Demokraternas årsmöte 2024

Onsdagen den 17 april arrangerades årsmöte i GTS konferenslokaler på Erik Dahlbergsgatan. Över hundra engagerade medlemmar hade anmält sig till mötet som inleddes med en gemensam fika. 

Partiledaren Martin Wannholt inleder Demokraternas årsmöte den 17 april 2024.

Partiledaren Martin Wannholt inleder Demokraternas årsmöte den 17 april 2024.

Partiombudsman Veronica Öjeskär inledde mötet genom att hälsa alla välkomna till Demokraternas tionde årsmöte och lämnade över ordet till partiledare Martin Wannholt. Martin talade om Demokraternas viktiga arbete för Göteborg. Han berättade bland annat om varför vi behöver satsa mer på barnen i förskolan och skolan, om Karlastadsaffären, utmaningarna inom kollektivtrafiken, samt aktuell status om Västlänken.

Olle Langenius tackas av efter sin insats som Demokraternas ledamot i BRG.

Olle Langenius tackas av efter sin insats som Demokraternas ledamot i BRG.

Martin tryckte extra mycket på att vi ska vara rädda om våra företagare i Göteborg och konstaterade att vi står inför utmaningar med det rådande styret.
”Vi i det här rummet tror på Göteborg, och vi kommer vara med och göra förbättringar. Ibland små, ibland stora och vi har utmaningar, men med logik, statistik, hjärna och genom att lyssna på professionen kan man göra saker rätt och i rätt ordning. Men det går inte om man bara står i fullmäktige och skriker på varandra. Samtalen måste ske i civiliserade rum. Då kan man komma långt.”
Martin riktade även ett speciellt tack till Demokraternas Olle Langenius, avgående ledamot i BRG (Business Region Göteborg), för hans viktiga arbete som styrelseledamot i det regionala näringslivsbolaget sedan valet 2018.
Detta följdes av en öppen frågestund där alla deltagarna fick ställa frågor direkt till Martin. Många av frågorna och kommentarerna handlade om problem med kollektivtrafiken i Göteborg.

Därefter öppnade Martin officiellt årsmötet och föreslog Jens Wergeland som mötesordförande och Mariette Höij Risberg som mötessekreterare.

Jens ledde mötet med värme och humor. Han startade återigen årsmötet genom att mötesdeltagarna fick öva sina stämband genom att i kör öva på ett rungande ”ja”, inför besluten som skulle fattas.

Stabschef Patrik Höstmad och partiombudsman och tilllika styrelsens kassör Veronica Öjeskär redogjorde tillsammans styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2024. Patrik fokuserade på att gå igenom fokusområden för politiken och Veronica på verksamhetens planer för året. Bland annat nämndes att vi ska fortsätta utveckla våra kunskapsgrupper så att även medlemmar kan involveras och komma med förslag under medlemsmöten arrangerade av varje kunskapsgrupp.

Därefter hanterades inkomna motioner. De förslag som på motionssvar som styrelsen hade skickat ut inför mötet godkändes.

Inför de val som årsmötet skulle göra berättade valberedningens ordförande Bengt-Åke Harryson om valberedningens arbete och deras förslag på styrelse. Valberedningens förslag beslutades, vilket innebar omval på samtliga poster. Karin Lindberg valdes återigen som partiordförande och Martin Wannholt som partiledare och ledamot. Därutöver valdes Thomas Hedberg, Lillemor Williamsson, Jens Wergeland och Lisbeth Sundén Andersson om som ledamöter.  Ulla Nathorst Westfelt sitter kvar som ledamot i ytterligare ett år.
Länk till foton på styrelsen >>

Ludvig Kollberg valdes om som revisor och David Sennerstam som revisorssuppleant.
Bengt-Åke Harrysson, Marianne Qvick, Sten Svensson och Ingemar Drottinger valdes om som ledamöter i valberedningen och Yvonne Staberg som ny ledamot.

När årsmötet hade avslutats presenterade Patrik Höstmad den nya organisationen för Demokraternas kunskapsgrupper.

Patrik förklarade vad Demokraternas kunskapsgrupper är, varför vi ska ha kunskapsgrupper och visade den nya organisationen som är tydligare och har en direkt koppling till politikens olika nämnder.

Därefter fick kunskapsgruppen Miljö, klimat och energi presentera hur de arbetar tillsammans efter omorganisationen. Tomas Holst, Gabriel Bake, Anders Åkvist och Arne Brorsson berättade engagerat hur de i sin kunskapsgrupp arbetar ödmjukt i en lyhörd lärandeprocess för att få fram kunskapsbaserade initiativ och ställningstaganden.

Mötet avrundandes med att Martin tackade alla engagerade Demokrater som deltagit på årsmötet. Han tackade även avgående ledamot i valberedningen Eva Åderman och valberedningen för deras arbete.

Ett stort tack till alla som bidrog till ett trevligt årsmöte med god stämning och mycket dialog!