Vår politik

Kunskapsgrupper bidrar med kompetens

Demokraternas partiorganisation bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar. Demokraterna vill istället vara ett parti för alla invånare i Göteborg och Västra Götalandsregionen, där vi tillsammans formar och utvecklar vår politik genom Kunskapsgrupper inom olika områden.

Har du frågor, förslag eller vill bidra på något sätt till Kunskapsgrupperna kan du skicka ett mejl till kunskapsgrupper@demokraterna.se

Grupperna är lyhörda och tar in synpunkter och förslag på förbättringar inom Göteborgs stad eller Västra Götalandsregionen från alla. I Demokraterna värnar vi om delaktighet, transparens och kunskap.

Att-göra-lista för Göteborg

Bra förslag som utvecklas i Kunskapsgrupperna publiceras i en Att-Göra-Lista för Göteborg. Den omfattar vård, skola, omsorg, trygghet och andra viktiga politikområden. Den ligger även till grund för Demokraternas budget.
Läs Demokraternas budget 2020 för Göteborgs stad >> 

Nedan kan du läsa om vår övergripande politik inom några viktiga områden.

Trygg stad

Göteborg behöver bli en säker och trygg stad att leva i och besöka. Nolltolerans mot kriminalitet måste råda om demokratin skall kunna leva och utvecklas. Vi kan inte vänta på att staten ska lösa våra problem, vi måste själva satsa resurser på att skapa trygghet och rättssäkerhet i hela vår stad. Segregationen och utanförskapets negativa sociala konsekvenser måste brytas.

Skola och utbildning

Skolorna ska ges de bästa förutsättningarna till kunskapsutveckling för alla elever. För att skolan ska lyckas med sitt uppdrag krävs en god och trygg arbetsmiljö för elever och skolpersonal. Skolorna ska garanteras tillräckliga resurser och enhetliga direktiv, för att ge alla elever samma möjligheter och tillgång till en bra skola.

Vård och omsorg

En god och fungerande vård och omsorg i livets alla skeden ska garanteras medborgarna. Operationsvården måste prioriteras och köerna till livsavgörande operationer måste kortas. Utgångspunkten ska vara rätten till en god vård och omsorg när man behöver den, även i livets slutskede. Vi behöver utöka antalet äldreboendeplatser och underlätta för en väl fungerande hemtjänst.

Stadens ekonomi

Vi vill göra omprioriteringar i kommunens budget till förmån för bättre kommunal service och välfärd. Vi vill se över de kommunala bolagen för att frigöra resurser till hållbara investeringar. Mut- och korruptionskulturen har skadat Göteborg och måste bort en gång för alla.

Företagsklimat och jobb

Näringslivet måste få de bästa förutsättningarna att verka och utvecklas i Göteborg, så att fler jobb kan skapas. Det ska vara attraktivt att investera och etablera nya företag i Göteborg. Det behövs inte fler politiska projekt, kommunala bolag eller riskfyllda experiment i stadens regi.

Bostäder

Vi vill ha fler bostäder och skapa möjlighet för fler att äga sin bostad. Vi vill finna nya vägar för att öka byggandet av attraktiva bostäder som passar göteborgarna i alla livets faser. En växande stad ställer också krav på att stadsmiljöer görs trygga och trivsamma för göteborgarna.

Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktursatsningar ska vara långsiktigt hållbara och funktionella för Göteborg. Vi vill föra samman stadens alla delar och invånare genom att erbjuda en god och effektiv kollektivtrafik, utan att försvåra för andra trafikslag. Västlänken måste stoppas och ersättas med investeringar som ger bättre trafikflöden, ökad kollektivtrafik och därmed skapar utrymme för tillväxt i vår stad.

Miljö och hållbarhet

En attraktiv och växande stad måste också vara ekologiskt hållbar. Arbetet med stadens tolv miljömål måste bli mer konkret och mätbart. Förslag för att nå ett visst miljömål ska kvantifieras och prissättas innan beslut för att göra målen tydligare och lättare att följa upp.

© Copyright 2017