Vi kräver en bättre trafiklösning för Göteborg

Tar trafiken tid från ditt liv?

Det vill Demokraterna ändra på.

Demokraterna har lagt en motion i kommunfullmäktige om att Göteborgs Stad behöver ta fram en ny plan för trafiksystemet med sikte på 2050. Motionen följer i sin helhet.

 

Kommunfullmäktige, Göteborgs Stad

Datum för motionen 2024-05-08

 

Motion av Martin Wannholt (D) och Patrik Höstmad (D) angående en långsiktig trafiklösning för Göteborg

Trafiksituationen i centrala Göteborg är idag mycket ansträngd och den blir alltmer ansträngd i takt med att fler arbetsplatser byggs, få bostäder tillförs och arbetspendlingen ökar. Kollektivtrafikens restider genom centrala Göteborg är inte attraktiva samtidigt som den tunga kollektivtrafiken i markplan har en negativ inverkan på stadslivet, stadsbyggnadskvaliteter och tillgängligheten för gång, cykel och bil. I ekrarna ut till mellan- och ytterstaden finns nu flera omvandlingsprojekt som syftar till att omvandla leder med planskildhet till boulevarder och stadsgator – vilket påverkar restider negativt. Samtidigt som andra trevliga stadsgator som Östra Eriksbergsgatan görs om till mer av trafikkorridor på bekostnad av stadsrummet.

Göteborg saknar en långsiktig plan för trafiklösningar som tar hänsyn till den utveckling av staden som nu sker. Planerade trafiklösningar har prioriterats ner och nya har tillkommit ad hoc utan att systemeffekter har presenterats. Vi föreslår därför att Göteborgs Stad tar fram en ny systemlösning för trafiken för Göteborg som tar sikte på 2050 och som lägger stor vikt vid effekter på stadsliv, stadsbyggnadskvaliteter och tillgängligheten för alla trafikslag.

Göteborg saknar idag en relevant trafikstrategi då trenderna i utfall och prognoser för cykel och bil inte är i närheten att nå uppsatta mål. Detta leder till beslut om trafiklösningar som inte möter den verkliga trafiksituationen och de faktiska trafikmängderna. Ambitionerna som uttrycks i Koll2035 har endast blivit genomförda till en begränsad del och finansiering saknas för huvudparten av de kvarvarande projekten. Målbild Koll2035 utgår dessutom från att city endast ligger söder om älven, men den nya översiktsplanen utgår ifrån att stadskärnan ska utvidgas och växa över älven – en utbyggnad som redan pågår på Lindholmen och Backaplan. Dessutom genomförs stora företagsetableringar på Hisingen vilka kräver bostäder, stadsutveckling och ett fungerande trafiksystem. Det behövs en bättre harmonisering mellan stadens olika styrdokument som påverkar trafiksystemet.

Trafiklösningar i Göteborg lyfts för tillfället fram en och en som enskildheter i tid och rum. Det blir allt vanligare att förslag som används som planeringsförutsättningar inte har stöd i gällande strategier, målbilder eller politiska beslut. Ett exempel är spårväg på Övre Husargatan som varken finns i Koll2035 eller beslutats politiskt och ändå har tjänstemän börjat använda den som en planeringsförutsättning.

Brunnsparken är överbelastad utan marginaler. Kollektivtrafiken genom centrala Göteborg skapar barriärer både genom antalet tunga fordon som ger en osäker och oattraktiv stadsmiljö inte minst genom fysiska barriärer i form av stängsel. Inriktningen med snabb spårväg i markplan även i de centrala delarna av Göteborg ger påverkan på tillgänglighet för andra trafikslag, särskilt gångtrafikanter och därmed stadslivet. Ett intressant framtidsscenario är att den tunga kollektivtrafiken på lång sikt helt tas bort från markplan inom Vallgraven, vilket då kan få bli ett attraktivt gångfartsområde likt Gamla stan i Stockholm. Detta kan ske genom att kollektivtrafiken skiljs i plan eller leds om till sträckor där påverkan på stadslivet är mindre.

Sammantaget, de beslut om trafiklösningar som lyfts upp till politiken är inte tydligt kopplade till en övergripande långsiktigt plan för trafiksystemet. Att inte ha en plan för de långsiktiga trafiklösningarna fram till 2050 gör även att Göteborgs Stad inte har trafikinvesteringar att spela in för att få statlig medfinansiering, vilket leder till att Göteborg kan gå miste om detta.

Det är därför hög tid att Göteborgs Stad tar fram en genomarbetad och långsiktig trafiklösning för Göteborg samt en uppdaterad samordning och prioritering av utbyggnadsordningen av detta. Utbyggnadsordningen måste vara realistisk med hänsyn taget till byggtid och finansiering. Målet ska vara att kollektivtrafiken i centrala Göteborg är snabb och kapacitetsstark med liten påverkan på stadslivet i stadsrummen samtidigt som det finns snabba grenar ut till mellan- och ytterstaden samt bättre länkar utanför city.

Inledningsvis bör olika scenarier tas fram, utvärderas och för att sedan lyftas till politisk nivå för beslut om prioritering och inriktning. Att arbeta med olika scenarier är viktigt för att kunna hantera förändringar i omvärldsförutsättningar – inklusive vilken investeringsbörda som det visar sig att Göteborgs Stad kan bära och vilken statlig samfinansiering som går att få.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

 1. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag, i samarbete med andra berörda nämnder, att ta fram en process för framtagandet av en långsiktig trafiklösning i Göteborg som möjliggör politiska inriktningsbeslut utifrån analyserade scenarier.
 2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag, i samarbete med andra berörda nämnder, att ta fram långsiktiga systemlösningar för trafiken i Göteborg som tar sikte på 2050 och som lägger vikt vid effekter på stadsliv, stadsbyggnadskvaliteter och leder till kortare restider och ökad tillgänglighet för alla trafikslag.

 

Martin Wannholt (D)                                                     Patrik Höstmad (D)

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Partiledaren Martin Wannholt inleder Demokraternas årsmöte den 17 april 2024.

Demokraternas årsmöte 2024

Onsdagen den 17 april arrangerades årsmöte i GTS konferenslokaler på Erik Dahlbergsgatan. Över hundra engagerade medlemmar hade anmält sig till mötet som inleddes med en gemensam fika. 

Partiledaren Martin Wannholt inleder Demokraternas årsmöte den 17 april 2024.

Partiledaren Martin Wannholt inleder Demokraternas årsmöte den 17 april 2024.

Partiombudsman Veronica Öjeskär inledde mötet genom att hälsa alla välkomna till Demokraternas tionde årsmöte och lämnade över ordet till partiledare Martin Wannholt. Martin talade om Demokraternas viktiga arbete för Göteborg. Han berättade bland annat om varför vi behöver satsa mer på barnen i förskolan och skolan, om Karlastadsaffären, utmaningarna inom kollektivtrafiken, samt aktuell status om Västlänken.

Olle Langenius tackas av efter sin insats som Demokraternas ledamot i BRG.

Olle Langenius tackas av efter sin insats som Demokraternas ledamot i BRG.

Martin tryckte extra mycket på att vi ska vara rädda om våra företagare i Göteborg och konstaterade att vi står inför utmaningar med det rådande styret.
”Vi i det här rummet tror på Göteborg, och vi kommer vara med och göra förbättringar. Ibland små, ibland stora och vi har utmaningar, men med logik, statistik, hjärna och genom att lyssna på professionen kan man göra saker rätt och i rätt ordning. Men det går inte om man bara står i fullmäktige och skriker på varandra. Samtalen måste ske i civiliserade rum. Då kan man komma långt.”
Martin riktade även ett speciellt tack till Demokraternas Olle Langenius, avgående ledamot i BRG (Business Region Göteborg), för hans viktiga arbete som styrelseledamot i det regionala näringslivsbolaget sedan valet 2018.
Detta följdes av en öppen frågestund där alla deltagarna fick ställa frågor direkt till Martin. Många av frågorna och kommentarerna handlade om problem med kollektivtrafiken i Göteborg.

Därefter öppnade Martin officiellt årsmötet och föreslog Jens Wergeland som mötesordförande och Mariette Höij Risberg som mötessekreterare.

Jens ledde mötet med värme och humor. Han startade återigen årsmötet genom att mötesdeltagarna fick öva sina stämband genom att i kör öva på ett rungande ”ja”, inför besluten som skulle fattas.

Stabschef Patrik Höstmad och partiombudsman och tilllika styrelsens kassör Veronica Öjeskär redogjorde tillsammans styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2024. Patrik fokuserade på att gå igenom fokusområden för politiken och Veronica på verksamhetens planer för året. Bland annat nämndes att vi ska fortsätta utveckla våra kunskapsgrupper så att även medlemmar kan involveras och komma med förslag under medlemsmöten arrangerade av varje kunskapsgrupp.

Därefter hanterades inkomna motioner. De förslag som på motionssvar som styrelsen hade skickat ut inför mötet godkändes.

Inför de val som årsmötet skulle göra berättade valberedningens ordförande Bengt-Åke Harryson om valberedningens arbete och deras förslag på styrelse. Valberedningens förslag beslutades, vilket innebar omval på samtliga poster. Karin Lindberg valdes återigen som partiordförande och Martin Wannholt som partiledare och ledamot. Därutöver valdes Thomas Hedberg, Lillemor Williamsson, Jens Wergeland och Lisbeth Sundén Andersson om som ledamöter.  Ulla Nathorst Westfelt sitter kvar som ledamot i ytterligare ett år.
Länk till foton på styrelsen >>

Ludvig Kollberg valdes om som revisor och David Sennerstam som revisorssuppleant.
Bengt-Åke Harrysson, Marianne Qvick, Sten Svensson och Ingemar Drottinger valdes om som ledamöter i valberedningen och Yvonne Staberg som ny ledamot.

När årsmötet hade avslutats presenterade Patrik Höstmad den nya organisationen för Demokraternas kunskapsgrupper.

Patrik förklarade vad Demokraternas kunskapsgrupper är, varför vi ska ha kunskapsgrupper och visade den nya organisationen som är tydligare och har en direkt koppling till politikens olika nämnder.

Därefter fick kunskapsgruppen Miljö, klimat och energi presentera hur de arbetar tillsammans efter omorganisationen. Tomas Holst, Gabriel Bake, Anders Åkvist och Arne Brorsson berättade engagerat hur de i sin kunskapsgrupp arbetar ödmjukt i en lyhörd lärandeprocess för att få fram kunskapsbaserade initiativ och ställningstaganden.

Mötet avrundandes med att Martin tackade alla engagerade Demokrater som deltagit på årsmötet. Han tackade även avgående ledamot i valberedningen Eva Åderman och valberedningen för deras arbete.

Ett stort tack till alla som bidrog till ett trevligt årsmöte med god stämning och mycket dialog!

 

Din skatt ska gå till förskolan och skolan – inte till trams

I Göteborg ser vi nu hur förskolor och skolor drabbas av nedskärningar. Vi blir dagligen kontaktade av oroliga föräldrar och personal som vittnar om hur barnen får betala priset.

Det finns över 40 miljarder kronor inom Göteborgs stad att fördela varje år. Demokraterna är inte rädda för att göra tydliga prioriteringar.

Vi säger bestämt nej till att slösa dina skattepengar på politiska prestigeprojekt, kommunal ineffektivitet eller att låta allmännyttan agera pantbank åt privata aktörer i Karlastaden.

Istället säger vi ja till förskolan och skolan.

 

Alla barn ska ha rätt till trygghet, studiero, särskilt stöd och hög undervisningskvalitet. Demokraterna vill investera i verkliga förändringar som gör att fler lyckas i skolan:

 • Mindre barngrupper och fler förskollärare
 • Två lärare i klassrummet och stärkt elevhälsa
 • Inga droger eller gängkriminella i skolan

 

Ska Göteborg förändras i rätt riktning måste vi satsa på barnens framtid!

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Välkommen på årsmöte

Kallelse utsänd till Demokraternas årsmöte

Välkommen på årsmöteKallelse till Demokraternas årsmöte har skickats ut till alla medlemmar.

Tid: onsdag 17 april 2024, kl. 18:00
Plats: GTS konferensvåning på Erik Dahlbergsgatan 9, våning 4, karta >>

Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna. Program, information och anmälningslänk finns i den.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 mars och skickas till info@demokraterna.se.

Har du som medlem inte fått någon kallelse till årsmötet, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Välkommen önskar

Styrelsen

Martin Wannholts replik - Socialdemokraterna bromsar byggandet och höjer hyrorna

GP debatt – Martins replik, Socialdemokraterna bromsar byggandet och höjer hyrorna

Martin Wannholts replik - Socialdemokraterna bromsar byggandet och höjer hyrorna

Martin Wannholts replik – Socialdemokraterna bromsar byggandet och höjer hyrorna

Attenius och alla ledande Socialdemokrater i Göteborg har valt att bo i villa eller bostadsrätt. Men vanliga löntagare som själva vill ombilda för att sköta sina fastigheter får nej av de besuttna Socialdemokraterna, skriver Martin Wannholt (D).


Replik på Jonas Attenius (S) debattartikel
27/2 Om Demokraterna får som de vill kommer Göteborg bli som Stockholm

Jonas Attenius (S) ställer felaktigt frågan ”Varför är Demokraterna emot hyresrätter?” Demokraterna har inget emot hyresrätter. Det behövs en blandning av olika bostäder om man ska kunna bo i Göteborg under livets olika skeden.

De viktigaste kommunala verktygen för att bryta utanförskap är att satsa på förskolan och skolan samt att möjliggöra ägande även för löntagare som tjänar en tredjedel av vad Attenius gör. Men Socialdemokraterna skär ned i förskolan och skolan och förbjuder ombildningar i utsatta områden. De gör två fel av två möjliga.

Det tar lång tid att nå en blandning av bostäder i de utsatta områdena med endast nyproduktion som verktyg. Alliansens initiativ att bygga om Biskopsgården till trädgårdsstad, som alla partier stödjer, kommer tyvärr inte vara klart på länge. Vi behöver även en billigare och snabbare metod.

Den forskningsrapport som följt ombildningarna i Tynnered, Eriksbo med flera ger belägg för stora positiva resultat

Ombildningar innebär att de boende genom direktdemokrati får möjligheten att frigöra sig från fastighetsägaren och bli ett självförvaltande kooperativ. De boende får själva bestämma över drift, underhåll och renoveringar och kan göra de val som deras privatekonomi tillåter. Bostadsrätten var därför en viktig del i folkhemsbygget.

Den forskningsrapport som följt ombildningarna i Tynnered, Eriksbo med flera ger belägg för stora positiva resultat. Områden stabiliseras socialt, fastigheter och utemiljöer får större omtanke och tryggheten ökar. Bostadsrätt har generellt och över tid gett en betydligt lägre månadskostnad och bättre privatekonomi än i motsvarande hyresrätt.

Driver upp hyrorna
Demokraterna är starkt emot affären i Karlastaden eftersom allmännyttan i huvudsak belånas för att stödja miljardärer i ekonomiskt trångmål och inte för att bygga bostäder. Ett lånelurendrejeri som driver upp hyrorna.

Socialdemokraterna har även satt stopp för planerade småhus. Barnfamiljer som gillar Göteborg tvingas bort om de likt Attenius vill bo i ett eget hus. De rödgröna och stödhjulet C drog i byggbromsen så fort de tog makten. Attenius går nu till historien som den snickare som gör flest kollegor arbetslösa i Göteborg.

Detta är tvärtemot vad Attenius själv drev i opposition under förra mandatperioden då han var för både ombildningar och småhusplanerna. Alla ombildningar som skett i Göteborg har genomförts av eller med Socialdemokraterna. Tänk vad lätt det är att vara folklig i opposition men göteborgsfientlig när man styr.

Demokraterna vill låta göteborgarna – inte minst i utsatta områden – själva bestämma om sitt boende. Och vi prioriterar alltid barnens trygghet och lärande framför kommunalt slöseri.

Martin Wannholt, kommunalråd Demokraterna

 


Länk till artikeln i GP >>

Thomas Hedberg, Karin Lindberg och Martin Wannholt i Demokraterna skriver i GP om kommunala AB Framtidens affärer med Karlastaden.

GP debatt – Jonas Attenius hemlighetsmakeri skadar Göteborg

Thomas Hedberg, Karin Lindberg och Martin Wannholt i Demokraterna skriver i GP om kommunala AB Framtidens affärer med Karlastaden.

Thomas Hedberg, Karin Lindberg och Martin Wannholt i Demokraterna skriver i GP om kommunala AB Framtidens affärer med Karlastaden.

Under det senaste rödgröna styret blev tystnadskultur och Muteborg synonymt med Göteborg genom ständiga oegentligheter och tveksamma affärer. I ljuset av detta ser vi med oro på att Attenius hållit allmännyttans omfattande affär i Karlastaden hemlig för kommunledningen, skriver Martin Wannholt, Karin Lindberg och Thomas Hedberg från Demokraterna.


Affären i Karlastaden är på över en miljard kronor och består av att Göteborgs allmännytta både köper bolag med byggrätter och köper in sig som delägare i bolag med byggrätter. Riskerna är omfattande när huvuddelen av affären handlar om ett påhittigt upplägg där allmännyttan i praktiken lånar ut hyresgästernas pengar till privata bolag i kris. Allmännyttan köper byggrätter av de privata aktörerna, vilka har möjlighet att köpa tillbaka dem med en mycket låg uppräkning. Uppräkningen täcker varken inflationen eller allmännyttans räntekostnader för affären.

Om marknaden utvecklas positivt kan de privata aktörerna köpa tillbaka billigt och få en stor vinst. Om marknaden fortsätter att utvecklas negativt kommer säljarna inte köpa tillbaka och Göteborgs stad blir då kvar med byggrätter som har ett lägre värde än vad de köptes för. Vinstmöjligheten finns hos de privata aktörerna och förlustrisken finns hos Göteborgs stad. Det är ett obegripligt upplägg.

Märkliga affärer
Det rödgröna målet om att allmännyttan ska bygga 2300 bostäder per år leder här till märkliga affärer och prioriteringar. I stället för att åtgärda allmännyttans omfattande underhållsskuld, vilket hade varit till nytta för både hyresgäster och ekonomin, lånar nu allmännyttan för att privata aktörer ska kunna få vinst utan risk.

Det talas om hyresrätter som motivering till affären, men byggrätterna är köpta för ett så högt byggrättspris att det måste byggas bostadsrätter om affären ska ha någon möjlighet att kunna gå ihop.

Styrelseledamöterna i allmännyttan har satts under hård sekretess. De har därför försökt få förankringen till kommunledningen genom att be allmännyttans vd Terje Johansson att informera Eva Hessman, stadsdirektör och VD i koncernmodern Stadshus AB. Stadsdirektören avböjde obegripligt nog att ta del av informationen om affären. Kommunledningen fick därmed ingen information för att kunna avstyra affären.

Attenius har inte använt någon av dessa möjligheter till förankring

I efterhand har det dock visat sig att Stadshus AB:s ordförande, tillika kommunstyrelsens ordförande, Jonas Attenius (S) varit informerad om affären sedan augusti 2023. Detta innan ens allmännyttans presidium och styrelse informerades.

Den praxis vi haft på senare tid är att vid viktiga affärer och etableringar informeras kommunalråden och oppositionen i Stadshus AB:s presidium, kommunstyrelsens presidium eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Attenius har inte använt någon av dessa möjligheter till förankring. På en direkt fråga i Stadshus AB:s styrelse efter att affären offentliggjorts svarade Attenius med överdriven emfas att han inte kände till något om affären. Någon ytterligare dag senare kom ett erkännande om att han känt till affären men han hävdade trots detta att ”jag ljög inte”.

Brott mot aktiebolagslagen
Jonas Attenius är inte bara gruppledare för Socialdemokraterna, utan även kommunstyrelsens ordförande. I den rollen har han ett ansvar att hålla ihop och förankra viktiga frågor i kommunen. I kommunfullmäktige motiverade Attenius varför han inte förankrat affären med att ”jag hade inga åsikter om det [beslutet om affären]” – som om att det bara handlar om vad Attenius själv tycker. Inte heller inser Attenius att han i rollen som ordförande för både den kommunala bolagskoncernen och kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt när han försvarar sig med att ”Det är inte jag som fattar beslutet.” Att avsiktligt avstå från att informera Stadshus AB:s styrelse kan till och med vara ett brott mot aktiebolagslagen.

Omständigheterna kring affären är onekligen speciella och saknar stöd i ägardirektiv och bolagsordning. Vi har begärt in ledningen för allmännyttan till Stadshus AB så att kommunledningen får möjlighet att granska affären. Vi vill också veta vad som nu kan göras för att skydda stadens allmännytta och förhindra att hyresgästerna drabbas av ytterligare hyreshöjningar på grund av en dålig affär.

Jonas Attenius och Socialdemokraternas hemlighetsmakeri riskerar att skada förtroendet för Göteborg.

Martin Wannholt, kommunalråd Demokraterna

Karin Lindberg, ordförande Demokraterna

Thomas Hedberg, vice ordförande Demokraterna


Länk till artikeln i GP >>

Tar trafiken tid från ditt liv?

Nu räcker det med kaos i göteborgstrafiken

Trafiken i Göteborg har många flaskhalsar. Göteborgs Stad har en rödgrön trafikstrategi med mål om kraftigt minskad biltrafik genom att försvåra för bilister. Västlänkenpartierna S, M, V, MP, L, KD, C har lagt trafikpengarna på att gräva upp centrala Göteborg.

Demokraterna vill underlätta din vardag genom bättre kollektivtrafik och bättre framkomlighet för de som behöver bilen. Du ska få mer tid till familjen, fritidsaktiveter, arbete och vila.

Politiken måste sluta försvåra för bilister för att tvinga dem till undermålig kollektivtrafik. Demokraterna vill i stället göra kollektivtrafiken så pass attraktiv att de som vill och kan väljer den frivilligt.

Demokraterna vill att den befintliga trafikinfrastrukturen används mer optimalt. Exempel är att öppna upp bussfilen på Säröleden för biltrafik och förbättra framkomligheten på Söderleden och Västerleden.

Demokraterna vill se ett mer aktivt arbete med lokala trimningsåtgärder som ökar framkomligheten och säkerheten i trafiken. Ett exempel är rondellen vid Nya Hovås där köbildningen enkelt kan byggas bort och göra det säkrare för alla trafikslag.

Demokraterna föreslår:

 • Besluta om en ny trafikstrategi för Göteborg som minskar restiden för alla trafikslag.
 • Prioritera trafikprojekt som löser köbildningar och flaskhalsar.
 • Genomför lokala trimningsåtgärder för ökad framkomlighet.
 • Pröva ekonomiska incitament för effektiv samåkning i bil.
 • Gör kollektivtrafiken attraktiv i stället för att försämra för biltrafik.
 • Bygg säkrare och separerade cykelbanor.
 • Skapa trygga och kameraövervakade hållplatser och pendelparkeringar.
 • Förstärk elnätet för att stödja elektrifiering av fordon.

 

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Stoppa regionpolitikerna från att montera ner sjukvården

Från v. Alexander Lisinski (D) AT-läkare, Ulla Nathorst-Westfelt (D) läkare, Jörgen Isgaard (D) läkare, Mariette Höij Risberg (D) sjuksköterska, Thomas Hedberg (D) företagare

Nu går nedmonteringen av sjukvården in i en ny fas. Regionpolitikernas dysfunktionella styrning och avsaknad av långsiktig planering orsakar nedskärningar, där fungerande verksamheter läggs ner samtidigt som administrationen växer och politiker prioriterar sina uppdrag. Västra Götalandsregionen (VGR) har nästan dubbelt så många politiker som Region Stockholm. Köpenhamnsregionens 43 ledamöter i fullmäktige klarar sitt uppdrag, medan VGR:s 149, inte klarar det. Demokraternas förslag att minska dagens 149 till 101 ledamöter i regionfullmäktige, enligt lagstadgat minimum, samt att avveckla politiska uppdrag i bland annat sjukhusstyrelserna, röstades ner under 2022 av samtliga andra partier.

Politiker beställer sjukvård för invånarnas räkning och i de ansvariga sjukhusstyrelserna sitter politiker och tar beslut utan några som helst krav på kunskap om sjukvård. Polismyndigheten och Försvarsmakten har inte politiker som leder organisationen, så varför har sjukvården i VGR det? De drygt 700 politiska uppdrag som finns inom vården i VGR är mestadels tillsatta med fritidspolitiker, som i sin tur behöver stora beslutsunderlag från administrationen för att bli insatta i det som de ska fatta beslut om. Detta resulterar i en omfattande administration kring regionpolitikerna där administrationens underlag riskerar att styra de politiska besluten, istället för att verka stödjande.

När ekonomin blir kärv bör produktionen prioriteras inom sjukvården, liksom inom industrin. Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU/S) styrelseordförande Cecilia Dalman-Eek (S) säger att det aldrig varit fler anställda på SU som nu men nämner ingenting om vare sig produktion eller administration. HR har ersatt tidigare personalavdelningar och kräver nu data och information från verksamheterna. Det innebär att första linjens chefer måste hantera uppgifter som tidigare hanterades av personalavdelningarna samtidigt som de måste assistera HR med information. Detta resulterar i att kvalificerad personal, ofta legitimerad, tas bort från den patientnära vården, vilket skapar brist på vårdpersonal. HR bör användas till rehabiliteringsärenden, i övrigt ska de endast tillhandahålla det som verksamheterna efterfrågar. HR kan man minska utan att det går ut över patienterna.

I GP den 2/9 uttalar sig Dalman-Eek (S) att SU/S inte har råd med de nyanställningar som nyligen gjorts om inte Regeringen skjuter till mer pengar. I en annan GP-artikel från den 19/8 presenterar hon den nya sparplanen som går ut på att vädja till patienterna att de inte ska söka sig till akuten utan istället vända sig till primärvården. Antagligen har inte Dalman-Eek (S) hört talas om den långa väntetiden för att få ett läkarbesök inom primärvården och att människor redan idag drar sig för att söka hjälp på akuten pga. dygnslånga väntetider. SU behöver spara ca 1 miljard. Det är inte seriöst att prioritera ner den patientnära vården vid ekonomiska svårigheter. Det är faktiskt tvärtom, den patientnära vården man måste prioritera.

Skaraborgs sjukhus har ett sparpaket på 350 miljoner kronor. Genom att stänga akutmottagningen, akutröntgen och IVA i Lidköping räknar man med att kunna spara ca 80 miljoner kr, bla. genom minskade personalkostnader och avveckling av vårdplatser. Det saknas ett budgetunderlag som, förutom minskade kostnader i Lidköping, också påvisar ökade kostnader i Skövde, eftersom man behöver ersätta  vårdplatser, läkarjourer och annan personal, då patienterna magiskt nog inte försvinner. Det politiska beslutet att stänga delar av Lidköpings sjukhus är alltså taget utifrån ett ofullständigt underlag. Det har dessutom fattats i strid med en konsekvensanalys som påvisar risker för patientsäkerheten. Troligtvis kommer det också att bli svårare att rekrytera narkosläkare och röntgenläkare när akutflödet försvinner. Det var detta som hände på SU/Mölndal när ortopedin flyttade dit, narkosläkare och röntgenläkare försvann och det tog lång tid att återställa. Hyrorna för de kommande tomma lokalerna kommer kvarstå, därför planeras, som plåster på såren, en närakutmottagning. Det kommer inte att fungera, eftersom varken akutröntgen eller akut provtagning kommer finnas tillgängligt. Närakuten blir således en glorifierad vårdcentral.

Trots storsatsningen på en ny akutmottagning i Skövde, lovade regionstyrelsens ordförande Helen Eliasson (S) i våras att akutmottagningen i Lidköping skulle vara kvar. Ett par månader senare stängs den, enligt Eliasson, på grund av uteblivna statsbidrag. Men att bygga en budget baserad på förväntade statsbidrag är riskabelt och osäkert. Vi efterlyser en långsiktig plan där man tar hänsyn till demografi, tidsplan och ekonomi och där man har en tydlig målsättning att prioritera bort onödig verksamhet till förmån för patientnära vård och ökad produktion.

Varför accepterar vi att politiker besätter platserna i våra sjukhusstyrelser som då blir högst ansvariga för att leverera den beställda sjukvården? Varför tillåts administrationen växa på patienternas bekostnad? Varför accepterar vi att sjukvården i VGR styrs av drygt 700 politiker, mestadels okunniga inom sjukvård? Jo, därför att invånarna inte känner till att det finns massor av pengar att spara genom att skära i den politiska organisationen. Politikerna vet om det men vill inte bli av med sina uppdrag. Genom att ge sjukvårdspersonal ett tydligare mandat att leda sin verksamhet kan vi förbättra både effektivitet och patientsäkerhet.

Regiongruppen för Demokraterna

Alexander Lisinski (D) AT-läkare
Ulla Nathorst-Westfelt (D) läkare
Jörgen Isgaard (D) läkare
Mariette Höij Risberg (D) sjuksköterska
Thomas Hedberg (D) företagare

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Västlänkenpartierna borde be Göteborgarna om ursäkt

Västlänkenpartierna vägrade lyssna på Göteborgarna

De politiska partierna S, M, V, MP, L, KD och C drev fram Västlänken. Trots fakta i underlagen, tjänstemäns och experters avrådan, pålästa medborgares invändningar och inte minst mot folkviljan. Västlänkenpartierna genomförde finansieringen via trängselskatten trots att göteborgarna sa nej i folkomröstningen.

Det stod tidigt klart att samhällsnyttan och klimatnyttan var kraftigt negativ. De ekonomiska riskerna var uppenbara.

I stället förlöjligades och hånades alla de göteborgare som förde fram relevant fakta och kritik. Detta i allt från propagandafilmer till nedlåtande kommentarer och påhopp från politiker.

Nu har fördyrningar på upp till 10 miljarder kronor och förseningar upp till 6 år bekräftats. Pengarna är slut och det finns ingen finansiering. Projektet kan inte drivas vidare.

Tyvärr ser vi samma fastlåsningar i många andra onyttiga politiska prestigeprojekt. 100-miljontals och miljarder av göteborgarnas skattepengar har slösats bort och riskerar att fortsatt slösas bort.

 

Demokraterna kräver:

 • Västlänkenpartierna ska be Göteborgarna om ursäkt
 • Göteborgarna ska inte betala för Västlänkens skenade kostnader
 • Inga nedskärningar i sjukvården på grund av Trafikverkets haveri
 • Trängselskatten ska avvecklas enligt plan utan förlängning
 • Trafikverkets regiondirektör och projektledning ska bytas ut
 • Stoppa etapperna Haga och Korsvägen och granska haveriet externt
 • Nya beräkningar av samhällsförlusterna och klimatutsläppen ska göras
 • Stoppa det kommunala slöseriet och prioritera välfärden

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.

Göteborgarna hade rätt - Västlänken försenas och fördyras

Västlänken – 10 miljarder dyrare och 6 år försenad

Göteborgarna hade rätt - Västlänken försenas och fördyras

Göteborgarna hade rätt – Västlänken försenas och fördyras

Västlänken – fördyrad och försenad

Till sist erkänner Trafikverket kraftiga fördyrningar och förseningar i projekt Västlänken.
Trafikverket talar nu om upp till 10 miljarder dyrare i dagens penningvärde och upp till 6 års försening. Och då ska man ha med sig att Trafikverket i tidigare alltid underskattat kostnader och tid. Detta är sannolikt bara det första steget i en rad av prognosjusteringar mot ännu högre kostnader och ännu längre byggtid.
Martin intervjuas i GP:
”Martin Wannholt är kommunalråd för Demokraterna, som växte fram kring motståndet mot infrastrukturprojektet.
– Än en gång visar det att göteborgarna haft rätt om Västlänken, säger han.
– Det är allvarligt. Det ställer till mer trafikproblem, säger han om förseningen.
Samtidigt litar han inte på Trafikverkets siffror utan tror att det i slutänden kommer att bli betydligt dyrare.
– Jag har ingen anledning att tro på dem. Jag har svårt att ta siffrorna på allvar, säger Wannholt.
Wannholt ifrågasätter också varför pressträffen hålls i Göteborg, eftersom politikerna i kommunstyrelsen är överens om att Göteborg inte ska gå in med mer pengar i projektet.
Samtidigt tycker han att Trafikverket borde ha gått ut med informationen betydligt tidigare, och anklagar myndigheten för att ha mörkat siffror för politiker och medborgare.

– Man kan ju vädja till Trafikverket centralt, att det är rimligt efter mörkandet av siffror för allmänheten att man byter ut ledningen för Trafikverket lokalt, så att man kan bygga upp tilliten igen, säger han.”

Länkar till artiklar:

GP – Beskedet: Så mycket mer kan Västlänken kosta – och försenas >>
GP – Josefson (M): Trafikverket borde ersätta Göteborgs stad ekonomiskt >>
GP – Det är bara att inse – Västlänkskritikerna fick rätt >>
GP ledare – Göteborg ska inte betala ett öre till för Västlänken >>
DN – Ny prognos: Västlänken försenas med flera år – fördyras med sex miljarder >>
SVT Väst – Ny prognos: Västlänken kan bli sex år försenad >>
SVT Väst – Detta har hänt: Allt du behöver veta om Västlänken >>  
Svd/TT – Ny prognos: Västlänken försenas med flera år >>

 

Demokraterna kräver:

 • Göteborgarna ska inte betala för Västlänkens skenade kostnader
 • Inga nedskärningar i sjukvården på grund av Trafikverkets haveri
 • Trafikverkets regiondirektör och projektledning ska bytas ut
 • Trängselskatten ska avvecklas enligt plan utan förlängning
 • Nya beräkningar av samhällsförlusterna och klimatutsläppen ska göras
 • Haveriet ska granskas externt

 

Att färdigställa Västlänken kommer kosta ytterligare 10-tals miljarder kronor

Demokraterna kräver att Trafikverket tar fullt ekonomiskt ansvar för sitt haveri.

Regeringen måste ställa sig frågan var pengarna gör mest nytta för Västsveriges tillväxt och omställning. Är det att ösa mer pengar över Västlänken eller att satsa på Göteborg-Borås, Göteborg-Oslo, fyra spår till Alingsås eller planskild spårväg i centrala Göteborg?

Demokraterna är göteborgarnas kunskapsparti.