Trafik och Infrastruktur

Göteborg har under en lång tid skött trafikfrågorna på ett sätt som gett göteborgarna och verksamheter otillräckliga transportmöjligheter. Demokraterna vill i grunden ändra stadens trafikstrategi. Vi vill skapa en realistisk planering där trafikfrågorna går hand i hand med önskad stadsutveckling, näringslivets och andra verksamheters behov. Vi vill ytterst underlätta för göteborgarens vardag. Andra partiers politik bygger på orealistiska ambitioner som ger felaktiga prioriteringar, ineffektivitet och bristfälliga trafiklösningar.

Göteborg är en utspridd stad och nu krävs kostnadseffektiva åtgärder som ger kortare restider och bättre framkomlighet för göteborgarna och nyttotrafiken.

Skandinaviens logistiknav

Hamnen och anslutande infrastruktur behöver utvecklas för ökade godsvolymer. I Göteborg finns förutsättningar för snabb omställning till fossilfri sjöfart och fossilfria tunga godstransporter på väg. Här finns även goda möjligheter för näringslivet i samverkan med staden att skapa modern utsläppsfri citylogistik och utveckling relaterat till e-handel med mera.

Kollektivtrafik

Strategidokumentet Målbild KOLL2035 har flera bra intentioner men också en orealistisk ambitionsnivå. Göteborg behöver utveckla de större linjerna i spårvägsnätet till snabbspårväg/stadsbana, samt komplettera med förbifart Brunnsparken (Operalänken i ett första steg) och skapa en Lindholmsförbindelse som även möjliggör för buss-, gång- och cykeltrafik.

Busstrafiken ska fullt ut elektrifieras och stegvis utvecklas med fler busskörfält, snabbare stombuss- och expressbusslinjer, samt mer attraktiva hållplatser och bytespunkter.

Den planerade Bangårdsviadukten behöver arbetas om för att kunna möjliggöra planskild kollektivtrafik förbi Centralenområdet och även bli direkt kopplad till Hisingsbron.

Det behövs nya former av biljettaxor som ger lägre pris för korta resor inom Göteborg, resor under lågtrafik, och för resenärer som vill nyttja kollektivtrafik ett par dagar i veckan.

Båttrafiken till Södra skärgården behöver utvecklas med fler snabba direktlinjer till centrum (bl a Stenpiren) och samordning med älvsnabbtrafiken. Godstrafiken till Södra skärgården ska ge liknande förutsättningar för skärgårdsboende och verksamheter, som för de på fastlandet.

Alla spårvagnar och bussar måste vara moderna och ha hög kvalitet. God komfort, bra tillgänglighet för rullstolar och barnvagnar samt luftkonditionering borde vara självklarheter på 2020-talet. Därför behövs en omfattande förnyelse av spåvagnsflottan och en anpassning till att prioritera spårväg i de stråk där det trafikslaget ger mest nytta. Buss och spårväg behöver generellt ges likvärdig prioritet för att utifrån stadens struktur kunna erbjuda bästa möjliga kollektivtrafik.

Gång och cykel

Gångbanor och trottoarer måste så långt möjligt beläggas med jämn, halkfri gatsten eller asfalt för att bli tillgängliga för fler. De måste också särskiljas från andra trafikslag för att bli säkrare. Med fler gångbanor och cykelbanor, gärna i gröna stråk och utmed havet, kan gång och cyklande bli mer attraktivt. Lindholmsförbindelsen behöver prioriteras som en kostnadseffektiv ny älvförbindelse även för gång- och cykeltrafik.

Det planerade omfattande renoveringsprojektet av kanalmurar längs Stora Hamnkanalen och kring Brunnsparken och Drottningtorget behöver genomföras så att det skapas permanenta förbättringar för trafiklösningar och stadsmiljö i området.

Elsparkcyklar är ett nytt transportsätt men det måste tas krafttag mot att elsparkcyklar felparkeras och utgör hinder, bland annat genom böter.

Biltrafik

Med tysta och fossilfria bilar kan Göteborg vara en stad med biltillgänglighet. Att låta bilar köra långsamt på det mindre gatunätet (så kallad silning) ger minde trafik på större gator, mer trygghet och bättre tillgänglighet.

Strypta parkeringsmöjligheter tvingar fram onödig söktrafik. Dessutom minskar kundunderlaget till centrumhandeln och tillgängligheten för näringslivets transporter. Pendelparkeringarna måste bli större och fler. För ett mer ett levande centrum efter kontorstid behövs gratis parkering på vissa platser under vissa tider. P-hus Nordstan måste också göras mer tillgängligt från Götaleden för att främja cityhandeln.

En ny tvärförbindelse i Torslanda behövs för att förbättra för alla trafikslag och underlätta önskad stadsutveckling.

I folkomröstningen 2014 röstade göteborgarna nej till trängselskatt och folkets vilja ska följas. Därav ska inte heller Västsvenska paketet fördela pengar till nya tillkommande projekt, utan istället avvecklas så snart som möjligt.

Järnväg

Nyinvesteringar i järnväg är dyrt och nya projekt måste avvägas noggrant. Ofta är förbättringar på befintliga banor kostnadseffektiva relaterat till nyttan.

För nybyggnad behöver Göteborg prioritera dubbelspår till Oslo. En snabbare järnvägsförbindelse mellan Göteborg-Borås-Jönköping, med stopp vid Landvetters flygplats, behövs, men inte till vilket pris som helst. Ökad kapacitet på Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås är också viktigt. Sträckan är en av de mest trafikerade i Sverige och samtidigt en av de viktigaste för godstransporter. Statens planer på ett dedikerat höghastighetsnät behöver avskrivas och ersättas med en kostnadseffektiv plan för att framförallt utveckla dagens järnvägsstråk.

Västlänken ger ingen positiv samhällsnytta och påverkar Göteborg negativt under byggtiden när staden är uppgrävd. Det har visat sig vara politiskt omöjligt att skapa en majoritet för att stoppa projektet. Trafikverket och flera av de som bygger Västlänken erkänner nu att de varken kan garantera budget eller tidplan. Vi kräver att Trafikverket och staten tar kostnaden för sitt eget haveri så att göteborgarnas skattepengar kan gå till nödvändiga trygghetsåtgärder och en full finansierad välfärd.

Färdtjänst

Inom Västra Götalandsregionen bör ett beviljat färdtjänsttillstånd ge rätt att utnyttja kollektivtrafiken. Ett sådant system skulle kunna sänka de totala kostnaderna för färdtjänsten utan att öka kostnaden för Västtrafik. Själva färdtjänsttaxan bör vara avståndsbaserad och inte fördyras när man reser över kommungränser.

Underhåll av infrastruktur

Existerande infrastruktur har inte underhållits tillräckligt bra och det finns en stor så kallad underhållsskuld. Det behövs en stor satsning på att underhålla alltifrån vägbeläggningar och belysning, till att säkerställa bättre renhållning och vinterväghållning. Mindre trimningsåtgärder och andra mindre utbyggnader för alla trafikslag kan ge många kostnadseffektiva trafikförbättringar.

Framtida mobilitet

Elektrifiering av vägtrafiken, självkörande fordon, e-handel, delandeekonomi och en i övrigt snabb digitalisering av samhället leder till en alltmer ökande förändringstakt för trafik och mobilitet. Existerande infrastruktur kommer kunna nyttjas mer effektivt än idag och resenärs- och godsflöden sprids alltmer över dygnets timmar.

Nya beteenden, nya trafiklösningar och mobilitetstjänster kommer troligen leda till ett paradigmskifte bort från fokuset att dimensionera och utveckla trafiksystemet för att de flesta människor ska kunna pendla till arbetsplatser under ett fåtal rusningstimmar. Planerade infrastrukturprojekt behöver redan idag bedömas och anpassas utifrån ett troligt framtidsscenario.

I framtida mobilitet är det också troligt att framförallt privata aktörer kommer skapa nya möjligheter till mobilitet som i många fall kan vara bättre och mer kostnadseffektiva än dagens reglerade kollektivtrafik.

Demokraternas förslag, Trafik och infrastruktur:

 • Göteborgs trafikstrategi ska omformuleras med en positiv syn på alla trafikslag, och med förberedelser för ett paradigmskifte till nya trafiklösningar och mobilitetstjänster
 • Målbild KOLL2035 omarbetas till en realistisk investeringsnivå med fokus på att utveckla existerande infrastruktur samt komplettera med en Lindholmsförbindelse och en förbifart Brunnsparken för både spårvagn och buss (i första hand Operalänken)
 • Omtag av utredningen av Lindholmsförbindelsen för att få ett komplett beslutsunderlag gällande broalternativ samt trafiklösning kring Slottsskogens entré
 • Ny utformning av Bangårdsviadukten för att möjliggöra planskild kollektivtrafik
 • Återinför en göteborgsbiljett med lägre pris i kollektivtrafiken. Inför nya biljettvarianter som ger lägre pris i lågtrafik när få andra reser och för resenärer som reser ett par dagar i veckan
 • Genomförande av farledsfördjupning och ökad kapacitet för fossilfria godstransporter på det statliga vägnätet
 • Samverka med näringslivet kring modern citylogistik och e-handelsutveckling med mera
 • Skapa fler gångbanor och cykelbanor, gärna i gröna stråk och utmed havet, samt möjliggör för bättre gång- och cykeltrafik i centrum i samband med renovering av kanalmurar
 • Underhållsskulden med eftersatta gångbanor, cykelbanor, vägar, belysning och andra trafikanläggningar måste arbetas ikapp
 • Bygg fler och större pendelparkeringar. Gratis shoppingparkering i centrum efter kontorstid på Heden och andra lämpliga p-platser
 • Bättre tillgänglighet till P-hus Nordstan från Götaleden
 • Utökad och snabbare båttrafik från skärgården till centrum och samordning med älvsnabb
 • Nolltolerans mot nedskräpning och samordnad renhållning av stadens ytor