Debattartikel i GT – Socialtjänstens insatser måste kunna följas upp

Demokraterna vänder sig mot att övriga partier i Göteborg inte efterfrågat resultat av socialtjänstens insatser. Vi vill se en bättre redovisning av vilken betydelse de olika stöd- och hjälpinsatserna resulterar i för den enskilde socialhjälpstagaren.

Demokraterna skriver i GT om ett förändrat uppföljningssystem i Göteborgs socialnämnder.

Demokraterna skriver i GT om ett förändrat uppföljningssystem i Göteborgs socialnämnder.

Vi vill helt enkelt få klarhet i om de insatser som ges är effektiva och i vilken grad de faktiskt bidrar till att avhjälpa brister i utsatta människors livssituation. En stor andel av de insatser socialtjänsten beslutar om hänger samman med ”köp av tjänster”. Det innebär att vård, behandling och liknande insatser inte sker i kommunens egen verksamhet utan upphandlas av privata aktörer och statliga institutioner. Här lämnar bristen på uppföljning och beställarkompetens mycket i övrigt att önska. Hur skall vi kunna skilja de sämre leverantörerna av vård och behandling från de som levererar goda insatser med hög kvalitet?

Vi kunde för några veckor sedan se ett inslag i Uppdrag granskning om ett ungdomshem för flickor, drivet av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Ungdomshemmets målgrupp var flickor mellan cirka 13 till 18 år med en mycket trasslig och traumatisk uppväxt och bakgrund. Reportaget var en skakande berättelse om kränkning, förnedring, våld och sexuellt utnyttjande av de barn som vid olika tillfällen vistats på ungdomshemmet. I programmet intervjuades flera barn och unga vuxna som på ett sakligt och förtroendegivande sätt kunde redogöra för sina upplevelser. Det är tragiskt att det ännu en gång ska krävas grävande journalistik för att missförhållanden bland barn som är placerade på institutioner ska uppmärksammas. Sedan UG:s avslöjande är det aktuella ungdomshemmet stängt, vilket kan känns som en tröst. Frågan inställer sig dock, finns det fler barn och unga som far illa?

Den statliga utredningen om vanvård i den sociala barnavården (SoU 2011:6) initierades först efter att människor berättat i medier om sina erfarenheter av övergrepp och misshandel från sin tid i barnhem eller fosterhem. Utredningen konstaterade att två tredjedelar av de placerade barnen vittnade om att de utsattes för övergrepp och försummelse under sin tid i den sociala barnavården. Även resultaten från de kommuner som bedrivit systematisk uppföljning av placerade barn mellan åren 2018 – 2020 genom metoden ”Uppföljning av barn och Unga” (UBU) är nedslående. Drygt en tredjedel av barnen som varit placerade hos SiS, uppger att de blivit kränkta under placeringstiden.

Placeringar av barn på institution är kostsamt. Dyra blir de först om insatsen inte får avsedd resultat. Än värre som i det aktuella fallet där barn utsätts för kränkningar, förnedring och sexuellt utnyttjande.

Göteborgs socialtjänst är en av de aktörer som genom åren köpt tjänster av det aktuella ungdomshemmet. För insatsen har Göteborgs stad betalat en dygnskostnad mellan 8 300 – 8 600 kronor per dygn. Lågt räknat har varje placering kostat Göteborgs stad 257 300 kronor i månaden eller drygt 3 miljoner per år.

Vi är nog alla överens om att omsorg för samhällets mest utsatta måste få kosta. Att det förekommer vanvård av barn och att socialtjänsten brister i uppföljningen av placeringarna, kommer vi dock aldrig att acceptera.

Göteborgs stad köper varje år in vård för barn och unga för hundratals miljoner kronor. Från SiS köptes vård för cirka 170 miljoner kronor under 2019. Det är anmärkningsvärt att stadens ledning saknat intresse för vilken betydelse dessa miljoner har haft för de enskilda hjälpsökande individerna och vilka resultat som uppnåtts ur individens perspektiv.

Svaren på frågorna får vi emellertid vänta på tills socialtjänsten implementerar systematisk uppföljning på individnivå. Då blir de hjälpsökande själva den viktigaste källan för den information som behövs för att skydda utsatta barn från vanvård och samtidigt uppnå goda resultat inom socialtjänsten.

Demokraterna vill göra skillnad genom att driva riktningen mot en resultatstyrd socialtjänst där uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet är i fokus.

Jessica Blixt (D)
Oppositionsråd i Göteborg

Kjell Larsson (D)
Ledamot socialnämnd Sydväst

Gunnar L. Barrvik (D)
Ledamot socialnämnd Nordost 

Peter Svanberg (D)
Ledamot socialnämnd Hisingen 

Per Holm (D)
Ledamot socialnämnd Centrum

Marco Fredin (D)
Sakkunnig individ och familjeomsorg 

Länk till artikeln i GT >>

På GP debatt – Så kan Gårdaskolan och andra gamla byggnader bevaras

”Rivningsdebatten” har blossat upp igen efter att föreningen FASAD uppmärksammat att fastighetskontoret har ansökt om rivningslov för den vackra men illa underhållna Gårdaskolan. För att bevara skolan behöver vi öppna upp för näringslivets aktörer som förmår att skapa de värden som skolan verkligen kan ge till staden, skriver bland andra Jan Jörnmark (D).

Gårdaskolan

Gårdaskolan. Foto: Jan Jörnmark

Flera partier inklusive Demokraterna har gjort tydligt att vi vill se ett bevarande. Men det som gör saken värre är att kommunalt ägda byggnader i Göteborg ständigt hamnar i liknande situationer. Det beror på en större bakomliggande sjukdom.

Att byggnaden står på trafikmark i strid med gällande plan förklarar inte förfallet. Stadsplanen togs fram 1965 under stadsförstörelsens högperiod för att dra fram en monstruös motorled från Gårda rakt genom hela staden. Av de storslagna planerna blev en tummetott och det planerade jättemotet slutar nu abrupt i den lilla Fabriksgatan. Påfarten tar sig därför runt Gårdaskolan istället för genom den. Byggnaden har alltså stått i strid med plan i 55 år. Det har ända sedan dess varit möjligt att starta ett ärende för att ändra planbestämmelserna till ett bevarande.

Saknar strategi
Grundorsaken till byggnadens förfall finns istället i att Göteborg Stad saknar en genomtänkt strategi för att bevara äldre byggnader. Eftersom dessa fastigheter är gamla och den stora inledande bygginvesteringen med stigande ålder närmar sig noll ses de som lämpliga för att erbjuda lågt prissatta lokaler för kultur- och föreningsverksamhet. Men låga hyror leder tyvärr till att hyresintäkterna inte kan täcka byggnadens behov av kontinuerligt underhåll. Byggnaden går inte runt ekonomiskt och vid varje renoverings- och investeringsbehov finns starka ekonomiska incitament för att skjuta på underhållet lite till. …och lite till …och lite till. Kulturhistoriska och ekonomiska värden urholkas sedan, efterhand som byggnader förfaller utan möjlighet till ett systematiskt underhåll. Det slumpmässiga sätt man lappat och lagat på Gårdaskolan är ett uttryck för den ”strategin”.

Göteborgs Stads försäljning av Auktionsverket på Tredje Långgatan är annat exempel på hur äldre kommunala byggnader i privata händer hittat nya användningsområden som skapat stora nya stadsutvecklingsvärden

En annan negativ effekt är att omfattningen av stadens bidrag till förenings- och kulturverksamheter blir svåröverskådlig. Verksamheterna får stöd genom idrotts- och föreningsnämndens respektive kulturnämndens bidrag men också via lågt satta hyror från Fastighetskontoret och Higab. Det långsamma förfall det leder till är ett gammal rödgrönt arv som det nu är hög tid att vi hanterar.

Ett tydligare upplägg som gör det möjligt att underhålla byggnaderna är att hyrorna höjs till en nivå som gör det möjligt att underhålla dem, samtidigt som bidragen från nämnderna ökar för att täcka denna högre hyra. En positiv effekt är också att omfattningen av stadens stöd till förenings- och kultursektorn då blir mer överblickbart.

Arbetat framgångsrikt
Ett gott exempel på hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan hanteras på ett både strategiskt och ekonomiskt hållbart sätt finns i Borås. Kommunen har där arbetat framgångsrikt med bevarandet av vackra äldre industribyggnader genom att koppla dem till större utvecklingsprojekt. Där har man också räknat på hur mycket nybyggnad som behövs för att kunna finansiera bevarandet av de gamla byggnaderna. I Göteborg har Peab en liknande strategi med nybyggnad och bevarande vid Lyckholms fabriker, men har ännu inte rott det hela vägen i land. Göteborgs Stads försäljning av Auktionsverket på Tredje Långgatan är annat exempel på hur äldre kommunala byggnader i privata händer hittat nya användningsområden som skapat stora nya stadsutvecklingsvärden.

Samverkan med näringslivet
Från tidigare erfarenheter av uppskattningar om liknande projekt vet vi också att kostnaderna för att renovera Gårdaskolan sannolikt kommer att visa sig vara betydligt högre än 20 miljoner kronor, utan att fördenskull lösa några av byggnadens verkliga problem. Vi vill därför att fastighetskontoret i första hand söker en lösning för att bevara fastigheten utan att det innebär stora kostnader för skattebetalarna. Det bästa vore därför att integrera renoveringen av Gårdaskolan i ett utvecklingsprojekt för hela kvarteret. Där vill vi öppna för att samverka med näringslivet så att byggnaden skapar en kvalitet för helheten. Vid en försäljning går det att avtala om både bevarande och om verksamheter och hyresnivåer om det bedöms som lämpligt.

Det förfall och slumpmässiga underhåll som syns på Gårdakolan är inte värdigt. Det bästa skyddet för en gammal byggnad är en aktiv och ekonomiskt sinnad förvaltare med goda utvecklingsidéer. Därför vill Demokraterna öppna för de av näringslivets aktörer som förmår att skapa de värden som skolan verkligen kan ge till staden.

Martin Wannholt (D) , kommunalråd

Patrik Höstmad (D), fastighetsnämnden

Jan Jörnmark (D), byggnadsnämnden och HIGAB

Irene Sjöberg-Lundin (D), kulturnämnden

Niclas Winterquist (D), idrott- och föreningsnämnden

Lars Kerla (D), lokalnämnden

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Låt vanligt folk vara med och påverka hur staden ska se ut

Göteborg behöver ett skönhetsråd. Varför det? – är det inte ”bra som det är ” – kanske många nu tänker. Vi måste få ordning på vår stad. Vi ser en stad rivas i bitar och slumpen verkar göra valen – vi tycker Göteborg förtjänar bättre, skriver bland andra Irène Sjöberg Lundin, Demokraterna.

Iréne Sjöberg Lundin, Karin Lindberg och Per Anders Örtendahl skriver på GP debatt om att Göteborg behöver inrätta ett skönhetsråd.

Iréne Sjöberg Lundin, Karin Lindberg och Per Anders Örtendahl skriver på GP debatt om att Göteborg behöver inrätta ett skönhetsråd.

Vi tycker att människorna i Göteborg förtjänar en stad som andas kultur och kunskap. En stad man som göteborgare känner sig stolt och lycklig över att både vara, och leva i. Ett Skönhetsråd handlar inte bara om arkitektur – det handlar om hela känslan i stadsrummet – om detaljerna och om helheten. Och detta går att göra bättre.

  • Det handlar om att koppla ihop då och nu.
  • Det handlar om att ta vara på kunskap.
  • Det handlar om att lyssna in göteborgarna.

Ges möjlighet att tycka
Vi Demokrater är övertygade om att ett Skönhetsråd skulle kunna bli göteborgarnas ” egna” extra ögon. Det är vi, människorna som bor och lever i Göteborg, som ska ges möjlighet att få tycka. Det är inte politikerna och arkitekterna som ska ” bestämma”, utan det är människorna, göteborgarna som ska ges möjlighet att få påverka.

Skönhetsrådets medlemmar skulle kunna nomineras av till exempel bildningsförbund, arkitektsamfund, konstnärsföreningar, Vitterhetsakademin med flera organisationer. Skönhetsrådets ställning inom förvaltningen beslutas av Kommunfullmäktige. Skönhetsrådets arbete skall vara öppet för insyn, och vara lyssnande gentemot göteborgarna.

Det är inte politikerna och arkitekterna som ska ” bestämma”, utan det är människorna, göteborgarna som ska ges möjlighet att få påverka

Mark Isitt har formulerat tankar runt ett Skönhetsråd, på ett mycket bra sätt: ”Ett Skönhetsråd medvetandegör medborgarna om de lokala kulturvärdena. Man är kulturmiljövårdare. Man debatterar planerade byggnadsverk- inte utifrån om de är höga eller låga, eller om de är ritade i ny eller gammal stil – utan utifrån om de förädlar eller förfular”.

Vi vill med emfas få påpeka att allmänheten måste ges möjlighet att få insyn och ges delaktighet i hur stadens gestaltning utformas. Utformning av torg och allmänna platser – hur vill vi att det ska se ut på exempelvis Götaplatsen, Brunnsparken och Skanstorget? Kunskap om historia – och koppla ihop historiken med framtiden.

Ointresse eller rädsla
Demokraterna beklagar Alliansens motvilja då de avslog vår motion i Kommunfulllmäktige. Om det handlar om ointresse eller kanske rädsla att tappa kontrollen vet vi inte, men vi kan inget annat än beklaga. Kanske det handlar om ren och skär okunskap.

Vi är övertygade om att hela vår stad, alla som bor i vår stad – behöver en positiv utveckling efter Västlänkens härjningar. Vår stad som just nu består av gropar, nedsågade träd, söndertrasade vägar i och med detta omoderna Västlänksbygge – som vi i Demokraterna djupt beklagar – ja, vi behöver få känna hopp och framtidstro för vårt älskade Göteborg.

Ett Skönhetsråd skulle råda bot på detta. Med örat mot göteborgarna, med kunskap om vår stads historia och med nyfikenhet mot framtidens arkitektur och byggande.

Irène Sjöberg Lundin (D) ledamot i Kommunfullmäktige och Kulturnämnden

Karin Lindberg (D) ledamot i Kommunfullmäktige

Per Anders Örtendahl (D) ledamot i Kommunfullmäktige

Länk till artikeln i GP >>

Alliansen samverkar hellre med Vänstern än med Demokraterna

En enig Kommunfullmäktigegrupp från Demokrater beslutade i förra veckan att erbjuda alliansen att komma ur deras allt tätare samarbete med V, MP och Fi.
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl, från Demokraterna utsågs till förhandlare.
Genom valteknisk samverkan med oss istället för vänsterpartierna skulle röda majoriteter i nämnder och styrelser tas bort. Och alla nämnder och styrelser skulle följa valresultatet i fullmäktige.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl (D)

– Det är sammantaget ett förslag du inte kan säga nej till om det inte finns något annat i vägen, säger Demokraternas partiledare Martin Wannholt till DN.

Som skäl anger Martin Wannholt till DN följande – Jag och gruppen ser två skäl: För det första för att återställa ordningen i nämnder och styrelser så att dessa återspeglar majoriteten. För det andra för en breddning av presidierna. Om vi skulle ha valteknisk samverkan med Alliansen får vi presidieposterna från Vänster- och Miljöpartiet. Då har vi föreslagit att dessa skulle fördelas enligt valresultatet, så att Socialdemokraterna får 55 procent av dem och vi 45 procent.

Men alliansen svarade nej. Josefson (M) sa via media ”vi har redan ingått en valsamverkan för denna mandatperiod. Vi har ett avtal att förhålla oss till.” Ett svek mot Göteborgarna enligt Martin Wannholt.Alliansen väljer att låsa fast sig med de rödgrönrosa ända till valet 2022. Tragiskt och obegripligt.

Länk till artikel i DN – Wannholt efter Alliansens besked: ”Tragiskt och obegripligt” >>
Länk till artikel i DN – Alliansen i Göteborg avvisar Wannholts bud >>
Länk till ledare i GP och av Adam Cwejman – Så blev en röst på Moderaterna en röst på Vänsterpartiet >>
Länk till artikel i GP – Alliansen säger nej till Demokraternas erbjudande >>

Här kommer mailkonversationen med alliansen om vårt erbjudande:

Demokraternas erbjudande till alliansen fredag 4/12 16:34:

Hej Axel, Helene, Emmyly, Elisabeth och tillträdande Axel,

En enig kommunfullmäktigegrupp för Demokraterna har beslutat att föreslå er en valteknisk samverkan.

Vi är bekymrade över att ert nuvarande samarbete efter hand givit Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ, mer inflytande över stadens utveckling än vad som återspeglar väljarnas vilja i valet 2018. Vi vill därför erbjuda er att avbryta er valtekniska samverkan med Vänsterpartierna redan i år. Och vi avslutar vår valtekniska samverkan med Socialdemokraterna.

För att få en bred demokratisk representation i presidierna, avser vi Demokrater att utifrån valresultatet dela med oss av presidieposterna till Socialdemokraterna, under förutsättning att de tackar ja till detta.

När det gäller budgethantering resterande del av mandatperioden kommer vi i sedvanlig ordning rösta bifall till vår egen budget och i övrigt avstå. För det fall det mot förmodan skulle behövas, kommer vår fullmäktigegrupp säkerställa att er budget kan tas av fullmäktige.

Vi hoppas på positivt gensvar och ser fram emot att ses och är tillgängliga hela helgen för att diskutera vidare med er.

Med vänlig hälsning
För Demokraternas kommunfullmäktigegrupp,
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl


Alliansens nej tack-svar 26 timmar senare lördag 5/12 19:44:

Hej Martin och Per Anders!

Tack för ert mail och inbjudan till samverkan.

När det gäller den valtekniska samverkan som vi har med V, Mp och Fi så bygger den enbart på att de är största oppositionsgrupperingen med eget budgetförslag och uppgörelsen saknar helt sakpolitiskt innehåll, eftersom vi står långt ifrån varandra politiskt och ideologiskt.

Principen om att oppositionen ska inneha andre vice ordförandeposten i våra nämnder och styrelser är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Detta är därför en princip som vi värnar och inte vill kullkasta.

Ett tätare politiskt samarbete mellan oss i Alliansen och Demokraterna i syfte att genomföra mer borgerlig politik i Göteborg välkomnar vi varmt.

Hur vi kan hitta former för ett bättre samarbete mellan Alliansen och Demokraterna vill vi gärna sitta ned och prata med er om. Vi tror att Göteborg behöver mer borgerlig politik och att vi tillsammans kan göra mer för att möta invånarnas förväntningar och kunna få igenom viktiga beslut för stadens framtid.

Vi föreslår därför att vi bokar in ett möte så snart som möjligt mellan oss gruppledare i Alliansen och er båda och återigen, tack för ert initiativ!

Med vänlig hälsning,
Axel Josefson, Helene Odenjung, Emmyly Bönfors och Elisabet Lann


Vårt svar på deras nej tack och återupprepning av vårt erbjudande söndag 5/12 17:45:

Hej,

Och tack för snabbt svar.

En förutsättning för att kunna fatta fler beslut i enlighet med väljarnas uttryckliga vilja i valet, är att nämndernas sammansättning återspeglar kommunfullmäktiges sammansättning. Detta är tyvärr fel att ni i er nuvarande valtekniska samverkan behövde förhandla bort platser från Demokraterna och ge till Vänsterpartierna. Detta korrigeras om ni lämnar samverkan med Vänsterpartierna och tar emot vårt erbjudande om valteknisk samverkan.

Vi har i kommunala Sverige en demokratisk tradition av att inkludera oppositionen i presidierna. Just på grund av detta är det av stor vikt att stadens två största oppositionspartier får insyn genom presidiearbetet, utöver att korrigera sammansättningen i nämnder och styrelser. Det är mot denna bakgrund som en enig fullmäktigegrupp från Demokraterna valt att erbjuda er en mer demokratisk valteknisk samverkan. Vi Demokrater är också eniga om att erbjuda drygt hälften av presidieposterna till Socialdemokraterna (utifrån valresultatet), under förutsättning att de tackar ja.

Den princip om största budgetalternativ som ert ”nej tack”-svar vilar på, gäller inte generellt och är ingen allomfattande princip i vårt kommunala Sverige. I t ex Uppsala och Eskilstuna har er motsvarighet till styrande minoritet (där M, L och C ingår på olika sätt) valt att göra på annat sätt.

Vi ser möjligheter till mer och bättre samarbete med er i flera för Demokraternas väljare viktiga frågor. Det förutsätter en mer demokratisk sammansättning i nämnder och styrelser. Genom att avbryta er samverkan med Vänsterpartierna kan vi också genomföra detta.

Avslutningsvis vill vi återupprepa vårt erbjudande till er och ber er fundera på om det finns något skäl att tacka nej. Vi är tillgängliga och hoppas att ni har möjlighet att diskutera detta med era fullmäktigegrupper imorgon kväll.

Mvh Martin och Per Anders


Måndag kväll den 7/12 var det fullmäktigegrupper. På tisdag väntade vi hela dagen på svar, men fick ingen återkoppling. Då skrev vi en påminnelse igår tisdag 8/12 15:51:

Hej igen Axel, Helene, Emmyly, Elisabeth och tillträdande Axel,

Hoppas det blev bra diskussioner i era fullmäktigegrupper igår kväll. Vi väntar fortsatt på att ni tackar ja till vårt erbjudande om valteknisk samverkan och banar väg för att få igenom mer politik i frågor där våra respektive partiers väljare har gemensamma förväntningar.

För att vi ska hinna diskutera i lugn och ro föreslår vi bordläggning av Handling 2020 nr 280, Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag. Och att du Axel kontaktar fullmäktiges ordförande för att kunna förbereda ett extra kommunfullmäktigemöte nästa vecka. Att återställa fullmäktiges majoritet i nämnderna och att demokratiskt bredda presidierna är tillräckligt viktigt för att kalla in kommunfullmäktige till ett extra möte.

Med vänlig hälsning
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl

Efter detta kom alltså ett definitivt nej från Josefson (M) i media (DN). Slut.

På GP debatt – Alarmerande att bara ett fall av nio med bortförda barn polisanmäldes

Under det senaste året har minst nio barn från Göteborg förts utomlands av hedersrelaterade anledningar. Redovisningen om hur många barn som försvunnit från Göteborg har initierats av Demokraterna och påvisar nu ett haveri som bekräftar våra farhågor, skriver bland andra Jessica Blixt, Demokraterna.

Jessica Blixt, Ulf Boström och Martin Wannholt skriver om barn som förs utomlands av hedersrelaterade anledningar.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck redovisade i oktober att antalet barn som förts utomlands ökat dramatiskt i år. Under perioden juni till september har antalet barn som förts utomlands mer än fördubblats från föregående år. Statistiken bygger på samtal som inkommit till deras orostelefon och kan inte ses som en fullständig statistik för landet. Kompetensteamet har uppmanat kommuner att ta fram och redovisa antalet försvunna barn, vilket Göteborg nu gör på initiativ av Demokraterna.

Måste agera
En ny lagstiftning om utreseförbud, i syfte att skydda barn från könsstympning eller barnäktenskap, gäller från den 1 juni i år. Socialtjänsten kan ansöka om utreseförbud för dem man anser är i riskzonen att föras ut ur landet. Nationella kompetensteamet har, trots lagstiftningen, registrerat att 41 barn från Sverige förts utomlands mellan juni och september i år. Det är alarmerande, särskilt med tanke på pandemins resebegränsningar. Detta visar att kommuner och berörda myndigheter måste agera vid minsta misstanke om att ett barn riskerar att bortföras.

Från Göteborg har minst nio barn försvunnit. Det finns anledning att skriva minst, då redovisningen inte bygger på en djupare utredning, utan är en sammanställning av svaren från en ”enklare enkät” som skickats ut till socialtjänsten.

Polisen behöver få kännedom om ett bortfört barn för att kunna inleda en förundersökning och hjälpa barnet

Sammanställningen visar att det rör sig om fem flickor och fyra pojkar. I tre fall finns uppgifter om att syftet var ”uppfostring”, vilket oftast berör pojkar. För de övriga barnen saknas uppgifter om anledning till bortförandet. Av de nio barnen har fyra återkommit till Sverige, varav ett barn med hjälp av myndigheter. Pojkar tillåts i regel att återvända efter en tids ”uppfostring”, medan flickor som ofta gifts bort har minimala möjligheter att återvända hem utan hjälp.

Det är alarmerande att det i redovisningen framgår att endast ett av nio bortförda barn har polisanmälts. Polisen behöver få kännedom om ett bortfört barn för att kunna inleda en förundersökning och hjälpa barnet. Det innebär också att den eller de som fört bort barnet inte kan lagföras för eventuellt brott, vilket även minskar möjligheten till att skydda syskon.

Att inte ens ett konstaterat försvunnet barn polisanmäls visar hur extremt utsatta barn och unga som lever i en hederskontext är. Att orsaken till försvinnandet uppges vara okänt i sex av nio fall, är sannolikt en följd av bristande utredning, dokumentation och avsaknad av polisanmälan.

Det kan tyvärr återigen konstateras att det finns stora brister i arbetet med att skydda hedersutsatta i Göteborg. Att barn förs utomlands är illa nog. Att avstå från att ge polisen möjlighet att utreda varför barnet är försvunnet och se över alla tänkbara kanaler för att hjälpa det hem är oförsvarbart. Barn och unga måste garanteras säkerhet och trygghet.

Jessica Blixt (D), kommunalråd

Ulf Boström (D), ledamot kommunfullmäktige

Martin Wannholt, (D) partiledare och kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Så höjer vi kvaliteten inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen har under en lång tid präglats av ideologisk kamp. Med ett pausat införande av LOV Lagen om valfrihet inom äldreboenden öppnas möjligheten för bred politisk uppslutning med fokus på kvalitet istället för huvudmannaskap. Demokraterna är redo för samarbete med alla som vill driva äldreomsorgen framåt genom att investera i personal och kvalitet, skriver bland andra Jessica Blixt (D).

Mariette Risberg, Jessica Blixt och Yvonne Lundberg skriver om äldreomsorgen på GP debatt 25 oktober 2020.

Medarbetare inom äldreomsorgen vittnar sedan många år tillbaka om litet eller obefintligt utrymme för oförutsedda händelser. Sjuksköterskor och undersköterskor lämnar sina anställningar i staden med påföljd att tid och pengar läggs på rekrytering och inhyrning av timvikarier. Lägg därtill höga sjuktal som ger akuta behov av vikarier.

Bristande bemanningskontinuitet innebär att omsorgstagarna inte vet vem som kommer för dagen och medarbetare vet inte vem de ska arbeta med. Det skapar stress för båda parter. Bemanningsenheternas uppgift är att tillse ett inflöde av vikarier. Det är ett konstant pågående arbete som genererar att fler personer kommer in i äldreomsorgen med ej säkerställd kompetens och ytterst tveksamma arbetsvillkor.

Sjuksköterskor och undersköterskor lämnar sina anställningar i staden med påföljd att tid och pengar läggs på rekrytering och inhyrning av timvikarier

I kvalitetsrapporter som sedan 2014 tas fram för äldreomsorgen återkommer samma kvalitetsbrister varje år. Vi har den information vi behöver men hur använder vi den? Politiken fastnar i käbbel istället för att fokusera på kvalitet för omsorgstagarna. Nu när LOV har pausats öppnas möjligheter för oss politiker att ta ett gemensamt moraliskt ansvar för sakfrågorna. Resursförstärkningar som kommunerna får i spåren av pandemin behöver användas för en långsiktig hållbar kvalitetshöjande satsning inom äldreomsorgen.

Demokraterna föreslår därför en sammanhållen äldreomsorg med en stödjande organisationen för att lyckas med en jämn och god kvalitet. Organisatoriska stuprör som hindrar ett väl fungerande teamarbete runt den enskilde måste bort och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen ska stärkas. Personalen måste få möjligheter till kontinuerlig utveckling, hållbara scheman och närvarande stöd av såväl chef som medicinskt kunnig personal. Det ger ett fokus på omsorgstagarnas behov. Språkkunskaper i svenska ska vara ett grundkrav inom all vård och omsorg.

Bra arbetsvillkor
För att behålla kompetent personal och attrahera nya medarbetare till yrken inom äldreomsorgen ska bra arbetsvillkor som lön och arbetsmiljö prioriteras.

Ur ett kontinuitets- och som vi nu erfarit smittspridningsperspektiv ska staden inte ha stora gemensamma vikariepooler. Nu behöver vi politiker gemensamt agera och tillvarata det engagemang och de goda exempel som finns i våra verksamheter. Med kunskap om de brister som pandemin pekat på och de olikheter avseende kvalitet som också framkommit är det dags att vidta aktiva och nödvändiga förändringar för att få en kvalitetssäkrad äldreomsorg som är jämlik över hela staden.

Jessica Blixt kommunalråd Demokraterna

Yvonne Lundberg politiskt sakkunnig Demokraterna

Mariette Höij Risberg ledamot kommunfullmäktige Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Gängen har tagit makten – för att vi har låtit det ske

Jag skäms över att jag som polis inte kan ge människorna i förorterna där jag jobbar trygghet och skydda dem från gängens hot, maktutövning och våld. Dessa parallellsamhällen har brett ut sig för att polisledningen och ansvariga politiker har låtit det ske, skriver integrationspolisen Ulf Boström.

Ulf Boström integrationspolis i Angered, ledamot kommunfullmäktige (D)

I snart 15 år har jag arbetat som integrationspolis i Göteborgs östra förorter. Jag har lärt mig hur viktigt det är med kunskap om människorna som bor här och att det är viktigt att vara nyanserad i det man säger och gör. Men när samhället brakar samman och otryggheten breder ut sig finns inte tid till det.

Under mina tjänsteår har jag mött ett ökande antal människor som utsatts för grova brott och kränkningar. Brottsoffer som är förtvivlade, rädda och arga. Deras sorg och lidande tär även på mig. Det är svårt att möta uppgivna människor. Det är tungt att gå på begravningar och möta familjen när en son eller dotter har mördats.

Jag har haft många tillfällen att ställa mig frågan. Hur blev det så här? Hur kan det komma sig att ett av världens tryggaste länder plötsligt förgiftas av kriminalitet? Svaret är enkelt. För vi har låtit det ske.

Polismyndigheten jag tjänstgör i har prioriterat bort uthålliga preventiva kvarterspoliser som fick respekt och förtroende att ge medborgarna skydd och hjälp innan problem och konflikter gått för långt.

Antalet poliser per capita har för varje år ökat under de senaste tio åren. Samtidigt minskar antalet uniformerade poliser som skall upprätthålla allmän ordning. Polismyndigheten jag tjänstgör i har prioriterat bort uthålliga preventiva kvarterspoliser som fick respekt och förtroende att ge medborgarna skydd och hjälp innan problem och konflikter gått för långt.

Dagens uniformerade polis räcker inte till för att ge våra medmänniskor rättvisa och trygghet. Detsamma gäller för brottsoffrens upprättelse. I slutet på 1980 löste Göteborgspolisen över 80 procent av alla mord. Idag är den siffran strax över 20 procent.

Egna lagar och regler
Ett av de största problemen som vi brottas med i dag är att parallellsamhällen har växt fram. Individer och grupperingar har under 30 år successivt implementerat sina egna lagar och regler. Yttrandefriheten är satt ur spel. Den personliga friheten är starkt begränsad.

Laglydiga medborgare som inte vill följa parallellsamhällets lagar och regler blir “lagbrytare”. Medborgare tvingas också att underkasta sig de kriminellas lagar genom hot och repressalier. Det är farligt för boende i utsatta områden att tala med myndighetspersoner. När så sker är risken uppenbar att någon utav parallellsamhällets torpeder straffar medborgaren. Medborgare har blivit en social gisslan i sitt eget område och deras fri- och rättigheter är kidnappade.

Uppdraget försvåras
Det talas ofta om att skolan måste förbättras för att råda bot på problemen i förorterna. Det är mycket viktigt, men uppdraget försvåras och blir otryggt när elever och lärare misshandlas, mördas eller kidnappas. När polismyndigheten tappar förmågan att skapa trygghet försämras även andra myndigheters förmåga att utföra sina uppdrag.

Polismyndighetens misstag var att avveckla kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser. Otryggheten och kriminaliteten har fått breda ut sig i bostadsområden, på gator och torg samt i offentlig verksamhet. Polisledningens misstag skapade otryggheten och bidrar till segregationen.

Kvarterspolisens viktigaste uppgift är att bygga relationer och skapa förtroende hos alla människor i området. En del kanske tycker att det är naivt, men jag vet av egen erfarenhet att det är det bästa sättet att komma tillrätta med de problem som finns. På det viset kan vi fånga upp de ungdomar som riskerar att sugas upp i kriminella gäng.

Polisen kände människorna
Kvarterspoliser är inget nytt påfund utan en väl beprövad verksamhet. Den sista stationen i Göteborg togs bort 1992. Stationen låg på Vårväderstorget i Biskopsgården, endast ett femtiotal meter från restaurangen ”Vår Krog och Bar”, där två människor sköts ihjäl och åtta personer skadades i en gänguppgörelse den 18 mars 2015.

Kvarterspoliserna kände de flesta människorna i sitt område och de boende visste var stationen låg. Kvarterspolisen visste vilka som rörde sig i området, på torg och gårdar. De hade god kontakt med stadsdelen, skolan, socialtjänsten, näringsidkare, föreningar, sport, kultur och fritidsgårdar.

Kvarterspolisen besökte också förskolorna och gav barnen kunskap om rätt och fel på ett för barnen naturligt sätt. I grundskolan träffade barnen sin kvarterspolis igen, där de fick utbildning i trafik, i mellanstadiet utbildning om brott och straff och i högstadiet utbildning om alkohol och droger samt moped. Alla barnen i området var sedda och kända.

Social kontroll
Det var mycket lite brott och ordningsstörning i ansvarsområdet. Det behövdes inga uppsatta kameror. Människorna i området var en del av den utövande sociala kontrollen och de avgjorde hur mycket information kvarterspolisen behövde veta för att området fortsatt skulle vara tryggt och säkert.

När folk känner förtroende för sin kvarterspolis får kriminella mycket svårt att agera fritt och tysta människor. Istället kommer de att berätta om vad som pågår i området som till exempel var gömda vapen eller narkotika finns, vem som riskerar att tas upp i olika gäng, vilka som hotar och utövar våld i området, vilka som säljer och köper narkotika i området och vilka våldsbejakande extremister som lever och verkar i området.

Återinför kvarterspoliser
Vi har de redskap vi behöver att komma tillrätta med människors otrygghet. Lagarna som vårt gemensamma demokratiska samhälle bygger på behöver inte bytas ut. Däremot kan vi ändra felaktiga och samhällsfarliga beslut som fattats av polismyndigheten. Polisledningen borde skyndsamt sätta tillbaka kvarters- och fotpatrullerande poliser.

Brottsoffren brukar tacka mig för den tid jag ger dem. Sanningen är ju den att det enda jag har när resurserna rämnar runt mig är mina ord. Jag skäms för det. Att vi inte kan ge trygghet när den behövs som mest. Svensk lag ska gälla även i Hjällbo, Bergsjön och alla andra utsatta områden i Sverige. Alla göteborgare ska leva i en demokrati. Så är det inte idag.

Ulf Boström
integrationspolis i Angered, ledamot kommunfullmäktige för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Bidragen till Ibn Rushd måste stoppas permanent

Med folkbildning som täckmantel skattefinansierar Göteborg antisemitisk, islamistisk och annan odemokratisk verksamhet. Bidragen till Ibn Rushd är tillfälligt frysta, men för Demokraterna råder det inga tvivel om att bidragen måste stoppas permanent, skriver bland andra Sofie Löwenmark, Demokraterna.

Bellevuemoskéns baksida. Demokraternas bild

Bellevuemoskéns baksida. Demokraternas bild.

Strikt salafistiska Bellevuemoskén, en kvinnoförening som öppet sympatiserar med den turkiska islamistiska och antisemitiska rörelsen Milli Görüs och en turkisk Diyanetmoské som kontrolleras av den turkiska regimen – det är några exempel på studieförbundet Ibn Rushds kontroversiella medlems- och samarbetspartners i Göteborg.

Studieförbundet Ibn Rushd har under många år omgärdats av hård kritik. Främst för sina återkommande inbjudningar av ökända föreläsare samt för sina belagda ideologiska kopplingar till muslimska brödraskapet. Listan av väldokumenterad tvivelaktig verksamhet hos studieförbundet kan göras lång.

Strypa skattebidrag
Det räcker dock att titta på flera av Ibn Rushd medlems- och samarbetspartners i Göteborg för att inse att staden måste strypa alla former av skattebidrag.

Strikt salafistiska Bellevuemoskén är en av dessa samarbetspartners. Bellevuemoskén är ansedd som en av landets mest radikala moskéer och har under åren bjudit in en lång rad extrema föreläsare och predikanter, bland andra en andlig ledare för terrororganisationen al-Shabaab. I Försvarshögskolans rapport ”Mellan salafism och salafistisk jihadism” (2018) upptar Bellevuemoskén stor plats när Göteborgs islamistiska extremismmiljöer beskrivs.

Ingen slump
Det är ingen slump att tre av de extrema imamer som regeringen har beslutat att utvisa – då de anses utgöra ett säkerhetshot mot Sverige – talade på en konferens i moskén våren 2019.

Här återfinns även Islamiskt centrum i Göteborg, som driver en Diyanetmoské, vilken kontrolleras av den turkiska religionsmyndigheten Diyanet och fungerar som president Erdoğans förlängda arm. Sveriges radio har tidigare rapporterat om hur Diyanetmoskéer anger regimkritiker till turkiska myndigheter, en oro som även uttrycktes i en artikel i GP nyligen.

En ny medlemsförening är en kvinnoförening, som på sina sociala medier öppet sympatiserar med den islamistiska och antisemitiska rörelsen Milli Görüs. Det handlar inte om några enstaka uppdateringar, det är tvärtom tydligt att Milli Görüs är ett så återkommande tema att det av allt att döma genomsyrar hela verksamheten.

En annan samarbetspartner är kulturföreningen Amaneti som på sina sociala medier har skyltat med inbjudningar av en ökänd föreläsare som tidigare uttryckt att flickor som från 12-års ålder inte täcker sig hamnar i helvetet.

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tidigare beskrivit den antisemitiska rörelsen och dess kopplingar i Sverige.

En annan samarbetspartner är kulturföreningen Amaneti som på sina sociala medier har skyltat med inbjudningar av en ökänd föreläsare som tidigare uttryckt att flickor som från 12-års ålder inte täcker sig hamnar i helvetet. Föreningen har bjudit in den antisemitiska hatpredikanten Dhulkarnein Ramadani från Balkan. Ramadani bjöds in till Göteborg moské 2017 på en konferens som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief. Året innan hade Ramadani predikat ”sanningen om judar” där han benämner judar som ”smutsiga mikrober” och dessa ”apor och grisar” måste botas genom antibiotika. Vidare anklagade han judar för att döda muslimska barn som ”sakrala offer på altaret till Gud.”

Förespråkat dödsstraff
Här återfinns också GUM, en underorganisation till Sveriges Unga Muslimer (SUM), som förlorade rätten till statsbidrag efter en rättsprocess. Kammarrätten konstaterade i sin dom att SUM i sin verksamhet brustit i respekten för demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. GUM och Ibn Rushd bjöd 2013 in till Göteborgs moské den kontroversiella predikanten Kamal El-Mekki som förespråkat dödsstraff för den som lämnar islam.

Det är också tydligt att merparten av Ibn Rushds medlems- och samarbetspartners ägnar sig åt ren religionsutövning – vilket inte är bidragsberättigande. Det är viktigt att påpeka att demokratiska föreningar kan ansöka om föreningsbidrag på egen hand och behöver därmed inte drabbas. Samtidigt som merparten av Ibn Rushds föreningar/samarbetspartners är sådana som inte skulle beviljas kommunala bidrag. På så vis används folkbildning som täckmantel för att bakvägen finansiera odemokratisk verksamhet.

Motverkar demokratins idéer
Ett av de centrala syftena med det ekonomiska stödet till studieförbunden är att ”Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”.

Sverigedemokraterna har tidigare lyft frågan om att stoppa bidragen till Ibn Rushd. Tyvärr är Alliansen och Socialdemokraterna inte redo att sätta ner foten mot Ibn Rushds verksamhet som uppenbart motverkar demokratins idéer. De partierna vill istället (medan bidraget hålls frysta) förstärka kontrollinsatser och uppföljning, samt utreda en ny bidragsmodell för studieförbunden. Det duger inte. Politiker måste inse frågans allvar och medverka till att Göteborg stoppar skattefinansiering till odemokratisk verksamhet.

För Demokraterna råder det inte någon tvekan om att Ibn Rushd inte kvalificerar sig. För oss är det självklart att Ibn Rushd inte under några omständigheter ska stödjas av skattemedel.

Sofie Löwenmark
politisk sakkunnig Demokraterna

Jessica Blixt
kommunalråd Demokraterna

Martin Wannholt
kommunalråd och partiledare Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

Replik GP debatt – Tomma ord från Damberg om gängkriminaliteten

Replik på debattartikel i GP 28 augusti 2020
Vi kan aldrig acceptera att gängen tar tryggheten ifrån oss

Ord har betydelse. Inte minst när en minister uttalar sig under en kris. Vi har svårt att förstå vad Mikael Damberg egentligen menar med sina uttalanden om gängbrottsligheten i Göteborg, skriver bland andra Martin Wannholt, partiledare Demokraterna.

Foto: Jan Jörnmark

Inrikesminister Mikael Damberg (S) vände sig till göteborgarna på GP Debatt. Damberg har säkert goda avsikter men vi förväntar oss också tydlighet från en ansvarig minister.

Han skriver att han ”tänker aldrig acceptera de senaste dagarnas händelser med gängkriminella som upprättat vägspärrar…”. Gott så. En minister ska inte acceptera kriminella handlingar. Ingen annan heller. Därför är det svårt att förstå om ministern menar något annat än ett allmänt konstaterande. Det är i så fall inte tillräckligt i denna situation. Om en minister säger att han inte accepterar nåt så vill vi se trovärdiga åtgärder mot problemen. Annars är orden utan betydelse.

Bara retorik
Damberg kommenterar också Göteborgspolisens agerande och säger att ”de kommer inte se mellan fingrarna på att kriminella sätter upp några vägspärrar”. Detta är anmärkningsvärt. Menar inrikesministern rent av att polisen tidigare har sett mellan fingrarna, eller att det kan ske? Vi tror inte det. Men det är märkligt att Damberg uttalar sig så. Eller är allt detta bara retorik?

Vår bild är att det är denna och tidigare regeringar som har skapat gängbrottsligheten genom ohållbar migrationspolitik, otillräcklig integration och allmänt bristande samhällsstyrning.

Uthålliga sociala insatser
Det behövs nu massiva uthålliga polisiära insatser i kombination med massiva uthålliga sociala insatser. Det är allmänt känt.

Sverige och Göteborg behöver en regering som tydligt lovar att tillföra så många poliser och andra resurser som behövs för att stoppa kriminaliteten och skapa trygghet. Nu. Omgående. Regeringen måste utlova en tidpunkt när löftet ska vara uppfyllt.

Vi har inte brist på resurser i samhället. Det är bara en fråga om hur man använder dem. Om man vill bekämpa brottsligheten på allvar, och om man bryr sig om allas rätt till trygghet.

Det som står i vägen för detta är det politiska spelet. Med massor av ord utan betydelse.

Martin Wannholt (D)
Kommunalråd och partiledare

Jessica Blixt (D)
Kommunalråd

Henrik Munck (D)
Kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Bristande styrning orsaken till skolvalshaveriet

Haveriet kring skolansökningarna har drabbat tusentals barn och föräldrar i Göteborg. Ytterst bär politiken ansvaret och vi påminns om att demokratin fungerar dåligt i vår stad. Vi kräver omedelbara åtgärder för att rätta till misstagen, skriver bland andra Martin Wannholt, partiledare för Demokraterna.

Nallemanifestation utanför grundskoleförvaltningen i juni 2020

Nallemanifestation utanför grundskoleförvaltningen i juni 2020

I vårt samhälle finns det saker som inte får gå fel. Det som kallas myndighetsutövning är ett sådant exempel. Att besluta om vilken skola som ett barn ska få gå på är i normalfallet en rutinmässig form av myndighetsutövning. Men Göteborgs kommun har genom en havererad skolvalsprocess försatt hundratals barn i en mycket svår situation. Kommunen skiljer barn från sina kompisar och skapar omöjliga situationer för familjer då barn blir placerade på andra sidan staden. Sådant får inte ske. En kommun får inte schabbla och därmed låta barn fara illa.

Allvarliga brister
Grundskoleförvaltningen har gjort en intern revisionsrapport som pekar på allvarliga brister i arbetet med skolvalet: ”Tjänstepersoner som var direkt berörda hade inte tillräckligt med kunskap…”, ”…dialog, information, och beslut kring processen (har) saknats i befintliga ledningsgrupper…”.

Det är allvarligt när problem inte lyfts i organisationen när det saknas kompetens och förmåga. I kommunen måste vi ha ledande befattningshavare som har omdöme att be om hjä̈lp. Saknas det omdömet så är fel person på fel plats och det måste rättas till omgående.

Vår bedömning grundar sig i Kommunallagens sjätte kapitel ”Nämnderna (anm. = politikerna) ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.”. När detta riskerar att inte uppfyllas så måste man som politiker reagera och agera.

Demokrati bygger på insyn
Sveriges demokrati och samhällsstyrning bygger på att den politiska oppositionen har god insyn i de styrande politikernas

Demokraterna skriver om skolhaveriet på GP debatt 21 augusti 2020

Demokraterna skriver om skolhaveriet på GP debatt 21 augusti 2020

arbete. I en kommun ska allt av större vikt beslutas i de politiska nämnderna där både styrande partier och oppositionen finns representerade.

Men i praktiken sker avgörande delar av informationsutbyte och informell styrning genom de så kallade presidiemötena. Där träffar den högste tjänstemannen nämndens ledande politiker; ordförande och två vice ordförande. Det är ett stängt möte där man kan prata om svåra och känsliga saker på ett annat sätt än i ett nämndmöte med många deltagare.

Skriftligt avtal
En av de två vice ordförande ska vara tillsatt av oppositionen och hen har ett särskilt ansvar genom att vara den i oppositionen med insyn i alla mötesforum. I Göteborg fungerar det dock inte så.

Efter valet 2018 upprättade Alliansen, som fick mindre än 30 procent av rösterna, ett skriftligt avtal med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. V och MP lovade att släppa fram Alliansens politik i utbyte mot att de fick tillsätta alla vice ordförandeposterna i alla politiska nämnder och kommunala bolag. Detta innebär en politisk överenskommelse och ger också politikerna från V och MP betydligt högre ekonomisk ersättning. Alliansen, V och MP har alltså både ett politiskt och ekonomiskt beroende sinsemellan. Oppositionen i Göteborg utgörs därför främst av oss i Demokraterna, Socialdemokraterna, samt Sverigedemokraterna. Och Göteborgs två största partier har alltså inte plats i de viktiga presidiemötena.

Just oppositionens svaga roll under många år i göteborgspolitiken är en delförklaring till de återkommande haverierna och skandalerna i vår stad.

Alliansen, V och MP:s upplägg är både olyckligt och paradoxalt. Just oppositionens svaga roll under många år i göteborgspolitiken är en delförklaring till de återkommande haverierna och skandalerna i vår stad.

Deras upplägg har troligen bidragit till minskad politisk granskning av skolvalsprocessen och försvårar också att nu snabbt hitta lösningar på problemen. Alliansens partner i Grundskolenämdens presidie är nämligen Miljöpartiet. MP som alltså har ekonomisk vinning av att vara lojal med Alliansen och dessutom var det parti som ansvarade för grundskolan i förra mandatperioden. Incitamenten för att ifrågasätta och skapa förändring torde alltså vara begränsade med detta nämndpresidie.

Anställ fler lärare
Även om barns förstörda sommarlov inte går att återgälda så går det självklart att rätta till mycket av haveriet och förhindra en otrygg skolgång. Kommunen måste nu snabbt sätta upp paviljonger, hyra in närliggande lokaler och anställa fler lärare för att ge plats åt elever på sin önskade skola.

Grundskoleförvaltningen å sin sida lägger fram en stor omorganisation som lösning på skolvalshaveriet. I bästa fall ett slag i luften enligt vår bedömning.

Vi i Demokraterna driver på allt vi kan för att istället skapa nödvändiga lösningar, men en begränsandefaktor är Alliansens budget. Vi la fram en stor budgetsatsning på skolan men Alliansen la istället fram besparingsförslag som innebar att hundratals lärare och annan skolpersonal måste flytta eller lämna sina jobb.

Göteborgsanda och tystnadskultur
Göteborg och göteborgarna har under många år drabbats av de dåliga sidorna av göteborgsandan, bland annat med tystnadskultur. Nu har detta fortsatt i ett politiskt styre som tyvärr skapar ytterligare problem. Vår grunduppgift i Demokraterna är därför att jobba för att skapa en fungerande och trygg kommun. Göteborg har trots allt stora möjligheter.

Martin Wannholt (D)
Kommunalråd och partiledare

Jessica Blixt (D)
Kommunalråd

Henrik Munck (D)
Kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>