På GP debatt – Vi måste återupprätta förtroendet efter turerna kring Åkeredsskolan

Alla vårdnadshavare i Göteborg ska kunna känna sig trygga med att förtroendevalda fattar beslut med alla barns bästa i åtanke. I fallet med Åkeredsskolan har staden förlorat vårdnadshavarnas förtroende. Hur kunde det bli så?

Jessica Blixt, Lars Kérla och Martin Wannholt skriver om turerna kring Åkeredsskolan, 29 april 2022

Redan 1988 var problemen kring Åkeredsskolan uppenbara. Mögel, läckande tak och asbest har varit ständiga problem. Den dåliga miljön har inneburit att barn och lärare blivit sjuka.

Beslut om ny skola har funnits sedan 2016 men byggstart har skjutits framåt. När Demokraterna 2020 fick information från föräldrar om skolans tillstånd blev vi bestörta. Vi agerade direkt för att lösa den akuta situationen. Skolan stängdes. Med stort engagemang och stöd från vårdnadshavare kom till slut skolmoduler på plats i anslutning till befintlig skola. Från Demokraterna har vi sedan drivit på för ett snabbspår för nya skolbyggnader.

När så byggprojektet i vintras äntligen fick ett startdatum presenterar förvaltningarna plötsligt en evakueringslösning till annan skola, trots att eleverna redan utrymt och går i paviljonger bredvid skolan. Eleverna, inklusive de yngsta sexåringarna, skulle bussas till paviljonger på Skytteskolan under två års tid. En lösning som tagits fram utan dialog med vårdnadshavare, personal eller politik och utan tillräcklig framförhållning. Varför de helt nya paviljongerna intill skolan inte kunde fortsätta användas ges inga bra svar på.

I Göteborg finns en utbredd tystnadskultur som vi politiker tillsammans med kloka medarbetare gör allt för att komma till rätta med. Den interna kulturen hos politiker och tjänstepersoner visar på förbättringsmöjligheter. I det här fallet har ledande politiker i lokalnämnden kommenterat den bristande dialogen med vårdnadshavare och personal med att ”en grupp högljudda föräldrar kan inte få hela staden att stå på tå” och ”vi politiker ska inte ha synpunkter på förvaltningens arbete”. Det är en flathet som ytterst drabbar barnen. Politiker och tjänstepersoner tycks behöva påminna sig om Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap:

 1. Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
 2. Vi bryr oss
 3. Vi arbetar tillsammans
 4. Vi tänker nytt

Demokraterna ser stora möjligheter till en samlad lokal lösning vid Åkeredsskolan genom omlokalisering av skolans befintliga skolmoduler. Detta kräver dock att en säker tillfartsväg ordnas samt nya tillfälliga bygglov.

Vi demokrater fick i veckan en enhällig politisk samling kring vårt yrkande i grundskolenämnden gällande evakuering av Åkeredsskolan och delar av Näsetskolan, det vill säga en lokal lösning i dialog med vårdnadshavare och personal. Det visar att alla politiker i grundskolenämnden sätter barnen och personalen främst. I beslutet gjorde vi också tydligt att detta arbetssätt, med dialog och lokala lösningar i närområdet, ska tillämpas i hela Göteborg.

Nu återstår att stötta lokalnämnden så att de tar sitt ansvar och följer grundskolenämndens beslut. Detta utlovades vid senaste mötet i lokalnämnden. Tiden inför att starta byggnationen av den nya skolan ger dessutom staden möjlighet att genomföra en konkurrensutsatt upphandling av den nya skolan. Och en separat upphandlad rivning. Därmed kan vi spara skattepengar som behövs till Göteborgs välfärd.

Turerna kring Åkeredsskolan är ett tydligt exempel på att Göteborg kan mycket bättre om vi arbetar tillsammans. Tjänstepersoner på olika förvaltningar når bättre resultat om de löser komplexa problem gemensamt och i dialog med vårdnadshavare, personal och förtroendevalda. Demokraterna vill nu se mer av detta framöver.

Nu ser vi fram emot att politiker och tjänstepersoner i berörda nämnder tillsammans hjälps åt med att snabbt få till en bra lokal lösning. Och att samma ansvar för barnen, personalen och vårdnadshavarna tas vid kommande ny-och ombyggnationer runt om i Göteborg.

Jessica Blixt (D), kommunalråd och ledamot grundskolenämnden

Lars Kerla (D), ledamot lokalnämnden

Martin Wannholt (D), kommunalråd och partiledare

Länk till artikeln i GP >>

Visste du att sjukvården i Västra Götalandsregionen organiseras genom mer än 700 politiska uppdrag?

Just nu står 100 000 invånare i Västra Götalandsregionen (VGR) i kö till besök och behandling inom specialistvården. Det saknas både tillgängliga ordinarie vårdplatser och intensivvårdsplatser. Men det saknas inte politiker i den politiska organisationen för sjukvården. Inom sjukvården i VGR finns mer än 700 uppdrag. Politiker beställer vård av sig själva samtidigt som köerna växer och kostnaderna ökar.

Alla invånare har rätt till sjukvård av hög kvalitet inom den lagstadgade vårdgarantin på tre månader. När sjukvård inte kan ges i tid förorsakar vi onödigt lidande, sämre förutsättningar för patienten att bli frisk och ökade kostnader både för den enskilda individen samt för stat och kommun.

Under mandatperioden 2018–2022 har samtliga partier arbetat med förslag till ny politisk organisation för sjukvården i VGR. Målsättningen har varit att lösa de problem som framkommit i flera rapporter och utredningar. Den enstämmiga kritiken kommer från regionens revisorer, fackföreningar, konsulter, medarbetare och via forskningsrapporter från Högskolan i Borås. Styrningen beskrivs som komplex med för många beslutsnivåer, dålig transparens, felaktiga och sena beslut samt dålig följsamhet till de beslut som tas. Det är otydligt vem som tar ansvar och följer upp att besluten som är tagna verkligen följs. Samtidigt finns det en känsla hos politikerna att de har relativt litet inflytande.

I samband med coronapandemin genomförde sjukvården på eget initiativ en omställning som var grunden till att man klarade pandemin. Det visar att verksamheten är kapabel att organisera sig utan politisk detaljstyrning.

Den nu föreslagna organisationsförändringen behåller tyvärr det gamla systemet med politiker som både beställare och utförare. Det är lika många politiska uppdrag, lika många politiker och lika stor tjänstemannastab som tidigare. Vi i Demokraterna vill se en betydligt enklare organisation, där rollerna blir tydligare. Politiker ska ställa krav och fördela pengar. Regionens anställda som kan sjukvård ska organisera och utföra sitt uppdrag. Övriga partier orkar dock inte ta till sig kritiken och de lösningar som framkommit under organisationsberedningen.

Vi anser att politiker inte ska delta i operativa styrelser, eftersom de då hamnar på två stolar. De ställer krav som politiker samtidigt som de genom sina uppdrag i sjukhusstyrelserna också är ansvariga för att utföra uppdraget. Konflikten i dessa två roller är en av orsakerna till att ingen förbättring sker, trots att köerna nu har växt till en oacceptabel nivå. I dessa styrelser finns heller inga pengar att fördela och fritidspolitikernas kompetens att förbättra organisationen inom sjukhusen är begränsad. Genom att ha politiska styrelser försämrar vi också de operativa ledningarnas förmåga att samverka med andra sjukhus. Därför vill vi att de politiska sjukhusstyrelserna tas bort och ersätts av sjukhusledningar.

Den medicinska professionen ska ges ökat inflytande framför allt genom sjukhusledningar och samordningsråd. Därmed får också sjukhusens ledningsgrupper ett ökat ansvar. I samordningsråden sitter verksamhetschefer inom samma specialitet i regionen. Vi skapar därmed förutsättningar för gemensamma medicinska riktlinjer, undervisning, utbyte av kunskap med mera.

Demokraternas förslag innebär att vi har lyssnat på den omfattande kritiken mot nuvarande organisation och förslagen till förbättringar. Vårt förslag innebär en minskning av cirka 250 politiska uppdrag i regionen. Därigenom kan vi också minska den administrativa organisationen omkring politikerna. Organisationen blir mer begriplig och ansvaret blir tydligare. På sjukhusen bör det administrativa stödet läggas så nära verksamheterna som möjligt och bara erbjuda det verksamheterna efterfrågar. Vi behöver även införa tydliga lönetrappor för sjukvårdspersonal. Det ska löna sig att vårda patienter!

Med Demokraternas organisationsförändring, skulle vi få fler patienter behandlade med rätt sjukvård i rätt tid. Demokraterna anser att vi bör ta efter Danmark., där man har en välfungerande vård utan köer. I region Köpenhamn finns lika många invånare som i VGR men endast 41 ledamöter i regionfullmäktige. Man har också en tvingande rättighetslagstiftning som ger patienterna laglig rätt till vård i tid. Det borde vi också ha.

Thomas Hedberg, företagare och ledamot i regionfullmäktige (D)
Ulla Nathorst Westfelt, överläkare och ersättare i regionfullmäktige (D)
Mariette Höij Risberg, sjuksköterska och ledamot i regionfullmäktige (D)
Martin Wannholt, civilingenjör och gruppledare i regionfullmäktige (D)

På GP debatt – Oviljan att göra något åt tystnadskulturen ett haveri

Göteborgs Stad har problem med en utbredd hot- och tystnadskultur. Den leder till ett sämre skydd för göteborgarna och stadens medarbetare. Det leder bland annat till att samhällets stödinsatser inte når alla barn och ungdomar. Tyvärr har tystnadskulturen inte mötts med tillräcklig handlingskraft. Det är ett haveri, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D).

Jessica Blixt och Martin Wannholt skriver i GP om tystnadskulturen, 23 mars 2022.

Sociologen Maria Wallin, som genomfört 200 intervjuer med nyckelpersoner, larmade hösten 2020 i media om en utbredd tystnadskultur inom Göteborgs Stad. Detta efter att hon inte hade fått gehör inom sin förvaltning. Intervjuerna gav en tydlig bild om hur anställda tystas genom hot, våld och otillbörlig påverkan från klaner och kriminella gäng. Hon rapporterade också om att anställda tystas internt av stadens chefer som inte vill veta, inte tar problemen vidare och skönmålar verkligheten.

Maria Wallins visselblåsning ledde till att kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en extern granskning av förvaltningarna inom det sociala området. Anna Ekström genomförde granskningen och sommaren 2021 blev utredningen offentligt tillgänglig och kom kommunstyrelsen till kännedom genom informella tips i stället för via stadens kommunikationsvägar.

Mordhot från kriminella
Hennes arbete visade att det var mycket värre än någon tidigare rapporterat. Anställda utsätts för mordhot av kriminella klaner och är rädda på sina arbetsplatser. De skräms till att inte ta rätt beslut vilket kan drabba utsatta barn som inte nås av samhällets stödinsatser.

Ungdomar och barn fångas upp av kriminella gäng som har ett inflytande långt mer omfattande än vad förvaltningarna rapporterat om. Vi vet i dag att de kriminella gängen rekryterar genom våld eller hot om våld ända nere i förskoleåldern. Stadens arbete för att motverka gängkriminalitet, parallella samhällsstruktur och hederskultur blir lidande av ett ständigt undanhållande av information. Lugn och ro inom förvaltningar och att måla upp en fin bild av Göteborg prioriteras högre än barns rätt till en trygg uppväxt. Det är ett haveri.

Demokraterna la omgående fram ett antal konkreta åtgärder för att motarbeta varje förekomst av tystnadskultur. När vi hösten 2021 ville gå vidare med kraftfulla åtgärder, valde tyvärr alliansen i samarbete med de rödgrönrosa att ta en långsammare väg genom ordinarie processer och rutiner. Vi har tyvärr inte den tiden.

Lugn och ro inom förvaltningar och att måla upp en fin bild av Göteborg prioriteras högre än barns rätt till en trygg uppväxt

Vi har fått indikationer på att problemet med tystnadskultur går hela vägen upp till stadens ledning där kommunstyrelsen, stadsledningskontorets chefsled och stadens direktörer bidrar till att obekväm och viktig information inte förs fram. Vi har nåtts av berättelser om hur anställda inte vågar kontakta medier eller politiker på grund av att chefer, HR-ansvariga och kommunikatörer vid Göteborgs Stad har förmedlat information som är direkt felaktig om de anställdas rättigheter och skyldigheter att rapportera om missförhållanden.

Vi har därför lagt förslag i kommunstyrelsen om att:

 • Varje incident med hot, våld eller otillbörlig påverkan mot stadens anställda ska leda till omedelbar hantering och med full resursinsats.
 • Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet tillsammans med socialnämnderna och polisen ska kraftigt utöka sitt arbete med kartläggning av kriminella klaner och nätverk.
 • Religiösa ledare och företrädare inte ska användas av kommunen som informationskanaler till barn, individer och familjer. Detta för att undvika filtrering av information och för att säkerställa att staden står upp för ett sekulärt samhälle baserat på demokrati och kunskap.
 • Vi måste genomföra en extern granskning av den roll kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt direktörer i förvaltningar och bolag eventuellt har i tystnadskulturen.
 • Informera alla Göteborgs Stads anställda om deras rättigheter och skyldigheter att rapportera om missförhållanden eftersom vi förväntar oss ett öppet och transparent informationsflöde om brister i verksamheten.

Vi förutsätter att alla partier sluter upp för att med alla medel bryta tystnadskulturen. Det här är sakfrågor, inte partipolitik.

Jessica Blixt, kommunalråd för Demokraterna

Martin Wannholt, kommunalråd och partiledare för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Nu stärker vi förskolan med 130 miljoner kronor

För oss Demokrater är sakpolitik viktigare än prestige. Genom konstruktiva samtal med alliansen har vi nu kommit överens om att skjuta till 130 miljoner kronor i förskolenämndens budget för att undvika de akuta försämringar i förskolan som de planerade nedskärningarna hade inneburit, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D).
Jessica Blixt och Martin Wannholt på GP debatt 11 januari 2022.

Demokraternas Jessica Blixt och Martin Wannholt på GP debatt 11 januari 2022.

Sedan valet har vi demokrater prioriterat omfördelning av kommunala resurser till skola, förskola och välfärd. Vi fortsätter på den inslagna vägen och har nu lagt ett konkret förslag, och har i en god sakpolitisk diskussion fått med alliansen, om att förstärka deras förskolebudget med ytterligare 130 miljoner kronor under 2022. Vi kommer nu, tillsammans med alliansen, noga följa utvecklingen även i övriga välfärdsnämnder. Speciellt behöver vi hitta en bra lösning till underskottet i nämnden för funktionsstöd och åtgärder för att säkerställa elevhälsan över staden.

Vid förra valet skedde ett maktskifte i Göteborg och Demokraterna har i opposition kunnat göra avgörande skillnad vid beslut som lett till förbättringar. Detta då vi demokrater alltid konstruktivt prioriterar sakfrågor och trygghet, före partipolitik.

Politiska prestigeprojekt
De styrande partierna har inte mäktat med att förändra de invanda mönstren i grunden. Otryggheten och kriminaliteten har tillåtits fortsätta öka, skolan har hanterats ovarsamt och barnens utveckling i förskolan har inte prioriterats tillräckligt. Fastlåsningar i politiska prestigeprojekt och slöseri fortsätter.

Demokraternas budget innehåller tre huvudreformer för att ändra Göteborgs utveckling; en kraftfull trygghetssatsning om en miljard kronor, en omfördelning till fullt finansierad välfärd och att bättre använda stadens i dag vilande tillgångar till just trygghet och välfärd.

Vi demokrater har varit oroliga för konsekvenserna av alliansens budget, inte minst för barnen och personalen i förskolan, sedan de presenterade sin budget i oktober. I budgetdebatten i november framförde vi också tydligt att om budgeten antas, så innebär det en nedskärning motsvarande 173 förskollärartjänster på årsbasis. Naturligtvis helt oacceptabelt då förskolan lägger grunden för barnens lärande och fortsatta skolgång.

Öppnat för samarbete
När alliansens beslutade om sin detaljbudget i förskolenämnden i december, innebar det en allvarlig underfinansiering av verksamheten. Vi demokrater har varit tydliga såväl internt som externt om att vi kommer söka politisk majoritet för att i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige stoppa denna nedprioritering av barnen och personalen i Göteborgs förskolor. Det är därför glädjande att alliansen nu öppnat för sakpolitiskt samarbete i de ekonomiska frågorna som rör välfärdsnämnderna.

Vi kan också konstatera att såväl de rödgröna partierna som alliansen tyvärr har prioriterat barnen och personalen i förskolan för lågt i år (tilläggas ska att Sverigedemokraterna avsatt central buffert). Till övriga partiers försvar kan möjligen sägas att det ekonomiska underlaget gällande förskolan från stadens tjänstepersoner har varit bristfälligt. Bland annat innehöll prognosen färre förskolebarn än vad som i praktiken finns ute på förskolorna. Inte heller var kostnaderna för de höjda internhyrorna redovisade fullt ut.

Vi justerar tillsammans upp budgeten för förskolenämnden med ytterligare 130 miljoner kronor

Vi demokrater granskade de ekonomiska förutsättningarna till förskolorna extra noga och konstaterade därför redan i vår budget i höstas att det krävdes en förstärkning om ytterligare minst 130 miljoner kronor. På så vis kan vi upprätthålla kvalitén i förskolan och skärpa språkkraven för personalen. Vår budget innehåller dessutom en förstärkning om 20 miljoner kronor till ett trygghetsskapande och förebyggande arbete på förskolorna genom sociala förskoleteam. Den innehåller också 25 miljoner kronor för att helt ta bort de osakliga löneskillnader som drabbar många barnskötare och förskollärare.

Efter en bra sakpolitisk diskussion mellan oss demokrater och alliansen under julhelgerna, har vi nu kommit överens om ett gemensamt yrkande från D, M, L, C och KD, till kommunstyrelsens möte den 12 januari. Vi justerar tillsammans upp budgeten för förskolenämnden med ytterligare 130 miljoner kronor. Därmed undviks akuta försämringar i verksamheten. Vi hoppas naturligtvis att övriga partier också ställer sig bakom vårt gemensamma yrkande.

Motverka gängen
Flera av de övriga välfärdsnämnderna och trygghetsarbetet kan också behöva budgetjusteringar och prioriteringar under året. Detta för att klara uppdragen och för att motverka de kriminella gängens inflytande. Speciellt behöver underskottet i nämnden för funktionsstöd lösas och elevhälsans resurser säkerställas. Det får vi gemensamt hantera löpande och i samband med kommande uppföljningsrapporter.

Låt nu 2022 bli ett år där Göteborgs stad samlar sig till beslut, där sakfrågor och trygghet går före partipolitik och politiskt spel. Låt oss gemensamt ta hand om Göteborg.

Jessica Blixt, kommunalråd (D)
Martin Wannholt, partiledare och kommunalråd (D)

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Upphäv beslutet om att lägga ner palliativ vård i hemmet

Med den nya organisationen av ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, kommer inte bara vården att försämras för svårt sjuka patienter i Göteborg – det blir dessutom inte ett dugg billigare, skriver Mariette Höij Risberg och Thomas Hedberg (D).

Thomas Hedberg och Mariette Höij-Risberg, ledamöter i Regionfullmäktige för D, skriver om ASIH på GP debatt 30 november 2021

Thomas Hedberg och Mariette Höij-Risberg, ledamöter i Regionfullmäktige för D, skriver om ASIH på GP debatt 30 november 2021

Svårt sjuka patienter i Göteborg, som vill bo kvar hemma till livets slut, har de senaste åren, haft möjlighet att göra det via olika ASIH-team, Avancerad sjukvård i hemmet. Tjänstemän i regionen har nu tagit ett beslut som kommer att förändra ASIH:s organisation till det sämre. Detta utan att det är politiskt beslutat i vare sig Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd eller i Sahlgrenskas styrelse.

I dag ”rondas” patienterna regelbundet av sjuksköterskor som besöker patienten i hemmet. Fördelen med detta är att läkare regelbundet blir informerade om patientens aktuella hälsostatus. Läkare från ASIH-teamen gör också hembesök när det behövs, så att patienten inte åker in till akuten för läkarvård.

Både läkare och sjuksköterskor har en tät kontakt med patienterna. Behöver en patient eller anhörig kontakta sjuksköterska, så hör de en välbekant röst i luren, som är väl insatt i patientens hälsosituation. Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer finns också i teamet, så att behoven kan tillgodoses snabbt och smidigt.

Regionen bekostar läkare och eventuell tillgång till kuratorsmedverkan, samt läkemedel för patienterna. Kommunen står för kostnaderna av övrig legitimerad personal samt eventuellt hjälpmedel. Således delar kommunen och regionen på kostnaderna.

Men med den nya organisationen kommer inte bara vården att försämras för svårt sjuka patienter i Göteborg – det blir dessutom inte ett dugg billigare. Omvårdnaden av dessa svårt sjuka patienter kräver specifika kunskaper. Det är också extra viktigt med kontinuitet och möjlighet till tidskrävande besök inklusive samtal och anhörigstöd.

Det är dags att vända situationen och sätta den patientnära vården och kontinuiteten i fokus.

Tjänstemannaförslaget att lägga ner ASIH-teamen, innebär att man från Sahlgrenska universitetssjukhuset bistår med ett palliativt konsult-team (12 sjuksköterskor samt läkare) under kontorstid, men under veckans övriga 128 timmar vårdas patienterna i livets slut, av sjuksköterskor i den ordinarie hemsjukvården. De är inte alltid välinsatta i patientens medicinska situation.

Sahlgrenskas konsultteam ska förutom Göteborg – ombesörja Partille, Härryda och Öckerö. Man strävar efter en jämlik vård i regionen, men för att förbättra för andra kommuner försämrar man i Göteborg. Det är inte heller möjligt att arbeta på ett likvärdigt sätt med palliativ vård i hemmet i alla kommuner, beroende på befolkningstäthet och personalbemanning.

Med omorganisationen kommer många patienter att vara tvungna att uppsöka akuten på jourtid. Sahlgrenska har dessutom inga palliativa vårdplatser att erbjuda, vilket i princip innebär att de här patienterna kan hamna som överbeläggning på en allmän medicinavdelning. Detta ökar otryggheten för både den som är svårt sjuk och dess anhöriga.

Det är dags att vända situationen och sätta den patientnära vården och kontinuiteten i fokus. Demokraterna vill att tjänstemannabeslutet om nedläggning av ASIH upphävs.

Mariette Höij Risberg (D), ledamot regionfullmäktige

Thomas Hedberg (D), ledamot i regionfullmäktige

Länk till artikeln i GP >>

Demokraternas budget för Göteborgs stad 2022

Demokraternas kommunalråd Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterade under en presskonferens partiets budgetförslag för Göteborgs stad 2022. Förslag som lyftes fram innebär en kraftig satsning på tryggheten och välfärden i Göteborg.
”Största risken att hamna i utanförskap är om du inte har någon gymnasiebehörighet, därför måste vi börja med kraftfulla satsningar redan i förskolan”, säger Jessica Blixt.
Nu satsar vi en miljard på tryggheten för att vända Göteborg”, sa Martin Wannholt.

Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterar Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022.

Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterar Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022, på bilden även Patrik Höstmad stabschef.

Se presentationen från presskonferensen 1 november här >>

Vid senaste mandatperioden skedde ett maktskifte i Göteborg och Demokraterna har i opposition kunna göra avgörande skillnad vid beslut som lett till förbättringar. Tyvärr har de styrande partierna inte mäktat med att förändra de invanda mönstren i grunden.

Ta hand om Göteborg, Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022

Ta hand om Göteborg, Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022.

Otryggheten och kriminaliteten har tillåtits fortsätta öka, skolan har hanterats ovarsamt, problemen i det ostyrbara kommunala bolagskonglomeratet finns kvar, avyttring av onödiga kommunala fastigheter har inte skett, endast 58 av allmännyttans ca 75 000 lägenheter har beslutats att få ombildas, målet för fler småhus har varit för lågt satt och har inte uppfyllts och fastlåsningar i politiska prestigeprojekt, inklusive Västlänken, fortsätter.

Demokraternas budget ska läsas i ljuset av detta konstaterande.
Demokraterna står för ett tydligt brott med allt det här. Demokraterna står för kunskap, förändring och ett mycket bättre Göteborg. Vi vill nu driva fram en kraftfull reformering av hur politiken bedrivs och hur Göteborg Stad styrs och levererar.

Göteborg är en stad med stora tillgångar som skulle kunna ge så mycket mer nytta för göteborgarna. Vi ser problemen men vi är också hoppfulla för resurserna och verktygen finns om de används rätt.

De tre huvudreformerna i vår budget är:

 • En kraftfull trygghetssatsning på 1 miljard kronor under budgetperioden som omfattar både mjuka och hårda åtgärder.
 • Omfördelning till fullt finansierad välfärd genom full kompensation för kostnads- och löneutvecklingen samtidigt som vi helt tar bort de osakliga löneskillnaderna.
 • Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd genom ombildningar via allmännyttan, försäljning av tomter för småhus, friköp av tomträtter och stadutvecklingsprojekt med exploateringsöverskott.

Till dessa huvudreformer ska läggas ytterligare ca 20 reformförslag som syftar till att förbättra situationen för nuvarande och blivande göteborgare. Se sidan 4 i budgeten för en översikt.

Vi behöver ta hand om Göteborg!

Läs hela Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022 här >>

Skrivet i media:
Artikel i GP – Demokraterna vill se stora satsningar på trygghet och välfärd >>
Artikel i DN – Demokraterna i Göteborg: Stoppa bygget av Västlänken >>

Demokraternas tilläggsbudget för VGR 2022

Under Regionfullmäktiges möte 26 oktober lämnade Demokraterna in ett förslag på tilläggsbudget för 2022. De flesta partierna lämnade in tilläggsbudgetar inför mötet för att komplettera sina budgetförslag som lämnades in till Regionfullmäktige i juni.

Innehåll i Demokraternas tilläggsbudget:

Ytterligare Satsningar för att ta hand om den uppskjutna vården

Under hösten har pandemin ebbat ut även om den inte försvunnit. I och med att en stor del av den vuxna befolkningen blivit vaccinerade har trycket på slutenvården på regionens sjukhus minskat. Nu återstår arbetet med att ta hand om den uppskjutna vården.

Prognosen för skatteunderlaget har förbättrats med 270 miljoner. Det finns också ett budgetförslag hos regeringen om ökat statsbidrag. Tillsammans gör det att Demokraterna föreslår en summa på 960 miljoner för tilläggsbudgeten.

Till den uppskjutna vården finns det avsatt 670 miljoner i budgeten och där vill Demokraterna skjuta till ytterligare 300 miljoner. Det genererar i nästan en miljard kronor för att i första hand låta våra egna utförare ta hand om de tusentals patienter som väntar på besök, utredning och behandling.

Utförarna tar del av medlen när vården utförts och i andra hand, när vår kapacitet inte räcker, används privata utförare. Resterande 660 miljoner fördelas direkt till sjukhusen, hälften till Sahlgrenska universitetssjukhus och hälften till övriga sjukhus.

Med dessa tilldelade medel kan en del av svårigheterna i pandemins spår minskas.  Men vi ser att fördelningen av tjänster och lönemedel inom sjukhusen till fördel för den patientnära verksamheten måste fortsätta för att vi skall kunna behålla personalen. Den är en förutsättning för att våra invånare skall få den vård de har rätt till.

Tabellen visar fördelning mellan sjukhus i miljoner kronor:

 

Sjukhus Mkr
Sahlgrenska Universitetssjukhus  300
 Södra Älvsborgs Sjukhus  90
 Skaraborgs Sjukhus  90
 Sjukhusen i väster  90
NU-sjukvården  90
 Summa 660

Länk till  Demokraternas budgetförslag 2022 >>

På GP debatt – Låt svårt sjuka få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i hemmet

I dag finns ett väl fungerande samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad som ger avancerade sjukvårdsinsatser i hemmet för svårt sjuka i livets slutskede. Denna vårdform är nu hotad av nedläggning genom ett icke politiskt förankrat tjänstemannaförslag, skriver bland andra Jessica Blixt (D).

Demokraterna skriver om ASIH på GP debatt 24 september 2021

Demokraterna skriver om ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) på GP debatt 24 september 2021

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ges i Göteborg till en grupp mycket sjuka patienter med behov av specialiserad palliativ vård för att ge dem möjlighet att få avsluta sitt liv i hemmet.

Patienterna är till stor del cancersjuka men där vårdas också patienter med andra svåra sjukdomar som hjärtsvikt, lungsvikt eller neurologiska sjukdomar som ALS. Det är patienter med behov av komplicerad smärtbehandling, avancerad apparatur, men också de med komplicerad social situation, till exempel unga cancerpatienter med småbarn, eller ungdomar.

Vård dygnet runt

Det krävs specialiserad palliativ vård dygnet runt, kontinuitet och kompetens av ett helt team runt patienten för att ge nödvändig trygghet när sjukdomen är i en föränderlig fas och behandlingen ofta behöver ändras. Här finns möjlighet till besök av specialistläkare och sjuksköterskor från kommunens ASIH-team i hemmet dygnet runt.

Förslaget att lägga ner teamen innebär, att man från Sahlgrenska Universitetssjukhuset bistår med ett palliativt konsultteam under kontorstid, men under veckans övriga 128 timmar vårdas patienterna av hemsjukvårdens sjuksköterskor. Den organisationen hade man i Göteborg för 10 år sedan, och det resulterade i ett stort antal besök på akutintagen och akuta inläggningar. ASIH bildades då och har sedan byggts upp till en välfungerande verksamhet runt patienterna.

Alternativet vid nedläggning av ASIH-teamen för patientgruppen i Göteborg är sjukhusvård.

Saknar palliativa vårdplatser

I flera av regionens mindre städer finns det palliativa team som liknar det man vill införa i Göteborg, men där har man en palliativ avdelning på närliggande sjukhus. Som exempel har Uddevalla sjukhus en vårdavdelning med 28 platser. På SU finns inte en enda palliativ plats.

Det behövs en stad av Göteborgs storlek och befolkningstäthet för att bära en organisation som ASIH, och vårdformen finns i övriga storstäder såsom Stockholm och Malmö.

Vårt förslag är att ha kvar ASIH som vårdform och som förebild, utbildningsverksamhet och kompetensnav. Demokraterna i Göteborgs kommun och i regionen har under lång tid sökt politiska beslutsunderlag och planering för förändringen utan resultat.

Frågan är i grunden helt opolitisk och rör endast ett berättigat önskemål från en mycket svag patientgrupp att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i hemmet.

Vi vill behålla vårdformen antingen genom nuvarande organisation eller genom övergång till Västra Götalandsregionen med bibehållen ambitionsnivå och kvalitet. Frågan är i grunden helt opolitisk och rör endast ett berättigat önskemål från en mycket svag patientgrupp att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i hemmet.

Jessica Blixt (D), kommunalråd
Yvonne Lundberg (D), ledamot äldre samt vård- och omsorgsnämnden
Mariette Höij Risberg (D) ledamot regionfullmäktige Västra Götalandsregionen

Länk till artikeln i GP >>

PRESSMEDDELANDE – DEMOKRATERNA UTESLUTER HENRIK MUNCK

Demokraternas partistyrelse har idag, måndagen den 20 september 2021, fattat beslut om att med omedelbar verkan utesluta Henrik Munck. Styrelsen har under mycket lång tid hanterat personalproblem relaterat till Henrik Munck. Många försök har gjorts för att hitta lösningar från styrelse, personalutskott och ledningsgrupp. Alla utan framgång.

Henriks agerande, förutom mer specifika händelser vi tidigare refererat till, har försvårat samarbetet inom ledningsgruppen samt skadat förtroendet för ledning och styrelse.

Förtroendet mellan ledningsgrupp, majoriteten i styrelsen och Henrik är förbrukat. Det finns därmed inga möjligheter till någon form av framtida förtroendefullt samarbete. Ett kommunalråd är en hörnsten i vår politiska verksamhet och det är helt nödvändigt för att utveckla politiska lösningar att man arbetar bra ihop. Att ta in ännu en konsult och gå in i ett viktigt valår 2022 med olösta personalproblem är inte en acceptabel risk.

Demokraternas partistyrelse har därför beslutat om uteslutning. Hanteringen sker enligt Demokraternas partistadga punkt 3:5. Stadgarna anger bland annat att ”Uteslutning kan ske om an bryter mot stadgarna eller om man uppenbart motarbetar eller skadar partiet”. Sammantaget bedömer en majoritet i styrelsen att Henrik Munck har uppenbart motarbetat och skadat partiet genom att skapa interna konflikter och förtala ledning och styrelse.

Vi förstår naturligtvis att det finns medarbetare som inte delar åsikten men det är styrelsens bedömning att en uteslutning är enda vägen.

Demokraternas partistyrelse har givit erbjudande om ett frivilligt avvecklings- och omställningspaket – ett erbjudande som Henrik Munck valt att inte godta.  Vi vill tydliggöra att det frivilliga avvecklings- och omställningspaket inte handlade om att ”köpa tystnad” utan bestod av ersättningen motsvarande 24 månadslöner som Henrik Munck ändå hade fått om han hade suttit kvar som kommunalråd, inklusive skatt och arbetsgivaravgift. Hade Henrik accepterat omställningspaketet hade vi fått behålla ett biträdande kommunalråd.

Demokraternas partistyrelse är utsedd av medlemmarna och är det beslutande organet för denna typ av frågor. Styrelsen har även mottagit synpunkter från Demokraternas kommunfullmäktigegrupp och från Henrik Munck själv. Synpunkterna är välkända och har inte inneburit någon annan slutsats än att beslutet om uteslutning ligger fast.

Tre av styrelsens ledamöter röstade emot uteslutning av Henrik Munck.

Demokraternas partistyrelse beklagar att Henrik Munck inte vill ha en frivillig avveckling i samförståndsanda.

Styrelsen i Demokraterna
genom Thomas Hedberg, ordförande

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Hedberg, ordförande Demokraterna,
0705-54 45 30, thomas.hedberg@demokraterna.se

 

ÄR DU UNDER 30 ÅR OCH DEMOKRAT?

 

unga demokrater

VI SÖKER DIG SOM ÄR UNG OCH VILL PÅVERKA OCH FÖRÄNDRA GÖTEBORG

Demokraternas partiorganisation bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar. Demokraterna vill istället vara ett parti för alla invånare i Göteborg och Västra Götalandsregionen, där vi tillsammans formar och utvecklar vår politik genom kunskapsgrupper inom olika områden.

Nu vill vi starta igång ett referensnätverk av unga som tycker om Göteborg och som gillar politik.
Från nätverket tar Demokraterna in synpunkter och förslag till förbättringar i Göteborg och i regionen. Tillsammans på bland annat afterwork träffar, digitala möten och under medlemsaktiviteter träffar du likasinnade och får även chans att diskutera med ledande politiker från Demokraterna.

Tycker du detta verkar kul, ska du inte tveka. Maila ditt intresse till info@demokraterna.se så kontaktar vi dig! Beskriv gärna kort vem du är och vad du sysslar med.

BLI MEDLEM I DEMOKRATERNA

Är du under 26 år är medlemskap i Demokraterna gratis. Annars kostar det 100 kr. Medlem blir du genom att maila namn, personnummer, mobilnummer samt epostadress till medlem@demokraterna.se.

DEMOKRATERNA – ETT KUNSKAPSPARTI SOM VÄRNAR OM DELAKTIGHET, TRANSPARENS OCH KUNSKAP

Med 17% av rösterna i förra valet är vi Göteborgs näst största parti. Vi står för en kultur av nolltolerans mot kriminalitet, oegentligheter och slöseri med skattepengar. Vi står också för ett återupprättande av ett samhällskontrakt som håller på att suddas ut. Det genomsyrar hela vårt handlingsprogram och hur våra kunskapsgrupper och politiker arbetar. Vi finns inte som parti för att fylla poster och befattningar med politiker som söker försörjning och ersättningar. Vi finns för att hitta lösningarna på stadens problem, såväl små som stora.

Vi vill förändra. Därför finns Demokraterna och därför behöver vi dig.

Välkommen till oss!