D och S i ett gemensamt yrkande för att stoppa smittspridningen

Det är allvar nu! Demokraterna och Socialdemokraterna har därför kommit överens om ett antal förslag för att stoppa smittspridningen och rädda liv.

– Vi ser en rätt kaotisk krishantering av alliansen, där de väljer att stänga in sig med V, MP och Fi. Socialdemokraterna och vi tycker olika i en hel del när det gäller krishantering är vi helt eniga, säger Martin Wannholt till GP.

Förslag från D och S:

 • Aktivera krisledningsnämnden för snabb hantering av beslut
 • Stänga samtliga bibliotek
 • Stänga ner fritidsgårdar (undantag för ungdomar födda efter 2005)
 • Sänka P-avgifterna i centrala Göteborg
 • Boendeparkering ska gälla även dagtid
 • Slopade hyresavgifter för idrott- och kulturevenemang

Följ de skärpta råden som gäller för Västra Götaland och var rädda om er!

Läs hela artikeln i GP >>

Demokraterna vill ta emot noll nyanlända i Göteborg 2021

I en artikel i Göteborgs Posten 11 november skriver Etezaz Yosuf om Demokraternas förslag till Kommunstyrelsen att Göteborg ska ta emot noll nyanlända under 2021.

Artikel i Göteborgs Posten 11 november 2020.

Tidigare under hösten fick Demokraterna tillsammans med Socialdemokraterna nej på förslaget att undanta hela Göteborg från EBO-lagen. EBO-lagen innebär att asylsökande har rätt att bosätta sig var man vill med bibehållen ersättning.

Demokraternas vill stoppa samtliga nyanlända, 291 stycken, som länsstyrelsen kommer att anvisa till Göteborg nästa år.
– Prognosen för 2021 är att nästan 600 asylsökande kommer att flytta till trångbodda Göteborg. Utöver det vill länsstyrelsen ge oss ett kommuntal på nästan 300 nyanlända. Då vill vi att man förhandlar med länsstyrelsen och säger: nej, Göteborg klarar inte de här 300 ytterligare, vi klarar inte ens de 600, säger Martin Wannholt till GP.

Fakta om EBO-lagen:

 • EBO-lagen, lagen om eget boende innebär att Migrationsverket lämnar bistånd även om den asylsökande inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning, utan ombesörjer eget boende.
 • Det innebär att den asylsökande har rätt att bosätta sig var de vill med bibehållen ersättning från Migrationsverket.
 • Sedan årsskiftet har 32 av landets kommuner, med sociala och ekonomiska svårigheter, fått anmäla områden de vill ska undantas från lagen.
 • Asylsökande som på eget bevåg flyttar till de här områdena efter 1 juli förlorar rätten till dagersättning från Migrationsverket.
 • Syftet med lagändringen är enligt regeringen att få fler asylsökande att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Läs Demokraternas yrkande till Kommunstyrelsen >>
Läs artikeln i GP >>

Årsmöte 23 november ställs in

Göteborgs hamn. Foto: Jan Jörnmark

Det extra årsmötet måndag 23 november kl. 19:00 på Svenska Mässan ställs in, då säkerheten för våra medlemmar alltid måste gå först.

Utvecklingen av covid-19 har tyvärr förvärrats, vilket ledde till att Folkhälsomyndigheten den 29 oktober beslutade om skärpta allmänna råd i Västra Götalandsregionen. Beslutet gäller till och med den 19 november, men kan förlängas. Beslutet innehåller bland annat att vi ska avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, m.m.

Med rådande utveckling och dessa skärpta allmänna råd tvingas vi tyvärr att skjuta på vårt extra årsmöte. Sannolikheten att de pågående restriktionerna förlängs är stor och lokalerna på Svenska mässan måste bekräftas.

Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi kan se att läget stabiliserats.

Vi beklagar och hoppas att vi snart kan se en ljusning och hålla ett fysiskt möte som är säkert för alla.

Partistyrelsen

Ta hand om Göteborg – Demokraternas budget 2021 för Göteborgs stad

Demokraternas tre kommunalråd presenterade under en presskonferens partiets budgetförslag 2021 för Göteborgs stad. Ett förslag som lyftes fram var en stor satsning på tryggheten i Göteborg genom att inrätta tre nya bemannade lokala polisstationer som ska ligga i Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön. “Vi måste göra den här satsningen, annars går det inte att vända det här”, sa Martin Wannholt till GP, se länk till artikel i GP längre ner.

Demokraternas kommunalråd Jessica Blixt, Martin Wannholt och Henrik Munck presenterar budgeten 2021 för Göteborgs stad i Rådhuset 3 november 2020.

Budgeten med temat “Ta hand om Göteborg” lägger stort fokus på trygghetsfrågor med bland annat förslag på ökat samarbete med polisen i form av tre nya lokala polisstationer, fler platser på häktet och en uthållig satsning på förskola och skola med ökade resurser, stärkt språkkrav och utbildning för vårdnadshavare.

Vi föreslår även fler bostäder till unga genom att göra det gamla rosa hotellet på Heden, som Liseberg precis sålt till det kommunala bolaget Higab, till studentbostäder tills ny detaljplan är klar och inrättande av en ny stiftelse – Göteborgs ungdomsbostäder.

Läs mer om Demokraternas 12 förbättringar för Göteborgarna och hela budgeten här >>

I korthet – Demokraternas 12 förbättringar för göteborgarna

 1. Tre nya bemannade lokala polisstationer – Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön
 2. Öka antalet platser i häktet genom ny tillnyktringsenhet i samverkan med polisen.
 3. Polisstation för pass- och viseringskontroll i Skandiahamnen
 4. Uthållig satsning på förskola och skola
 5. Välfärdslyft – löner, kompetens och arbetsvillkor
 6. 180 studentbostäder i Hotell Heden och ny detaljplan för vackert bostadskvarter
 7. Fler ungdomar ska kunna flytta hemifrån – Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder
 8. 750 nya småhustomter varav minst 500 på kommunal mark
 9. Bättre skötsel och vacker stad genom estetiska krav
 10. Bättre näringslivsklimat
 11. Riktiga klimatåtgärder
 12. Arvoderade ungdomsledare

Skrivet i media:
Artikel i GP – Lokala poliser och bostäder istället för hotell >>
Artikel i DN – Demokraterna vill öppna fler lokala polisstationer >>

På GP debatt – Så höjer vi kvaliteten inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen har under en lång tid präglats av ideologisk kamp. Med ett pausat införande av LOV Lagen om valfrihet inom äldreboenden öppnas möjligheten för bred politisk uppslutning med fokus på kvalitet istället för huvudmannaskap. Demokraterna är redo för samarbete med alla som vill driva äldreomsorgen framåt genom att investera i personal och kvalitet, skriver bland andra Jessica Blixt (D).

Mariette Risberg, Jessica Blixt och Yvonne Lundberg skriver om äldreomsorgen på GP debatt 25 oktober 2020.

Medarbetare inom äldreomsorgen vittnar sedan många år tillbaka om litet eller obefintligt utrymme för oförutsedda händelser. Sjuksköterskor och undersköterskor lämnar sina anställningar i staden med påföljd att tid och pengar läggs på rekrytering och inhyrning av timvikarier. Lägg därtill höga sjuktal som ger akuta behov av vikarier.

Bristande bemanningskontinuitet innebär att omsorgstagarna inte vet vem som kommer för dagen och medarbetare vet inte vem de ska arbeta med. Det skapar stress för båda parter. Bemanningsenheternas uppgift är att tillse ett inflöde av vikarier. Det är ett konstant pågående arbete som genererar att fler personer kommer in i äldreomsorgen med ej säkerställd kompetens och ytterst tveksamma arbetsvillkor.

Sjuksköterskor och undersköterskor lämnar sina anställningar i staden med påföljd att tid och pengar läggs på rekrytering och inhyrning av timvikarier

I kvalitetsrapporter som sedan 2014 tas fram för äldreomsorgen återkommer samma kvalitetsbrister varje år. Vi har den information vi behöver men hur använder vi den? Politiken fastnar i käbbel istället för att fokusera på kvalitet för omsorgstagarna. Nu när LOV har pausats öppnas möjligheter för oss politiker att ta ett gemensamt moraliskt ansvar för sakfrågorna. Resursförstärkningar som kommunerna får i spåren av pandemin behöver användas för en långsiktig hållbar kvalitetshöjande satsning inom äldreomsorgen.

Demokraterna föreslår därför en sammanhållen äldreomsorg med en stödjande organisationen för att lyckas med en jämn och god kvalitet. Organisatoriska stuprör som hindrar ett väl fungerande teamarbete runt den enskilde måste bort och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen ska stärkas. Personalen måste få möjligheter till kontinuerlig utveckling, hållbara scheman och närvarande stöd av såväl chef som medicinskt kunnig personal. Det ger ett fokus på omsorgstagarnas behov. Språkkunskaper i svenska ska vara ett grundkrav inom all vård och omsorg.

Bra arbetsvillkor
För att behålla kompetent personal och attrahera nya medarbetare till yrken inom äldreomsorgen ska bra arbetsvillkor som lön och arbetsmiljö prioriteras.

Ur ett kontinuitets- och som vi nu erfarit smittspridningsperspektiv ska staden inte ha stora gemensamma vikariepooler. Nu behöver vi politiker gemensamt agera och tillvarata det engagemang och de goda exempel som finns i våra verksamheter. Med kunskap om de brister som pandemin pekat på och de olikheter avseende kvalitet som också framkommit är det dags att vidta aktiva och nödvändiga förändringar för att få en kvalitetssäkrad äldreomsorg som är jämlik över hela staden.

Jessica Blixt kommunalråd Demokraterna

Yvonne Lundberg politiskt sakkunnig Demokraterna

Mariette Höij Risberg ledamot kommunfullmäktige Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

Extra årsmöte flyttat till 23 november

Demokraternas utlysta extra årsmöte 22 oktober (kallelse utskickad 30 september) är flyttat till 23 november kl. 19:00-21:00 till lokaler på Svenska Mässan.

En uppdaterad kallelse skickades därför ut till alla medlemmar den 14 oktober.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din spamkorg/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som “trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Välkommen!
Hälsar Demokraternas styrelse

Kallelse till Demokraternas extra årsmöte utsänd

Välkommen till extra årsmöte

På Demokraternas digitala årsmöte den 25 juni beslutades att hålla ett extra årsmöte den 22 oktober. Eftersom smittoläget fortfarande är osäkert har partistyrelsen fattat beslut att hålla även detta extra årsmöte digitalt.

Den 30 september skickade styrelsen en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkommen på extra årsmöte torsdagen den 22 oktober kl. 19:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din spamkorg/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som “trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

På GP debatt – Gängen har tagit makten – för att vi har låtit det ske

Jag skäms över att jag som polis inte kan ge människorna i förorterna där jag jobbar trygghet och skydda dem från gängens hot, maktutövning och våld. Dessa parallellsamhällen har brett ut sig för att polisledningen och ansvariga politiker har låtit det ske, skriver integrationspolisen Ulf Boström.

Ulf Boström integrationspolis i Angered, ledamot kommunfullmäktige (D)

I snart 15 år har jag arbetat som integrationspolis i Göteborgs östra förorter. Jag har lärt mig hur viktigt det är med kunskap om människorna som bor här och att det är viktigt att vara nyanserad i det man säger och gör. Men när samhället brakar samman och otryggheten breder ut sig finns inte tid till det.

Under mina tjänsteår har jag mött ett ökande antal människor som utsatts för grova brott och kränkningar. Brottsoffer som är förtvivlade, rädda och arga. Deras sorg och lidande tär även på mig. Det är svårt att möta uppgivna människor. Det är tungt att gå på begravningar och möta familjen när en son eller dotter har mördats.

Jag har haft många tillfällen att ställa mig frågan. Hur blev det så här? Hur kan det komma sig att ett av världens tryggaste länder plötsligt förgiftas av kriminalitet? Svaret är enkelt. För vi har låtit det ske.

Polismyndigheten jag tjänstgör i har prioriterat bort uthålliga preventiva kvarterspoliser som fick respekt och förtroende att ge medborgarna skydd och hjälp innan problem och konflikter gått för långt.

Antalet poliser per capita har för varje år ökat under de senaste tio åren. Samtidigt minskar antalet uniformerade poliser som skall upprätthålla allmän ordning. Polismyndigheten jag tjänstgör i har prioriterat bort uthålliga preventiva kvarterspoliser som fick respekt och förtroende att ge medborgarna skydd och hjälp innan problem och konflikter gått för långt.

Dagens uniformerade polis räcker inte till för att ge våra medmänniskor rättvisa och trygghet. Detsamma gäller för brottsoffrens upprättelse. I slutet på 1980 löste Göteborgspolisen över 80 procent av alla mord. Idag är den siffran strax över 20 procent.

Egna lagar och regler
Ett av de största problemen som vi brottas med i dag är att parallellsamhällen har växt fram. Individer och grupperingar har under 30 år successivt implementerat sina egna lagar och regler. Yttrandefriheten är satt ur spel. Den personliga friheten är starkt begränsad.

Laglydiga medborgare som inte vill följa parallellsamhällets lagar och regler blir “lagbrytare”. Medborgare tvingas också att underkasta sig de kriminellas lagar genom hot och repressalier. Det är farligt för boende i utsatta områden att tala med myndighetspersoner. När så sker är risken uppenbar att någon utav parallellsamhällets torpeder straffar medborgaren. Medborgare har blivit en social gisslan i sitt eget område och deras fri- och rättigheter är kidnappade.

Uppdraget försvåras
Det talas ofta om att skolan måste förbättras för att råda bot på problemen i förorterna. Det är mycket viktigt, men uppdraget försvåras och blir otryggt när elever och lärare misshandlas, mördas eller kidnappas. När polismyndigheten tappar förmågan att skapa trygghet försämras även andra myndigheters förmåga att utföra sina uppdrag.

Polismyndighetens misstag var att avveckla kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser. Otryggheten och kriminaliteten har fått breda ut sig i bostadsområden, på gator och torg samt i offentlig verksamhet. Polisledningens misstag skapade otryggheten och bidrar till segregationen.

Kvarterspolisens viktigaste uppgift är att bygga relationer och skapa förtroende hos alla människor i området. En del kanske tycker att det är naivt, men jag vet av egen erfarenhet att det är det bästa sättet att komma tillrätta med de problem som finns. På det viset kan vi fånga upp de ungdomar som riskerar att sugas upp i kriminella gäng.

Polisen kände människorna
Kvarterspoliser är inget nytt påfund utan en väl beprövad verksamhet. Den sista stationen i Göteborg togs bort 1992. Stationen låg på Vårväderstorget i Biskopsgården, endast ett femtiotal meter från restaurangen ”Vår Krog och Bar”, där två människor sköts ihjäl och åtta personer skadades i en gänguppgörelse den 18 mars 2015.

Kvarterspoliserna kände de flesta människorna i sitt område och de boende visste var stationen låg. Kvarterspolisen visste vilka som rörde sig i området, på torg och gårdar. De hade god kontakt med stadsdelen, skolan, socialtjänsten, näringsidkare, föreningar, sport, kultur och fritidsgårdar.

Kvarterspolisen besökte också förskolorna och gav barnen kunskap om rätt och fel på ett för barnen naturligt sätt. I grundskolan träffade barnen sin kvarterspolis igen, där de fick utbildning i trafik, i mellanstadiet utbildning om brott och straff och i högstadiet utbildning om alkohol och droger samt moped. Alla barnen i området var sedda och kända.

Social kontroll
Det var mycket lite brott och ordningsstörning i ansvarsområdet. Det behövdes inga uppsatta kameror. Människorna i området var en del av den utövande sociala kontrollen och de avgjorde hur mycket information kvarterspolisen behövde veta för att området fortsatt skulle vara tryggt och säkert.

När folk känner förtroende för sin kvarterspolis får kriminella mycket svårt att agera fritt och tysta människor. Istället kommer de att berätta om vad som pågår i området som till exempel var gömda vapen eller narkotika finns, vem som riskerar att tas upp i olika gäng, vilka som hotar och utövar våld i området, vilka som säljer och köper narkotika i området och vilka våldsbejakande extremister som lever och verkar i området.

Återinför kvarterspoliser
Vi har de redskap vi behöver att komma tillrätta med människors otrygghet. Lagarna som vårt gemensamma demokratiska samhälle bygger på behöver inte bytas ut. Däremot kan vi ändra felaktiga och samhällsfarliga beslut som fattats av polismyndigheten. Polisledningen borde skyndsamt sätta tillbaka kvarters- och fotpatrullerande poliser.

Brottsoffren brukar tacka mig för den tid jag ger dem. Sanningen är ju den att det enda jag har när resurserna rämnar runt mig är mina ord. Jag skäms för det. Att vi inte kan ge trygghet när den behövs som mest. Svensk lag ska gälla även i Hjällbo, Bergsjön och alla andra utsatta områden i Sverige. Alla göteborgare ska leva i en demokrati. Så är det inte idag.

Ulf Boström
integrationspolis i Angered, ledamot kommunfullmäktige för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Bidragen till Ibn Rushd måste stoppas permanent

Med folkbildning som täckmantel skattefinansierar Göteborg antisemitisk, islamistisk och annan odemokratisk verksamhet. Bidragen till Ibn Rushd är tillfälligt frysta, men för Demokraterna råder det inga tvivel om att bidragen måste stoppas permanent, skriver bland andra Sofie Löwenmark, Demokraterna.

Bellevuemoskéns baksida. Demokraternas bild

Bellevuemoskéns baksida. Demokraternas bild.

Strikt salafistiska Bellevuemoskén, en kvinnoförening som öppet sympatiserar med den turkiska islamistiska och antisemitiska rörelsen Milli Görüs och en turkisk Diyanetmoské som kontrolleras av den turkiska regimen – det är några exempel på studieförbundet Ibn Rushds kontroversiella medlems- och samarbetspartners i Göteborg.

Studieförbundet Ibn Rushd har under många år omgärdats av hård kritik. Främst för sina återkommande inbjudningar av ökända föreläsare samt för sina belagda ideologiska kopplingar till muslimska brödraskapet. Listan av väldokumenterad tvivelaktig verksamhet hos studieförbundet kan göras lång.

Strypa skattebidrag
Det räcker dock att titta på flera av Ibn Rushd medlems- och samarbetspartners i Göteborg för att inse att staden måste strypa alla former av skattebidrag.

Strikt salafistiska Bellevuemoskén är en av dessa samarbetspartners. Bellevuemoskén är ansedd som en av landets mest radikala moskéer och har under åren bjudit in en lång rad extrema föreläsare och predikanter, bland andra en andlig ledare för terrororganisationen al-Shabaab. I Försvarshögskolans rapport ”Mellan salafism och salafistisk jihadism” (2018) upptar Bellevuemoskén stor plats när Göteborgs islamistiska extremismmiljöer beskrivs.

Ingen slump
Det är ingen slump att tre av de extrema imamer som regeringen har beslutat att utvisa – då de anses utgöra ett säkerhetshot mot Sverige – talade på en konferens i moskén våren 2019.

Här återfinns även Islamiskt centrum i Göteborg, som driver en Diyanetmoské, vilken kontrolleras av den turkiska religionsmyndigheten Diyanet och fungerar som president Erdoğans förlängda arm. Sveriges radio har tidigare rapporterat om hur Diyanetmoskéer anger regimkritiker till turkiska myndigheter, en oro som även uttrycktes i en artikel i GP nyligen.

En ny medlemsförening är en kvinnoförening, som på sina sociala medier öppet sympatiserar med den islamistiska och antisemitiska rörelsen Milli Görüs. Det handlar inte om några enstaka uppdateringar, det är tvärtom tydligt att Milli Görüs är ett så återkommande tema att det av allt att döma genomsyrar hela verksamheten.

En annan samarbetspartner är kulturföreningen Amaneti som på sina sociala medier har skyltat med inbjudningar av en ökänd föreläsare som tidigare uttryckt att flickor som från 12-års ålder inte täcker sig hamnar i helvetet.

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tidigare beskrivit den antisemitiska rörelsen och dess kopplingar i Sverige.

En annan samarbetspartner är kulturföreningen Amaneti som på sina sociala medier har skyltat med inbjudningar av en ökänd föreläsare som tidigare uttryckt att flickor som från 12-års ålder inte täcker sig hamnar i helvetet. Föreningen har bjudit in den antisemitiska hatpredikanten Dhulkarnein Ramadani från Balkan. Ramadani bjöds in till Göteborg moské 2017 på en konferens som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief. Året innan hade Ramadani predikat ”sanningen om judar” där han benämner judar som ”smutsiga mikrober” och dessa ”apor och grisar” måste botas genom antibiotika. Vidare anklagade han judar för att döda muslimska barn som ”sakrala offer på altaret till Gud.”

Förespråkat dödsstraff
Här återfinns också GUM, en underorganisation till Sveriges Unga Muslimer (SUM), som förlorade rätten till statsbidrag efter en rättsprocess. Kammarrätten konstaterade i sin dom att SUM i sin verksamhet brustit i respekten för demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. GUM och Ibn Rushd bjöd 2013 in till Göteborgs moské den kontroversiella predikanten Kamal El-Mekki som förespråkat dödsstraff för den som lämnar islam.

Det är också tydligt att merparten av Ibn Rushds medlems- och samarbetspartners ägnar sig åt ren religionsutövning – vilket inte är bidragsberättigande. Det är viktigt att påpeka att demokratiska föreningar kan ansöka om föreningsbidrag på egen hand och behöver därmed inte drabbas. Samtidigt som merparten av Ibn Rushds föreningar/samarbetspartners är sådana som inte skulle beviljas kommunala bidrag. På så vis används folkbildning som täckmantel för att bakvägen finansiera odemokratisk verksamhet.

Motverkar demokratins idéer
Ett av de centrala syftena med det ekonomiska stödet till studieförbunden är att ”Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”.

Sverigedemokraterna har tidigare lyft frågan om att stoppa bidragen till Ibn Rushd. Tyvärr är Alliansen och Socialdemokraterna inte redo att sätta ner foten mot Ibn Rushds verksamhet som uppenbart motverkar demokratins idéer. De partierna vill istället (medan bidraget hålls frysta) förstärka kontrollinsatser och uppföljning, samt utreda en ny bidragsmodell för studieförbunden. Det duger inte. Politiker måste inse frågans allvar och medverka till att Göteborg stoppar skattefinansiering till odemokratisk verksamhet.

För Demokraterna råder det inte någon tvekan om att Ibn Rushd inte kvalificerar sig. För oss är det självklart att Ibn Rushd inte under några omständigheter ska stödjas av skattemedel.

Sofie Löwenmark
politisk sakkunnig Demokraterna

Jessica Blixt
kommunalråd Demokraterna

Martin Wannholt
kommunalråd och partiledare Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

Replik GP debatt – Tomma ord från Damberg om gängkriminaliteten

Replik på debattartikel i GP 28 augusti 2020
Vi kan aldrig acceptera att gängen tar tryggheten ifrån oss

Ord har betydelse. Inte minst när en minister uttalar sig under en kris. Vi har svårt att förstå vad Mikael Damberg egentligen menar med sina uttalanden om gängbrottsligheten i Göteborg, skriver bland andra Martin Wannholt, partiledare Demokraterna.

Foto: Jan Jörnmark

Inrikesminister Mikael Damberg (S) vände sig till göteborgarna på GP Debatt. Damberg har säkert goda avsikter men vi förväntar oss också tydlighet från en ansvarig minister.

Han skriver att han ”tänker aldrig acceptera de senaste dagarnas händelser med gängkriminella som upprättat vägspärrar…”. Gott så. En minister ska inte acceptera kriminella handlingar. Ingen annan heller. Därför är det svårt att förstå om ministern menar något annat än ett allmänt konstaterande. Det är i så fall inte tillräckligt i denna situation. Om en minister säger att han inte accepterar nåt så vill vi se trovärdiga åtgärder mot problemen. Annars är orden utan betydelse.

Bara retorik
Damberg kommenterar också Göteborgspolisens agerande och säger att ”de kommer inte se mellan fingrarna på att kriminella sätter upp några vägspärrar”. Detta är anmärkningsvärt. Menar inrikesministern rent av att polisen tidigare har sett mellan fingrarna, eller att det kan ske? Vi tror inte det. Men det är märkligt att Damberg uttalar sig så. Eller är allt detta bara retorik?

Vår bild är att det är denna och tidigare regeringar som har skapat gängbrottsligheten genom ohållbar migrationspolitik, otillräcklig integration och allmänt bristande samhällsstyrning.

Uthålliga sociala insatser
Det behövs nu massiva uthålliga polisiära insatser i kombination med massiva uthålliga sociala insatser. Det är allmänt känt.

Sverige och Göteborg behöver en regering som tydligt lovar att tillföra så många poliser och andra resurser som behövs för att stoppa kriminaliteten och skapa trygghet. Nu. Omgående. Regeringen måste utlova en tidpunkt när löftet ska vara uppfyllt.

Vi har inte brist på resurser i samhället. Det är bara en fråga om hur man använder dem. Om man vill bekämpa brottsligheten på allvar, och om man bryr sig om allas rätt till trygghet.

Det som står i vägen för detta är det politiska spelet. Med massor av ord utan betydelse.

Martin Wannholt (D)
Kommunalråd och partiledare

Jessica Blixt (D)
Kommunalråd

Henrik Munck (D)
Kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>