Kultur

Västra Götalandsregionen och Göteborg ska ha ett rikt och varierat kulturutbud för regionens och stadens invånare. Bibliotek, museer, fri konst, musik och all övrig kultur ska vara tillgängligt för alla. Att ge plats för konstnärlig kreativitet är nödvändigt för en fortsatt demokratisk utveckling av samhället. Kultur är viktigt för vårt välbefinnande, men också för näringsliv, arbetsmarknad och turism. Ett rikt kulturliv stärker regionens och stadens attraktionskraft.

Kulturens egen inneboende kraft får vi aldrig bortse ifrån. Precis som vi behöver sjukvård, skola och omsorg så behöver vi också kultur. Kulturupplevelser är ett kitt som kan knyta samman ett samhälle och dess invånare.

Vår vision om biblioteken är att där ska finnas personal som kan möta våra barn, de unga och alla äldre. På det sättet blir biblioteken även en plats för mänskliga möten. Biblioteken måste vara en trygg plats att gå till både för besökare och personal.

En annan vision vi har är att på sikt kunna öppna ett Barn- och Ungkulturhus i staden. Där ska finnas ett utbud av allt det vi kallar skapande. Där ska det möjliggöras att fritt från prestationskrav få lära av kulturutövare som besitter kunskap. Ett Barn- och Ungkulturhus som sjuder och ljuder av allt det vi kallar kultur!

Barn och ungdomar behöver tidigt i livet få kontakt med kultur i olika former. Skolan som
Arena är ett koncept som finns i Göteborg. Efter skoltid ska skolorna kunna vara en plats för olika aktiviteter. Här vill vi skapa ett nytt sätt att arbeta med integration genom att utforma en plattform som vi kallar ”Kultur möter Kultur”. Detta kan göras i ett samarbete mellan Kulturförvaltningen och Grundskoleförvaltningen. Barn och unga med olika bakgrund och ursprung bjuder varandra på sin kultur genom musik, dans, film, teater, måleri, eget skapande och mycket, mycket mer. De delar då sina upplevelser och kulturer med varandra och skapar på så sätt förståelse för de olikheter som finns. På så sätt ökas även respekten för varandra och rädslan för olikheter minskas.

De olika muséerna och institutionerna för kultur behöver ha långsiktiga förutsättningar när det gäller lokalbehoven och kostnaderna för att kunna bedriva verksamhet över tid. I Göteborg finns muséer som är stora och viktiga besöksmål för alla medborgare i vårt land. Där behövs ett större ansvarstagande från statens sida.

De fria kulturverksamheterna ska stimuleras för att nå fler. Kulturskapare ska garanteras konstnärlig frihet. Det finns ett stort behov av tillgång till enkla, billiga lokaler och ateljéer för kulturutövare. I Göteborg behöver en sammanhållen strategi finnas för att hantera frågan om lokaler med låga hyror för kulturlivet. Lokalerna behöver också ha sammanhållna underhållsplaner.

Det offentliga rummets kulturvärden måste aktivt värnas och utvecklas. Ett ansvar att vårda vårt kulturarv vad gäller både yttre och inre miljö. Som en del i att åstadkomma detta behövs ett Skönhetsråd i Göteborgs kommun.

Demokraternas förslag, Kultur:

 • Tillse att bibliotek och muséer har god tillgänglighet
 • Skapa plattformen ”Kultur möter Kultur” ett integrationsarbete i ett barnperspektiv
 • På sikt skapa ett Barn- och Ungkulturhus i Göteborg
 • Arbeta för att Statens Fastighetsverk tar över ansvaret för Konstmuseet
 • Göteborg ska kunna erbjuda prisvärda lokaler för kulturutövare
 • Tillsätt ett Skönhetsråd i Göteborg för att säkra skapandet av en vacker stad

Ansvarig för kunskapsgruppen: Iréne Sjöberg Lundin

Prioriterade uppgifter för kunskapsgruppen är just nu:

 • Kultur möter kultur
  Ett integrationsarbete- från förskolan och upp i alla åldrar.
  Skapande, förståelse och möten mellan olika kulturer, är ledorden.
 • Ombyggnaden av konstmuseet
 • Sammanhållen strategi för prisvärda kommunala lokaler för kulturutövare
  Ex. replokaler för unga musikerband och ateljéer för konstutövare- till rimlig hyra.
 • Aktivt värna och utveckla det offentliga rummets kulturvärden
  Ett ansvar att vårda vårt kulturarv vad gäller både yttre och inre miljö. Angeläget att ett skönhetsråd bildas i Göteborg.