Stadsutveckling

Fastighetsnämndens och Byggnadsnämndens ansvar är att se till att stadsutvecklingen i Göteborg fungerar ekonomiskt och praktiskt. De ska också bevaka att efterfrågan efterföljs av olika typer av boenden, arbeten, skolor, service, idrott, park- och naturmiljöer och kultur. För att lyckas med detta måste flera större strategiska förändringar genomföras. En underhållsplan med planerade nyinvesteringar och med en tydlig plan på underhåll av det befintliga är nödvändig. Översiktsplanen, ett av stadens viktigaste strategiska dokument, ska översiktligt redovisa hur stadens utmaningar och framtidens behov behöver mötas fysiskt. Stadsplaneringen ska noga planeras med hänsyn till omgivande bebyggelse, stadens historia och testas mot olika framtidsscenarier. För att få ordning på stadsutvecklingsprocesserna behövs en bättre samordning och styrning. Ekonomin i
stadsutvecklingen bör hanteras redan i de fördjupade översiktsplanerna av Fastighetsnämnden.

Vi vill tillsätta en extern haverikommission som genomlyser varför infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt efter långa processer med stora upparbetade kostnader ofta landar i så stora underskott att de är svårligen genomförbara. Markanvisningsprocessen ska vara tydlig och transparent för alla från första kontakt med staden till överlåtelse av mark. Göteborgs Stad ska välkomna exploatörer att bidra med en mångfald av utvecklingsidéer och större markförsäljningar kan genomföras till privata konsortier som med byggaktörsdrivna detaljplaner tar helhetsansvar utifrån den tydliga översiktsplanen. Andelen småhus och radhus behöver öka för att fler göteborgare ska kunna bo i kommunen hela livet samtidigt som staden får en stabilare skattebas. Fler nya industrioch verksamhetsområden behöver öppnas upp för företagsetableringar.

En långsiktig strategisk planering av trafiksystemen i samklang med stadsutvecklingen bör upprättas för att bli en integrerad del av översiktsplanen. Fastän det finns många bygg- och fastighetsaktörer har byggandet blivit eftersatt på grund av att Göteborgs stad inte levererat tillräckligt med detaljplaner med bostäder, inte sålt tillräckligt med stycketomter för småhus och inte klarat av att bygga ut teknisk infrastruktur tillräckligt snabbt. Fler av de som vill, ska kunna bygga det som göteborgarna efterfrågar. Det behöver också vara ett ökat fokus på att äga sitt boende, även i utsatta områden. Detta för att stabilisera och höja livskvaliteten. Fastighetsnämnden kan bidra genom att kommunal mark blir tillgänglig för byggande av småhus, radhus och bostadsrätter här. De problem som uppkommit för tomträttshavare i samband med de senaste decenniernas värdestegring måste lösas på ett rättvist och rättssäkert sätt. På sikt verkar vi för att genom friköpsmöjligheter avveckla hela tomträttsystemet.

Att förädla Göteborgs kvalitéer och värna om estetik och det som förtydligar vår stads karaktär är viktigt. Därför vill Demokraterna införa ett skönhetsråd som har i uppdrag att ge beslutande nämnder råd med mål om att försköna staden och förtydliga Göteborgs identitet.

Demokraternas förslag, Stadsutveckling:

 • Vi vill ha en sammanhållen underhållsplan för stadens fastigheter och infrastruktur
 • En bra balans mellan underhåll av det befintliga och nyinvesteringar måste uppnås.
 • Vi vill väga in olika framtidsscenarier
 • Vi vill inrätta ett Skönhetsråd som förtydligar Göteborgs identitet
 • Vi vill att markanvisningspolicyn och markanvisningsprocessen ska vara tydlig, transparent för alla från första kontakt med staden till överlåtelse av mark
 • Målen ska vara att arbeta bort plankö och markanvisningskö samt att utbyggnad av kommunal service sker i takt med bostadsbyggandet
 • Vi vill tillsätta en extern haverikommission som genomlyser varför infrastruktur och stadsutvecklingsprojekt efter långa processer med stora upparbetade kostnader ofta landar i så stora underskott
 • Vi vill särskilt i hyresrättsdominerande områden ge fler invånare möjlighet att äga sitt boende genom nyproducerade småhus, radhus och bostadsrätter samt genom ombildning av hyresrätter i allmännyttans bestånd

Ansvarig för kunskapsgruppen: Patrik Höstmad

Prioriterade uppgifter för kunskapsgruppen är just nu:

 • Underhållsplan för staden
 • Samordning och styrning i stadsutvecklingsprocessen
 • Evidensbaserad stadsutveckling
 • Innerstaden ska vara Göteborgs levande hjärta
 • Årligen 1000 nya småhustomter varav minst 700 på kommunal mark
 • Inrätta ett Skönhetsråd