På GP debatt – Säkerställ att anmälningar om utsatta barn aldrig ignoreras igen

De 48 orosanmälningarna av barn som blev liggandes på hög hos socialtjänsten i Östra Göteborg är lika skrämmande som oacceptabelt. Nu måste Göteborgs Stad skyndsamt utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården för att försäkra sig om att situationer likt denna aldrig sker igen, skriver bland andra Jessica Blixt (D) kommunalråd.

Jessica Blixt, Per Holm, Mariette Risberg och Martin Wannholt skriver på GP debatt 28 april 2020.

Vi har knappt hunnit hämta oss från den fruktansvärda händelsen när den treåriga flickan ”Lilla hjärtat” så tragiskt fick sätta livet till i sin hemmiljö, innan nästa kalldusch drabbar oss. Denna gång rör det sig om socialtjänsten i Östra Göteborg som under hösten 2019 inte fick tillräckliga förutsättningar i sitt arbete att skyndsamt utreda inkomna orosanmälningar om barn som far illa.

Det hela inleddes med att tre socialsekreterare slog larm till ledningen där man bland annat framförde: ”Vi ser en påtaglig risk att vi inte klarar av att följa lagen vad det gäller att säkerställa barns skydd.” Med hänvisning till hög arbetsbelastning hade totalt 48 anmälda fall om barn som far illa lagts på hög. Det kan endast beskrivas som ett haveri.

Förskolebarn blev “knivad”
Bland anmälningarna finns exempel på utsatta barn där det föreligger ”allvarlig risk för dödligt våld” och fall med spädbarn som lever hos aktiva missbrukare. Bland exemplen finns en kriminell förälder som hotar att bränna upp sina barn, ett förskolebarn som blivit “knivad” av pappan och en flicka så illa däran att hon tvingades operera ut flera tänder. Andra fall rör barn som vittnat om regelmässig misshandel eller annan vanvård.

En av de ansvariga cheferna förklarar att arbetsbelastningen blev för stor, antalet anmälningar ökade så pass mycket under period att de blev liggande. För sådana situationer måste det finnas solklara rutiner där ansvariga chefer larmar och begär extern hjälp för att klara sitt uppdrag. Orosanmälningar som hamnar på hög kan innebära direkt livsfara liksom allvarligt fysiskt och psykiskt lidande för de drabbade barnen. Den sortens förklaringar kan och får vi aldrig nöja oss med.

För sådana situationer måste det finnas solklara rutiner där ansvariga chefer larmar och begär extern hjälp för att klara sitt uppdrag.

I det aktuella fallet med de 48 brådskande barnavårdsutredningarna i Östra Göteborg kommer Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utreda omständigheterna. Det är viktigt att myndigheten finns och ingriper genom att utreda missförhållanden, men det är dock inte tillräckligt.

Vi i Demokraterna krävde genom ett yrkande redan i mars på en redovisning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden. Tyvärr fick vi inte majoritet för vårt förslag i kommunstyrelsen. Vi känner oro för att det finns allvarliga brister inom ledning och styrning av socialtjänstens verksamhet i Göteborg.

Vi i Demokraterna har därför lagt ett nytt förslag i kommunstyrelsen för att säkerställa att staden har de förutsättningar som krävs för att leva upp till lagstiftningen som finns för att garantera skydds- och vårdbehoven hos utsatta barn. Inga medel får stå tillbaka för att undvika att en liknande situation upprepas.

Hoppas på politisk samsyn
Med anledning av situationen i Östra Göteborg ser vi det nu som absolut nödvändigt att grundligt utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i Göteborg och hoppas på en politisk samsyn för vårt yrkande i kommunstyrelsen den 6 maj. Vi behöver tillsammans säkerställa att inga fler socialtjänstkontor har en liknande situation och att eventuella brister synliggörs och åtgärdas.

Barnens trygghet och välbefinnande är vårt yttersta ansvar och vi politiker måste gemensamt säkerställa att vi ger vår socialtjänst förutsättningar att i tid utreda alla barn och unga som riskerar att fara illa.

Jessica Blixt (D), kommunalråd
Per Holm (D), ledamot social resursnämnd
Mariette Höij Risberg (D), ersättare social resursnämnd
Martin Wannholt (D), partiledare Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>
Länk till Demokraternas yrkande >>

På GP debatt – Ta ert ansvar och rösta ja till att Göteborg undantas från EBO-lagen

Ebo-lagen har bidragit kraftigt till segregationen i Göteborg. Det är dags för oss att göra som bland andra Malmö, Kristianstad, Botkyrka: Undanta hela kommunen från EBO, skriver Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D).

Foto: Jan Jörnmark

Lagen om eget boende, även känd som ebo-lagen, ger asylsökande rätt till bidrag från Migrationsverket även om de flyttar till en annan kommun än den de anvisats till, vilket har bidragit till segregationen.

Socialdemokraterna och Demokraterna tycker olika om mycket – men vi förenas i en pragmatisk syn på kommunpolitiken. Tillsammans har vi säkrat hem 137 miljoner kronor mer till för- och grundskolan, lagt förslag om ett nytt arenaområde, skrotat linbanan och vid upprepade tillfällen tagit striden mot hedersförtrycket. I dagsläget är politikens fulla fokus att bekämpa den akuta pandemin, men ingen kan förneka att segregationen är ett av de största långsiktiga hoten mot Göteborgssamhället. På torsdagens kommunfullmäktige står vi enade i en historisk omröstning: Ska Göteborg äntligen undantas från ebo-lagen?

Martin Wannholt (D) och Jonas Attenius (S) skriver på GP debatt 16 april 2020

Står i vägen för integration
Ebo-lagen innebär att asylsökande tillåts bosätta sig var som helst i landet, och detta med bibehållna bidrag. Den förkrossande majoriteten flyttar till områden där de har landsmän och kontaktnät: Storstädernas förorter. Asylsökande som hamnar i en trångbodd förortslägenhet lär känna väldigt få svenskar, lär sig inte det svenska språket och lär sig inte hur det svenska samhället fungerar. Ebo-lagen står i vägen för riktig integration.

En ny lagändring ger 32 kommuner möjlighet att göra undantag från ebo-lagen. Socialdemokraterna och Demokraterna är eniga om att hela Göteborg, inte bara enskilda stadsdelar, måste undantas om vi ska ha en chans att vända utvecklingen i våra förorter. Risken med att bara undanta vissa stadsdelar är att asylsökande fortsätter bosätta sig i förorterna, men genom svarthandel köper sig adresser i mer välbärgade områden. Det skulle leda till mer segregation i staden och mer utsatthet för flyktingarna – samtidigt. Att fixa fram lägenheter i andra delar av staden fungerar inte heller: I bostadsbristens tid måste lägenheter gå till bostadssökande göteborgare, anvisande nyanlända och akut hemlösa.

När vårt förslag vann gehör i kommunstyrelsen valde såväl de rödgrönrosa som de borgerliga partierna att reservera sig. De rödgrönrosa partierna vill inte röra EBO överhuvudtaget, och verkar inte vilja acceptera att det finns en verklig motsättning mellan ett integrerat Göteborg och ett okontrollerat flöde av asylsökande till stadens mest utsatta områden. Det var förväntat. Men även Alliansen valde faktiskt att motsätta sig vårt förslag om att minska segregationen. Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Helene Odenjung (L), har till och med anklagat oss för att missbruka lagstiftningen och bedriva plakatpolitik.

Överraskande motstånd
De borgerliga partiernas hårda motstånd är överraskande. Inför valet 2018 krävde nämligen kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) att ebo-lagen avskaffas, och menade att Göteborg behöver ta emot betydligt färre flyktingar. Ebba Busch (KD) gav så sent som i februari 2020 sitt stöd till Eskilstunas totala undantag från EBO. Moderaternas migrationspolitiska talesperson har uttryckt samma sak om ett antal skånska kommuner.

Bland de mest tongivande ebo-motståndarna har varit kommunstyrelseordföranden i Landskrona, Torkild Strandberg (L), som tidigt krävde att hela kommunen skulle undantas. Till de som menade att han bedrev plakatpolitik och missbrukade lagen gav han, den 2 februari 2020, ett rakt svar: ”Om vi och andra kommuner som under lång tid burit den svenska flyktingpolitiken ger uttryck för att vi behöver en paus är det en signal som måste tas på allvar. Att peka finger och anklaga oss för att ”missbruka” lagen är inget annat än arrogant.” I nästan ett dussin svenska kommuner har hela eller delar av Alliansen faktiskt valt totala undantag från ebo. I Göteborg, en av landets mest segregerade städer, fördömer samma partier exakt samma förslag. Det förbluffar och förvånar.

Socialdemokraterna och Demokraterna vill göra vad som är bäst för Göteborg. Vi uppmanar därför Alliansen att följa sina partikamraters exempel och våga rösta för krafttag mot segregationen. Det är dags för Göteborg att göra som bland andra Malmö, Kristianstad, Botkyrka, Katrineholm, Filipstad, Landskrona, Eskilstuna och Helsingborg: Undanta hela kommunen från EBO.

Jonas Attenius (S), Kommunalråd
Martin Wannholt (D) Kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>

Demokraterna försöker hjälpa till i Coronatider

Coronaviruset är synnerligen allvarligt och utsätter Göteborgs medborgare för stora påfrestningar. Därför har Demokraterna varit mycket aktiva inför Kommunstyrelsens extra beslutsmöte den 8 april och skickat in ett antal yrkanden. 

På nationell nivå föreslår vi att Göteborgs stad trycker på regering och riksdag för att rädda jobben och undvika massarbetslöshet, Detta genom utökade möjligheter för temporära permitteringar. Vidare yrkade vi på att Göteborgs stad skall hemställa till regering och riksdag att sjuklöneansvaret skall gälla samtidigt som beslutet togs om borttagande av karensdag och läkarintyg.

Lokalt föreslår vi att trängselskatten och p-avgifterna i staden slopas till utbrottet är under kontroll. Buss-buren personal som inte har bil och inte får arbeta hemifrån bör erbjudas taxi för att undvika smittspridning.

Slutligen föreslår vi att det allt mer riskfyllda Lisebergsprojektet stoppas tills vidare, samt att Higab ges i uppdrag att undersöka hur bolaget kan stötta sina enskilda hyresgäster som nu i många fall riskerar ekonomisk ruin.

På dagens Kommunstyrelse var Västra Götalands sjukvårdsdirektör Ann Söderström på plats och redogjorde tillsammans med kommunens hemtjänst och vårdansvariga för allt det viktiga arbete som pågår i regionen och samarbetet med kommunerna. Det är imponerande hur sjukvården och kommunens ansvariga tjänstemän har ställt om. De arbetar oerhört professionellt och effektivt.

Det som politiken kan bidra med är att göra vad den kan för att hindra massarbetslösheten som nu hotar att växa fram i rask takt. Våra förslag delas av Svenskt Näringsliv och till vissa delar även av moderaterna och SD i riksdagen. Vi är djupt besvikna över att vi däremot inte fått stöd från varken Alliansen eller Socialdemokraterna i Göteborg.

Yrkanden som skickats in:

 • Kommunstyrelsen tillskriver regering och riksdag och hemställa om att sjuklöneansvaret från 1 april kompletteras till att gälla från och med 13 mars då regeringen tog bort karensdagen och krav om läkarintyg.
  Länk till yrkandet >>
 • Kommunstyrelsen tillskriver regering och riksdag och hemställer om att systemet för korttidspermitteringar utökas med ytterligare två nivåer om 80 procent respektive 100 procent arbetstidsminskning. Kompletterande regler behöver gälla retroaktivt från 16 mars 2020 och i övrigt fasas in i gällande regelverk.
  Länk till yrkandet >>
 • Hemställer till Higab att
  1. Avdela större extra resurser för att omedelbart och skyndsamt undersöka behovet av förändringar i hyresvillkoren för sina externa hyresgäster.
  2. Omedelbart avbryta affären mellan Higab och Liseberg AB om övertagande av hotell Heden.
  Länk till yrkandet >>
 • Hemställa till Stadshus AB och Liseberg AB att undersöka möjligheten att tills vidare avbryta Jubileumsprojektet på Liseberg.
  Länk till yrkandet >>
 • Åtgärdspaket för att lindra de negativa effekterna på fristående kultur- och idrottsverksamheter i Göteborg.
  Länk till yrkandet >>
 • Hemställa till regeringen och riksdagen att besluta om temporärt borttagande av trängselskatten i Göteborg för att minska smittspridning för de människor som inte kan arbeta hemifrån.
  Länk till yrkandet >>
 • Alla stadens anställda som inta kan arbeta hemifrån och inte har möjlighet att gå, cykla eller köra egen bil, ska ges möjlighet att använda av staden upphandlad taxi för resor till och från jobbet.
  Länk till yrkandet >>
 • Ta fram förslag på riktlinjer och stödåtgärder för att fler bland stadens medarbetare och kommuninvånarna ska kunna åka bil till och från jobbet, i form av temporärt fri kommunal parkering i hela Göteborgs stad med omedelbar start.
  Länk till yrkandet >>

Medlemsmail 2 april 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 2 april 2020.

Våren är på gång i Göteborg. Foto: Jan Jörnmark


En annorlunda mars månad

Som de flesta andra i vårt land – och för den delen runt om i världen – blev vi alla starkt påverkade av Coronaepidemin, och självklart är situationen i politiken mycket annorlunda också. Precis när spridningen intensifierades hade vi planerat både medlemsmöten och en hel serie interna möten inför årsmötet. Nu känns det nästan svårt att minnas att vi planerade ett medlemsmöte för bara några veckor sedan.

Men vi har inte varit overksamma. I Kommunstyrelsen har vi skrivit ett yrkande som syftar till att underlätta försörjningen av personal till sjukvården, om att ge anstånd med olika taxor och avgifter för att underlätta situationen för företagare. Dessutom föreslår vi att det blir lättare att ta bilen för att minska smittorisken i kollektivtrafiken, till exempel genom att under en tid ta bort trängselskatten och sänka p-avgifterna.
Artikel i GP om Demokraternas förslag >>
Länk till yrkandet >>

Ett annat yrkande från Demokraterna till Kommunstyrelsen handlar om ett kupongsystem till de gymnasieelever som nu inte längre går i sina skolor. Kupongerna skulle berättiga till måltider på lokala restauranger, vilket även skulle stötta det lokala näringslivet.
Länk till yrkandet >>

Demokraternas yrkanden kommer behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte 8 april.

Den 25 mars publicerades en debattartikel i GP där Martin Wannholt, Jessica Blixt och Thomas Hedberg skriver om vikten med ett jobbpaket till drabbade företag innan det är för sent.

“Våra företag och deras medarbetare, behöver lättnader under en kort tid, för att när Coronakrisen är över kunna återgå till att återhämta oss”.
Läs hela artikeln här >>

Vi följer oavbrutet situationens utveckling från våra förtroenderoller. Det finns anledning att räkna med att vi kommer att möta ännu starkare utmaningar.

Arbetet i våra Kunskapsgrupper behöver inte avstanna. Arbete läggs nu på att introducera digitala verktyg i grupperna. Flera av våra Demokrater är i riskgrupp och det allra viktigaste är att alla känner sig trygga. Så väl medlemmar som förtroendevalda, kunskapsgrupper och partistyrelse.

Ta väl hand om dig!


Coronaläget – Konkret information:

 • Kommunstyrelsens gruppledare får varje måndag och fredag information från Stadsledningskontoret kring aktuellt läge och åtgärder i kommunen. På onsdagar får hela Kommunstyrelsen en ännu mer omfattande dragning om nuläget.
 • Generellt ska våra förvaltningar klara av att hantera den löpande situationen med exempelvis anpassningar för personalen utifrån situationen, samt att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer med mera. Och utifrån det kunna tillhandahålla så bra kommunal service som möjligt. Politiken har ett övergripande ansvar att säkerställa att denna förmåga finns.
 • Politiken ska vara drivande i strategiska initiativ såsom att stötta sjukvården, företag, kulturen och idrotten. Mycket av detta drivs politiskt genom Kommunstyrelsen.
 • Framöver kan det bli aktuellt att aktivera Krisledningsnämnden i kommunen som utgörs av Kommunstyrelsen. Krisledningsnämnden tar då över de beslutsbefogenheterna, från andra nämnder m.m. som man anser behövs för att centralt kunna verkställa krisledningsarbetet.
 • Aktuell information publiceras löpande på Göteborg stads hemsida, länk >>
 • Det finns en central överenskommelse om att de politiska styrkeförhållandena ska upprätthållas även om bemanningen på ett möte ser annorlunda ut. Respektive parti yrkar på sitt ställningstagande och ordförande föreslår utifrån de normala styrkeförhållandena vilket förlag som vunnit.
 • Vi har uppmanat våra förtroendevalda i nämnder och bolag att undvika att driva förbättringsförslag och frågor som inte är nödvändiga just nu. Dessa kan sparas till framtiden för att låta tjänstemännen i förvaltningarna fokusera på det viktiga arbete de nu står inför.
 • Den som inte vill/kan gå på ett politiskt möte behöver inte göra det. Vi i Demokraterna vill att alla möten ska ske med så reducerad bemanning som är möjligt/lämpligt.

Sjukvården och Västra Götalandsregionen

Vi håller oss uppdaterade om covid-19 och läget i Västra Götalandsregionen (VGR).

Under torsdagen meddelades att den regionala krisledningsorganisationen startar på grund av den stora påverkan covid-19 nu har på samtliga verksamheter.

VGR arbetar så vitt vi kan bedöma mycket professionellt och vi försöker att hålla oss uppdaterade om läget.

Följ aktuellt om covid-19 på Västra Götalands hemsida >>

Nästa möte i Regionfullmäktige 21 april är inställt.


Lyssna på Demokratpodden – nytt avsnitt om miljö

Miljön är en kärnfråga för oss Demokrater och i den här podden är det tydligt att vi också står för Göteborgs mest sammanhängande och kunskapsbaserade klimat- och miljöpolitik. Samtalet tar upp en mängd viktiga ämnen och klargör Demokraternas inställning till Rosenlundsverket, bilism, kollektivtrafik, klimatarbete i stort och mycket annat.

Medverkar gör Peter Danielsson och Anders Åkvist. Programledare är Lasse Lindberg och producent Martin Lindeskog.

Demokratpodden finns där poddar finns, Spotify och på demokraterna.se. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt.
Nu finns även Demokratpodden som app att ladda ner i App Store/Google play.
Lyssna och dela gärna!

Länk till Avsnitt 7, Demokraterna om miljö och klimatfrågor i Göteborg >>
Länk till alla avsnitt av Demokratpodden >>


Årsmötet är uppskjutet

En kallelse till Demokraternas årsmöte skickades ut till alla medlemmar 13 mars gällande årsmöte 7 maj.

Med rådande utveckling av covid-19 och den smittorisk som följer tvingas vi att skjuta på årsmötet. Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi vet mer om läget.

Under tiden tar vi givetvis emot motioner och de skickas till info@demokraterna.se.

På GP debatt – Ett större krispaket måste till för att rädda jobben

Coronapandemin har slagit till med full kraft i Europa. Om vi ser bortom all oro och mörker, finns det ljus. Men det kräver att vi nu agerar modigt, kraftfullt och rationellt. Stoppa massuppsägningarna genom ett jobbpaket innan det är försent, skriver Martin Wannholt Demokraterna.

Martin Wannholt, Jessica Blixt och Thomas Hedberg skriver på GP debatta 25 mars 2020.

Regeringen har redan fattat flera kloka beslut för att möjliggöra likviditet i företagarsverige, riktat ett första stöd till idrotts- och kultursverige och beslutat om utökade exportkrediter för våra exportföretag. Regeringen verkar också väl förberedd för och införstådd med att det behövs fler krispaket.

Vi har i Sverige en framsynt och transparent Folkhälsomyndighet, som fattar beslut utifrån fakta och kompetens. Vidare en fantastisk sjukvård med erfaren och kunnig personal, som trots alla problem redan innan virusspridningen, har ställt om till en krishantering som imponerar. Varje dag, tillsammans med skickliga militära svenska förband som visar sin kraft när vi alla behöver den.

Mer måste göras
Många kommuner runt om i Sverige försöker också lokalt bidra för minskad smittspridning samt med lättnader av olika slag till mindre företag. Från Demokraterna har vi sedan tidigare föreslagit en rad åtgärder även för Göteborgs Stad.

Men mer måste göras redan nu. Regeringens åtgärder framstår delvis som en moteld mot en möjlig finanskris. Bra. Men nu har vi i stället en snabb och delvis total efterfrågekris att hantera. När ett företags intäkter temporärt går mot noll, behöver också kostnaderna temporärt gå mot noll. Det är här nästa krispaket måste komma på plats, snarast.

Våra företag och deras medarbetare, behöver lättnader under en kort tid, för att när Coronakrisen är över kunna återgå till att återhämta oss.

Vi har tusentals välfungerande småföretag som helt oförskyllt förlorat hela sin intäkt under en oerhört kort tid. Då duger inte finanskrismedicin. Våra företag och deras medarbetare, behöver lättnader under en kort tid, för att när Coronakrisen är över kunna återgå till att återhämta oss.

Varsel och massuppsägningar har tyvärr blivit svaret i frånvaro av ett tillräckligt starkt jobbpaket som ger företagen ett alternativ till uppsägningar – nämligen tillfälliga permitteringar fullt ut. Det paket som regeringen la i förra veckan ger inte företagen denna möjlighet. Därför har uppsägningarna av många människor med lägre inkomster fortsatt i en omfattning vi inte upplevt tidigare. A-kassorna är redan nedringda, socialkontoren kommer snart få köer. Och till sist blir det barnen som hamnar i kläm när familjeekonomin rasar för många kommuninvånare runt om i Sverige.

Förstärkt korttidspermittering
Svensk Näringsliv har redan presenterat flera konkreta förslag som vi Demokrater ser som nödvändiga för att hindra en stor massarbetslöshet i såväl Göteborg som övriga Sverige: det viktigaste är förstärkt korttidspermittering med sysselsättning ned till noll procent. Då kan medarbetare ha kvar sina anställningar istället för att hamna i arbetslöshet och a-kassa. Överväg vidare tillfälligt slopande av egenavgifter och arbetsavgifter till ett tak om tre miljoner kronor. Och sänk räntan vid anstånd med skatteinbetalningar.

Utöver detta måste regeringen ändra i sitt förslag och ta ansvar för sjuklönen retroaktivt från och med 13 mars, det vill säga när regeringen meddelade beslutet om slopad karensdag. Inte som nu föreslagits att skjuta på det till april. Förslaget ur smittsynpunkt med slopad karens och slopat läkarintyg måste naturligtvis följas av ekonomiskt ansvar från samma tidpunkt. Detta slår annars hårt mot många företag.

Aktieägare måste visa solidaritet
Dessa jobbstöd och ansvar behöver implementeras så snart som möjligt. Om något av förslagen skulle stå i konflikt med EU:s statsstödsregler får regeringen anmäla och begära undantag.

Aktieägarna måste också ta sitt solidariska ansvar. För att kunna ta del av stödpaketet måste dessa kopplas till begränsning av utdelningar.

Genom att göra det ekonomiskt fördelaktigt för våra företag att tillfälligt kunna permittera sina medarbetare fullt ut, istället för att säga upp anställningar, åstadkommer vi två saker:

– Minskar antalet mänskliga tragedier och konkurser med skenande kostnader i våra sociala skyddsnät samt

– Möjliggör för Sveriges företagare och företag att snabbt rampa upp när efterfrågan tar fart igen.Kommer allt bli helt rättvist i ett stort jobbpaket? Nej det blir det säkert inte. Kommer det finnas de som försöker utnyttja systemen? Ja det finns det tyvärr alltid.

Men Sverige behöver nu en bred uppslutning kring en politik som står upp för svenska jobb och företagande. Genom krisen. Den mänskliga och ekonomiska kostnaden blir låg jämfört med alternativen. Beslut behövs nu.

Martin Wannholt (D), partiledare

Jessica Blixt (D), kommunalråd

Thomas Hedberg (D), företagare

Länk till artikeln i GP >>

I GP – om Demokraternas förslag under coronakrisen

GP har skrivit en artikel om Demokraternas förslag som tas upp i Kommunstyrelsen på onsdag gällande ytterligare åtgärder om coronakrisen förvärras. Det handlar bland annat om att se över om kommunanställda kan täcka upp inom vården.

– Alla andra kommuner agerar, men inte Göteborg, säger Martin Wannholt (D).

Nu behövs både handlingskraft och enighet i Göteborgs politik.

Läs hela artikeln i GP här >>
Läs Demokraternas yrkande här >>

Årsmöte skjuts upp

Skickades ut till Demokraternas medlemmar 18 mars 2020.

Hej Demokrater,

Enligt Demokraternas partistadga ska årsmöte hållas före maj månads utgång.

En kallelse till Årsmöte skickades ut till alla medlemmar 13 mars gällande planerat årsmöte 7 maj, se kallelsen längst ner i det här utskicket.

Med rådande utveckling av covid-19 och den smittorisk som följer tvingas vi att skjuta på årsmötet. Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi vet mer om läget.

Utöver årsmötet skulle även Demokraternas förnyade Handlingsprogram presenteras och dröjer det för länge innan årsmötet kan hållas kommer vi att se på andra alternativ, främst digitala, att presentera Handlingsprogrammet.

Under tiden tar vi givetvis emot motioner från medlemmar och de skickas till info@demokraterna.se.

Ta väl hand om er!

Partistyrelsen


Demokraternas Årsmöte

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen på årsmöte torsdag 7 maj.

Agenda:

 • Inledning och välkommen – Martin Wannholt, partiledare
 • Presentation – Demokraternas förnyade Handlingsprogram och Kunskapsgrupper
 • Årsmöte enligt bifogad dagordning

Tid: Torsdag 7 maj 2020, kl. 18:00, mingel i lobbyn från kl. 17:00

Plats: Mötesplats Lundby (f.d. Lundby gymnasium), Blackevägen 1, hitta hit >>

Sal: Lundby konsertsal

Kallelsen är personlig och gäller endast dig som medlem i Demokraterna. Anmälan behövs ej, medlemmar bockas av vid entrén.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april och skickas till info@demokraterna.se.

Valberedningens förslag och övriga handlingar skickas ut en vecka innan mötet.

Välkommen önskar

Partistyrelsen 

Bilaga (öppnas som länk): Dagordning

Årsmöte 2020

Skickades ut till Demokraternas medlemmar 13 mars 2020.

Demokraternas Årsmöte

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen på årsmöte torsdag 7 maj.

Agenda:

 • Inledning och välkommen – Martin Wannholt, partiledare
 • Presentation – Demokraternas förnyade Handlingsprogram och Kunskapsgrupper
 • Årsmöte enligt bifogad dagordning

Tid: Torsdag 7 maj 2020, kl. 18:00, mingel i lobbyn från kl. 17:00

Plats: Mötesplats Lundby (f.d. Lundby gymnasium), Blackevägen 1, hitta hit >>

Sal: Lundby konsertsal

Kallelsen är personlig och gäller endast dig som medlem i Demokraterna. Anmälan behövs ej, medlemmar bockas av vid entrén.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april och skickas till info@demokraterna.se.

Valberedningens förslag och övriga handlingar skickas ut en vecka innan mötet.

Välkommen önskar

Partistyrelsen 

Bilaga (öppnas som länk): Dagordning

Inställt – Demokraternas medlemsmöte, grundkurs i Västlänken

Kära medlemmar,

Tack för att så många av er anmält er till medlemsmötet torsdag 12 mars (imorgon) i Backa Folkets hus!

Ni medlemmar är viktiga, och av denna anledning har vi nu fattat ett hastigt beslut att ställa in medlemsmötet p.g.a. av smittorisken i stora folksamlingar. Den senaste utvecklingen av Coronavirusets framfart gör att vi inte vill ta några risker.

Så fort läget har stabiliserat sig återkommer vi med ett nytt datum att hålla det planerade mötet.

Ta väl hand om er och tack för ert engagemang!

Hälsningar,

Jan Jörnmark och Veronica Öjeskär

Arrangörer för medlemsmötet

Demokraterna

Medlemsmail 2 mars 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 2 mars 2020.

Demokraterna gläds över att Slottsskogsobservatoriet snart kan vara i full drift igen.


Hänt inom politiken

Februari har varit ytterligare en händelserik månad för partiet. Demokraterna var med och räddade stadens bemannade lekparker under den här månaden. I den tid vi lever i med ständigt ökad otrygghet och alltfler rån av barn framstod den “besparingen” högst ogenomtänkt av Alliansen. Därför är lekplatserna verkligen en del av välfärdens kärnverksamhet och ett fungerande samhällskontrakt, i det läge vi har idag. “Vi har advokater som står och sjunger i duschen och fakturerar, men vi ska inte ha bemannade lekplatser”, sa Martin Wannholt under debatten i Kommunfullmäktige. De bemannade lekplatserna blir kvar efter votering.
Länk till artikel i GP >>

Samhällskontraktet är ett ord ni ofta kommer att höra från Demokraterna i framöver. Att polis, rättsväsende, folkbokföring, skola, socialtjänst och den grundläggande infrastrukturen fungerar på ett tillfredsställande och bra sätt har vi rätt att förvänta oss. Men idag är det som vi alla vet tyvärr inte så.

Skolan är en ännu mer central del av det som ryms inom samhällskontraktet. På det området har vi -som enda politiker- varit aktiva i att få stopp på en av stans värsta pågående skandaler. Åkeredsskolan byggdes 1965 och har varit mögelsjuk sedan mitten av 1980-talet. Trots det har inget hänt, utan beslut skjutits upp gång efter annan. Under den sista tiden har hälsotillståndet för både lärare och elever försämrats på ett alarmerande sätt, vilket fått föräldrar att bilda en aktionsgrupp. Det gjorde att vi Demokrater agerade med ett par skolbesök och närvaro vid ett stormöte. Efter det skrev vi en debattartikel om behovet av omedelbara åtgärder vilket dagen efter fick alla andra politiker att reagera akut med att stänga skolan. Nu kommer situationen att bli bättre för barnen i Åkeredsskolan.
Läs debattartikeln i GP >>
Läs Demokraternas yrkande till Byggnadsnämnden angående att påskynda detaljplanearbetet >>

En uppmärksammad fråga har som vanligt handlat om Feskekörka, där kritiken mot Higab som hamnat i konflikt med handlarna varit omfattande. Två restauranger har nu valt att ta konflikten till Hyresnämnden. Demokraternas ledamöter i Higabs styrelse har hela tiden varit drivande för att göra processen så öppen som möjligt, och har nu också gjort ytterligare en markering i styrelsen om det som har hänt.

Demokraterna har även flyttat en tilltänkt sprängämnesdepå från Gunnilse. Fastighetskontorets förslag var att byta till sig mark i Björsared för att kunna omlokalisera en sprängämnesdepå dit. Marken ligger relativt nära skolor, förskolor, naturområden och områden som är betydelsefulla för utvecklingen av Gunnilse. Det blev slutligen Demokraternas yrkande som röstades igenom på kommunstyrelsen den 26 februari.
Länk till yrkandet >>

Till sist kan vi äntligen informera om att Slottsskogsobservatoriet snart kan vara i full drift igen. Ärendet har bordlagts ett otal gånger sedan i höstas och den styrande Alliansen är helt emot att observatoriet ska få pengar. Observatoriet har haft ekonomiska problem i flera år, bl.a. i samband med att Kulturnämnden drog in sitt årliga stöd.

På Kommunstyrelsens möte 26 februari fick Alliansen vika sig för ett förslag från Demokraterna och Socialdemokraterna, som går ut på att grundskolenämnden ska få en halv miljon kronor extra och att de pengarna öronmärks för att köpa in astronomiska visningar på Slottsskogsobservatoriet. Vi glädjer oss mycket åt att Katja Lindblom och resten av eldsjälarna som arbetar på Slottsskogsobservatoriet kan fortsätta sitt viktiga arbete genom att ge mer naturkunskap till våra barn och unga!
Länk till artikel i GP >>


Är du en finsktalande Demokrat?

Demokraterna har en plats att tillsätta i Göteborgs svenskfinska råd. Är du finsktalande och skulle vilja engagera dig mer för Demokraterna eller känner du någon som är intresserad av uppdraget? Skicka då mail till info@demokraterna.se och skriv lite kort om dig själv, så kontaktar vi dig.
Här kan du läsa mer om uppdraget >>


Välkommen på medlemsmöte

Den 12 mars hälsas alla medlemmar välkomna till medlemsmöte med tema “Grundkurs i Västlänken”.

Under mötet får du en grundläggande kunskap om vad Västlänken är, historiken och besluten bakom Västlänken, Västlänken under byggtiden och hur Västlänken är tänkt att fungera som järnväg. Mötet kommer att ledas av Carina Bulic, politisk sekreterare och sakkunnig inom Västlänken för Demokraterna.

Anmäl dig genom att klicka på länken i kallelsen som skickats via mail, senast den 10 mars.

Medlemsmöte i höstas om de kommunala bolagen i Backa Folkets hus.