På GP debatt – Nu stärker vi förskolan med 130 miljoner kronor

För oss Demokrater är sakpolitik viktigare än prestige. Genom konstruktiva samtal med alliansen har vi nu kommit överens om att skjuta till 130 miljoner kronor i förskolenämndens budget för att undvika de akuta försämringar i förskolan som de planerade nedskärningarna hade inneburit, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D).
Jessica Blixt och Martin Wannholt på GP debatt 11 januari 2022.

Demokraternas Jessica Blixt och Martin Wannholt på GP debatt 11 januari 2022.

Sedan valet har vi demokrater prioriterat omfördelning av kommunala resurser till skola, förskola och välfärd. Vi fortsätter på den inslagna vägen och har nu lagt ett konkret förslag, och har i en god sakpolitisk diskussion fått med alliansen, om att förstärka deras förskolebudget med ytterligare 130 miljoner kronor under 2022. Vi kommer nu, tillsammans med alliansen, noga följa utvecklingen även i övriga välfärdsnämnder. Speciellt behöver vi hitta en bra lösning till underskottet i nämnden för funktionsstöd och åtgärder för att säkerställa elevhälsan över staden.

Vid förra valet skedde ett maktskifte i Göteborg och Demokraterna har i opposition kunnat göra avgörande skillnad vid beslut som lett till förbättringar. Detta då vi demokrater alltid konstruktivt prioriterar sakfrågor och trygghet, före partipolitik.

Politiska prestigeprojekt
De styrande partierna har inte mäktat med att förändra de invanda mönstren i grunden. Otryggheten och kriminaliteten har tillåtits fortsätta öka, skolan har hanterats ovarsamt och barnens utveckling i förskolan har inte prioriterats tillräckligt. Fastlåsningar i politiska prestigeprojekt och slöseri fortsätter.

Demokraternas budget innehåller tre huvudreformer för att ändra Göteborgs utveckling; en kraftfull trygghetssatsning om en miljard kronor, en omfördelning till fullt finansierad välfärd och att bättre använda stadens i dag vilande tillgångar till just trygghet och välfärd.

Vi demokrater har varit oroliga för konsekvenserna av alliansens budget, inte minst för barnen och personalen i förskolan, sedan de presenterade sin budget i oktober. I budgetdebatten i november framförde vi också tydligt att om budgeten antas, så innebär det en nedskärning motsvarande 173 förskollärartjänster på årsbasis. Naturligtvis helt oacceptabelt då förskolan lägger grunden för barnens lärande och fortsatta skolgång.

Öppnat för samarbete
När alliansens beslutade om sin detaljbudget i förskolenämnden i december, innebar det en allvarlig underfinansiering av verksamheten. Vi demokrater har varit tydliga såväl internt som externt om att vi kommer söka politisk majoritet för att i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige stoppa denna nedprioritering av barnen och personalen i Göteborgs förskolor. Det är därför glädjande att alliansen nu öppnat för sakpolitiskt samarbete i de ekonomiska frågorna som rör välfärdsnämnderna.

Vi kan också konstatera att såväl de rödgröna partierna som alliansen tyvärr har prioriterat barnen och personalen i förskolan för lågt i år (tilläggas ska att Sverigedemokraterna avsatt central buffert). Till övriga partiers försvar kan möjligen sägas att det ekonomiska underlaget gällande förskolan från stadens tjänstepersoner har varit bristfälligt. Bland annat innehöll prognosen färre förskolebarn än vad som i praktiken finns ute på förskolorna. Inte heller var kostnaderna för de höjda internhyrorna redovisade fullt ut.

Vi justerar tillsammans upp budgeten för förskolenämnden med ytterligare 130 miljoner kronor

Vi demokrater granskade de ekonomiska förutsättningarna till förskolorna extra noga och konstaterade därför redan i vår budget i höstas att det krävdes en förstärkning om ytterligare minst 130 miljoner kronor. På så vis kan vi upprätthålla kvalitén i förskolan och skärpa språkkraven för personalen. Vår budget innehåller dessutom en förstärkning om 20 miljoner kronor till ett trygghetsskapande och förebyggande arbete på förskolorna genom sociala förskoleteam. Den innehåller också 25 miljoner kronor för att helt ta bort de osakliga löneskillnader som drabbar många barnskötare och förskollärare.

Efter en bra sakpolitisk diskussion mellan oss demokrater och alliansen under julhelgerna, har vi nu kommit överens om ett gemensamt yrkande från D, M, L, C och KD, till kommunstyrelsens möte den 12 januari. Vi justerar tillsammans upp budgeten för förskolenämnden med ytterligare 130 miljoner kronor. Därmed undviks akuta försämringar i verksamheten. Vi hoppas naturligtvis att övriga partier också ställer sig bakom vårt gemensamma yrkande.

Motverka gängen
Flera av de övriga välfärdsnämnderna och trygghetsarbetet kan också behöva budgetjusteringar och prioriteringar under året. Detta för att klara uppdragen och för att motverka de kriminella gängens inflytande. Speciellt behöver underskottet i nämnden för funktionsstöd lösas och elevhälsans resurser säkerställas. Det får vi gemensamt hantera löpande och i samband med kommande uppföljningsrapporter.

Låt nu 2022 bli ett år där Göteborgs stad samlar sig till beslut, där sakfrågor och trygghet går före partipolitik och politiskt spel. Låt oss gemensamt ta hand om Göteborg.

Jessica Blixt, kommunalråd (D)
Martin Wannholt, partiledare och kommunalråd (D)

Länk till artikeln i GP >>