Idrott och Förening

Alla ska ha goda möjligheter att utöva sin idrott oavsett om det handlar om att utöva breddidrott eller elitsatsning. Det är stadens ansvar att ge likvärdiga möjligheter till motion och idrott oavsett var i staden man bor. En samordnad och hållbar idrottsmiljö bidrar till stadens totala utveckling både vad gäller som evenemangsstad och till den regionala tillväxten. Idag prioriteras arrangemang före den lokala idrotten när det gäller fördelningen av tider i idrottshallarna.

Demokraterna vill att tillgängligheten i våra befintliga arenor utnyttjas och prioriteras på ett bättre sätt. Vi vill också bygga bort kön till tider i anläggningarna i Göteborg. Underhållet av befintliga anläggningar och byggande av nya hallar är nödvändiga för att kunna bibehålla och utveckla breddidrotten i staden. Fördelningen av anläggningar mellan olika stadsdelar måste också utvärderas och förändras.

Demokraterna vill införa ett riktat stöd till unga idrottsledare. Demokraterna vill satsa på att utbilda ungdomar, som efter genomgången utbildning kan arvoderas för att träna barn och unga i sin idrott. Genomgången utbildning ska ge ett certifikat samt möjlighet till arvode för tränaruppdrag. Certifieringen och tränaruppdraget kan sedan utgöra de första raderna i ett framtida CV. Målet är att utbilda 200 ungdomar till certifierade tränare per år.

Vi vill skapa ett ”anläggningsråd” där förbunden och klubbarna ges möjlighet att vara med och påverka redan i förstadiet när det ska byggas en idrottslokal. Idag saknas en samordning för besluten inom staden. Vi vill även att rådet ska verka för att hallar och Idrottsanläggningar byggs där föreningarna och behoven finns. Vi vill utveckla idrottens koppling till skolan så det blir lättare för förbund och klubbar att få eleverna att prova på idrott. Det handlar om att i samverkan med skolan och att schemalägga ”prova på idrotten” i ett tidigt stadium i grundskolan för att minska stillasittandet och aktivera våra barn. Denna satsning är av särskild vikt i de så kallade utsatta områdena.

Demokraterna vill också prioritera byggande av utegym och motionsspår som ger gratis motionsmöjligheter för allmänheten. Vi vill se en riktad satsning på äldres motionsmöjligheter. Avbryt projektet med nytt centralbad i Gullbergsvass. Tillgängligheten med lokaltrafik är dålig, markåtkomsten försvåras till följd av mängden byggnationer i området och markförhållandena fördyrar grundläggningen.

Demokraternas förslag, Idrott och förening:

 • Se till att tillgängligheten i våra befintliga arenor utnyttjas och prioriteras på ett bättre sätt
 • Vi vill bygga bort kön till tider i anläggningarna i Göteborg
 • Verka för att en möjlighet ges till ett riktat stöd till unga ledare 14-25 år
 • Stöd till arvodering av unga ledare och föreningskonsulenter
 • Schemalägg ”prova på idrotten” i ett tidigt stadium i grundskolan
 • Verka för gratis utomhusmotion i alla stadsdelar

Prioriterade uppgifter för kunskapsgruppen är just nu:

 • Tillgänglighet, underhåll och prioritering av befintliga anläggningar
 •  Kontinuerlig utbyggnad av idrottsanläggningar
 • Stöd till unga ledare
 • Förbund och klubbar får verkligt inflytande över anläggningar och prioriteringar
 • Kraftigt förbättrade band mellan skola och idrott