Arbete och Näringsliv

Med sin geografiska placering, med sina invånare, universitet, industrier och sin starka handelstradition, har Göteborg alla förutsättningar för att bli den bästa staden i Sverige att leva, arbeta och driva företag i.

För ett bra företagsklimat krävs att de kommunala kärnverksamheterna fungerar bra. De kommunala resurserna måste därför prioriteras för att skapa en bra skola, vård och omsorg tillsammans med en ökad trygghet i hela staden. Kvaliteten på skola, vård, omsorg och trygghet, är avgörande för att företag ska vilja etablera sig och att fortsätta verka i staden. Kommunen måste även kunna erbjuda ett brett utbud av attraktiva bostäder samt mark för verksamheter att expandera.

Näringslivsklimatet mäts i två undersökningar årligen.
I insiktsmätningen (NKI), och Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet i landets kommuner. De senaste 20 åren har Göteborg rasat i dessa förtroendemätningar. En trend som under den sista mandatperioden har vänt. Målet är att Göteborg ska ligga i topp bland storstäder i landet och på övre hälften av landets alla kommuner.

Demokraterna vill att staten och kommuner kontinuerligt ska jobba för att förenkla regelverk och förbättrade förutsättningar för företagande. Processtider måste kortas ned och kontakter med kommunala institutioner måste förenklas genom att använda lotsar, ”one way” in. Förståelsen för näringslivets utmaningar måste förbättras bland politiker genom att kontinuerligt låta företagare komma till tals i kommunens nämnder och styrelser.

Idag bedriver kommunen kommersiell verksamhet i aktiebolagsform och hamnar ofta i konkurrens med privata företag. Den kommunala verksamheten måste minskas där den bedrivs bättre av enskilda ägda aktörer. Alla beslut måste tas på fakta och kommersiella grunder, i det fall man bedriver kommersiell verksamhet för att undvika osund konkurrens och risktagande i kommunal sektor.

Företagandet i Göteborg har traditionellt dominerats av större aktörer.
I dag är en allt större del SME (Small and Medium-sized Enterprises), Startup och Scaleup-bolag. Kommunen måste arbeta mer aktivt för att locka till sig fler mindre aktörer och kluster, samtidigt som nya initiativ till entreprenörskap och nya verksamheter uppmuntras. Näringslivs stödjande verksamhet i kommunen bör i större omfattning delas in i stora, mellan och små företagare. Kommunen ska stödja testbäddar och interaktivitet mellan de olika storleksklustren

I Göteborg finns Chalmers, universitetet och andra forskningsinstitut som tangerar kunskap i världsklass. Med hjälp av en väl fungerande högskola kan kommunen hjälpa till att stödja start av många nya företag och därmed skapa arbetstillfällen. Göteborg ska vara ledande på detta om råde och i större utsträckning attrahera entreprenörer och kapital för att stödja entreprenörernas utveckling till Scale up och SME bolag.

För att klara allt detta ska politikerna hållas informerade om kommunala initiativ som varit framgångsrika på andra håll och lära av andras framgångar och misstag. Aktiv utveckling av instrument för benchmarking ska kontinuerligt ske för att uppnå detta syfte.
Trafiksituationen i Göteborg måste också förbättras och stadsplaneringen måste anpassas till framtida behov och Centrum aktivitet. I de centrala delarna har näringslivet nu stora problem med lönsamheten.

För att lära av de misstag som gjorts och kunna gå vidare med kvalitativt starkare satsningar föreslår Demokraterna att en oberoende haverikommission tillsätts, för att förstå hur många kostnads krävande projekt i Stadens regi kunnat startats på oklara underlag.

En tydligare samordning mellan Stadens olika enheter och bolag måste till, så att beslut fattas i ett helhetsperspektiv, och suboptimering elimineras. Ett exempel på det är den framtida utvecklingen av det så kallade evenemangsstråket.

Demokraternas förslag, Arbete och näringsliv:

 • Stat och kommun ska kontinuerligt jobba för att förenkla regelverk och förbättra förutsättningar för företagande
 • Kommunen måste arbeta mer aktivt för att locka till sig fler mindre aktörer och kluster och stärka de som finns
 • Kvaliteten på kommunala kärnverksamheten måste bli högre för att företag ska vilja etablera sig och att fortsätta verka i staden
 • Tillsätt en oberoende haverikommission som reder ut de misstag och haverier som gjorts i trafikbilden och infrastrukturen
 • Säkerställ att beslut fattas i ett helhetsperspektiv, och att suboptimering elimineras
 • Minska avståndet mellan politiker och företagare
 • Dela upp näringslivet i små medelstora och stora aktörer, och främja testbäddar, mötesplatser och interaktivitet
 • Arbeta aktivt för att attrahera företagare och kapital
 • ”One way in” i kontakter med kommunala institutioner
 • Sätta mål och mäta resultaten, (Benchmarks)
 • Korta processtider och förenkla processer i kommunens nämnder
 • Omtag på Centrumplaneringen, trafik verksamheter etc.
 • Arbeta för att arbetet med evenemangsstråket, arenor, och bostäder genomförs på ett
  ansvarsfullt sätt och fort!

Ansvarig för kunskapsgruppen: Björn Bernehed

Prioriterade uppgifter för kunskapsgruppen är just nu:

 • Större förståelse för näringslivets villkor
 • Fokusering på infrastruktur och kärnverksamheter
 • Bra skola, vård och omsorg tillsammans med en ökad trygghet
 • Attraktiva bostäder samt att det finns utrymme vad gäller mark
 • Omstrukturering av de kommunala bolagen och andra tillgångar