På GP debatt – Behöver Centralen verkligen ett Manhattan?

Göteborgs stad vill bygga över 15 000 kontorsplatser vid Centralen. Men detaljplanen utgår från en kraftig inpendling till kontorskomplex, en idé som har blivit förlegad i och med pandemin, skriver bland andra Martin Wannholt (D).

Demokraternas Peter Danielsson, Carina Bulic, Martin Wannholt och Veronica Öjeskär.

I dag ska kommunfullmäktige ta ställning till ännu en detaljplan vid Centralen i Göteborg. Det gäller en omfattande byggnation av fem och senare cirka sju skyskrapor på mellan 90 till 140 meters höjd norr om Centralstationen. Totalt skall över 15 000 kontorsplatser skapas i området.

Den planerade omfattande utbyggnaden av kontor i Göteborg är tveksam då många företag har insett att distansarbete är här för att stanna. En utredning från 2019 visade på ett behov av två nya kontorsplatser för varje ny lägenhet som byggs i Göteborg till år 2035. Det är dags att uppdatera denna prognos då post-pandemin sannolikt kommer ge andra siffror.

Begränsad ökning av tågresenärer
Syftet med denna detaljplan är att förtäta Centralenområdet som är kärnan i regionens kollektivtrafik. Detta bygger på förhoppningen att tågresandet ska öka kraftigt när man har byggt Västlänken. Det senaste decenniet är det endast det nya pendelstråket mot Trollhättan som har gett ökat tågresande, medan de största pendelstråken mot Kungsbacka och Alingsås i princip har haft oförändrat resande sedan 2010. En ökning av resandet efter pandemin är inte heller trolig.

Möjligheterna att öka turtäthet och kapacitet på de existerande fem järnvägsstråken runt Göteborg är dessutom mycket begränsade. Den politiska målsättningen är att öka tågresandet med mer än det dubbla till 2035. För detta behövs, enligt Trafikverket, nya järnvägar runt Göteborg för över 100 miljarder kronor, utöver kostnaden för Västlänken. Det är uppenbart att denna utbyggnad inte kan ske på många decennier. Den tänkta regionförstoringen med Västlänken och behovet av kontor vid Centralen uteblir därmed.

Riksintresse går före kontor
Göteborgs innerstad utgör ett så kallat riksintresse för kulturmiljövård. Ett riksintresse innebär att åtgärder som inkräktar på riksintresset inte är tillåtna. Mindre påverkan kan tillåtas men inte om påverkan blir påtaglig. Byggnation av ett Manhattan vid Göteborgs central ger enligt lagens mening påtaglig skada på riksintresset kulturmiljö.

Den mest grundliga kulturmiljöutredningen för Centralenområdet beskriver att den omfattande byggnadshöjden och byggnadsvolymen inte kan anses passa in utan skadar läsbarheten av stadens historia. Det finns ett antal byggnader som är skyddade, enligt kulturmiljölagen, och som kommer att marginaliseras när nya massiva byggnader tar plats.

Länsstyrelsen har haft betydande invändningar om påverkan på kulturmiljön under remissarbetet med detaljplanen. Vissa justeringar har gjorts men dessa är begränsade. Länsstyrelsen är skyldig att överpröva en detaljplan som de anser riskerar att påtagligt skada ett riksintresse. Om länsstyrelsen avser att utöva sin tillsyn enligt sitt uppdrag måste detaljplanen tas upp till prövning och avslås.

Visionen om regionförstoring och omfattande inpendling till kontorskomplex är passé. I dag röstar Demokraterna avslag till denna för Göteborg skadliga detaljplan.

Även feltänkt för bil, cykel och buss
Det finns även en rad andra problem med denna detaljplan. Att komma till Centralen med bil i framtiden kommer att bli ett äventyr. Hela parkeringsytan norr om Centralen försvinner och bebyggs.

I dag angör 8 000 bilar per dygn Centralen för att hämta och lämna resenärer. I framtiden kommer bara ett dussin parkeringsfickor att finnas för detta ändamål. Den underjordiska parkeringen med 200 p-platser för tågresenärer och hyrbilar försvinner. Parkering kommer att ordnas ”i anslutning till planområdet”. Bilister måste dock vara beredda på att parkera upp till 600 meter från Centralen. Detta motiveras med strategin att bilismen skall minska med 25 procent i Göteborg till 2035.

Trafiklösningen för cyklar och bussar är också feltänkt. Den planerade Bangårdsviadukten skall inte ansluta till nya Hisningsbron via en rak sträckning utan, på vanligt göteborgsmanér, via en halv kilometer lång omväg österut. Det är oklart vad som är syftet med att försvåra tillgängligheten till Hisingsbron för både cykel, buss och bil.

Brist på bostäder i centrala Göteborg
Området riskerar även bli ödsligt och otryggt efter kontorstid. Göteborg har samtidigt en mycket låg andel bostäder i centrum i förhållande till jämförbara städer och bostadsbristen är skriande.

Visionen om regionförstoring och omfattande inpendling till kontorskomplex är passé. I dag röstar Demokraterna avslag till denna för Göteborg skadliga detaljplan.

Martin Wannholt (D), kommunalråd och gruppledare
Peter Danielsson (D), ledamot i kommunfullmäktige
Carina Bulić (D), politiskt sakkunnig Västlänken
Veronica Öjeskär (D), ersättare i byggnadsnämnden

Länk till artikeln i GP >>

Välkommen till årsmöte

Foto: Lars Kérla

Foto: Lars Kérla

 

Välkommen till extra årsmöte

Den 14 april skickade styrelsen en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkommen på årsmöten torsdagen den 27 maj kl. 17:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna.

Vid det ordinarie årsmötet 25 juni 2020 bordlades flertalet frågor för att behandlas vid ett extra årsmöte 20 oktober 2020. Detta extra årsmöte fick på grund av pandemin ställas in med kort varsel.

För att behandla och fatta beslut i de frågor som skulle ha behandlats vid det extra årsmötet 20 oktober 2020 kommer ett extra årsmöte att hållas omedelbart före det ordinarie årsmötet.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som “trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Välkommen önskar

Styrelsen

På GP debatt – Barn behöver trygga hem – inte ceremoniella ursäkter

Vi i Demokraterna har vid upprepade tillfälle i debattartiklar och politiska yrkanden hävdat att det måste ske en förändring när det gäller uppföljning av barn och unga som blivit omhändertagna för samhällsvård, skriver bland andra Jessica Blixt (D).

GP debatt 210409

Demokraterna skriver, Barn behöver trygga hem, inte ceremoniella ursäkter

GP den 3 april kunde vi läsa om personer som kräver ersättning i miljonklassen för en förlorad barndom. En av personerna i artikeln har genom sin uppväxt engagerat sig i frågan om barns rättssäkerhet. Hon uttalar bland annat ”Dessvärre ser jag mönstret vid omhändertagande gå igen. Många barn far illa”.

Det är socialtjänstens brist på systematik i sin hantering av de familjehemsplacerade barnen som är det stora problemet slog prof. Bo Vinnerljung fast redan 2010. Barn som vistas i familjehem eller på institution har generellt sämre hälsa och klarar sig sämre i skolan.

Under ceremoniella former i Stockholms stadshus 2011 bad staten officiellt om ursäkt till de som tidigare och fram till dess blivit vanvårdade under sin uppväxt. Staten lovade 250 000 kronor till varje person som under sin uppväxt i samhällsvård blivit vanvårdad. Tyvärr måste vi på goda grunder konstatera att någon förändring till det bättre inte ägt rum sedan dess. I en senare forskningsrapport från 2018 visar professor Vinnerljung på i stort sett samma resultat som vid undersökningen 7 år tidigare.

Vi i Demokraterna har även lagt ett gemensamt yrkande i stadens samtliga socialnämnder där vi kräver förändringar i uppföljningssystemet. Vi anser att man måste börja lyssna på barnen och ungdomarna själva. Det i sin tur kan med lätthet sammanställas och ge en god bild över barnen och ungdomarnas egen inställning och upplevelse av deras institution- eller familjehemsplacering.

Barnens situation avgörande
I barnkonventionens tolfte artikel framgår det att barn har rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem själva. Även den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda ikraft 2023, trycker extra hårt på att den enskilda barnets/ungdomens talan tas tillvara för utformandet av den aktuella insatsen. Att följa upp hur barnet/ungdomen upplever sin situation som samhällsomhändertagen är naturligtvis av allra största vikt för utformandet av placeringen.

Först när dessa viktiga och helt avgörande frågor kan besvaras behöver inte barn/ungdom bli nya offer i Ivo:s (Inspektionen för vård och omsorg) statistik. Vi behöver inte heller planera för nya ceremoniella evenemang där staten ber om ursäkt till de barn och ungdomar som blivit vanvårdade i samhällsvården under sin uppväxt. Vi Demokrater kräver helt enkelt en förändring. Hur svårt kan det vara och hur länge skall vi behöva vänta?

Jessica Blixt (D) kommunalråd
Kjell Larsson (D) ledamot socialnämnden Sydväst
Peter Svanberg (D) ledamot socialnämnden Hisingen
Gunnar Barrvik (D) ledamot socialnämnden Nordost
Per Holm (D) ledamot socialnämnden Centrum

Länk till artikeln i GP >>

Slutreplik på GP debatt – Göteborg sätter ned foten mot alla former av stöd till extremism

Det är bra att vi i Göteborg har en kraftig majoritet i politiken som sätter ned foten mot alla former av stöd till extremism. Vi hoppas nu att övriga politiska Sverige följer efter Göteborgs tydlighet, skriver bland annat Martin Wannholt (D) partiledare och kommunalråd.

Martin Wannholt, Jessica Blixt, Per Holm och Mariette Risberg i slutreplik om att stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd.

Slutreplik på tidigare publicerade artiklar om att stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd:
5/3 Rätt att stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd, Demokraterna >>

9/3 Demokraterna sprider skrämselpropaganda om islamism, Vänsterpartiet >>

15/3 Är Ibn Rushd extremister eller en viktig väljarbas?, ordförande i Ibn Rushd >>

En stor majoritet av Göteborgs stads politiker och politiska partier har beslutat att dra in det kommunala stödet till studieförbundet Ibn Rushd. Detta på rekommendation av såväl social resursförvaltning som Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Främsta skälet är enligt stadens tjänstepersoner kopplingar till islamistisk extremism, antisemitism, rasism och kvinnoförtryckande synsätt och handlingar hos flera av Ibn Rushds medlemsorganisationer och samverkanspartners.

Osaklig smutskastning
Zana Muhammed, ordförande för Ibn Rushd, svarar inte på kritiken utan väljer istället att komma med osakliga personangrepp och vill ägna sig åt smutskastning. Det får stå för honom. GP:s läsare och medborgarna förtjänar en uppriktig debatt om sakfrågan. Den handlar om ett tydligt avståndstagande till islamistisk extremism.

Att vara saklig och sann har betydelse. Det bör därför klargöras att stadens tjänstepersoner förordade avslag till Ibn Rushd på grund av de allvarliga uppgifter som granskningarna påvisat.

Stadens Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, som fick i uppdrag av Social resursförvaltning att uttala sig närmare om Ibn Rushd, skriver i sitt utlåtande:

”Studieförbundet Ibn Rushd har vid upprepade tillfällen omgärdats av uppgifter om koppling till och samröre med individer och organisationer inom den våldsbejakande extremistiska miljön. Det är uppgifter som gör gällande att studieförbundet och dess medlemsföreningar misstänks bland annat för att ha bjudit in föreläsare som gett uttryck för antisemitism, homofobi och varit mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Det har även förekommit föreläsare som spridit våldsbejakande, kvinnoförnedrande och antidemokratiska budskap”

Rena direktörslöner
En ytterligare omständighet som sticker ut i yttrandet från Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, är ekonomin hos Ibn Rushds Västra. Studieförbundet ger gärna sken av att vara eldsjälar som arbetar över en kanelbulle men i själva verket sitter förbundets anställda inne på direktörslöner.

Trots att antalet anställda minskade från 7 personer 2018 till 5 personer under 2019 ökade personalkostnaderna med 40 procent. Den genomsnittliga personalkostnaden per anställd under 2019 uppgår till strax över en miljon kronor. Det är höga löner och avslöjar att göteborgarnas skattebidrag till Ibn Rushd inte har prioriterats för den folkbildande verksamhet bidragen var avsedda för.

Vidare är det svårt att hitta evidens för att studiecirklar i just islam och arabiska (vilket utgör huvuddelen av den allt mindre andel av bidragen som faktiskt gått till någon verksamhet) skulle minska avståndet mellan människor i utsatta områden och majoritetssamhället.

Det är anmärkningsvärt att Ibn Rushds ordförande helt bortser från granskningarnas slutsatser om medlems- och samarbetspartners med extremistiska kopplingar. Ansvarstagandet lyser med sin frånvaro.

I stället skriver ordföranden att: ”redan 2015 kontaktade imamer i våra medlemsföreningar enheten mot våldsbejakande extremism med förslag på hur de kan stödja stadens arbete. Sex år senare har vi inte fått svar”. Någon sådan kontakt finns dock inte dokumenterad enligt stadens tjänstepersoner.

Påtryckningar mot folkvalda
Vi ser också med stor oro på Ibn Rushds allt mer desperata metoder för att ”göra sin röst” hörd. Flera enskilda folkvalda kommunfullmäktigeledamöter i Göteborg, ofta med utländsk bakgrund, blir uppringda, ifrågasatta och utsatta för mindre smickrande påtryckningar samt hänvisning till att påstådda ”lojaliteter” borde följas. Personer med tydliga partikopplingar används flitigt i propagandan för fortsatta bidrag.

Ibn Rushd har lyckats mobilisera ett identitetspolitiskt stöd från vänsterpartierna V, MP och Fi i Göteborg och försöker gemensamt med dessa partier dölja extremistfrågan med hänvisning till helt andra samhällsproblem som islamofobi och rasism. Det är ovärdigt ett demokratiskt samtal. Vi kan alla påminna oss om hur Amineh Kakabaveh, utkastad ur Vänsterpartiet för sin rakryggade ställning mot den islamistiska extremismen, i riksdagen tog upp fler exempel på hur Ibn Rushd missbrukat skattebetalarnas förtroende (Interpellation 2019/20:469).

Det är bra att Muhammed lyfter frågan om ”röstboskap”, men han riktar den tyvärr åt fel håll. Vi är många politiker som inför valet uppmärksammade inbjudningar till besök och politiska diskussioner hos religiösa och etniska föreningar. En påfallande likhet vid flera besök var att någon ”hög” man, det är alltid en man, gärna redovisar hur ”många väljare” man kan mobilisera om ”samtycke” uppstår. Detta är en ren förnedring av den enskilde individens rösträtt, ett demokratiskt haveri. Vi tackade från demokraternas sida därför nej i valrörelsen till fortsatta besök.

Avslutningsvis är det allt annat än folkbildande, sakligt eller sant att påstå att religionsfriheten och föreningsfriheten inskränks och att demokratin hotas för att Ibn Rushd inte längre skattefinansieras i Göteborg och att ett fåtal personer inte längre uppbär miljonlöner.

Avslutningsvis är det allt annat än folkbildande, sakligt eller sant att påstå att religionsfriheten och föreningsfriheten inskränks och att demokratin hotas för att Ibn Rushd inte längre skattefinansieras i Göteborg och att ett fåtal personer inte längre uppbär miljonlöner. Tvärtom är det ur ett demokratiskt perspektiv viktigt att säkerställa att extremistisk verksamhet aldrig finansieras med våra gemensamma resurser. Det är bra att vi i Göteborg har en kraftig majoritet i politiken som sätter ned foten mot alla former av stöd till extremism. Vi hoppas nu att övriga politiska Sverige följer efter Göteborgs tydlighet.

Martin Wannholt (D) partiledare och kommunalråd
Jessica Blixt (D) kommunalråd
Mariette Höij Risberg (D) ledamot i Socialnämnd centrum
Per Holm (D) ledamot i Socialnämnd centrum

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Trafiknämnden spelar högt med Slottsskogens entré

En ny älvförbindelse från Lindholmen till Linnéplatsen kommer att förbättra Göteborgs kollektivtrafik. Men trafiknämndens utredningsarbete går i otakt med omvärlden. Flera frågeställningar måste nu redas ut för att inte riskera förseningar och kunna påskynda utbyggnaden, skriver Henrik Munck (D), Suzan Gelesits (D) och Martin Wannholt (D).

Efter flera års utredning ska Trafiknämnden den 18 mars besluta om trafikprojektet med den så kallade Lindholmsförbindelen ska gå vidare mot projektering och därefter byggas till en kostnad av totalt cirka 6 miljarder kronor. Ett av Göteborgs största trafikprojekt under 2000-talet.

Men flera frågeställningar måste redas ut innan man kan ge projektet grönt ljus. En av de mest känsliga delarna i projektet är tunnelmynningen i slänten nedanför Naturhistoriska muséet i Slottsskogen.

Göteborgs park- och naturnämnd skriver om tunnelmynningen i sitt remissvar att ”Förvaltningens viktigaste synpunkt är att föreslagen utformning för Linnéplatsen inte är möjlig utifrån påverkan på Slottsskogens parkmiljö”. Man skriver vidare att alternativ för att låta tunneln gå djupare och under mark även vid Slottsskogens entré bör undersökas i första hand, och att man i andra hand förordar en ny tunneldragning som helt undviker Linnéplatsen.

Planerna krockar
En orsak till det stora ingreppet vid Linnéplatsen är att Trafikkontoret planerar för en spårväg på Övre Husargatan. Men i byggnadsnämndens slutliga utkast för Göteborgs nya översiktsplan planeras Övre Husargatan för mer stadsliv, något som vi Demokrater delar.

Men problemen slutar inte där.

I förslaget till ny översiktsplan anges att en förlängning av Chalmerstunneln via Medicinareberget till Linnéplatsen skulle ”kunna öka kapaciteten och korta restiderna betydligt”. Trafiknämnden kommenterar detta med att ”Dock så hanteras inte hänsynstagande till ett sådant eventuellt projekt inom ramen för Lindholmsförbindelsen”.

Trafiknämnden är alltså på väg att besluta om en tunnelmynning och ett stort spårkryss där park- och naturnämnden planerar för att istället ytterligare försköna Slottsskogens entré. Trafiknämnden är också oenig med byggnadsnämnden kring den fortsatta stadsutvecklingen i området.

Vi i Demokraterna vill att oenigheten inom stadens organisation reds ut innan projektet kring Lindholmsförbindelsen ges grönt ljus i trafiknämnden. Frågeställningarna kring Slottsskogen, Linnéplatsen och Övre Husargatan behöver ges mer underlag. Innan skarpa beslut fattas.

Saknas trafikanalyser
Utöver Slottsskogsproblemet saknas också en grundläggande trafikanalys kring hur nya kollektivtrafiklinjer från Biskopsgården, Eriksberg och Volvo Lundby via Lindholmsförbindelsen skulle kunna ge kortare restider för många göteborgare.

Vi vill påskynda kollektivtrafikutbyggnaden i Göteborg, och om möjligt tidigarelägga Lindholmsförbindelsen. Detta gör det än mer angeläget att utredningsmaterialet i detta skede blir bättre förankrat och genomarbetat vad gäller genomförbarhet, och att trafiklösningen i slutänden verkligen kommer ge stor nytta för göteborgarna i vardagen.

Henrik Munck (D), kommunalråd
Suzan Gelesits (D), ledamot park- och naturnämnden
Martin Wannholt (D), kommunalråd och partiledare

Länk till artikeln i GP >>

Medlemsmail 5 mars 2021

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 5 mars 2021.

Göteborgs hamn. Foto: Jan Jörnmark


Hej Demokrater.

Vi går nu in i mars månad och gläds oss åt att dagarna har blivit både längre och ljusare. Pandemin påverkar oss alla fortfarande och just nu håller vi tummarna för att regionen får de leveranser av vaccin som utlovats, så att vi kan se fram emot en sommar tillsammans med nära och kära.

Februari månad var som vanligt händelserik och här följer en sammanfattning om vad som skett inom politiken.

Många av oss såg SVT’s Uppdrag granskning om den skakande berättelsen om Björkbackens ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Björkbackens målgrupp var flickor mellan ca 12 och 18 år med en mycket trasslig och traumatisk uppväxt och bakgrund. I programmet fick vi till allas fasa ta del av hemska händelser av kränkning, förnedring, våld och sexuellt utnyttjande av barn som vid olika tillfällen vistats på ungdomshemmet. Som en följd av detta drev Demokraternas Per Holm och Jessica Blixt tillsammans med demokrater i Göteborgs fyra socialnämnder förslag om att all vård ska följas upp för att säkerställa att den hjälper unga utsatta. En självklarhet kan man tycka. Ingen får bli utnyttjad eller förnedrad.

Läs Demokraternas debattartikel i GT >>

Se inslag i SVT >>

Vi har tidigare skrivit om och kritiserat det ekonomiska stödet till Ibn Rushd. Nu har äntligen en stor majoritet av Göteborgs politiker lyckats stoppa det.

Från Demokraternas sida har vi varit tydliga länge, medan Allianspartierna och Socialdemokraterna tyvärr varit oroliga och passiva under en lång tid. Till slut insåg även de att en tydlig gränsdragning måste göras. Det är djupt tragiskt att V, MP och Fi inte orkar, vågar eller kan vara tydliga när det gäller så viktiga grundläggande värden som att hålla rent gentemot antisemitisk, islamistisk och annan odemokratisk verksamhet. Ibn Rushd kopplingar till extremistisk islamism och salafism är inte värdigt ett demokratiskt Göteborg.

Här delar vi nu en tidigare artikel från oss Demokrater, lika aktuell idag, och stort tack till Sofie Löwenmark och Jessica Blixt som aldrig gett upp.

Länk till debattartikel i GP >>

I förskolan yrkade Demokraterna, med Jessica Blixt i täten, krav på språktest vid nyanställning. Utöver fortbildning behöver vi också införa språktester, för barnens skull och för deras framtid. Alliansen säger obegripligt nog nej och backar från språktest i välfärden och förnekar den verklighet som anställda inom förskolan vittnar om och som övriga i förskolenämnden känner till. Vi hjälper inte genom att fortsätta med svensk kravlöshet. Då sviker man barnen, speciellt i förorten.

Läs artikel i GP om kravet på språktest >>

I början av månaden kom alla partier överens om en ny facknämndsorganisation. Detta är något som Demokraterna redan sedan start har haft på sin “att-göra-lista”. Den nya organisationen innebär att stadens nuvarande fem förvaltningar som arbetar med stadsplanering, tillsammans med Älvstranden AB upphör och ersätts med fyra nya nämnder med tydligare avgränsade uppdrag.

“Nu kan vi äntligen få en vassare samhällsplanering utan stuprör och en bättre skötsel av det gemensamma. Och stoppa slöseriet av göteborgarnas pengar genom minskad byråkrati, dubbelarbete och onödig överbyggnad”, uttalade sig Martin Wannholt till GP.

Läs artikeln i GP här >>

I Fastighetsnämnden skrotades den rödgröna modellen med kommunalt reglerade hyror i den nya stadsdelen, som ska byggas, vid Masthuggskajen. Demokraternas Patrik Höstmad hör till de som varit kritiska till den rödgröna modellen. “Problemet är att det är ett kommunalt påhitt med en reglering som egentligen går emot intentionerna i hyreslagstiftningen. Effekten blir att man i stället får en lokal omfördelningspolitik i byggnaden. Någon får betala mer för sin bostad, andra får betala mindre”, säger Patrik till GP.

Läs artikeln här >>

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom politiken är att delta på det digitala evenemanget “Martin rapporterar”. En gång i månaden, under ca en halvtimme informerar vår partiledare om senaste nytt inom politiken. I onsdags hölls evenemanget inför ca 140 deltagare. Tack till alla er som deltog och håll utkik i era mailboxar efter en kallelse till nästa tillfälle.


Demokraterna i Regionen

Den 16 februari vad det dags för årets första möte i Regionfullmäktige. Mötet hölls digitalt, något som stimulerar till många inlägg. Demokraternas ledamöter i Regionfullmäktige strävar alltid efter att hålla koncisa och faktabaserade inlägg i debatten.

Ett ärende avhandlades var den regionala utvecklingsstrategin. Tyvärr blir detta ett av många dokument inom regionen där ordmassan är mer omfattande än det konkreta innehållet. Demokraterna valde att passa i debatten.

Västra Götalandsregionen vill köpa mark vid Korsvägen och Hagastationen för att bygga två gigantiska resecentrum. Efter förtjänstfull research av Carina Bulic kan man snabbt konstatera att något resecentrum inte behövs vid Hagastationen och att Korsvägen klarar sig med ett resecentrum av tidigare storlek. Stora delar av busstrafiken flyttas dessutom till Lisebergsstationen, som ironiskt nog blivit viktigare p.g.a. Västlänken. Vårt avslagsyrkande gick inte igenom.

Efter 10 timmars sammanträde kunde interpellationsbehandlingen återupptas och Johnny Magnusson fick svara på Martin Wannholts granskande och viktiga interpellation med frågor om ekonomin och osäkerheten runt projekt Sahlgrenska Life. Kännetecknande för regionen är en motvilja att diskutera problem och istället prioritera enighet. En skadligt beteende då öppna diskussioner kring brister och problem ökar chansen att projekt förändras till det bättre. De frågor Martin lyfte i interpellationen var finansiering och avsaknad av planer för de verksamheter som måste evakueras under bygget. Martin pekade också på att alternativa placeringar är möjliga. Några tydliga svar från Magnusson kom inte. Fortsättning lär följa.

Se ärendet (webbsändningen) och läs interpellationen från Regionfullmäktige >>

Residenset i Vänersborg. Foto: Veronica Öjeskär


Medlemsmöte om Västlänken

Som flera av er minns kallade vi till ett medlemsmöte om Västlänken för exakt ett år sedan. Mötet fick tyvärr ställas in i sista stund på grund av pandemiutbrottet. Eftersom vi befinner oss i ett läge där vi fortfarande inte kan hålla fysiska möten kommer det nu en ny chans men i digital form.

Den 18 mars hälsas alla medlemmar välkomna till medlemsmöte med tema “Grundkurs i Västlänken”.

Under mötet får du en grundläggande kunskap om vad Västlänken är, historiken och besluten bakom Västlänken och hur Västlänken är tänkt att fungera som järnväg. En kort lägesrapport om bygget samt tid för frågor ges också.

Mötet kommer att ledas av Carina Bulic, politisk sekreterare och sakkunnig inom Västlänken för Demokraterna.

Torsdag 18 mars kl. 18:00-19:00

Anmäl dig senast 16 mars genom att klicka på anmälningslänken nedan.

En instruktion om hur du ansluter skickas till anmälda deltagare en dag innan mötet.

Klicka här för att anmäla dig >>

Välkommen!


Känner du någon ung Demokrat?

Hej alla,

Mitt namn är John och jag är en av de yngre förtroendevalda för Demokraterna. Som ni säkert sett fick ni nyligen ett mail där vi söker unga Demokrater som vill vara med och engagera sig i politiska frågor kring hur vi kan nå ut till fler unga.

Vi vill därför be alla er medlemmar att kolla med familj, vänner och bekanta under 30 år som ni tror kan vara intresserade av att engagera sig.

Om du eller någon du känner är intresserad av att vara med, skickar du ett mail till info@demokraterna.se där du skriver lite kort om dig själv. Sedan kontaktar vi dig för mer information.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

John Ekman

Sammankallande, beredningsgruppen för unga Demokrater


På GP debatt – Rätt att stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd

Demokraterna har varit drivande för att stoppa bidragen till det kritiserade studieförbundet Ibn Rushd. Göteborgarnas skattemedel får aldrig aktivt stödja islamism, antisemitism, rasism, kvinnoförtryck och verksamhet som motverkar demokrati och integration, skriver bland annat Martin Wannholt (D), partiledare och kommunalråd.

Martin Wannholt, Jessica Blixt, Per Holm och Mariette Risberg skriver på GP debatt 6 mars 2021

Under täckmantel av folkbildning har Göteborg skattefinansierat islamistisk verksamhet som riskerar att öka utanförskap och spä på motsättningar mellan människor i vår stad. Allt under förespegling att stödet går till verksamhet ”som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”.

Demokraterna yrkade redan i juni 2020 att bidragen till Ibn Rushd skulle stoppas men Alliansen och Socialdemokraterna ville att ytterligare utredning skulle inledas, vilket då gjordes. Nyligen stoppades äntligen Göteborgs skattefinansiering av det starkt kritiserade studieförbundet Ibn Rushd av en bred majoritet i Socialnämnden Centrum. Ett viktigt beslut men som borde ha tagits långt tidigare. Att även Socialdemokraterna i åtminstone Göteborg tydligt nu sätter ner foten mot extremismen är något vi välkomnar.

Väckt starka reaktioner
Några som tyvärr varken håller med om beslutet eller granskningarnas slutsatser är de rödgrönrosa partierna – Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ – som alla vill fortsätta betala ut kommunalt stöd till Ibn Rushd. Daniel Bernmar, gruppledare för Vänsterpartiet intervjuas i GP. Han rasar då över vad han påstår varit ”en djupt rasistisk kampanj” och ”häxjakt” som är politiskt driven, mot Ibn Rushd. Vidare skriver Bernmar i ett meningsutbyte på sitt twitterkonto att ”antisemitism finns om man kollar vad personer sagt och gjort i andra sammanhang men ytterst sällan”

Med brandattentatet mot synagogan i Göteborg för några år sedan i minnet går det inte att acceptera skattefinansierad antisemitism med Bernmars motivering. Inte ens om hans påstående om ”ytterst sällan” hade varit sant.

Resonemanget är rakt igenom ett dråpslag mot våra gemensamma demokratiska värden och mot göteborgarna – oavsett deras tro eller ursprung. Avstånd mot antisemitism kan inte utövas med selektiva glasögon.

I sitt uttalande förminskar Bernmar (V) tyvärr också muslimer och föser in dem i en islamistisk fålla som de är lika trötta på att förknippas med, som att hänvisas till. Hans uttalande riskerar också att förstärka den negativt stereotypa bilden av muslimer som problematiska och intoleranta.

Kontroversiella samarbeten
Bland Ibn Rushds medlemsföreningar återfinns den strikt salafistiska och extremistkopplade Bellevuemoskén och Erdogans auktoritära regims moské. Vidare en förening som bjudit in en ökänd antisemitisk föreläsare och en predikant som talat om att 12-åriga flickor hamnar i helvetet om de inte täcker sig och en moské som på sin hemsida rättfärdigat polygami med hänvisning till islam och som redogjort för parallella juridiska regelverk och kvinnors underkastelse.

Flera andra har bedrivit könssegregerade verksamheter som förstärker hedersnormer och begränsar unga flickors liv varje dag. Ytterligare en förening har bjudit in en ökänd kontroversiell predikant som förespråkat dödsstraff för den som lämnar islam.  Två ytterligare föreningar har redovisat öppna kopplingar till den starkt antisemitiska och islamistiska turkiska rörelsen Milli Görüs.

Göteborgs stads interna granskningar, som tagits fram med hjälp av bland andra Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet och samordningsfunktionen mot våldsbejakande extremism, bekräftar tidigare kartläggningar som gjorts av både forskare och journalister. De pekar även på att Ibn Rushds verksamhet i hög utsträckning ägnat sig åt religionsutövning i strid mot villkoren och förordningen för statsbidraget till Studieförbunden.

Antisemitism, rasism och kvinnoförtryckande synsätt och handlingar får aldrig finansieras med göteborgarnas skattepengar.

Studieförbunden ingår i Folkbildningsrådet som gör kontinuerliga granskningar av sina studieförbund, dvs sig själva. Vi efterfrågar en ordentlig extern granskning av Folkbildningsrådets verksamhet för att säkerställa att inte heller statliga medel tillåts finansiera odemokratisk verksamhet.

Vi i Demokraterna är glasklara. Antisemitism, rasism och kvinnoförtryckande synsätt och handlingar får aldrig finansieras med göteborgarnas skattepengar. Demokraternas arbete för att få bukt med skattefinansiering av odemokratisk verksamhet och utbetalningar till renodlat fusk stannar inte vid Ibn Rushd. Alla partier måste dra en skarp gräns mot rasism, islamofobi och antisemitism.

Demokraterna kommer outtröttligt att fortsätta arbetet för demokratin och att göteborgarnas pengar ska användas ansvarsfullt.

Martin Wannholt (D), partiledare och kommunalråd

Jessica Blixt (D) kommunalråd

Per Holm (D), socialnämnd centrum

Mariette Risberg (D), socialnämnd centrum

Länk till artikeln i GP >>

Debattartikel i GT – Socialtjänstens insatser måste kunna följas upp

Demokraterna vänder sig mot att övriga partier i Göteborg inte efterfrågat resultat av socialtjänstens insatser. Vi vill se en bättre redovisning av vilken betydelse de olika stöd- och hjälpinsatserna resulterar i för den enskilde socialhjälpstagaren.

Demokraterna skriver i GT om ett förändrat uppföljningssystem i Göteborgs socialnämnder.

Demokraterna skriver i GT om ett förändrat uppföljningssystem i Göteborgs socialnämnder.

Vi vill helt enkelt få klarhet i om de insatser som ges är effektiva och i vilken grad de faktiskt bidrar till att avhjälpa brister i utsatta människors livssituation. En stor andel av de insatser socialtjänsten beslutar om hänger samman med ”köp av tjänster”. Det innebär att vård, behandling och liknande insatser inte sker i kommunens egen verksamhet utan upphandlas av privata aktörer och statliga institutioner. Här lämnar bristen på uppföljning och beställarkompetens mycket i övrigt att önska. Hur skall vi kunna skilja de sämre leverantörerna av vård och behandling från de som levererar goda insatser med hög kvalitet?

Vi kunde för några veckor sedan se ett inslag i Uppdrag granskning om ett ungdomshem för flickor, drivet av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Ungdomshemmets målgrupp var flickor mellan cirka 13 till 18 år med en mycket trasslig och traumatisk uppväxt och bakgrund. Reportaget var en skakande berättelse om kränkning, förnedring, våld och sexuellt utnyttjande av de barn som vid olika tillfällen vistats på ungdomshemmet. I programmet intervjuades flera barn och unga vuxna som på ett sakligt och förtroendegivande sätt kunde redogöra för sina upplevelser. Det är tragiskt att det ännu en gång ska krävas grävande journalistik för att missförhållanden bland barn som är placerade på institutioner ska uppmärksammas. Sedan UG:s avslöjande är det aktuella ungdomshemmet stängt, vilket kan känns som en tröst. Frågan inställer sig dock, finns det fler barn och unga som far illa?

Den statliga utredningen om vanvård i den sociala barnavården (SoU 2011:6) initierades först efter att människor berättat i medier om sina erfarenheter av övergrepp och misshandel från sin tid i barnhem eller fosterhem. Utredningen konstaterade att två tredjedelar av de placerade barnen vittnade om att de utsattes för övergrepp och försummelse under sin tid i den sociala barnavården. Även resultaten från de kommuner som bedrivit systematisk uppföljning av placerade barn mellan åren 2018 – 2020 genom metoden ”Uppföljning av barn och Unga” (UBU) är nedslående. Drygt en tredjedel av barnen som varit placerade hos SiS, uppger att de blivit kränkta under placeringstiden.

Placeringar av barn på institution är kostsamt. Dyra blir de först om insatsen inte får avsedd resultat. Än värre som i det aktuella fallet där barn utsätts för kränkningar, förnedring och sexuellt utnyttjande.

Göteborgs socialtjänst är en av de aktörer som genom åren köpt tjänster av det aktuella ungdomshemmet. För insatsen har Göteborgs stad betalat en dygnskostnad mellan 8 300 – 8 600 kronor per dygn. Lågt räknat har varje placering kostat Göteborgs stad 257 300 kronor i månaden eller drygt 3 miljoner per år.

Vi är nog alla överens om att omsorg för samhällets mest utsatta måste få kosta. Att det förekommer vanvård av barn och att socialtjänsten brister i uppföljningen av placeringarna, kommer vi dock aldrig att acceptera.

Göteborgs stad köper varje år in vård för barn och unga för hundratals miljoner kronor. Från SiS köptes vård för cirka 170 miljoner kronor under 2019. Det är anmärkningsvärt att stadens ledning saknat intresse för vilken betydelse dessa miljoner har haft för de enskilda hjälpsökande individerna och vilka resultat som uppnåtts ur individens perspektiv.

Svaren på frågorna får vi emellertid vänta på tills socialtjänsten implementerar systematisk uppföljning på individnivå. Då blir de hjälpsökande själva den viktigaste källan för den information som behövs för att skydda utsatta barn från vanvård och samtidigt uppnå goda resultat inom socialtjänsten.

Demokraterna vill göra skillnad genom att driva riktningen mot en resultatstyrd socialtjänst där uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet är i fokus.

Jessica Blixt (D)
Oppositionsråd i Göteborg

Kjell Larsson (D)
Ledamot socialnämnd Sydväst

Gunnar L. Barrvik (D)
Ledamot socialnämnd Nordost 

Peter Svanberg (D)
Ledamot socialnämnd Hisingen 

Per Holm (D)
Ledamot socialnämnd Centrum

Marco Fredin (D)
Sakkunnig individ och familjeomsorg 

Länk till artikeln i GT >>

Film om en av våra Kunskapsgrupper – Idrottens parti

Se vår film där Niclas Winterquist från Demokraterna tillsammans med gäster berättar om vad partiet gör för att förbättra villkoren för idrotten i Göteborg. Niclas leder Kunskapsgruppen Idrott & förening och är dessutom en av Demokraternas ledamot i Idrott och föreningsnämnden. Reportagen kommer från idrottsanläggningar i Påvelund, Ruddalen och Backa.

Medlemsmail 5 februari 2021

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 5 februari 2021.

Niclas Winterqvist spelar in film om Demokraternas viktiga arbete inom Idrott och förening. Foto: Jan Jörnmark


Hej igen Demokrater.

Årets första månad har passerat och den har varit händelserik inom politiken och hos Demokraterna.

En stor framgång för oss var att vi lyckades rädda anslagen till förskolan på det senaste Kommunfullmäktigemötet 28 januari. I Alliansens budget som gick igenom i höstas hade man inte tagit höjd för de hyreshöjningar som väntade förskolan p.g.a. en ny hyresmodell för staden. Ett misstag som också flera andra partier gjorde, även Demokraterna.

Felaktigheter kan dock rättas till, något som Demokraterna föreslog i ett yrkande, som S anslöt sig till, genom att skjuta till 80 miljoner kronor.

Demokraternas Jessica Blixt i replikskifte med Hakan Önal (M) “Så budgeten är inget problem – ändå ser vi barngrupper med 26 barn? Och vi ser förskolor som måste göra sig av med kompetent personal – men det har heller inget med budget att göra?”

Förslaget från D och S gick igenom och vi kan idag glädjas åt att förskolorna slipper nedskärningar.

Länk till yrkandet, se sidan 8 >>

Länk till artikel i GP – Förskolenämnden får ett tillskott på 80 miljoner

Vi har också skrivit ett yttrande i Kommunstyrelsen om att avstyrka regeringens undermåliga förslag till uppluckring av en nya mer restriktiv flyktingpolitik. För oss i Göteborg som tagit emot väldigt många nyanlända måste situationen nu stabiliseras – inte minst för att klara just förskolan och skolan.

Yttrande över Justitiedepartementets kompletterande promemoria till betänkandet – En långsiktigt hållbar migrationspolitik, länk här >>

Det har tagits flera initiativ vad gäller kultur och stadsbyggnad, som är två områden som hör ihop på ett nära sätt. Tre av våra ledamöter skrev en debattartikel om vårt behov av ett Skönhetsråd för att få kontroll över hur staden byggs.

Innan januari var slut hann vi också skriva ytterligare en debattartikel i GP om Gårdaskolans framtid. En skola som tillåtits förfalla under en lång tid, vilket har lett till att den blivit rivningshotad. Så kan vi inte ha det i Göteborg, utan det som behövs är en genomtänkt modell där näringslivet får tillfälle att bli en aktiv utvecklare av sådana fastigheter. Det handlar om att skapa möjligheter där det idag råder förfall. Göteborg har sett nog av stadsförstörelse.

Länk till artikel i GP – Låt vanligt folk vara med och påverka hur staden ska se ut >>

Länk till artikel i GP – Så kan Gårdaskolan och andra gamla byggnader bevaras >>

Gårdaskolan. Foto: Jan Jörnmark

Vi arbetar nu vidare med många nya frågor. En fråga som kommer att bli viktig är Sahlgrenska Life. Ett miljardprojekt som vi ser risker med. Vi lägger nu stor kraft på att försöka hitta bättre vägar framåt. Sahlgrenska behöver tveklöst nya och bättre lokaler, men priset får inte bli så högt att verksamheterna hotas av jättehyror.

Yrkanden med förslag från Demokraterna är på gång inför att ärendet ska upp, både i Fastighetsnämnden och i Byggnadsnämnden. Dessutom har en interpellation skickats in till nästa möte i Regionfullmäktige 16 februari där vår fullmäktigegrupp ställer ett antal frågor till Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson angående projektet.

Läs interpellationen här >>

Se klipp från SVT Väst där Martin Wannholt uttalar sig >>


Valrörelsen inför 2022 startar

Vi har också spelat in en film (se bild i början av det här mailet), som handlar om vad en av våra kunskapsgrupper åstadkommit och hur den arbetar. Det är Idrott & förening med Niclas Winterquist i spetsen som gjort den. Niclas är ansvarig för kunskapsgruppen samt en av Demokraternas ledamöter i Idrotts och föreningsnämnden. Liknande filmer och möjlighet att följa kunskapsgruppernas arbete och den politik som utvecklas kommer nu att produceras under året. Vilket betyder att det är nästa års valrörelse som nu startar upp under hela 2021.

Filmen kommer att ha premiär under nästa vecka och finnas synlig på sociala medier.

Inom en månad blir det också ett nytt digitalt medlemsmöte, som då arrangeras av en av våra Kunskapsgrupper. En kallelse till det kommer också i nästa vecka.


Nytt digitalt evenemang – Martin rapporterar

Den 2 februari, höll Martin Wannholt ett digitalt medlemsmöte direkt från Rådhuset, där han rapporterade om det senaste inom politiken och vad som är på gång. Det var ett drygt 100-tal glada Demokrater som anslöt för att lyssna på Martin. Feedbacken så här långt har varit positiv, så vi har beslutat oss för att fortsätta med en digital direktrapport från Rådhuset av Martin en gång i månaden.

Tack för att ni deltog, det var mycket trevligt att få se så många välkända ansikten på datorskärmen!

Martin direktrapporterade från Rådhuset den 2 februari.


Demokraterna söker

Demokraterna har för tillfället tre lediga tjänster där vi söker en budgetsekreterare till Västra Götalandsregionen, politisk sekreterare inom kommunikation och en politisk sekreterare inom utbildningsfrågor.

Läs mer på vår hemsida och tipsa gärna lämpliga kandidater och Demokrater att söka ett spännande och utmanande jobb hos stadens och regionens bästa parti.

Länk till lediga tjänster >>


Förlängning av medlemskap för 2021

Det har under de senaste två veckorna skickats ut två mail till alla medlemmar angående förlängning av medlemskap för 2021. Stort TACK till alla er som vill fortsätta att stötta oss genom medlemskap! Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra politiken i Göteborg och det är viktigt att Du är med.

Har du missat att förlänga ditt medlemskap görs det antingen via länken i det mail som skickats ut eller via Swish 123 238 6639 eller Bankgiro 171-0938.

Medlemsavgiften är 100 kr.

Är du under 26 år är medlemskap kostnadsfritt, så betala inte utan skicka då ett mail till info@demokraterna.se att du är ungdom och bifoga ditt personnummer.

Tack för att du stöttar Demokraterna!