Individ- och Familjeomsorg

Alla ska ges stöd för att nå egenförsörjning men stödet ska alltid villkoras med en motprestation. Demokraternas Göteborg bygger på att alla bidrar till samhället efter förmåga. Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste beredas möjlighet att så långt som möjligt samverka för att optimera insatserna.
Staden måste byta fokus från nuvarande ensidig uppföljning av kostnader, volymer och verksamheternas processer, till uppföljning av resultat ur ett brukarperspektiv. Utan resultatuppföljning är det inte möjligt att utveckla verksamheten kvalitetsmässigt. Mot bakgrund av uppnådda resultat kan verksamheterna ställa om och bli bättre på att matcha individ till rätt insats. Samtidigt kvalitetssäkra rätt vårdgivare till rätt pris. Utan systematisk resultatuppföljning finns inte förutsättningarna för att uppnå målet om en kunskapsbaserad socialtjänst som baserar val av insatser och vårdgivare efter erfarenhetsbaserad kunskap.

Bostad först är en beprövad och kostnadseffektiv modell mot hemlöshet. Genom den kan
människor i hemlöshet får en egen bostad direkt. Samtidigt ges personligt stöd med målet att den boende ska kunna bo kvar i sin lägenhet och få en trygghet. Forskning visar att över 80% av fallen leder till kvarboende och en bättre levnadsstandard.

En från Storbritannien beprövad modell för att komma till rätta med arbetslöshet är Individual Placement and Support (IPS). Det innebär individuellt anpassade åtgärder för den enskilde. För att få tillstånd för detta krävs stor flexibilitet från de myndigheter som behöver samverka för att komponera en insats/program. I dagens byråkratiska Göteborg med lagstiftning och sekretessregler är detta en stor utmaning att genomföra. Demokraterna vill införa medborgarkontor där allmänheten kan få personlig hjälp med olika typer av ansökningar, att komma i kontakt med myndigheter m.m. Detta bidrar till avlastning för verksamheten i stort, samt ger ökat förtroende för myndigheten.

DEMOKRATERNAS FÖRSLAG, INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG:

  • Myndigheter som Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska så långt som möjligt samverka för att bättre samordna stöd och insatser
  • Vi vill att Bostad först tillämpas i större utsträckning än idag
  • Vi vill ha åtgärder för att omedelbart få människor i sysselsättning, bland annat genom
  • Individiual Placement Support (IPS) tillämpas med krav på relevant uppföljning
  • Inför medborgarkontor på utvalda platser. Här ska man på ett personligt sätt få hjälp med att komma i kontakt med myndigheter m.m.

© Copyright 2017