Regional sjukvård

Visste du att sjukvården organiseras genom fler än 700 politiska uppdrag, bara i vår region. Demokraterna är partiet som vill lägga mest resurser på personalen som arbetar nära patienten, i stället för på politiker och administratörer. Vi vill se en minskad administration som arbetar närmare sjukvården och att de som verkligen kan sjukvård ska organisera verksamheten.

Förbättra anställningsförhållanden och prioritera den patientnära vården

Demokraterna vill göra sjukvården till en attraktiv arbetsplats. En god löneutveckling via en adekvat lönetrappa för de som väljer att stanna på sin arbetsplats ska vara självklar. Lönerna måste anpassas till att vara högre ju närmare patienten man arbetar. Idag är det tvärtom. Vi vill också erbjuda senior sjukvårdspersonal som närmar sig pensionsåldern lägre arbetstid för samma heltidslön, för att ta vara på den erfarenhet och kompetens som de kan förmedla till yngre, mer oerfaren personal.

Satsning på kvinnosjukvård

Demokraterna vill öka tillgängligheten till gynekologisk öppenvård, utan remisskrav. Detta för att kunna erbjuda kvinnor kontinuitet och kompetens genom hela livet, vid symptom som ofta kan ge långdragna och ibland livslånga besvär. Vi vill också höja grundbemanningen inom förlossningsvården, för att undvika förlossningsskador hos både mamma och barn.

Öka antalet platser för patienter på sjukhus

Demokraterna vill öka antal platser för patienter på sjukhus, med sikte på en beläggningsgrad på max 90 %. På så vis kan vi garantera att patienter hamnar på rätt avdelning och vårdas av personal med rätt kompetens. Det minskar inte bara antalet vårdskador, utan förkortar även vårdtiderna. Det låga antalet vårdplatser resulterar annars i uppskjutna operationer och ger dåligt utnyttjande av operationssalarna.

Öka tillgängligheten inom primärvården

Demokraterna vill att Socialstyrelsens föreslagna listningstak på 1100 – 1500 patienter per läkare följs. Vi vill förlänga öppettiderna inom primärvården, förenkla digitala möten på vårdens villkor, samt införa geriatrisk kompetens på samtliga vårdcentraler.

Återinför ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet)

Demokraterna vill återinföra Avancerad Sjukvård I Hemmet, som det såg ut i Göteborg och dess kranskommuner innan omorganisationen i januari 2022. Fram till nyligen kunde specialistkompetent personal göra hembesök hos svårt sjuka i livets slutskede, men idag hänvisas dessa ofta till akutmottagningen. Det tycker vi är ovärdigt!

Satsning på psykiatri för barn och vuxna

Demokraterna vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som har flera års väntetid. Det är viktigt att satsa resurser på elevhälsan för att arbeta förebyggande och främjande och i ett tidigt stadie hjälpa elever som på olika sätt mår dåligt. I den vuxna befolkningen ser vi också en ökande psykisk ohälsa. Därför måste vi fördela mer resurser till den psykiatriska vården samt underlätta för fler besök inom primärvården med psykolog eller vårdsamordnare för psykisk hälsa.