Vi kräver en bättre trafiklösning för Göteborg

Tar trafiken tid från ditt liv?

Det vill Demokraterna ändra på.

Demokraterna har lagt en motion i kommunfullmäktige om att Göteborgs Stad behöver ta fram en ny plan för trafiksystemet med sikte på 2050. Motionen följer i sin helhet.

 

Kommunfullmäktige, Göteborgs Stad

Datum för motionen 2024-05-08

 

Motion av Martin Wannholt (D) och Patrik Höstmad (D) angående en långsiktig trafiklösning för Göteborg

Trafiksituationen i centrala Göteborg är idag mycket ansträngd och den blir alltmer ansträngd i takt med att fler arbetsplatser byggs, få bostäder tillförs och arbetspendlingen ökar. Kollektivtrafikens restider genom centrala Göteborg är inte attraktiva samtidigt som den tunga kollektivtrafiken i markplan har en negativ inverkan på stadslivet, stadsbyggnadskvaliteter och tillgängligheten för gång, cykel och bil. I ekrarna ut till mellan- och ytterstaden finns nu flera omvandlingsprojekt som syftar till att omvandla leder med planskildhet till boulevarder och stadsgator – vilket påverkar restider negativt. Samtidigt som andra trevliga stadsgator som Östra Eriksbergsgatan görs om till mer av trafikkorridor på bekostnad av stadsrummet.

Göteborg saknar en långsiktig plan för trafiklösningar som tar hänsyn till den utveckling av staden som nu sker. Planerade trafiklösningar har prioriterats ner och nya har tillkommit ad hoc utan att systemeffekter har presenterats. Vi föreslår därför att Göteborgs Stad tar fram en ny systemlösning för trafiken för Göteborg som tar sikte på 2050 och som lägger stor vikt vid effekter på stadsliv, stadsbyggnadskvaliteter och tillgängligheten för alla trafikslag.

Göteborg saknar idag en relevant trafikstrategi då trenderna i utfall och prognoser för cykel och bil inte är i närheten att nå uppsatta mål. Detta leder till beslut om trafiklösningar som inte möter den verkliga trafiksituationen och de faktiska trafikmängderna. Ambitionerna som uttrycks i Koll2035 har endast blivit genomförda till en begränsad del och finansiering saknas för huvudparten av de kvarvarande projekten. Målbild Koll2035 utgår dessutom från att city endast ligger söder om älven, men den nya översiktsplanen utgår ifrån att stadskärnan ska utvidgas och växa över älven – en utbyggnad som redan pågår på Lindholmen och Backaplan. Dessutom genomförs stora företagsetableringar på Hisingen vilka kräver bostäder, stadsutveckling och ett fungerande trafiksystem. Det behövs en bättre harmonisering mellan stadens olika styrdokument som påverkar trafiksystemet.

Trafiklösningar i Göteborg lyfts för tillfället fram en och en som enskildheter i tid och rum. Det blir allt vanligare att förslag som används som planeringsförutsättningar inte har stöd i gällande strategier, målbilder eller politiska beslut. Ett exempel är spårväg på Övre Husargatan som varken finns i Koll2035 eller beslutats politiskt och ändå har tjänstemän börjat använda den som en planeringsförutsättning.

Brunnsparken är överbelastad utan marginaler. Kollektivtrafiken genom centrala Göteborg skapar barriärer både genom antalet tunga fordon som ger en osäker och oattraktiv stadsmiljö inte minst genom fysiska barriärer i form av stängsel. Inriktningen med snabb spårväg i markplan även i de centrala delarna av Göteborg ger påverkan på tillgänglighet för andra trafikslag, särskilt gångtrafikanter och därmed stadslivet. Ett intressant framtidsscenario är att den tunga kollektivtrafiken på lång sikt helt tas bort från markplan inom Vallgraven, vilket då kan få bli ett attraktivt gångfartsområde likt Gamla stan i Stockholm. Detta kan ske genom att kollektivtrafiken skiljs i plan eller leds om till sträckor där påverkan på stadslivet är mindre.

Sammantaget, de beslut om trafiklösningar som lyfts upp till politiken är inte tydligt kopplade till en övergripande långsiktigt plan för trafiksystemet. Att inte ha en plan för de långsiktiga trafiklösningarna fram till 2050 gör även att Göteborgs Stad inte har trafikinvesteringar att spela in för att få statlig medfinansiering, vilket leder till att Göteborg kan gå miste om detta.

Det är därför hög tid att Göteborgs Stad tar fram en genomarbetad och långsiktig trafiklösning för Göteborg samt en uppdaterad samordning och prioritering av utbyggnadsordningen av detta. Utbyggnadsordningen måste vara realistisk med hänsyn taget till byggtid och finansiering. Målet ska vara att kollektivtrafiken i centrala Göteborg är snabb och kapacitetsstark med liten påverkan på stadslivet i stadsrummen samtidigt som det finns snabba grenar ut till mellan- och ytterstaden samt bättre länkar utanför city.

Inledningsvis bör olika scenarier tas fram, utvärderas och för att sedan lyftas till politisk nivå för beslut om prioritering och inriktning. Att arbeta med olika scenarier är viktigt för att kunna hantera förändringar i omvärldsförutsättningar – inklusive vilken investeringsbörda som det visar sig att Göteborgs Stad kan bära och vilken statlig samfinansiering som går att få.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

 1. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag, i samarbete med andra berörda nämnder, att ta fram en process för framtagandet av en långsiktig trafiklösning i Göteborg som möjliggör politiska inriktningsbeslut utifrån analyserade scenarier.
 2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag, i samarbete med andra berörda nämnder, att ta fram långsiktiga systemlösningar för trafiken i Göteborg som tar sikte på 2050 och som lägger vikt vid effekter på stadsliv, stadsbyggnadskvaliteter och leder till kortare restider och ökad tillgänglighet för alla trafikslag.

 

Martin Wannholt (D)                                                     Patrik Höstmad (D)

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Din skatt ska gå till förskolan och skolan – inte till trams

I Göteborg ser vi nu hur förskolor och skolor drabbas av nedskärningar. Vi blir dagligen kontaktade av oroliga föräldrar och personal som vittnar om hur barnen får betala priset.

Det finns över 40 miljarder kronor inom Göteborgs stad att fördela varje år. Demokraterna är inte rädda för att göra tydliga prioriteringar.

Vi säger bestämt nej till att slösa dina skattepengar på politiska prestigeprojekt, kommunal ineffektivitet eller att låta allmännyttan agera pantbank åt privata aktörer i Karlastaden.

Istället säger vi ja till förskolan och skolan.

 

Alla barn ska ha rätt till trygghet, studiero, särskilt stöd och hög undervisningskvalitet. Demokraterna vill investera i verkliga förändringar som gör att fler lyckas i skolan:

 • Mindre barngrupper och fler förskollärare
 • Två lärare i klassrummet och stärkt elevhälsa
 • Inga droger eller gängkriminella i skolan

 

Ska Göteborg förändras i rätt riktning måste vi satsa på barnens framtid!

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Tar trafiken tid från ditt liv?

Nu räcker det med kaos i göteborgstrafiken

Trafiken i Göteborg har många flaskhalsar. Göteborgs Stad har en rödgrön trafikstrategi med mål om kraftigt minskad biltrafik genom att försvåra för bilister. Västlänkenpartierna S, M, V, MP, L, KD, C har lagt trafikpengarna på att gräva upp centrala Göteborg.

Demokraterna vill underlätta din vardag genom bättre kollektivtrafik och bättre framkomlighet för de som behöver bilen. Du ska få mer tid till familjen, fritidsaktiveter, arbete och vila.

Politiken måste sluta försvåra för bilister för att tvinga dem till undermålig kollektivtrafik. Demokraterna vill i stället göra kollektivtrafiken så pass attraktiv att de som vill och kan väljer den frivilligt.

Demokraterna vill att den befintliga trafikinfrastrukturen används mer optimalt. Exempel är att öppna upp bussfilen på Säröleden för biltrafik och förbättra framkomligheten på Söderleden och Västerleden.

Demokraterna vill se ett mer aktivt arbete med lokala trimningsåtgärder som ökar framkomligheten och säkerheten i trafiken. Ett exempel är rondellen vid Nya Hovås där köbildningen enkelt kan byggas bort och göra det säkrare för alla trafikslag.

Demokraterna föreslår:

 • Besluta om en ny trafikstrategi för Göteborg som minskar restiden för alla trafikslag.
 • Prioritera trafikprojekt som löser köbildningar och flaskhalsar.
 • Genomför lokala trimningsåtgärder för ökad framkomlighet.
 • Pröva ekonomiska incitament för effektiv samåkning i bil.
 • Gör kollektivtrafiken attraktiv i stället för att försämra för biltrafik.
 • Bygg säkrare och separerade cykelbanor.
 • Skapa trygga och kameraövervakade hållplatser och pendelparkeringar.
 • Förstärk elnätet för att stödja elektrifiering av fordon.

 

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Stoppa regionpolitikerna från att montera ner sjukvården

Från v. Alexander Lisinski (D) AT-läkare, Ulla Nathorst-Westfelt (D) läkare, Jörgen Isgaard (D) läkare, Mariette Höij Risberg (D) sjuksköterska, Thomas Hedberg (D) företagare

Nu går nedmonteringen av sjukvården in i en ny fas. Regionpolitikernas dysfunktionella styrning och avsaknad av långsiktig planering orsakar nedskärningar, där fungerande verksamheter läggs ner samtidigt som administrationen växer och politiker prioriterar sina uppdrag. Västra Götalandsregionen (VGR) har nästan dubbelt så många politiker som Region Stockholm. Köpenhamnsregionens 43 ledamöter i fullmäktige klarar sitt uppdrag, medan VGR:s 149, inte klarar det. Demokraternas förslag att minska dagens 149 till 101 ledamöter i regionfullmäktige, enligt lagstadgat minimum, samt att avveckla politiska uppdrag i bland annat sjukhusstyrelserna, röstades ner under 2022 av samtliga andra partier.

Politiker beställer sjukvård för invånarnas räkning och i de ansvariga sjukhusstyrelserna sitter politiker och tar beslut utan några som helst krav på kunskap om sjukvård. Polismyndigheten och Försvarsmakten har inte politiker som leder organisationen, så varför har sjukvården i VGR det? De drygt 700 politiska uppdrag som finns inom vården i VGR är mestadels tillsatta med fritidspolitiker, som i sin tur behöver stora beslutsunderlag från administrationen för att bli insatta i det som de ska fatta beslut om. Detta resulterar i en omfattande administration kring regionpolitikerna där administrationens underlag riskerar att styra de politiska besluten, istället för att verka stödjande.

När ekonomin blir kärv bör produktionen prioriteras inom sjukvården, liksom inom industrin. Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU/S) styrelseordförande Cecilia Dalman-Eek (S) säger att det aldrig varit fler anställda på SU som nu men nämner ingenting om vare sig produktion eller administration. HR har ersatt tidigare personalavdelningar och kräver nu data och information från verksamheterna. Det innebär att första linjens chefer måste hantera uppgifter som tidigare hanterades av personalavdelningarna samtidigt som de måste assistera HR med information. Detta resulterar i att kvalificerad personal, ofta legitimerad, tas bort från den patientnära vården, vilket skapar brist på vårdpersonal. HR bör användas till rehabiliteringsärenden, i övrigt ska de endast tillhandahålla det som verksamheterna efterfrågar. HR kan man minska utan att det går ut över patienterna.

I GP den 2/9 uttalar sig Dalman-Eek (S) att SU/S inte har råd med de nyanställningar som nyligen gjorts om inte Regeringen skjuter till mer pengar. I en annan GP-artikel från den 19/8 presenterar hon den nya sparplanen som går ut på att vädja till patienterna att de inte ska söka sig till akuten utan istället vända sig till primärvården. Antagligen har inte Dalman-Eek (S) hört talas om den långa väntetiden för att få ett läkarbesök inom primärvården och att människor redan idag drar sig för att söka hjälp på akuten pga. dygnslånga väntetider. SU behöver spara ca 1 miljard. Det är inte seriöst att prioritera ner den patientnära vården vid ekonomiska svårigheter. Det är faktiskt tvärtom, den patientnära vården man måste prioritera.

Skaraborgs sjukhus har ett sparpaket på 350 miljoner kronor. Genom att stänga akutmottagningen, akutröntgen och IVA i Lidköping räknar man med att kunna spara ca 80 miljoner kr, bla. genom minskade personalkostnader och avveckling av vårdplatser. Det saknas ett budgetunderlag som, förutom minskade kostnader i Lidköping, också påvisar ökade kostnader i Skövde, eftersom man behöver ersätta  vårdplatser, läkarjourer och annan personal, då patienterna magiskt nog inte försvinner. Det politiska beslutet att stänga delar av Lidköpings sjukhus är alltså taget utifrån ett ofullständigt underlag. Det har dessutom fattats i strid med en konsekvensanalys som påvisar risker för patientsäkerheten. Troligtvis kommer det också att bli svårare att rekrytera narkosläkare och röntgenläkare när akutflödet försvinner. Det var detta som hände på SU/Mölndal när ortopedin flyttade dit, narkosläkare och röntgenläkare försvann och det tog lång tid att återställa. Hyrorna för de kommande tomma lokalerna kommer kvarstå, därför planeras, som plåster på såren, en närakutmottagning. Det kommer inte att fungera, eftersom varken akutröntgen eller akut provtagning kommer finnas tillgängligt. Närakuten blir således en glorifierad vårdcentral.

Trots storsatsningen på en ny akutmottagning i Skövde, lovade regionstyrelsens ordförande Helen Eliasson (S) i våras att akutmottagningen i Lidköping skulle vara kvar. Ett par månader senare stängs den, enligt Eliasson, på grund av uteblivna statsbidrag. Men att bygga en budget baserad på förväntade statsbidrag är riskabelt och osäkert. Vi efterlyser en långsiktig plan där man tar hänsyn till demografi, tidsplan och ekonomi och där man har en tydlig målsättning att prioritera bort onödig verksamhet till förmån för patientnära vård och ökad produktion.

Varför accepterar vi att politiker besätter platserna i våra sjukhusstyrelser som då blir högst ansvariga för att leverera den beställda sjukvården? Varför tillåts administrationen växa på patienternas bekostnad? Varför accepterar vi att sjukvården i VGR styrs av drygt 700 politiker, mestadels okunniga inom sjukvård? Jo, därför att invånarna inte känner till att det finns massor av pengar att spara genom att skära i den politiska organisationen. Politikerna vet om det men vill inte bli av med sina uppdrag. Genom att ge sjukvårdspersonal ett tydligare mandat att leda sin verksamhet kan vi förbättra både effektivitet och patientsäkerhet.

Regiongruppen för Demokraterna

Alexander Lisinski (D) AT-läkare
Ulla Nathorst-Westfelt (D) läkare
Jörgen Isgaard (D) läkare
Mariette Höij Risberg (D) sjuksköterska
Thomas Hedberg (D) företagare

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Västlänkenpartierna borde be Göteborgarna om ursäkt

Västlänkenpartierna vägrade lyssna på Göteborgarna

De politiska partierna S, M, V, MP, L, KD och C drev fram Västlänken. Trots fakta i underlagen, tjänstemäns och experters avrådan, pålästa medborgares invändningar och inte minst mot folkviljan. Västlänkenpartierna genomförde finansieringen via trängselskatten trots att göteborgarna sa nej i folkomröstningen.

Det stod tidigt klart att samhällsnyttan och klimatnyttan var kraftigt negativ. De ekonomiska riskerna var uppenbara.

I stället förlöjligades och hånades alla de göteborgare som förde fram relevant fakta och kritik. Detta i allt från propagandafilmer till nedlåtande kommentarer och påhopp från politiker.

Nu har fördyrningar på upp till 10 miljarder kronor och förseningar upp till 6 år bekräftats. Pengarna är slut och det finns ingen finansiering. Projektet kan inte drivas vidare.

Tyvärr ser vi samma fastlåsningar i många andra onyttiga politiska prestigeprojekt. 100-miljontals och miljarder av göteborgarnas skattepengar har slösats bort och riskerar att fortsatt slösas bort.

 

Demokraterna kräver:

 • Västlänkenpartierna ska be Göteborgarna om ursäkt
 • Göteborgarna ska inte betala för Västlänkens skenade kostnader
 • Inga nedskärningar i sjukvården på grund av Trafikverkets haveri
 • Trängselskatten ska avvecklas enligt plan utan förlängning
 • Trafikverkets regiondirektör och projektledning ska bytas ut
 • Stoppa etapperna Haga och Korsvägen och granska haveriet externt
 • Nya beräkningar av samhällsförlusterna och klimatutsläppen ska göras
 • Stoppa det kommunala slöseriet och prioritera välfärden

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Expressen debatt – S och M måste stå upp för demokratin

Sveriges demokrati hotas från många olika håll, bland annat av Ryssland, Kina, teokratier och radikala islamister. S och M måste stå upp för den och göra rent i sina egna led, skriver Martin Wannholt, partiledare för Demokraterna (D).


Sveriges demokrati och sekulära kunskapssamhälle hotas och utmanas från många håll. På kommunal nivå ser vi hur hederliga medborgares fri- och rättigheter kringskärs och hur myndighetsutövning förhindras. Nu är det viktigare än någonsin att Sveriges två statsbärande partier M och S rensar upp i egna led och står upp för vår demokrati och våra svenska värderingar.

Blundar för hot

Vi har de senaste åren fått rapport efter rapport från myndigheter om hur odemokratiska krafter etablerat sig i Sverige och i Göteborg. De har tagit över områden och vanliga medborgare får sina fri- och rättigheter kraftigt begränsade – särskilt de som invandrat.

I Göteborg har vi nu sju större kriminella klaner, alla med koppling till någon moské. Ryssland, Kina och Iran spionerar, hotar och trollar för fullt. Teokratier och diktaturer övervakar ständigt dem de anser vara ”sina” medborgare i Sverige. Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst rullar på arabiska.

När en enskild person utifrån vår yttrandefrihet får tillstånd och onödigt väljer att provocera med en koranbränning, attackerar uppviglande mullor och teokratier hela Sveriges oskyldiga befolkning med kollektiv bestraffning. Diktaturer klarar inte att skilja på individ och stat. Det är helt sanslöst och sprider stor rädsla ända in i riksdagen. Och lockar obegripligt ut självaste påven och en svensk biskop till totalitära förtryckarländers försvar.

Eldningen av en så kallad helig bok sårar människor och det är inget vi förespråkar, tvärtom. Samtidigt finns det skäl att tillåta det. Bara i Sverige finns det 38 000 flickor och kvinnor som fått sina underliv förstörda genom könsstympning och som kan ha stor anledning att avsky böcker och olika religiösa företrädare som tillåter dessa övergrepp att fortgå.

Vi i Demokraterna välkomnar fler människor att bli en del av vår fina sekulära demokrati, men de som försöker etablera ett religiöst odemokratiskt samhälle måste motarbetas. Tydligt och utan relativiseringar och särbehandling.

Rannsaka er själva

Demokraterna i Göteborg arbetar varje dag för vår demokrati och mot parallellsamhällen, kriminalitet och tystnadskultur. Vi får oftast stöd av våra samarbetspartier M, L och KD, och tidigare även av S. Men S i Göteborg har sålt sig till V, MP och C för makten. Kommunala miljonrullningen med bidrag till islamism och koranstudier har återstartats i Göteborg.

För att lyckas mota bort de odemokratiska krafterna behöver Sveriges kommuner fullt stöd från nationell nivå. Som ledande regeringsparti kan inte M stå handfallet när dess ungdomsförbund leds av en odemokratisk ledare. Ansvarig myndighet för ungdoms- och civilsamhälles frågor (MUCF), som polisanmält Romska ungdomsförbundet och återkrävt miljonbelopp från Sveriges unga muslimer, har konstaterat att Douglas Thors Muf inte uppfyller villkoret om demokratisk uppbyggnad.

Än värre är det när före detta statsminister Magdalena Andersson (S) fortsatt vägrar ta ansvar för och rensa upp i Botkyrka. Och hon fortsätter vägra att hålla S-riksdagsbänken ren från Hamas-supportrar.

Vi behöver ta hand om Sverige – kommuner, regioner och stat tillsammans. Ska man stå upp för svensk demokrati och svenska värderingar måste man också sopa rent framför egen dörr och statsbärande partier som M och S har ett extra stort ansvar. Ta det.

Martin Wannholt (D), kommunalråd och partiledare för Demokraterna i Göteborg


Länk till debattartikeln i Expressen >>

Göteborgarna hade rätt om Västlänken

Trafikverket har fört göteborgarna bakom ljuset

Göteborgarna gick man ur huse för att stoppa omvägstunneln via Haga. Det stod tidigt klart att samhällsnyttan och klimatnyttan var kraftigt negativ. De ekonomiska riskerna var uppenbara.

Politikerna vägrade lyssna på göteborgarna och som väntat har projektet havererat fullständigt.

 

Demokraterna kräver:

 • Göteborgarna ska inte betala för Västlänkens skenade kostnader
 • Inga nedskärningar i sjukvården på grund av Trafikverkets haveri
 • Trafikverkets regiondirektör och projektledning ska bytas ut
 • Trängselskatten ska avvecklas enligt plan utan förlängning
 • Nya beräkningar av samhällsförlusterna och klimatutsläppen ska göras
 • Haveriet ska granskas externt

 

Att färdigställa Västlänken kommer kosta ytterligare 10-tals miljarder kronor

Demokraterna kräver att Trafikverket tar fullt ekonomiskt ansvar för sitt haveri.

Regeringen måste ställa sig frågan var pengarna gör mest nytta för Västsveriges tillväxt och omställning. Är det att ösa mer pengar över Västlänken eller att satsa på Göteborg-Borås, Göteborg-Oslo, fyra spår till Alingsås eller planskild spårväg i centrala Göteborg?

Demokraterna är göteborgarnas kunskapsparti.

Karin Lindberg, ordförande och Martin Wannholt partiledare från Demokraterna

GP debatt – Arrangörer som vill använda Slottsskogen måste stå upp för jämställdhet

Karin Lindberg, ordförande och Martin Wannholt partiledare från Demokraterna

Karin Lindberg, ordförande och Martin Wannholt partiledare från Demokraterna.

Sverige är tack och lov ett demokratisk och sekulärt samhälle med grundlagsfäst religionsfrihet, långt från teokratier och sharialagar. Men det förpliktigar, skriver Martin Wannholt och Karin Lindberg från Demokraterna.

I en stor artikel i GP, utan tillstymmelse till kritiska frågor, får vd:n för Göteborgs moské som arrangör glatt berätta om den fina muslimska massbönen i Slottsskogen i onsdags. Vill människor och församlingar, oavsett tro och vidskeplig inriktning, samlas för glädjens bön ska detta naturligtvis vara tillåtet. Varför stod kvinnorna längst bak åtskilda från männen? Om kvinnor varit förpassade längst bak under andra högtider i Slottsskogen – hade det accepterats? Eller är det skillnad på kvinnor och kvinnor? Så kan vi inte ha det i Göteborg.

I alla Göteborgs stads styrande dokument gäller principen om alla människors lika värde som krav. Detta oavsett om det gäller möjlighet till föreningsbidrag, möjlighet att hyra kommunala lokaler för sin verksamhet och sina aktiviteter eller möjlighet att arbeta som anställd i Göteborgs stad. Att upplåta stadens allmänna platsmark, i det här fallet vackra Slottsskogen, till aktiviteter för organisationer som vi menar inte klarar av att stå upp för alla människors lika värde, bryter mot stadens riktlinjer och värderingar.

Ta avstånd från förtryck av kvinnor
Göteborgs moské har sedan länge varit föremål för ett flertal granskningar och reportage. Och med rätta fått mycket allvarlig kritik i flera granskningar. Kritiken har bland annat gällt att moskéns hemsida länkat till en guide för muslimska män där kvinnor förklaras begå synd om de nekar mannen sex och att hon inte får lämna hemmet utan mannens tillåtelse (TV4 Nyheter). Det är långt ifrån att stå upp för alla människors lika värde, för att uttrycka saken milt. Efter granskningarna lade man till på hemsidan att man tog avstånd från eventuella dåligheter i länkade sidor, men fortsatte att länka.

Uppdrag Granskning fångade en av Göteborgs moskés imamer med att säga ”en kvinna kan inte neka sin man sex om hon inte är sjuk” (2012). Återigen långt ifrån att stå upp för alla människors lika värde. Oavsett alla bortförklaringar, och försök till korrigeringar står det klart att saudifinansierade Göteborgs moské har problem med att rätta sig efter svenska värderingar och svensk lagstiftning.

Från Demokraternas sida hade vi välkomnat en tydlig agenda från Göteborgs moské att ta avstånd från förtryck av kvinnor, anpassa sig till ett mänskligt demokratiskt samhälle och bli en del av det som gör Sverige svenskt. Fram till dess, kommer vi att söka stöd hos övriga demokratiska partier i kommunfullmäktige för att stadens tydliga riktlinjer självklart ska gälla alla. Det innebär i klartext att alla arrangörer och organisationer som vill få tillgång till Slottsskogen eller annan kommunal mark för sina event måste stå upp för svensk jämställdhet.

Karin Lindberg (D), ordförande för Demokraterna
Martin Wannholt (D), partiledare och kommunalråd

Länk till debattartikeln i GP >>

Foto: Lars Kérla

GP debatt – Varför vill S ge förstahandskontrakt till nyanlända och kriminella?

Foto: Lars Kérla

Foto: Lars Kérla

De rödgröna och C har redan inrättat en smitväg förbi bostadskön för nyanlända flyktingfamiljer som kommit efter 2015. Nu vill de rödgröna gå längre och ge dessa flyktingar en gräddfil till förstahandskontrakt. Alla andra barnfamiljer får snällt ställa sig sist i bostadskön. Att behandla människor olika beroende på var de kommer ifrån är oacceptabelt och bryter mot grundläggande principer i välfärdssystemet, skriver fyra kommunpolitiker från Moderaterna och Demokraterna.

De nyanlända som anvisas till Göteborg enligt bosättningslagen får sedan flyktingvågen 2015 en temporär bostad upp till fem år. Under denna tid uppmanas de att ordna eget boende och får stöd från staden i detta. Av barnfamiljerna har 46 procent ordnat boende och 3 procent saknar staden uppgifter om. Övriga cirka 51 procent har inte lyckats men har fångats upp av socialtjänsten och allmännyttan som erbjudit en ny tillfällig boendelösning under ytterligare upp till 1,5 år.

I februari i år tog dock de rödgröna och C ett stort steg i fel riktning genom att erbjuda förstahandskontrakt till barnfamiljerna som omfattas av förlängningen. De undantar inte ens kriminella så länge det inte rör sig om grov kriminalitet. Några förstahandskontrakt har ännu inte kunnat delas ut eftersom beslutet har överklagats med hänvisning till likställighetsprincipen i kommunallagen. I den rödgröna budgeten för 2023 finns ett uppdrag om att gå ännu längre och ge alla nyanlända barnfamiljer förstahandskontrakt. På exploateringsnämndens bord ligger därför ett förslag som garanterar en gräddfil till förstahandskontrakt framför alla andra i bostadskön och särskilt alla andra barnfamiljer. Det borde vara enkelt att direkt avslå förslaget, men i måndags sköt de rödgröna och C upp beslutet till hösten.

Baserat på härkomst
Det är olyckligt att ställa grupper mot varandra och ge förtur till förstahandskontrakt baserat på härkomst och vistelsetid i Sverige. Övriga familjer, till exempel invandrare som kommit innan 2015, de som invandrat för arbete eller de med svensk bakgrund, får inte detta erbjudande oavsett sina behov. Men även de barnfamiljer som omfattas av bosättningslagen och som stått i kö och själva ordnat boende missgynnas. De har i hög grad fått söka sig till bostäder i mindre attraktiva lägen som har lägre pris eller kortare kötid. De som inte ordnat egen bostadslösning, och framföra allt de som haft tur att bli placerade i attraktiva lägen, får en genväg till attraktiva lägenheter. Det blir en kommunal tombola som orättvist nog premierar den som inte aktivt söker bostad.

Det är rimligare att de nyanlända barnfamiljerna som efter uppemot 6,5 år av särlösning fortfarande inte ordnat ett boende slutligen omfattas av samma sociala skyddsnät med individuell och behovsprövad bedömning som alla andra barnfamiljer. Göteborg har ett fullgott skyddsnät för att inga barnfamiljer ska bli akut hemlösa och staden kan i de flesta fall också lösa det så att barnen inte behöver byta skola och vänner.

V, MP och C som är i förnekelsefasen och fortfarande drömmer om öppna gränser och kravlös mångkultur har vi inget hopp om. De uppvisar en ständig iver att genom särbehandling inkompetensförklara nyanlända med de låga förväntningarnas politik. Men vi vädjar till S att inte fortsätta sälja ut grundläggande principer om likabehandling och riskera att svårt skada legitimiteten i välfärdssystemet.

De uppvisar en ständig iver att genom särbehandling inkompetensförklara nyanlända med de låga förväntningarnas politik

Under 2021 lämnade Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) in en motion om att gå i helt motsatt riktning och strama åt stödet till nyanlända. Tiden som nyanlända får hjälp med bostad skulle kortas ner med två år och efter det skulle barnfamiljer endast kunna få temporära bostadslösningar vid motprestation i form av arbete eller studier. Socialdemokraterna i kommunfullmäktige ställde sig förra året bakom förslaget som motiverades med att det var ”villkor som inte sticker ut vid jämförelse med andra kommuner, premierar barnens integration, uppfattas folkligt legitima och går i linje med svensk välfärdstradition”. Efter valet säger de i stället att förstahandskontrakt till nyanlända är ”det enda rätta”.

S vill öppna upp för ett samhälle som Per Albin Hansson (S) inte ville se – ett samhälle med privilegierade kelgrisar. Samtidigt som tillbakasatta styvbarn storögt får titta på. Att S inte klarar av att hålla emot trycket från V, MP och C i för samhället viktiga frågor känner vi också igen. S måste sluta förhandla bort välfärdssystemets grundläggande principer.

Patrik Höstmad (D), andre vice ordförande exploateringsnämnden
Marin Wannholt (D), kommunalråd och gruppledare för Demokraterna
Zagros Hama (M), ledamot exploateringsnämnden
Hampus Magnusson (M), kommunalråd

Länk till debattartikeln i GP >>

Martin Wannholt, partiledare Demokraterna

Attenius (S) beviljar miljonbelopp till islamism och koranstudier

Martin Wannholt, partiledare Demokraterna

Martin Wannholt, partiledare Demokraterna

Förtroendet för studieförbundet Ibn Rushd är för oss Demokrater sedan länge förbrukat och deras kommunalt skattefinansierade bidrag har avslagits på vårt initiativ sedan 2020. Ibn Rushds kopplingar till islamism och odemokratisk verksamhet är välkända.

I rapporten ”När tilliten prövas” av Erik Amnås listas föreläsare i Ibn Rushds medlemsorganisationer som gjort sig kända för islamistiska, antisemitiska, homofobiska och kvinnoförnedrande åsikter. Liknande kopplingar har även framkommit i rapporter från Försvarshögskolan.

Ibn Rushds ökända historia borde leda till att deras tillgång till göteborgarnas skattemedel i all framtid nekas. Socialdemokraterna har tidigare stöttat oss Demokrater om att inte ge kommunala bidrag till Ibn Rushd.

Men den 25/4 beviljade S, V, MP och C nya bidrag till studieförbundet. Enligt Jonas Attenius (S) beviljades bidragen under förutsättning att Ibn Rushd ändrade sin ansökan så att Sunnicentret, en av Sveriges mest radikala islamistiska organisationer, inte skulle få bidrag till verksamhet i Bellevuemoskén under 2023. Ibn Rushd tog bort Sunnicentret från planerad verksamhet i år men meddelade att de avser ha verksamhet i gång igen redan 2024. Attenius (S) och hans rödgrönliberala gäng har låtit sig luras. Av de medlemsorganisationer som nu beviljats bidrag, bedriver sex av sju koranstudier vilket bryter mot riktlinjerna. Minst en av sju har haft koppling till våldsbejakande islamism.

Att V, MP och C agerar omdömeslöst och naivt är förväntat. Däremot är Socialdemokraternas helomvändning ett svek mot göteborgarna. Politik handlar om prioriteringar. Demokraterna prioriterar trygghet och välfärd. Vi anser att göteborgarnas skattepengar gör mer nytta i förskolan, skolan och äldreomsorgen än hos statligt finansierade studieförbund.

Vi har tack och lov en grundlagsstadgad religionsfrihet i Sverige. Vi är fria att tro på grekiska gudar eller vilka frälsare och heliga böcker vi vill. Men att använda skattemedel till att betala för religiösa och odemokratiska aktiviteter är inte värdigt ett sekulariserat och demokratiskt land. Det är tråkigt att Socialdemokraterna under Attenius ledning nu använder skattepengar till röstfiske bland förtryckande religiösa män.

Martin Wannholt (D), partiledare Demokraterna

Länk till debattartikel i Mitt i Göteborg >>