Tar trafiken tid från ditt liv?

Nu räcker det med kaos i göteborgstrafiken

Trafiken i Göteborg har många flaskhalsar. Göteborgs Stad har en rödgrön trafikstrategi med mål om kraftigt minskad biltrafik genom att försvåra för bilister. Västlänkenpartierna S, M, V, MP, L, KD, C har lagt trafikpengarna på att gräva upp centrala Göteborg.

Demokraterna vill underlätta din vardag genom bättre kollektivtrafik och bättre framkomlighet för de som behöver bilen. Du ska få mer tid till familjen, fritidsaktiveter, arbete och vila.

Politiken måste sluta försvåra för bilister för att tvinga dem till undermålig kollektivtrafik. Demokraterna vill i stället göra kollektivtrafiken så pass attraktiv att de som vill och kan väljer den frivilligt.

Demokraterna vill att den befintliga trafikinfrastrukturen används mer optimalt. Exempel är att öppna upp bussfilen på Säröleden för biltrafik och förbättra framkomligheten på Söderleden och Västerleden.

Demokraterna vill se ett mer aktivt arbete med lokala trimningsåtgärder som ökar framkomligheten och säkerheten i trafiken. Ett exempel är rondellen vid Nya Hovås där köbildningen enkelt kan byggas bort och göra det säkrare för alla trafikslag.

Demokraterna föreslår:

  • Besluta om en ny trafikstrategi för Göteborg som minskar restiden för alla trafikslag.
  • Prioritera trafikprojekt som löser köbildningar och flaskhalsar.
  • Genomför lokala trimningsåtgärder för ökad framkomlighet.
  • Pröva ekonomiska incitament för effektiv samåkning i bil.
  • Gör kollektivtrafiken attraktiv i stället för att försämra för biltrafik.
  • Bygg säkrare och separerade cykelbanor.
  • Skapa trygga och kameraövervakade hållplatser och pendelparkeringar.
  • Förstärk elnätet för att stödja elektrifiering av fordon.

 

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.