Information om läget inom politiken i Göteborg

Foto från presskonferens den 16 november när Demokraterna tillsammans med M, L och KD presenterar en gemensam oppositionsbudget.
Från vänster Axel Darvik (L), Axel Josefsson (M), Martin Wannholt (D) och Elisabeth Lann (KD).

Turerna efter valet
Förhandlingarna efter valet har varit röriga. Vi har haft samtal med M, L, KD och S om hur ett styre ska kunna formeras i Göteborg. En utmaning har varit ett otydligt Centerparti som sagt en sak och agerat på ett annat sätt.

Socialdemokraterna valde att bilda ett styre med V, Mp och C, vilket C senare hoppade av. Efter Centerpartiets avhopp lyckades S, V, och MP köpa Centerpartiets stöd mot att de fick ett kommunalråd via en ersättarplats i kommunstyrelsen samt några politiska sekreterare i Rådhuset.

Gemensam budget och valtekniskt samarbete
Demokraterna valde då att tillsammans med M, L och KD skapa en stark opposition och en gemensam budget. Vi är beredda att ta över styret om Centerpartiet skulle komma till sans. I vår uppgörelse får vi platser i förhållande till den storlek som vi har i konstellationen (M, D, L och KD). Det innebär ett kommunalråd, fem politiska sekreterare och representation i de flesta nämnder och några viktiga bolagsstyrelser. Kommunfullmäktige beslutar om platserna i nämnder den 8 december och bolagsstyrelserna i januari så vissa justeringar kan ske.

Gemensam oppositionsbudget 2023 för Göteborg för M, D, L och KD.

Budgeten 2023 för Göteborg
I seriösa diskussioner om sakpolitik mellan M, L och KD har vi redan i den här första oppositionsbudgeten fått gehör för mycket av Demokraternas politik. Trygghetssatsningen om en miljard kronor som var vår viktigaste valfråga finns med. Satsningar på sociala team i förskola och skola för att tidigt och med kraft motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet och andra social problem ingår också.
I budgeten är även våra satsningar på tvålärarsystem, stärkt elevhälsa, fler förskollärare och mindre barngrupper med. Samt det viktiga arbetet mot hot och tystnadskultur inklusive att följa upp och utvärdera om stadens ledning bidrar till att upprätthålla tystnadskultur. För att minska slöseriet fick vi igenom konkreta uppdrag om att minska onödiga kostnader i verksamheterna samt att identifiera verksamhet med tveksam nytta för göteborgarna. Givetvis har vi också fått med i budgeten att staden ska jobba proaktivt för att Västlänkens skenande kostnader inte ska drabba göteborgarna. Det är förstås tråkigt att vår gemensamma budget inte kommer att styra Göteborg eftersom Centerpartiet lägger ner sina röster.

Budgetdebatten i kommunfullmäktige
Budgetdebatten i Kommunfullmäktige inleddes med gruppledardebatt vilken avslutades med återremiss av D, M, L och KD, där den rödgröna budgeten skickades tillbaka till Kommunstyrelsen.
I deras budget försöker de runda kommunfullmäktige som är Göteborgs högst beslutande organ genom att ge makt till kommunstyrelsen att ändra budgeten. Detta förstås eftersom de är i majoritet i kommunstyrelsen men inte i kommunfullmäktige. Problemet är att detta förfarande strider mot kommunallagen där kommunfullmäktige ska besluta i viktiga budgetfrågor.

Budgetdebatt i Kommunfullmäktige 17 november 2022.

Omvärdera det felaktiga beslutet om nedläggningen av ASIH

Efter beslut om nedläggning av ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), finns nu den specialiserade palliativa vården endast att tillgå under kontorstid. För patienterna innebär detta fler besök på akuten, fler sjukhusinläggningar och stora svårigheter att kunna komma hem från sjukhuset då ASIH-teamen inte längre finns att tillgå. I sin strävan om att den palliativa vården ska vara jämlik, har samtliga politiker i kommunstyrelsen i Göteborg (utom Demokraterna och SD) röstat för att försämra för göteborgarna, istället för att förbättra för invånarna i kranskommunerna. Medan politiskt tjafs pågår om huruvida regionen ska ha hela ansvaret eller om kommun och region ska dela på ansvaret som tidigare, så får patienterna i livets slutskede lida.

ASIH har nedmonterats

Tidigare kunde Göteborg erbjuda avancerad sjukvård i hemmet för svårt sjuka som önskade vårdas hemma i livets slutskede. Det kan röra sig om personer med avancerad cancer, svår hjärt- eller lungsvikt eller försvårande sociala förhållanden, till exempel med små barn i hemmet. Västra Götalands Regionen och Göteborgs kommun hade då ett gemensamt ansvar för ASIH-vården. I januari 2022, togs den möjligheten bort. Flera stora städer i Sverige har ASIH-team, där sjuksköterskorna i teamen har det fulla vårdansvaret tillsammans med läkare, kuratorer och rehab-personal.

De 70 specialistutbildade sjuksköterskorna i den tidigare organisationen har tvingats sluta pga. nedläggningen. Maria Taranger, överläkare på SU, är ytterst ansvarig för det nya palliativa teamet på SU som startat efter nedläggningen. På det senaste mötet för Äldre- samt vård och omsorgsnämnden medgav Taranger att de planerade 22 specialistutbildade sjuksköterskorna troligtvis inte kommer att räcka för att täcka behovet och att de egentligen återigen skulle behöva 70. Samtidigt har SU i dagsläget endast lyckats rekrytera 7 specialistutbildade sjuksköterskor. Gällande de 30 vårdplatserna som utlovats på SU, har man inte lyckats ordna en enda.

I gårdagens GP kunde vi läsa om hur flera politiker i Göteborg svarar JA, på frågan om de vill återbygga ASIH i Göteborg. Trots detta har de röstat ner Demokraternas yrkande om att återuppta förhandlingen med regionen för att rädda kvar ASIH i Göteborg. En ekvation som inte går ihop.

Politisk okunskap

I GP den 9/9 kunde vi läsa hur de olika partierna i Göteborg ställer sig gällande om man vill återinföra ASIH i Göteborg.

Marina Johansson (S) skriver att VGR har det lagstadgade ansvaret för patienter i livets slutskede. Om hon hade tagit sig tid att sätta sig in i ärendet ordentligt så hade hon vetat att regionen hela tiden haft det yttersta medicinska ansvaret via läkare men att kommunen hela tiden haft ansvaret för den medicinska omvårdnaden. Vidare skriver hon att den specialiserade omvårdnaden ska vara tillgänglig i alla stadsdelar, vilket den varit hela tiden.

Daniel Bernmar (V) och Axel Josefsson (M) skriver att den nya basmodellen ska gälla alla, även de som bor på äldreboende. Hade Bernmar och Josefsson undersökt hur det låg till så hade de förstått att behovet av ASIH inte finns i samma utsträckning som för de som bor hemma i livets slut. På äldreboenden finns redan sjuksköterskor måndag till fredag och läkare minst två dagar per vecka. Patienter på äldreboenden har dessutom fast omvårdnadspersonal och kan kalla på hemsjukvårdens sjuksköterskor under jourtid.

Vidare skriver Josefsson också att det ska gälla de som bor på BMSS (boende med särskilt stöd), vilka redan har liknande förutsättningar som de som bor på äldreboende, med patientansvariga sjuksköterskor. Han skriver också att den avancerade sjukvården ska gälla för patienter med andra diagnoser än cancer, men den begränsningen har aldrig funnits.

Elisabeth Lann (KD) ordförande i äldre- samt vård och omsorgsnämnden, är kanske den som borde vara allra bäst insatt då många av de palliativa patienterna är just äldre. Men icke – hon skriver att hon hoppas att den nya organisationen kommer ha samma höga ambition i den specialiserade vården som tidigare. Som politiker ska man inte hoppas på det bästa. Man ska säkerställa att de svårast sjuka får den bästa möjliga vården och den bästa möjliga livskvalitén man kan ha, vid livets slutskede. På frågan om KD vill återinföra ASIH i Göteborg, har Lann svarat JA, trots att hon upprepade gånger röstat ner återinförandet.

Lotta Nechemsson (L) skriver att de som driver att avancerad sjukvård ska ske i kommunal regi inte vet vad de talar om och att det är direkt oansvarigt när kommunen enligt lag inte ens får anställa läkare.  Vet Lotta vad hon talar om? – Knappast. I den tidigare organisationen så stod regionen för det medicinska ansvaret via läkarna och läkemedel medan kommunen stod för den medicinska omvårdnaden via sjuksköterskor, rehab-personal och hjälpmedel. På frågan om L vill återinföra ASIH i Göteborg, har Nechemsson svarat JA, trots att L upprepade gånger röstat ner återinförandet.

Helen Ohlsson (Mp) skriver att hon inte vill att palliativa patienter ska behöva åka till akuten för vård utanför kontorstid och att det är bra att fler kan få tillgång till avancerad sjukvård under fler av dygnets timmar. Det är mycket oklart vad hon menar med detta då specialistkompetensen i den nya organisationen har kvälls-, helg- och nattstängt. Den gamla organisationen var öppen dygnet runt. På frågan om Mp vill återinföra ASIH i Göteborg, har Nechemsson svarat JA, trots att Mp upprepade gånger röstat ner återinförandet.

Omvärdera ett felaktigt beslut

De enda partierna förutom Demokraterna, som har förstått vad nedläggningen av ASIH skulle komma att innebära är Fi och SD. Svaren från politikerna i Göteborg genomsyras av okunskap ­– trots upprepad kritik från läkare, sjuksköterskor och anhöriga. Man ska aldrig ta beslut man inte förstår konsekvensen av. Att montera ner en väl fungerande verksamhet innan en ny finns på plats är inte att ta ansvar. Nu behöver alla visa förmåga att omvärdera ett felaktigt beslut.

Demokraterna går till val på att återinföra ASIH teamen i Göteborg.

 

Mariette Höij Risberg

Sjuksköterska och första-namn på regionlistan för Demokraterna

Kultur måste få ta plats

Dag Hammarskjöld förstod vikten av kultur. Under tiden som generalsekreterare i FN införde han ett nytt sätt att mötas på. Oavsett vilka statsmän och ledare som kom när det kallades till möte, så inleddes det med en stunds lyssnande till musik av Bach. Musiken blev en gemensam klangbotten som kunde ligga till grund för vidare samtal, skriver Demokraternas Iréne Sjöberg-Lundin och Lillemor Williamsson.

Kultur är kittet i vårt samhälle. Ett kitt som bygger broar mellan människor och skapar tillit mellan dem och till och med kan förändra livet. Ett paradigmskifte behövs i Göteborgs Stads förvaltningar, nämnder, bolag och styrelser när det gäller att förstå kulturens betydelse för samhället.

När vi pratar om infrastruktur tänker vi kanske främst på viktiga samhällsfunktioner och tjänster inom transport och kommunikation. Vi behöver en mängd olika typer av bebyggelse som exempelvis vägar, broar och utbyggnad av fiber. Dessa strukturer är viktiga och nödvändiga. Det finns även en annan livsviktig infrastruktur som håller samman folket i ett samhälle – kulturen! Den infrastrukturen behöver vi också.

Kultur är så mycket alltifrån de stora museerna, teatrarna, konserthusen och eventen på våra arenor till de mindre konstutövarna i det fria kulturlivet och givetvis våra viktiga bibliotek för att ge några exempel.

Vi har i tidningarna kunnat läsa om förtvivlade kulturutövare av olika slag som råkat ut för bakslag med chockhöjning av hyror och krympande bidrag. GWO (Göteborg Wind Orchestra) fick lämna lokalerna i Kronhuset när hyran till Higab blev alldeles för dyr och bidraget från kulturnämnden för litet. Nu kämpar GWO på i olika lokallösningar och försöker överleva. Utöver sin verksamhet som professionell blåsorkester har de startat ett pedagogiskt arbete som ger barn och unga möjlighet att börja spela bleckblåsinstrument. Utmaningen att inspirera barn och unga att börja spela bleckblåsinstrument är en viktig verksamhet inte minst med tanke på framtiden. De framtida utövarna finns ju bland våra barn – allt börjar med barnen!

Vi har kunnat höra och läsa om Konstepidemins problem med en rejäl hyreshöjning, där de fick kämpa med fastighetskontoret innan ett något så när hanterligt hyresavtal kom till stånd, med en stegvis upptrappning av hyran. Problemet är löst för stunden, men hur det blir när de kommit upp några steg i trappan återstår att se.

Politiken har under lång tid ålagt kulturnämnden fler och fler uppgifter utan att tillföra medel att kunna klara dem. Det har i stället blivit sparbeting genom att alliansstyret i budgeten gjort en indexuppräkning som medvetet varit lägre än den kostnadsökning man visste beräknades komma.

I Göteborg har vi en kulturförvaltning med stor kompetens och som gör ett fantastiskt arbete. Nyligen har vår direktör i kulturförvaltningen varnat för att det saknas 70 miljoner kronor i budgeten inför verksamhetsåret 2023 om medel inte tillförs utöver de ramar man tidigare fått.

När hyresmodeller tas fram måste politiken se till att de utformas så att hänsyn tas till kulturens speciella förutsättningar, särskilt när det gäller de mindre kulturutövarna. I budgetarbetet behöver politiker inse kulturens betydelse och se till att en rättmätig andel av de medel som finns att hantera avsätts för kultur.

Göteborgarna behöver en stad där kulturen tillåts ta plats!

 

Iréne Sjöberg-Lundin, Demokraterna
ledamot i Kulturnämnden i Göteborg

Lillemor Williamsson, Demokraterna
ledamot i Kulturnämnden i Göteborg

Välkommen till Demokraternas valupptakt

Tid: söndag 14 augusti kl. 16-18
Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5 >>

Vi bjuder på inspirerande tal av partiledare Martin Wannholt och andra partikollegor kommer att informera om viktiga valbudskap att sprida ut inför valet om hur vi kan skapa ett bättre Göteborg och en effektivare sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Exempelvis gick 820 elever ut nian förra året utan fullständiga betyg för att söka till gymnasiet och så kan det inte fortsätta. Ingen göteborgare ska behöva betala för Västlänkens skenande kostnader. Vi tycker att kompetens och erfarenhet är viktigare än ideologiska låsningar och vill driva de sakfrågor som verkligen gör skillnad i din vardag. Alla har rätt att vara trygga i Göteborg och allt startar i förskolan och skolan. Vi tycker att politikernas viktigaste uppgift är att ta hand om skattebetalarnas pengar och förvalta dem ansvarsfullt så att vi kan finansiera en fungerande välfärd. Sakfrågor är vår politik.

Vi kommer informera om våra kampanjgrupper, kommande kampanjer och bjuda på god mat. Dessutom kommer det att finnas massor av material för dig som vill kampanja och sprida Demokraternas viktiga budskap på egen hand och att göra skillnad efter den 11 september.

Som medlem får du gärna bjuda med familj och vänner till valupptakten.

Anmälan görs genom att maila till valupptakt@demokraterna.se eller genom anmälan i Facebookeventet >>

Välkommen och bästa sommarhälsningar!

Demokraterna

Unga på HVB-hem ska inte lida för regeringens misstag

Regeringens beslut att inte bygga ungdomsfängelser resulterar i kö på låsta Sis-anstalter. När nu kommunen tvingas placera ungdomar med Sis-beslut på HVB-hem är det ett stort bakslag, skriver bland andra Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D).

Per Holm, Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D)

Per Holm, Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D), skriver på GP debatt om köerna på låsta SIS-anstalter till följd av regeringens beslut.

På HVB-hem bor barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar eller annan vårdnadshavare. De allra yngsta barnen placeras oftast i familjehem. Det har uppmärksammats missförhållanden på ett flertal av HVB-hemmen, såsom missbruk, misshandel, mobbning och upplevelser från de placerade – att de inte blir behandlade med respekt.

Vid placeringar av barn- och ungdomar har det saknats ordentliga uppföljningar och mätbara resultat om huruvida placering på HVB ger den vård och det stöd som de unga behöver.
Demokraterna har sedan länge drivit frågan om att säkerställa kvalitén på stadens HVB-hem genom individuella uppföljningar och mätbara resultat ur ett individperspektiv. Barnen och ungdomarna ska själva besvara regelbundna enkäter, hur de upplever sin tillvaro och om de får det stöd som behövs.Äntligen har vi fått de andra partierna att lyssna och individuella uppföljningar på HVB-hemmen ska nu börja under hösten 2022. Det finns fortfarande inte några specifika krav på de som driver familjehem. Vi har nu, med hjälp av andra partier, fått igenom att villkoren för familjehem ska förbättras med krav på kompetensutveckling och uppföljning för de barn som bor där. Vi kommer fortsatt att arbeta för att säkerställa att de samhällsinsatser som ges till barn och unga ger förväntat utfall och resultat ur ett individperspektiv.

Ungdomar med psykosociala problem och som är en fara för sig själva och/eller andra placeras på låst Sis-anstalt (Statens institutionsstyrelse). Regeringens beslut att inte bygga ungdomsfängelser resulterar i att kriminellt dömda ungdomar också placeras på Sis, vilket ökar risken för att de med psykiatrisk och psykosocial problematik också hamnar i kriminalitet. Detta innebär att det nu är kö på våra Sis-anstalter trots att det är olagligt, säger Jesper Lindberg, pressekreterare vid Sis.

Varje barn ska kunna känna sig trygg i sitt hem, i skolan och på fritiden. Vi har kommit en bit på väg med att förbättra vården på HVB genom regelbundna uppföljningar, men att vi den senaste tiden tvingats placera ungdomar med SiS-beslut på våra HVB är ett stort bakslag.

I arbetet med att skapa en säker och trygg stad måste barnen alltid stå i fokus. När barnen får sina behov tillgodosedda ökar chansen för att de går ut skolan med godkända betyg och blir trygga individer som i lägre utsträckning hamnar i utanförskap och kriminalitet.

Regeringen behöver snabbt komma med en lösning för fler platser på låst anstalt för att skydda våra barn- och unga på HVB. Nästa regering behöver ändra lagen, så att adoption kan övervägas när barn vistas i ett lämpligt familjehem. Vi behöver säkerställa ett samhälle där vi fokuserar på barnens bästa.

Per Holm (D)
ledamot socialnämnd Centrum
Mariette Höij Risberg
ledamot socialnämnd Centrum
Jessica Blixt (D)
kommunalråd

Vem bär ansvaret för krisen inom förlossningsvården?

Miljöpartiet inser inte sitt egna ansvar när de önskar avskeda sjukhusdirektören skriver Demokraternas Mariette Höij-Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg.

Mariette Höij Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg (D).

Mariette Höij Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg (D).

I onsdagens ”fria ord” kunde vi läsa att Madeleine Jonsson och Tanja Siladji Dahne från Miljöpartiet vill avsätta sjukhusdirektören för Sahlgrenska då förlossningsverksamheten inte fungerar. Det finns tydliga problem inom ledning och styrning men kanske inte bara på det viset som Madeleine och Tanja beskriver det.

Det är politiker från grönblå samverkan i Sahlgrenskas styrelse som är högst ansvariga för att sjukhuset levererar vård i enlighet med vad andra politiker beställt för oss invånare. Politiker som beställt sjukvård kanske istället skulle överväga att ta bort sina kollegor i de sjukhusstyrelser som inte levererar den vård som har beställts. Att politiker behöver be regiondirektören om att avskeda sjukhusdirektören är kanske ytterligare ett bevis på att organisationen inte fungerar som den ska. Även sjukhusdirektörens roll i sig verkar oklar, när de faktiskt ansvariga för att beställa en tillräcklig ”mängd” vård nu skyller ifrån sig. Utan att ta ställning i frågan om sjukhusdirektörens lämplighet konstaterar vi att Miljöpartiet underkänner vad de själva presterat under mandatperioden.

Demokraterna kommer att riva upp beslutet om den politiska organisationen i Västra Götaland, om vi får tillräckligt stort stöd i regionvalet i september. Vi vill att antalet politiska uppdrag minskar med ca 250 st, bland annat genom att sjukvårdens politiska utförarstyrelser läggs ner och ersätts av sjukhusens styrelser, vilka professionaliseras och själva får tillsätta sjukhusdirektör. Med en sådan organisation, där de med kunskap får forma vården, får också direktören det ansvar som Miljöpartiet önskar utkräva. Organisationen som enhälligt röstats igenom av samtliga partier utom Demokraterna med över 700 politiska uppdrag är en oförändrad sjukvårdsstyrningskoloss som ingen vill ha utom just politikerna. Låt vården organisera sig under minimal politisk inblandning. Det är Demokraternas sakpolitik.

Mariette Höij Risberg
leg. sjuksköterska nr 1 i Regionvalet för Demokraterna

Alexander Lisinski
AT-läkare, nr 2 i Regionvalet för Demokraterna

Ulla Nathorst-Westfelt
leg. läkare, nr 3 i Regionvalet för Demokraterna

Thomas Hedberg
entreprenör, ledamot i Regionfullmäktige för Demokraterna

Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2023

Demokraternas budgetförslag för VGR 2023

Demokraternas budgetförslag för VGR 2023

I budgetförslaget för Västra Götalandsregionen presenterar Demokraterna sex huvudreformer för att korta vårdköerna och stoppa personalflykten från sjukvården.

Dåliga möjligheter till löneutveckling och ohållbar arbetsmiljö har gjort att t.ex. 25% av alla sjuksköterskor idag arbetar med någonting annat. 100 000 personer i regionen står i kö till vård, samtidigt som vårdplatser stänger och operationer ställs in på grund av personalbrist. Det tycker vi i Demokraterna är oacceptabelt!

Vi vill minska på administrationen och politiken, och satsar en miljard kronor mer än den styrande majoriteten på vårdpersonal och kompetensutveckling under budgetperioden. Samtidigt vill vi minska antalet politiska uppdrag med 250 st.
Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen innehåller bland annat:

  • Omorganisation av sjukvården. Politiska utförarstyrelser skall tas bort och ersättas med verksamheternas sjukhusledningar. Politiker beställer vård men verksamheterna har till uppgift att utföra den.
  • Förbättrade arbetsvillkor för sjukvårdspersonal med adekvata löner samt lönetrappa när man stannar på sin arbetsplats, förkortad arbetstid för sjuksköterskor över 60 år, mandat att påverka sitt schema och prioritering av den patientnära personalen.
  • Satsning på att motverka barn och ungas psykiska ohälsa. Tillgängligheten till psykoterapeutiska behandlingar måste öka och resurserna hos specialistvården räcker längre om fler får behandlingar på andra vårdnivåer och fångas upp tidigare i sjukdomsförloppet.
  • Utöka tillgängliga vårdplatser i slutenvården. Vi bör ha en beläggningsgrad på 85 – 90%, för att kunna ta emot patienter på rätt avdelning samt vård av personal med rätt kompetens.
  • Bygga upp ett fungerande ASIH-team i VGR. Man har lagt ner ett fungerande samarbete i Göteborg inom avancerad sjukvård i hemmet i början av 2022. Redan nu ses stora försämringar för medborgare som vill vårdas hemma i livets slut. Ansvaret för vårdformen har flyttats över på regionen, och vi måste se till att det sköts väl.
  • Kvinnosatsning med fler gynekologimottagningar samt en satsning på förlossningsvården med ökad personaltäthet.

Länk till Demokraternas budgetförslag för VGR 2023 >>