Miljö och Hållbarhet

Med tydliga, realistiska och prioriterade inriktningar och mål i klimat- och miljöprogram kommer det att finnas möjligheter att bidra med vår del till Parisöverenskommelsen, som innebär att inte ytterligare öka på den globala uppvärmningen av medeltemperaturen. Vi vill koncentrera handlingsplanen för Göteborgs stad till förvaltningar och bolag med stora ansvar och möjligheter till påverkan av stadens klimatåtgärder. Det är Kretslopp‐ och vatten, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, samtliga allmännyttiga bostads- och lokal byggande och förvaltande bolag, där den största är AB Framtiden. Största påverkan av vilka klimatpåverkan som staden kommer att få, sätts i de tidigaste skedena och i krav när det gäller inköp och upphandling.

Stadens inköp av varor och tjänster går hand i hand med hur stor klimatpåverkan blir.

Bygg- och anläggningsproduktioner såsom Västlänken, övrig infrastruktur samt lokal och bostadsbyggande i staden ger en ohållbar klimatpåverkan och en omöjlig ekvation att räkna hem en framtida klimatnytta under dess livstid av drift och förvaltning. Vi vill att Västlänken avslutas och minimeras till endast genomförs där verklig trafik- och klimatnytta grundas på fakta.

Produktion av fjärrvärme och -kyla som står för den största enskilda klimatpåverkan vill vi helt ska upphöra med användning av fossil naturgas (importerad skiffergas) och istället ska spillvärme från avfallsförbränning och industrin samt biobränslen användas i kraftvärmeproduktionen, vilket är nödvändigt för att uppfylla ett fossilfritt Göteborg 2030.

Transporter d.v.s. trafiken i staden som ger ytterligare stor negativ klimåtpåverkan.
Vi vill att Göteborg ska planera för och genomföra en väl utbyggd infrastruktur för elladdning av både stadens och den privata fordonsflottan. Staden kan redan nu bidra till denna utveckling genom sina förvaltningar och bolag.

T.ex. vid ökning av kollektivtrafiken välja kostnadseffektiva alternativ såsom eldrivna bussar. Att stötta och erbjuda möjligheter för privata aktörer till nya former av mobilitet med hjälp av delningstjänster av fordon. En fortsatt prioritering av utbyggnad av cykel- och gångbanor i staden ger förutsättningar till en ökning av antalet cyklister mellan arbete och bostad samt till invånarnas rekreation och hälsa.

Vi vill att miljöklasskrav ska ställas för transportfordon och anläggningsmaskiner som används inom staden. Vi ser också att det är ett mer hållbart alternativ att öka andelen transporter in till staden genom kustsjöfart och järnvägstransporter.

Fjärrvärmen står för den största enskilda klimatpåverkan som staden har. Genom att öka andelen spillvärme från raffinaderier och avfallsförbränning och sluta använda naturgas i kraftvärmepro-duktionen kan utsläppen minskas radikalt. Övrig värmeproduktion ska ske med biobränslen.

Demokraternas förslag, Miljö och hållbarhet:

 • Klimatpåverkan ska minska med 80 procent från de verksamheter där stadens förvaltningar och bolag har rådighet från år 2020 till år 2030. År 2040 ska staden ha möjlighet att vara klimatneutral
 • Fossilfri fjärrvärme och -kyla ska göras möjligt till 2025
 • Till stadens egna fordons- och kollektivtrafikflotta ska det finnas en infrastruktur för elladdning till år 2023
 • Möjliggör ökning av takten i utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elfordon till invånare och företag som trafikerar staden
 • Underlätta och möjliggör för olika former av mobiltitet och delningstjänster av transporter och fordon
 • Avsluta byggproduktionen av Västlänken senast år 2022 pga att varken miljö- eller trafiknyttan erhålls
 • Öka takten i utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elfordon
 • Bygg ut kollektivtrafiken med fler eldrivna bussar
 • Krav på en avsevärd minskad klimatpåverkan som bygger på cirkulär ekonomi vid bygg- och anläggningsprojekt i hela livscykeln dvs från planering, projektering, byggproduktionen, drift och under hela dess förvaltningsfas
 • Krav på minskad klimatpåverkan vid bygg och anläggningsprojekt

Energieffektiviteten

Vi vill möjliggöra en energieffektivisering i de kommunala fastighetsbeståndet som ger en minskning av el- och värmeförbrukningen. Vilket kan göra det möjligt att sluta använda fossil bränsle och minskat behov av den dyrare gröna elen samt biobränsle. Lägre behov av att bygga ut och investeringar av nya el och värmeanläggningar av Göteborg Energi.

 • Målet är att det kommunala fastighetsbeståndet ska kunna minska värmeförbrukningen med 1.5% årligen från 2020 till 2030
 • Elförbrukningen av kommunens andel i det kommunala fastighetsbeståndet och i övriga kommunala verksamhet ska ha ett mål att minskas med 2% årligen från 2020 till 2030
 • Vid nyproduktion av kommunala fastigheter ska låg klimatpåverkan av byggnation och drift samt kostnadseffektivitet prioriteras och sammanvägas i en hållbarhetsanalyser som görs i de olika faserna inför investeringsbeslut
 • Målet för Göteborg Energi AB ska vara att öka användning av spillvärme från 80% till 90% till stadens fjärrvärmesystem till år 2030

Avfall

Mängden avfall behöver minskas från de verksamheter som staden råder över samt från dess invånare. Det ska vara lätt att göra rätt när det gäller att minska mängden och att följa avfallstrappan. I en cirkulär ekonomi ska det ges möjlighet att bibehålla ett högt värde under längre tid på material, komponenter dvs alla saker vi omger oss med. Det innebär nya krav i och val vid inköp och upphandling där lång livslängd, reparerbarhet och återanvändning och återströmmar ges högre prioritet än dagens linjära ekonomi där mer avfall skapas. Mål för att bidra till den cirkulära ekonomin ska tas och genomföras för alla förvaltningar och bolag.

 • Genomför den framtagna planen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030”
 • Utred möjligheter och behov av både cirkulära handelsplatser och återvinningsstationer för källsortering som ger möjligheter till minskning av avfalll som ersättning för Högsbos återvinningsstation
 • Möjliggör minskning av osorterade avfallsmängder från flerfamiljshus genom möjligheter till bytesrum, repararationer, gemensamhetsytor och utrymmen samt att det ska vara lätt att källsortera rätt
 • Åtgärda och förebygg så att nedskräpning av offentliga miljöer kan undvikas, minskas samt ge lägre skötsel-och underhållskostnader för att åstadkomma trevliga miljöer för stadens invånare att vistas i
 • Mål för ökning av internt återbruk inom staden genom internetsajten TAGE, Vilket står för Ta och Ge som är en skänkes-sajt inom Göteborgs stad. Där t.ex. möbler både kan efterlysas och skänkas mellan förvaltningar och bolag. Tydliggöra möjligheter till återströmmar av offentligt inköpt material och utrustning
 • Mål för ökning av andel av inköp av återbruksmaterial och utrustning i förvaltningar och bolag, där det är möjligt
 • Mål att kravställning på inköpta tjänster ska beakta kunskaper om cirkulär ekonomi och hållbarhetsaspekter
 • Mål att engångsartiklar endast ska köpas in och användas där flergångsanvändning inte är möjlig

Vatten och avlopp

Från Göteborg stad och de sex kranskommunerna Kungälv, Ale, Lerum, Partille, Härryda går avloppsvatten till det regionala kommunala avloppsverket i Göteborg. I centrum av staden har man ett befintligt avloppsledningsnät där både avloppsvatten från hushållen samt dagvatten från gator går till samma ledning. Detta gör att vid stora mängder nederbörd får reningsverket ta emot stora och varierande mängder av det blandade avloppsvattnet och dagvattnet. Kapaciteten räcker inte till i reningsprocesserna när denna mängd avloppsvatten blir för stor, vilket resulterar i sämre rening av det vatten som renas och släpps ut i havet.

Många av stadens olika ledningsnät för dricks- och avloppsvatten är i stort behov av renovering och byte pga av problem med läckage. Det är viktigt att kapaciteten på reningsverket används till att rena allt avloppsvatten och att dagvattnet från gatorna tas om hand separat genom hållbara dagvattenlösningar.

 • Renovering och utbyte av stadens olika ledningsnär måste ska ske i snabbare takt p.g.a. av läckage i äldre ledningar
 • Renovering och utbyte av dricksvattenledningsnätet ska prioriteras först och påbörjas omgående
 • Takten ska ökas för att bygga bort det kombinerade ledningssystemet genom att separerar avlopps- och dagvattnet
 • Inga nya kombinerade ledningsnät ska anordnas vid nybyggnationer
 • Hållbara dagvattenlösningar ska möjliggöra lokal hantering av dagvatten och väljas vid all nybyggnation
 • Stadens alla ledningsnät ska underhållas med en 100‐årsintervall för underhållsplanen

Buller

Många av Göteborgs invånare lever i bostäder med bullernivåer som överskrider normen för god boendemiljö. Fordonstrafiken på vägar, anläggningsmaskiner och fasta installationer bidrar till den sammanlagda bullernivån.

 • Beslut som påverkar byggande av bostäder och verksamheter ska tas på faktabaserade bullerutredningar

Naturreservat, biodiversitet och marin miljö

Vi vill att den biologiska mångfalden bibehålls och kan ökas både på land och i våra marina miljöer av hav, sjöar och vattendrag.

Vårt förslaget till miljöprogram för 2021-2030:

 • Genomför bildning av kommunala naturreservaten som föreslagit som Natura 2000‐områden
 • Genomför handlingsprogram som tagits fram för biologisk mångfald och ekosystemtjänster till 2025
 • Genomför beslut att skydda ålgräsängar genom biotopskydd eller annat lämpligt skydd
 • Förbättra tillgängligheten samt skötsel och restaurering av de naturreservat som Göteborg stad ansvarar för
 • Genomför åtgärder för att befrämja utrotningen av de invasiva arter som finns i staden och dess närhet