Trygghet

I Demokraternas Göteborg ska alla känna sig trygga och vara rättvist behandlade. I decennier har våldet och otryggheten ökat och alltför lite görs för att stoppa utvecklingen. Det går att vända trenden men det är bråttom.

I samverkan mellan stat och kommun måste en nolltolerans upprätthållas mot hot, trakasserier och kriminell verksamhet. I Göteborg, som blivit den mest segregerade staden i Sverige, är otryggheten speciellt stor i utsatta områden. Där råder ofta en s.k. ”tystnadskultur” vid kriminell verksamhet. Våldshandlingar som skjutningar, hedersförtryck och hot mot blåljuspersonal kan självklart inte kan accepteras. Införande av kvarterspoliser och nya bemannade polisstationer skapar trygghet, viktig tillit till polisen och motverkar brott.

Det behövs också en snabbare lagföring av brott utförda av ungdomar så att brottsoffret får upprättelse och att gärningsmannen bättre förstår konsekvensen av sina brottsliga handlingar. Det behövs lagändringar, en kraftfull social satsning och kvalitetshöjande insatser i förskola och skola. Nu.

Demokraternas förslag, trygghet:

  • Återinför kvarterspoliser med stationer i Göteborgs bostadsområden
  • Återinför fotpatrullerande poliser på stadens gator och torg
  • Införa utbildning i grundskola om lag och rätt samt våra grundlagar
  • Utbildning för vårdnadshavare i Föräldrabalk och grundlagar som speglar demokratins  värdegrund (syn på barn, demokrati, jämlikhet och tolerans i Göteborg)
  • Solidarisk tjänst för erhållna bidrag. För bidrag som bidragstagare frivilligt söker får desamma genomgå civil ”samhällsmönstring”. Under förutsättning att bidragstagarna är friska och arbetsföra, ska desamma utifrån sin förmåga med egen arbetsinsats solidariskt bidra till det allmänna som motsvarar nivån på bidrag
  • Föreningar och ideella verksamheter som får bidrag ska utav bidragsgivaren säkerställas att desamma verkar enligt grundlagarna
  • Verka för att bryta rekryteringen av unga in i kriminalitet med snabb lagföring (jourdomstolar) av unga lagöverträdare
  • Verka för att personer med utländskt medborgarskap som begår brott i högre utsträckning kan dömas till att lämna landet

Ansvarig för kunskapsgruppen: Martin Wannholt

Prioriterade uppgifter för kunskapsgruppen är just nu:
Återinföra närvarande poliser i bostadsområden och fotpatrullerande poliser på gator och torg genom att kommunen anställer 300 kvarterspoliser.