behandla patienter i sjukvården.

Alexander Lisinski (D)
Mariette Höij-Risberg (D)
Patrik Höstmad (D)
Martin Wannholt (D)

Länk till artikeln i GP >>

Demokraternas årsmöte 2023

Söndagen den 23 april arrangerades årsmöte på Lindholmen Conference Centre. Över hundra engagerade medlemmar hade anmält sig för tillbringa dagen tillsammans i demokratins tjänst. Det var en positiv stämning och mötet föregicks av en gemensam fika med kaffe och kärleksmums. 

Martin Wannholt inleder Demokraternas årsmöte den 23 april 2023. ”Vi ska vara en nagel i ögat och få stopp på idiotin, upp med fakta och driva vår stad mot mer kunskap, öppenhet och transparens ”.

Partiombudsman Veronica Öjeskär inledde dagen genom att hälsa alla välkomna och lämna över ordet till partiledare Martin Wannholt. Martin berättade vad som hänt sedan valet och hur Demokraterna arbetar för att fortsätta ta hand om Göteborg under den nya mandatperioden.
”Vi har aldrig haft ett bättre läge än att på allvar, långsiktigt, sakta men säkert, sätta ner spetten för ett trevligt och roligt val 2026. Men framför allt ett riktigt bra styre i Göteborg”, konstaterade Martin i sitt tal.

Därefter berättade partistyrelsens ordförande Thomas Hedberg om hur styrelsen har arbetat med att omhänderta de förslag som inkom från Interndemokratigruppen i somras. Han tackade också alla i gruppen för deras insats och nämnde att sättet att bli bättre är just att komma med förslag som förbättrar verksamheten.

Därefter öppnade Thomas officiellt årsmötet och föreslog Jens Wergeland som mötesordförande och John Ekman som mötessekreterare.

Jens ledde mötet på ett proffsigt sätt och med glimten i ögat. Han startade mötet med en övning där publiken fick testa sina stämband denna söndagsmorgon genom att i kör öva på ett rungande ”ja”, inför besluten som skulle fattas.

Styrelsen hade inför mötet inkommit med en proposition –  ändring av stadgar. Inför beslutet informerade partistyrelsens ledamot Lillemor Williamsson om bakgrunden och arbetet som gjorts. Årsmötet beslutade därefter enhälligt att anta förslaget med reviderade stadgar.

Under mötet höll valberedningens ordförande Bengt-Åke Harrysson en presentation om valberedningens arbete. Valberedningens förslag klubbades, vilket innebar att Karin Lindberg valdes som ny partiordförande och Martin Wannholt som partiledare och ledamot. Därutöver Thomas Hedberg om som ledamot och Ulla Nathorst Westfelt som ny ledamot. Lillemor Williamsson, Jens Wergeland och Lisbeth Sundén Andersson sitter kvar som ledamöter ytterligare ett år.

Den nyvalda styrelsen. Från vänster: Lisbeth Sundén Andersson, Jens Wergeland, Martin Wannholt, Karin Lindberg, Thomas Hedberg, Lillemor Williamsson och Ulla Nathorst Westfelt.

Den nyvalda styrelsen. Från vänster: Lisbeth Sundén Andersson, Jens Wergeland, Martin Wannholt, Karin Lindberg (ordförande), Thomas Hedberg, Lillemor Williamsson och Ulla Nathorst Westfelt.

John Ekman valdes inte om på grund av att han kommer att flytta till Stockholm efter sommaren.

Ludvig Kollberg valdes om som revisor och David Sennerstam som revisorssuppleant. Till valberedningen valdes två nya ledamöter; Marianne Qvick och Ingemar Drottinger. Bengt-Åke Harrysson, Eva Åderman och Sten Svensson valdes om.

Därefter presenterade partiombudsmannen Veronica Öjeskär verksamhetsplan och budget för 2023.

Under mötet togs beslut om de motioner som medlemmar lämnat in och som beretts av styrelsen.

När årsmötet hade avslutats presenterade Karin Lindberg arbetet med Våra värderingar som finns att läsa i sin helhet här >>
Patrik Höstmad, stabschef i Rådhuset informerade om Demokraternas representation och samarbeten efter valet och presenterade vilka Demokrater som finns i stadens nämnder, stiftelser och bolag. Därefter följde information om hur vårt Handlingsprogram uppdateras och vårt arbete med Strategi för att bli tydliga för göteborgarna under mandatperioden och i valrörelsen 2026.

Mötet avrundandes med att Martin tackade alla engagerade och hängivna Demokrater som valt att tillbringa denna regniga söndag tillsammans med oss. Han tackade även avgående styrelseledamot John Ekman och valberedningen. Årsmötet avslutades med en gemensam lunch.

Ett stort tack till alla ni som bidrog till ett informativt och trevligt årsmöte!

 

På GP debatt – De rödgrönas historiskt stora nedskärningar i förskolan djupt oroande

Jessica Blixt och Martin Wannholt skriver på GP debatt om nedskärningarna inom förskolan.

Demokraterna är djupt oroade över hur fullmäktiges budget drabbar barnen och personalen i förskolan. Nedskärningarna är historiskt stora och kommer få allvarliga konsekvenser med större barngrupper och minskad personaltäthet som följd. Vi agerar nu för att förskolornas budget ska förstärkas, skriver Jessica Blixt och Martin Wannholt, Demokraterna.

Många förskolor har redan idag en pressad situation och tilldelningen för 2023 enligt den rödgröna budgeten svarar inte upp mot löne-, pris- och hyresökningar. Göteborgs förskolor behöver en långsiktig satsning på kvalitet, kompetens och likvärdighet, inte en kvalitetssänkning. Förskolan måste få resurser för en hållbar arbetsmiljö där lärande och omsorg får vara i fokus. Alla förskolebarn ska få förutsättningar att rustas med självkänsla, nyfikenhet, trygghet och språk.

Uppenbara risker
Förskoleförvaltningen är i sina rapporter tydlig med att den rödgröna budgeten innebär större barngrupper och fler barn per personal då personaltätheten tvingas minska samtidigt som antalet barn på förskolorna måste öka. Barngruppernas storlek ligger redan i dag långt över Skolverkets rekommendationer och andelen förskollärare har minskat de senaste åren. Vi ser uppenbara risker med att de nedskärningar som nämnden kommer tvingas genomföra bidrar till ytterligare kvalitetssänkning som drabbar barnen med sämst förutsättningar hårdast. Det riskerar även att leda till försämrad arbetsmiljö med ökade sjukskrivningar och personalflykt som följd. Förskoleförvaltningen har redan idag bland stadens högsta sjuktal och stora problem med att rekrytera och behålla utbildad personal.

Det är vi kommunpolitiker som är ytterst ansvariga för kvaliteten och arbetsmiljön i förskolan. Barnen är Göteborgs framtid och vi måste se till att de får den bästa starten i livet genom en förskola som gynnar deras utveckling och lärande. Göteborg har förskolor med fantastisk personal som varje dag gör sitt yttersta för att barnen ska få en trygg och utvecklande tillvaro, men de behöver få rätt förutsättningar. Att inte satsa på förskolan är att skjuta sig själv i foten. Det är förskolan som lägger grunden för den fortsatta skolgången, motverkar segregation och bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Det är förskolan som lägger grunden för den fortsatta skolgången, motverkar segregation och bidrar till ett mer jämlikt samhälle

Ska vi komma åt otryggheten och nyrekryteringen till kriminella gäng finns inga genvägar. Det krävs att vi investerar i förskolan och skolan. Göteborgs Stad har alla förutsättningar att satsa på barnen, det är en investering som vi inte har råd att avstå från. De rödgröna måste nu ta sitt ansvar och agera.

För att hantera den akuta krisen inom förskolornas verksamhet behöver omprioriteringar ske i den rödgröna budgeten. Vi lyfter nu ärendet till kommunfullmäktige där det måste hanteras omgående eftersom förskolorna redan nu börjar förbereda nedskärningar genom varsel av personal. För oss Demokrater är det självklart att prioritera resurser till förskolan där grunden läggs för en lyckad skolgång och ett tryggare Göteborg.

Jessica Blixt (D), andre vice ordförande i förskolenämnden
Martin Wannholt (D), kommunalråd och partiledare

Länk till >>

Gräv där du står, Lars Holmin (M) – svar på debattartikel

Detta är en replik på debattartikel i GP av Lars Holmin och Jörgen Warborn (M), ej publicerad i GP.

Lars Holmin (M) skriver i GP att vi måste rensa upp i den byråkratiska snårskogen och minska byråkratin för företag, vilket naturligtvis är välkommet. Tyvärr saknas trovärdighet i artikeln, eftersom M tillsammans med övriga partier i Västra Götalandsregionen har enats om att ta byråkratin inom sjukvården till nya höjder. Sjukvården kommer fortsatt styras av fler än 700 politiker som till stora delar är noviser inom både sjukvård och ledning, vilket skapar ett byråkratiskt kaos, skriver Demokraternas sjukvårdsgrupp.

Demokraterna var det enda parti som gick till val på att minska den politiska organisationen inom den regionala sjukvården. Professionen vet varför sjukvården inte fungerar och varför patienter inte behandlas i tid. De vet också varför personalen vantrivs och varför de lämnar den offentliga sjukvården. De vet varför det inte hjälper när politisk styrning fördelar mer pengar och att dessa försvinner på vägen till patienterna. De vet att politiker ger uppdrag till sjukhusen att utföra sjukvård och samtidigt sätter sig i sjukhusstyrelserna men sällan tar ansvar när det som deras politiska kollegor beställt inte kan levereras.

Alla partier i Regionfullmäktige vet också hur det ligger till. De har nämligen blivit upplysta om varför sjukvården inte fungerar, via rapporter från regionens revisorer och konsulter, av fackliga organisationer, av sjukvårdspersonal via media, och genom forskning från olika högskolor. Samtliga rapporter visar att organisationen behöver bli enklare och mindre med kortare beslutsvägar. Politikerna vill dock ha kvar sina uppdrag och saknar därför incitament att minska den gigantiska överadministrationen. Även om kostnaden för dessa politiker ”bara” är ca 350 mkr/år, behöver vi även ta höjd för alla kortsiktiga, felaktiga beslut, samt en växande mängd administratörer som skriver underlag så att politikerna med sin begränsade kunskap ska kunna fatta beslut. Vi skulle aldrig komma på tanken att låta politiker detaljstyra försvaret eller polisen, eller för den delen det privata näringslivet, så varför ska de då detaljstyra sjukvården?

Vad är då Demokraternas förslag till lösning? Vi vill ta efter Danmark, som klarar sig med en tiondel av de politiska uppdrag vi har. Vi vill minska antalet ledamöter i regionfullmäktige, minska antalet nämnder och lägga ner de politiska sjukhusstyrelserna. Ge de som har kunskapen möjlighet att organisera vården och ställ samtidigt politiska krav på rapportering avseende effektivitet, kvalitet, och trivsel hos personalen.

Det kan ju vara så att Lars Holmin (M) menar allvar att ta en fight mot byråkratin, men snälla – börja då att gräva där du står, som vice ordförande i Västra Götalandsregionen.

Thomas Hedberg, entreprenör, styrelseordförande (D)
Alexander Lisinski, AT-läkare, sjukvårdsgruppen (D)
Mariette Höij Risberg, sjuksköterska, sjukvårdsgruppen (D)
Martin Wannholt, partiledare (D)

Information om läget inom politiken i Göteborg

Foto från presskonferens den 16 november när Demokraterna tillsammans med M, L och KD presenterar en gemensam oppositionsbudget.
Från vänster Axel Darvik (L), Axel Josefsson (M), Martin Wannholt (D) och Elisabeth Lann (KD).

Turerna efter valet
Förhandlingarna efter valet har varit röriga. Vi har haft samtal med M, L, KD och S om hur ett styre ska kunna formeras i Göteborg. En utmaning har varit ett otydligt Centerparti som sagt en sak och agerat på ett annat sätt.

Socialdemokraterna valde att bilda ett styre med V, Mp och C, vilket C senare hoppade av. Efter Centerpartiets avhopp lyckades S, V, och MP köpa Centerpartiets stöd mot att de fick ett kommunalråd via en ersättarplats i kommunstyrelsen samt några politiska sekreterare i Rådhuset.

Gemensam budget och valtekniskt samarbete
Demokraterna valde då att tillsammans med M, L och KD skapa en stark opposition och en gemensam budget. Vi är beredda att ta över styret om Centerpartiet skulle komma till sans. I vår uppgörelse får vi platser i förhållande till den storlek som vi har i konstellationen (M, D, L och KD). Det innebär ett kommunalråd, fem politiska sekreterare och representation i de flesta nämnder och några viktiga bolagsstyrelser. Kommunfullmäktige beslutar om platserna i nämnder den 8 december och bolagsstyrelserna i januari så vissa justeringar kan ske.

Gemensam oppositionsbudget 2023 för Göteborg för M, D, L och KD.

Budgeten 2023 för Göteborg
I seriösa diskussioner om sakpolitik mellan M, L och KD har vi redan i den här första oppositionsbudgeten fått gehör för mycket av Demokraternas politik. Trygghetssatsningen om en miljard kronor som var vår viktigaste valfråga finns med. Satsningar på sociala team i förskola och skola för att tidigt och med kraft motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet och andra social problem ingår också.
I budgeten är även våra satsningar på tvålärarsystem, stärkt elevhälsa, fler förskollärare och mindre barngrupper med. Samt det viktiga arbetet mot hot och tystnadskultur inklusive att följa upp och utvärdera om stadens ledning bidrar till att upprätthålla tystnadskultur. För att minska slöseriet fick vi igenom konkreta uppdrag om att minska onödiga kostnader i verksamheterna samt att identifiera verksamhet med tveksam nytta för göteborgarna. Givetvis har vi också fått med i budgeten att staden ska jobba proaktivt för att Västlänkens skenande kostnader inte ska drabba göteborgarna. Det är förstås tråkigt att vår gemensamma budget inte kommer att styra Göteborg eftersom Centerpartiet lägger ner sina röster.

Budgetdebatten i kommunfullmäktige
Budgetdebatten i Kommunfullmäktige inleddes med gruppledardebatt vilken avslutades med återremiss av D, M, L och KD, där den rödgröna budgeten skickades tillbaka till Kommunstyrelsen.
I deras budget försöker de runda kommunfullmäktige som är Göteborgs högst beslutande organ genom att ge makt till kommunstyrelsen att ändra budgeten. Detta förstås eftersom de är i majoritet i kommunstyrelsen men inte i kommunfullmäktige. Problemet är att detta förfarande strider mot kommunallagen där kommunfullmäktige ska besluta i viktiga budgetfrågor.

Budgetdebatt i Kommunfullmäktige 17 november 2022.

Omvärdera det felaktiga beslutet om nedläggningen av ASIH

Efter beslut om nedläggning av ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), finns nu den specialiserade palliativa vården endast att tillgå under kontorstid. För patienterna innebär detta fler besök på akuten, fler sjukhusinläggningar och stora svårigheter att kunna komma hem från sjukhuset då ASIH-teamen inte längre finns att tillgå. I sin strävan om att den palliativa vården ska vara jämlik, har samtliga politiker i kommunstyrelsen i Göteborg (utom Demokraterna och SD) röstat för att försämra för göteborgarna, istället för att förbättra för invånarna i kranskommunerna. Medan politiskt tjafs pågår om huruvida regionen ska ha hela ansvaret eller om kommun och region ska dela på ansvaret som tidigare, så får patienterna i livets slutskede lida.

ASIH har nedmonterats

Tidigare kunde Göteborg erbjuda avancerad sjukvård i hemmet för svårt sjuka som önskade vårdas hemma i livets slutskede. Det kan röra sig om personer med avancerad cancer, svår hjärt- eller lungsvikt eller försvårande sociala förhållanden, till exempel med små barn i hemmet. Västra Götalands Regionen och Göteborgs kommun hade då ett gemensamt ansvar för ASIH-vården. I januari 2022, togs den möjligheten bort. Flera stora städer i Sverige har ASIH-team, där sjuksköterskorna i teamen har det fulla vårdansvaret tillsammans med läkare, kuratorer och rehab-personal.

De 70 specialistutbildade sjuksköterskorna i den tidigare organisationen har tvingats sluta pga. nedläggningen. Maria Taranger, överläkare på SU, är ytterst ansvarig för det nya palliativa teamet på SU som startat efter nedläggningen. På det senaste mötet för Äldre- samt vård och omsorgsnämnden medgav Taranger att de planerade 22 specialistutbildade sjuksköterskorna troligtvis inte kommer att räcka för att täcka behovet och att de egentligen återigen skulle behöva 70. Samtidigt har SU i dagsläget endast lyckats rekrytera 7 specialistutbildade sjuksköterskor. Gällande de 30 vårdplatserna som utlovats på SU, har man inte lyckats ordna en enda.

I gårdagens GP kunde vi läsa om hur flera politiker i Göteborg svarar JA, på frågan om de vill återbygga ASIH i Göteborg. Trots detta har de röstat ner Demokraternas yrkande om att återuppta förhandlingen med regionen för att rädda kvar ASIH i Göteborg. En ekvation som inte går ihop.

Politisk okunskap

I GP den 9/9 kunde vi läsa hur de olika partierna i Göteborg ställer sig gällande om man vill återinföra ASIH i Göteborg.

Marina Johansson (S) skriver att VGR har det lagstadgade ansvaret för patienter i livets slutskede. Om hon hade tagit sig tid att sätta sig in i ärendet ordentligt så hade hon vetat att regionen hela tiden haft det yttersta medicinska ansvaret via läkare men att kommunen hela tiden haft ansvaret för den medicinska omvårdnaden. Vidare skriver hon att den specialiserade omvårdnaden ska vara tillgänglig i alla stadsdelar, vilket den varit hela tiden.

Daniel Bernmar (V) och Axel Josefsson (M) skriver att den nya basmodellen ska gälla alla, även de som bor på äldreboende. Hade Bernmar och Josefsson undersökt hur det låg till så hade de förstått att behovet av ASIH inte finns i samma utsträckning som för de som bor hemma i livets slut. På äldreboenden finns redan sjuksköterskor måndag till fredag och läkare minst två dagar per vecka. Patienter på äldreboenden har dessutom fast omvårdnadspersonal och kan kalla på hemsjukvårdens sjuksköterskor under jourtid.

Vidare skriver Josefsson också att det ska gälla de som bor på BMSS (boende med särskilt stöd), vilka redan har liknande förutsättningar som de som bor på äldreboende, med patientansvariga sjuksköterskor. Han skriver också att den avancerade sjukvården ska gälla för patienter med andra diagnoser än cancer, men den begränsningen har aldrig funnits.

Elisabeth Lann (KD) ordförande i äldre- samt vård och omsorgsnämnden, är kanske den som borde vara allra bäst insatt då många av de palliativa patienterna är just äldre. Men icke – hon skriver att hon hoppas att den nya organisationen kommer ha samma höga ambition i den specialiserade vården som tidigare. Som politiker ska man inte hoppas på det bästa. Man ska säkerställa att de svårast sjuka får den bästa möjliga vården och den bästa möjliga livskvalitén man kan ha, vid livets slutskede. På frågan om KD vill återinföra ASIH i Göteborg, har Lann svarat JA, trots att hon upprepade gånger röstat ner återinförandet.

Lotta Nechemsson (L) skriver att de som driver att avancerad sjukvård ska ske i kommunal regi inte vet vad de talar om och att det är direkt oansvarigt när kommunen enligt lag inte ens får anställa läkare.  Vet Lotta vad hon talar om? – Knappast. I den tidigare organisationen så stod regionen för det medicinska ansvaret via läkarna och läkemedel medan kommunen stod för den medicinska omvårdnaden via sjuksköterskor, rehab-personal och hjälpmedel. På frågan om L vill återinföra ASIH i Göteborg, har Nechemsson svarat JA, trots att L upprepade gånger röstat ner återinförandet.

Helen Ohlsson (Mp) skriver att hon inte vill att palliativa patienter ska behöva åka till akuten för vård utanför kontorstid och att det är bra att fler kan få tillgång till avancerad sjukvård under fler av dygnets timmar. Det är mycket oklart vad hon menar med detta då specialistkompetensen i den nya organisationen har kvälls-, helg- och nattstängt. Den gamla organisationen var öppen dygnet runt. På frågan om Mp vill återinföra ASIH i Göteborg, har Nechemsson svarat JA, trots att Mp upprepade gånger röstat ner återinförandet.

Omvärdera ett felaktigt beslut

De enda partierna förutom Demokraterna, som har förstått vad nedläggningen av ASIH skulle komma att innebära är Fi och SD. Svaren från politikerna i Göteborg genomsyras av okunskap ­– trots upprepad kritik från läkare, sjuksköterskor och anhöriga. Man ska aldrig ta beslut man inte förstår konsekvensen av. Att montera ner en väl fungerande verksamhet innan en ny finns på plats är inte att ta ansvar. Nu behöver alla visa förmåga att omvärdera ett felaktigt beslut.

Demokraterna går till val på att återinföra ASIH teamen i Göteborg.

 

Mariette Höij Risberg

Sjuksköterska och första-namn på regionlistan för Demokraterna

Kultur måste få ta plats

Dag Hammarskjöld förstod vikten av kultur. Under tiden som generalsekreterare i FN införde han ett nytt sätt att mötas på. Oavsett vilka statsmän och ledare som kom när det kallades till möte, så inleddes det med en stunds lyssnande till musik av Bach. Musiken blev en gemensam klangbotten som kunde ligga till grund för vidare samtal, skriver Demokraternas Iréne Sjöberg-Lundin och Lillemor Williamsson.

Kultur är kittet i vårt samhälle. Ett kitt som bygger broar mellan människor och skapar tillit mellan dem och till och med kan förändra livet. Ett paradigmskifte behövs i Göteborgs Stads förvaltningar, nämnder, bolag och styrelser när det gäller att förstå kulturens betydelse för samhället.

När vi pratar om infrastruktur tänker vi kanske främst på viktiga samhällsfunktioner och tjänster inom transport och kommunikation. Vi behöver en mängd olika typer av bebyggelse som exempelvis vägar, broar och utbyggnad av fiber. Dessa strukturer är viktiga och nödvändiga. Det finns även en annan livsviktig infrastruktur som håller samman folket i ett samhälle – kulturen! Den infrastrukturen behöver vi också.

Kultur är så mycket alltifrån de stora museerna, teatrarna, konserthusen och eventen på våra arenor till de mindre konstutövarna i det fria kulturlivet och givetvis våra viktiga bibliotek för att ge några exempel.

Vi har i tidningarna kunnat läsa om förtvivlade kulturutövare av olika slag som råkat ut för bakslag med chockhöjning av hyror och krympande bidrag. GWO (Göteborg Wind Orchestra) fick lämna lokalerna i Kronhuset när hyran till Higab blev alldeles för dyr och bidraget från kulturnämnden för litet. Nu kämpar GWO på i olika lokallösningar och försöker överleva. Utöver sin verksamhet som professionell blåsorkester har de startat ett pedagogiskt arbete som ger barn och unga möjlighet att börja spela bleckblåsinstrument. Utmaningen att inspirera barn och unga att börja spela bleckblåsinstrument är en viktig verksamhet inte minst med tanke på framtiden. De framtida utövarna finns ju bland våra barn – allt börjar med barnen!

Vi har kunnat höra och läsa om Konstepidemins problem med en rejäl hyreshöjning, där de fick kämpa med fastighetskontoret innan ett något så när hanterligt hyresavtal kom till stånd, med en stegvis upptrappning av hyran. Problemet är löst för stunden, men hur det blir när de kommit upp några steg i trappan återstår att se.

Politiken har under lång tid ålagt kulturnämnden fler och fler uppgifter utan att tillföra medel att kunna klara dem. Det har i stället blivit sparbeting genom att alliansstyret i budgeten gjort en indexuppräkning som medvetet varit lägre än den kostnadsökning man visste beräknades komma.

I Göteborg har vi en kulturförvaltning med stor kompetens och som gör ett fantastiskt arbete. Nyligen har vår direktör i kulturförvaltningen varnat för att det saknas 70 miljoner kronor i budgeten inför verksamhetsåret 2023 om medel inte tillförs utöver de ramar man tidigare fått.

När hyresmodeller tas fram måste politiken se till att de utformas så att hänsyn tas till kulturens speciella förutsättningar, särskilt när det gäller de mindre kulturutövarna. I budgetarbetet behöver politiker inse kulturens betydelse och se till att en rättmätig andel av de medel som finns att hantera avsätts för kultur.

Göteborgarna behöver en stad där kulturen tillåts ta plats!

 

Iréne Sjöberg-Lundin, Demokraterna
ledamot i Kulturnämnden i Göteborg

Lillemor Williamsson, Demokraterna
ledamot i Kulturnämnden i Göteborg

Välkommen till Demokraternas valupptakt

Tid: söndag 14 augusti kl. 16-18
Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5 >>

Vi bjuder på inspirerande tal av partiledare Martin Wannholt och andra partikollegor kommer att informera om viktiga valbudskap att sprida ut inför valet om hur vi kan skapa ett bättre Göteborg och en effektivare sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Exempelvis gick 820 elever ut nian förra året utan fullständiga betyg för att söka till gymnasiet och så kan det inte fortsätta. Ingen göteborgare ska behöva betala för Västlänkens skenande kostnader. Vi tycker att kompetens och erfarenhet är viktigare än ideologiska låsningar och vill driva de sakfrågor som verkligen gör skillnad i din vardag. Alla har rätt att vara trygga i Göteborg och allt startar i förskolan och skolan. Vi tycker att politikernas viktigaste uppgift är att ta hand om skattebetalarnas pengar och förvalta dem ansvarsfullt så att vi kan finansiera en fungerande välfärd. Sakfrågor är vår politik.

Vi kommer informera om våra kampanjgrupper, kommande kampanjer och bjuda på god mat. Dessutom kommer det att finnas massor av material för dig som vill kampanja och sprida Demokraternas viktiga budskap på egen hand och att göra skillnad efter den 11 september.

Som medlem får du gärna bjuda med familj och vänner till valupptakten.

Anmälan görs genom att maila till valupptakt@demokraterna.se eller genom anmälan i Facebookeventet >>

Välkommen och bästa sommarhälsningar!

Demokraterna

Unga på HVB-hem ska inte lida för regeringens misstag

Regeringens beslut att inte bygga ungdomsfängelser resulterar i kö på låsta Sis-anstalter. När nu kommunen tvingas placera ungdomar med Sis-beslut på HVB-hem är det ett stort bakslag, skriver bland andra Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D).

Per Holm, Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D)

Per Holm, Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D), skriver på GP debatt om köerna på låsta SIS-anstalter till följd av regeringens beslut.

På HVB-hem bor barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar eller annan vårdnadshavare. De allra yngsta barnen placeras oftast i familjehem. Det har uppmärksammats missförhållanden på ett flertal av HVB-hemmen, såsom missbruk, misshandel, mobbning och upplevelser från de placerade – att de inte blir behandlade med respekt.

Vid placeringar av barn- och ungdomar har det saknats ordentliga uppföljningar och mätbara resultat om huruvida placering på HVB ger den vård och det stöd som de unga behöver.
Demokraterna har sedan länge drivit frågan om att säkerställa kvalitén på stadens HVB-hem genom individuella uppföljningar och mätbara resultat ur ett individperspektiv. Barnen och ungdomarna ska själva besvara regelbundna enkäter, hur de upplever sin tillvaro och om de får det stöd som behövs.Äntligen har vi fått de andra partierna att lyssna och individuella uppföljningar på HVB-hemmen ska nu börja under hösten 2022. Det finns fortfarande inte några specifika krav på de som driver familjehem. Vi har nu, med hjälp av andra partier, fått igenom att villkoren för familjehem ska förbättras med krav på kompetensutveckling och uppföljning för de barn som bor där. Vi kommer fortsatt att arbeta för att säkerställa att de samhällsinsatser som ges till barn och unga ger förväntat utfall och resultat ur ett individperspektiv.

Ungdomar med psykosociala problem och som är en fara för sig själva och/eller andra placeras på låst Sis-anstalt (Statens institutionsstyrelse). Regeringens beslut att inte bygga ungdomsfängelser resulterar i att kriminellt dömda ungdomar också placeras på Sis, vilket ökar risken för att de med psykiatrisk och psykosocial problematik också hamnar i kriminalitet. Detta innebär att det nu är kö på våra Sis-anstalter trots att det är olagligt, säger Jesper Lindberg, pressekreterare vid Sis.

Varje barn ska kunna känna sig trygg i sitt hem, i skolan och på fritiden. Vi har kommit en bit på väg med att förbättra vården på HVB genom regelbundna uppföljningar, men att vi den senaste tiden tvingats placera ungdomar med SiS-beslut på våra HVB är ett stort bakslag.

I arbetet med att skapa en säker och trygg stad måste barnen alltid stå i fokus. När barnen får sina behov tillgodosedda ökar chansen för att de går ut skolan med godkända betyg och blir trygga individer som i lägre utsträckning hamnar i utanförskap och kriminalitet.

Regeringen behöver snabbt komma med en lösning för fler platser på låst anstalt för att skydda våra barn- och unga på HVB. Nästa regering behöver ändra lagen, så att adoption kan övervägas när barn vistas i ett lämpligt familjehem. Vi behöver säkerställa ett samhälle där vi fokuserar på barnens bästa.

Per Holm (D)
ledamot socialnämnd Centrum
Mariette Höij Risberg
ledamot socialnämnd Centrum
Jessica Blixt (D)
kommunalråd

Vem bär ansvaret för krisen inom förlossningsvården?

Miljöpartiet inser inte sitt egna ansvar när de önskar avskeda sjukhusdirektören skriver Demokraternas Mariette Höij-Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg.

Mariette Höij Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg (D).

Mariette Höij Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg (D).

I onsdagens ”fria ord” kunde vi läsa att Madeleine Jonsson och Tanja Siladji Dahne från Miljöpartiet vill avsätta sjukhusdirektören för Sahlgrenska då förlossningsverksamheten inte fungerar. Det finns tydliga problem inom ledning och styrning men kanske inte bara på det viset som Madeleine och Tanja beskriver det.

Det är politiker från grönblå samverkan i Sahlgrenskas styrelse som är högst ansvariga för att sjukhuset levererar vård i enlighet med vad andra politiker beställt för oss invånare. Politiker som beställt sjukvård kanske istället skulle överväga att ta bort sina kollegor i de sjukhusstyrelser som inte levererar den vård som har beställts. Att politiker behöver be regiondirektören om att avskeda sjukhusdirektören är kanske ytterligare ett bevis på att organisationen inte fungerar som den ska. Även sjukhusdirektörens roll i sig verkar oklar, när de faktiskt ansvariga för att beställa en tillräcklig ”mängd” vård nu skyller ifrån sig. Utan att ta ställning i frågan om sjukhusdirektörens lämplighet konstaterar vi att Miljöpartiet underkänner vad de själva presterat under mandatperioden.

Demokraterna kommer att riva upp beslutet om den politiska organisationen i Västra Götaland, om vi får tillräckligt stort stöd i regionvalet i september. Vi vill att antalet politiska uppdrag minskar med ca 250 st, bland annat genom att sjukvårdens politiska utförarstyrelser läggs ner och ersätts av sjukhusens styrelser, vilka professionaliseras och själva får tillsätta sjukhusdirektör. Med en sådan organisation, där de med kunskap får forma vården, får också direktören det ansvar som Miljöpartiet önskar utkräva. Organisationen som enhälligt röstats igenom av samtliga partier utom Demokraterna med över 700 politiska uppdrag är en oförändrad sjukvårdsstyrningskoloss som ingen vill ha utom just politikerna. Låt vården organisera sig under minimal politisk inblandning. Det är Demokraternas sakpolitik.

Mariette Höij Risberg
leg. sjuksköterska nr 1 i Regionvalet för Demokraterna

Alexander Lisinski
AT-läkare, nr 2 i Regionvalet för Demokraterna

Ulla Nathorst-Westfelt
leg. läkare, nr 3 i Regionvalet för Demokraterna

Thomas Hedberg
entreprenör, ledamot i Regionfullmäktige för Demokraterna