Funktionsstöd/LSS/BMSS

(LSS = Lagen om Stöd och Service, BMSS = Boende med Särskilt Stöd)

Göteborgs funktionsstödsorganisation har idag en hög personalomsättning och en stor sjukfrånvaro. Det är svårt att nå den interna kritiken då det råder en tystnadskultur. En under rapportering av avvikelser och lex Sara. Detta innebär att kvaliteten på omsorgen är bristfällig. Det är viktigt att komma till rätta med dessa strukturproblem.

De personer som har en funktionsvariation och som ingår i LSS personkrets och söker insatser enligt LSS och/eller SoL ska möta EN socialsekreterare som ansvarar för utredning och beslut eller förslag till beslut. Följa Göteborgs riktlinjer för tillhörighet och överflyttning av ärenden inom individ och familjeomsorg samt funktionsvariation.

Stödet till de med svårast funktionsvariationer i vårt samhälle, ska bibehållas i sin ursprungliga omfattning enligt intentionerna i rättighetslagstiftningen LSS. För barn med funktionsvariation är det viktigt att lägga vikt vid skolplacering, skolskjuts, och en fritid med fortsatt möjlighet till lärande. Inom arbete och aktiviteter som pågår inom stadsutveckling och trafikområdet är det viktigt att framkomligheten gäller för alla.

På boende med särskild service behövs handledning för personalen – ett boende fungerar alltid bättre med när det finns en chef på plats. Personalen behöver lära sig AKK, alternativ kompletterande kommunikation samt LAB, låg affektivt bemötande.

Demokraterna vill också ha full transparens i alla assistansbolag för att minska fusk. Prioritera utbyggnad av bostäder för personer med funktionsvariationer istället för att köpa dyra platser på annan ort. Utnyttja också Göteborgs Stads stora hyresbestånd genom att omvandla delar av detta till boende för denna grupp.

Demokraternas förslag, Funktionsstöd:

  • Förbättra organisation och kunskap hos personalen för att minska personalomsättning och sjukfrånvaro
  • Motverka tystnadskultur, genom utbildning och uppmuntran till att göra avvikelse, förbättra sammanställning och redovisning av dess till personalgruppen, ledning och nämnd
  • Att förvaltningen följer stadens Riktlinjer för individuellt stöd, den enskilde ska möta EN socialsekreterare som ansvarar för utredning och beslut enligt LSS och/ eller SoL, gällande personens hela behov och stöd utifrån funktionsvariation
  • Full transparens i alla assistansbolag för att minska fusk
  • Öka och snabba på utbyggnad av bostäder, gruppbostäder och/ eller stödboende för personer med funktionsvariation