Välkommen till Demokraternas valupptakt

Tid: söndag 14 augusti kl. 16-18
Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5 >>

Vi bjuder på inspirerande tal av partiledare Martin Wannholt och andra partikollegor kommer att informera om viktiga valbudskap att sprida ut inför valet om hur vi kan skapa ett bättre Göteborg och en effektivare sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Exempelvis gick 820 elever ut nian förra året utan fullständiga betyg för att söka till gymnasiet och så kan det inte fortsätta. Ingen göteborgare ska behöva betala för Västlänkens skenande kostnader. Vi tycker att kompetens och erfarenhet är viktigare än ideologiska låsningar och vill driva de sakfrågor som verkligen gör skillnad i din vardag. Alla har rätt att vara trygga i Göteborg och allt startar i förskolan och skolan. Vi tycker att politikernas viktigaste uppgift är att ta hand om skattebetalarnas pengar och förvalta dem ansvarsfullt så att vi kan finansiera en fungerande välfärd. Sakfrågor är vår politik.

Vi kommer informera om våra kampanjgrupper, kommande kampanjer och bjuda på god mat. Dessutom kommer det att finnas massor av material för dig som vill kampanja och sprida Demokraternas viktiga budskap på egen hand och att göra skillnad efter den 11 september.

Som medlem får du gärna bjuda med familj och vänner till valupptakten.

Anmälan görs genom att maila till valupptakt@demokraterna.se eller genom anmälan i Facebookeventet >>

Välkommen och bästa sommarhälsningar!

Demokraterna

Unga på HVB-hem ska inte lida för regeringens misstag

Regeringens beslut att inte bygga ungdomsfängelser resulterar i kö på låsta Sis-anstalter. När nu kommunen tvingas placera ungdomar med Sis-beslut på HVB-hem är det ett stort bakslag, skriver bland andra Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D).

Per Holm, Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D)

Per Holm, Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D), skriver på GP debatt om köerna på låsta SIS-anstalter till följd av regeringens beslut.

På HVB-hem bor barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar eller annan vårdnadshavare. De allra yngsta barnen placeras oftast i familjehem. Det har uppmärksammats missförhållanden på ett flertal av HVB-hemmen, såsom missbruk, misshandel, mobbning och upplevelser från de placerade – att de inte blir behandlade med respekt.

Vid placeringar av barn- och ungdomar har det saknats ordentliga uppföljningar och mätbara resultat om huruvida placering på HVB ger den vård och det stöd som de unga behöver.
Demokraterna har sedan länge drivit frågan om att säkerställa kvalitén på stadens HVB-hem genom individuella uppföljningar och mätbara resultat ur ett individperspektiv. Barnen och ungdomarna ska själva besvara regelbundna enkäter, hur de upplever sin tillvaro och om de får det stöd som behövs.Äntligen har vi fått de andra partierna att lyssna och individuella uppföljningar på HVB-hemmen ska nu börja under hösten 2022. Det finns fortfarande inte några specifika krav på de som driver familjehem. Vi har nu, med hjälp av andra partier, fått igenom att villkoren för familjehem ska förbättras med krav på kompetensutveckling och uppföljning för de barn som bor där. Vi kommer fortsatt att arbeta för att säkerställa att de samhällsinsatser som ges till barn och unga ger förväntat utfall och resultat ur ett individperspektiv.

Ungdomar med psykosociala problem och som är en fara för sig själva och/eller andra placeras på låst Sis-anstalt (Statens institutionsstyrelse). Regeringens beslut att inte bygga ungdomsfängelser resulterar i att kriminellt dömda ungdomar också placeras på Sis, vilket ökar risken för att de med psykiatrisk och psykosocial problematik också hamnar i kriminalitet. Detta innebär att det nu är kö på våra Sis-anstalter trots att det är olagligt, säger Jesper Lindberg, pressekreterare vid Sis.

Varje barn ska kunna känna sig trygg i sitt hem, i skolan och på fritiden. Vi har kommit en bit på väg med att förbättra vården på HVB genom regelbundna uppföljningar, men att vi den senaste tiden tvingats placera ungdomar med SiS-beslut på våra HVB är ett stort bakslag.

I arbetet med att skapa en säker och trygg stad måste barnen alltid stå i fokus. När barnen får sina behov tillgodosedda ökar chansen för att de går ut skolan med godkända betyg och blir trygga individer som i lägre utsträckning hamnar i utanförskap och kriminalitet.

Regeringen behöver snabbt komma med en lösning för fler platser på låst anstalt för att skydda våra barn- och unga på HVB. Nästa regering behöver ändra lagen, så att adoption kan övervägas när barn vistas i ett lämpligt familjehem. Vi behöver säkerställa ett samhälle där vi fokuserar på barnens bästa.

Per Holm (D)
ledamot socialnämnd Centrum
Mariette Höij Risberg
ledamot socialnämnd Centrum
Jessica Blixt (D)
kommunalråd

Vem bär ansvaret för krisen inom förlossningsvården?

Miljöpartiet inser inte sitt egna ansvar när de önskar avskeda sjukhusdirektören skriver Demokraternas Mariette Höij-Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg.

Mariette Höij Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg (D).

Mariette Höij Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg (D).

I onsdagens ”fria ord” kunde vi läsa att Madeleine Jonsson och Tanja Siladji Dahne från Miljöpartiet vill avsätta sjukhusdirektören för Sahlgrenska då förlossningsverksamheten inte fungerar. Det finns tydliga problem inom ledning och styrning men kanske inte bara på det viset som Madeleine och Tanja beskriver det.

Det är politiker från grönblå samverkan i Sahlgrenskas styrelse som är högst ansvariga för att sjukhuset levererar vård i enlighet med vad andra politiker beställt för oss invånare. Politiker som beställt sjukvård kanske istället skulle överväga att ta bort sina kollegor i de sjukhusstyrelser som inte levererar den vård som har beställts. Att politiker behöver be regiondirektören om att avskeda sjukhusdirektören är kanske ytterligare ett bevis på att organisationen inte fungerar som den ska. Även sjukhusdirektörens roll i sig verkar oklar, när de faktiskt ansvariga för att beställa en tillräcklig ”mängd” vård nu skyller ifrån sig. Utan att ta ställning i frågan om sjukhusdirektörens lämplighet konstaterar vi att Miljöpartiet underkänner vad de själva presterat under mandatperioden.

Demokraterna kommer att riva upp beslutet om den politiska organisationen i Västra Götaland, om vi får tillräckligt stort stöd i regionvalet i september. Vi vill att antalet politiska uppdrag minskar med ca 250 st, bland annat genom att sjukvårdens politiska utförarstyrelser läggs ner och ersätts av sjukhusens styrelser, vilka professionaliseras och själva får tillsätta sjukhusdirektör. Med en sådan organisation, där de med kunskap får forma vården, får också direktören det ansvar som Miljöpartiet önskar utkräva. Organisationen som enhälligt röstats igenom av samtliga partier utom Demokraterna med över 700 politiska uppdrag är en oförändrad sjukvårdsstyrningskoloss som ingen vill ha utom just politikerna. Låt vården organisera sig under minimal politisk inblandning. Det är Demokraternas sakpolitik.

Mariette Höij Risberg
leg. sjuksköterska nr 1 i Regionvalet för Demokraterna

Alexander Lisinski
AT-läkare, nr 2 i Regionvalet för Demokraterna

Ulla Nathorst-Westfelt
leg. läkare, nr 3 i Regionvalet för Demokraterna

Thomas Hedberg
entreprenör, ledamot i Regionfullmäktige för Demokraterna

Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2023

Demokraternas budgetförslag för VGR 2023

Demokraternas budgetförslag för VGR 2023

I budgetförslaget för Västra Götalandsregionen presenterar Demokraterna sex huvudreformer för att korta vårdköerna och stoppa personalflykten från sjukvården.

Dåliga möjligheter till löneutveckling och ohållbar arbetsmiljö har gjort att t.ex. 25% av alla sjuksköterskor idag arbetar med någonting annat. 100 000 personer i regionen står i kö till vård, samtidigt som vårdplatser stänger och operationer ställs in på grund av personalbrist. Det tycker vi i Demokraterna är oacceptabelt!

Vi vill minska på administrationen och politiken, och satsar en miljard kronor mer än den styrande majoriteten på vårdpersonal och kompetensutveckling under budgetperioden. Samtidigt vill vi minska antalet politiska uppdrag med 250 st.
Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen innehåller bland annat:

  • Omorganisation av sjukvården. Politiska utförarstyrelser skall tas bort och ersättas med verksamheternas sjukhusledningar. Politiker beställer vård men verksamheterna har till uppgift att utföra den.
  • Förbättrade arbetsvillkor för sjukvårdspersonal med adekvata löner samt lönetrappa när man stannar på sin arbetsplats, förkortad arbetstid för sjuksköterskor över 60 år, mandat att påverka sitt schema och prioritering av den patientnära personalen.
  • Satsning på att motverka barn och ungas psykiska ohälsa. Tillgängligheten till psykoterapeutiska behandlingar måste öka och resurserna hos specialistvården räcker längre om fler får behandlingar på andra vårdnivåer och fångas upp tidigare i sjukdomsförloppet.
  • Utöka tillgängliga vårdplatser i slutenvården. Vi bör ha en beläggningsgrad på 85 – 90%, för att kunna ta emot patienter på rätt avdelning samt vård av personal med rätt kompetens.
  • Bygga upp ett fungerande ASIH-team i VGR. Man har lagt ner ett fungerande samarbete i Göteborg inom avancerad sjukvård i hemmet i början av 2022. Redan nu ses stora försämringar för medborgare som vill vårdas hemma i livets slut. Ansvaret för vårdformen har flyttats över på regionen, och vi måste se till att det sköts väl.
  • Kvinnosatsning med fler gynekologimottagningar samt en satsning på förlossningsvården med ökad personaltäthet.

Länk till Demokraternas budgetförslag för VGR 2023 >>