Kallelser utsända till nomineringsmöte och årsmöte

Idag har två kallelser skickats ut till medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkomna till nomineringsmöte i slutet av mars och årsmöte i maj.

Nomineringsmötet kommer att hållas på Lindholmen Conference Centre måndagen den 28 mars kl. 17:00. På mötet kommer Demokraternas vallistor med kandidater för val i Göteborgs Kommun och Västra Götalandsregionen att antas. Nomineringskommitténs förslag kommer att skickas ut till medlemmar senast en vecka innan mötet.

Demokraternas årsmöte arrangeras på Svenska Mässan lördagen den 14 maj kl. 13:00.
Båda kallelserna är personliga och gäller endast medlemmar i Demokraterna. Anmälningslänk finns i kallelserna.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Välkommen önskar

Styrelsen

Medlemsmail 12 februari 2022

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 12 februari 2022.

Älvsborgsbron i februari. Foto: Lars Kérla.


Resan mot valet har börjat!

Restriktionerna har släppt. Människor kan börja mötas igen på riktigt. Dagarna blir ljusare. Nu går vi in i ett riktigt spännande år där det är dags för oss i Demokraterna att bevisa att vi är ett parti att räkna med för framtiden.

Igår presenterade GP resultatet av Sifos Valbarometer som gav oss ett resultat på 8%. Martin uttalade sig till GP över resultatet att han inte var förvånad och att han ser det som en naturlig följd av de interna stridigheter som varit inom partiet. ”Vi har nu full laddning inför valet och snart händer det bästa med valrörelse där vi får prata med göteborgarna och föra fram sakpolitik istället för politiskt tjafs”

Nu tittar vi framåt och försöker lämna interna stridigheter bakom oss. Efter årsmötet har vi tillsatt en Interndemokratigrupp som ska se över att demokratin inom partiet blir sund och objektiv. Läs mer om vår interndemokratigrupp längre ner i det här mejlet.

Vi är många som vill att Göteborg ska gå mot en ljusare framtid och ge möjligheter åt både människor och företag att växa. Vi brinner för att lösa sakfrågorna. Fram till valet den 11 september har vi ett stort och viktigt jobb att göra.

Tack för att du valt att vara medlem i Demokraterna!


Hänt i politiken

Alla gruppledare i Göteborg har blivit intervjuade i Dagens Nyheter. Så även Demokraternas Martin Wannholt.

”Vad ser du som era två viktigaste lokala valfrågor?
– Kraftfulla insatser för att stoppa kriminaliteten i Göteborg och stora satsningar på utbildning; från förskola, grundskolan och vidare till gymnasiet. De två frågorna hänger ihop och blir lika viktiga nästa mandatperiod.

Snart har en mandatperiod gått. Vad har ni lyckats bäst med?
– Mer pengar till skolan genom återremissen av alliansens budget för 2020, satsningar i förskolan, planer för fler småhus, att det införs krav på språktest i omsorgen, att vi stoppat linbanan, dragit in kommunala bidrag till föreningar med islamistkopplingar, tidigareläggningen av avvecklingen av Rosenlundsverket, den förstärkta kampen mot hederskultur liksom stopp för ebo-flyktingar till hela Göteborg med hjälp av S och SD.”

Länk till hela artikeln i DN >>

Skydda välfärden från ökade kostnader för Västlänken

Under flera år har Trafikverket hävdat att de har kontroll över budget och tidplan i sitt arbete med Västlänken. Men informationen har varit bristfällig och vi har sett tydliga tecken på att så inte är fallet. Nu bekräftar tyvärr Trafikverket att de inte kan garantera att budget eller tidplan håller. Vi måste därför försäkra oss om att inga ökade kostnader ska gå ut över göteborgarnas välfärd, över vård, skola och omsorg.

Därför förslog Martin Wannholt genom ett yrkande att kommunstyrelsen skulle be regeringen om ett tydligt beslut att staten tar fullt kostnadsansvar för alla fördyringar som byggnationen av Västlänken innebär.

Göteborgarnas välfärd måste alltid komma först.

Tyvärr avslogs vårt yrkande i Kommunstyrelsen.
Länk till yrkandet >>

Arenafrågan
Martin Wannholt uttalade sig till Dagens Nyheter om Demokraternas förslag att lösa arenafrågan: direkt på bygglov för ny multiarena där Scandinavium ligger idag, Frölunda får spela i Frölunda borg under byggtiden, Valhallabadet bevaras, stad hela sträckan från Valhallagatan till Ullevi.

”Göteborgs stads nya utredning föreslår att Scandinavium rivs och att en ny multiarena byggs där Valhallabadet står i dag.
Men lösningen skulle ta hela tolv år.
– Så lång tid har inte evenemangsstaden Göteborg på sig. Vi samtalar gärna om att gå direkt på bygglov för en ny arena som byggs där Scandinavium ligger och som skulle kunna stå klar redan inom fyra år, säger Demokraternas partiledare Martin Wannholt.

Hur ser du på möjligheterna att politiken orkar enas nu, när det är valår?
– Jag ser det som att vi har världens chans. Och väljarna förväntar sig det. Jag hoppas att vi kan hålla oss till sakfrågan och lämna det politiska spelet därhän.”
Länk till artikel i DN (låst artikel) >>

Rädda förskolan
Demokraterna har glädjande nog lyckats få med sig alliansen på att rädda förskolan från akuta försämringar.

För oss Demokrater är sakpolitik viktigare än prestige. Genom konstruktiva samtal med alliansen har vi nu kommit överens om att skjuta till 130 miljoner kronor i förskolenämndens budget för att undvika de akuta försämringar i förskolan som de planerade nedskärningarna hade inneburit, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) i GP.
Länk till artikel i GP >>

Heden
Innan jul beslutade byggnadsnämnden enhälligt att försöka återuppta programarbetet för Hedens utveckling. Tjänstemännen ska återkomma om när och hur det är lämpligt.

”Demokraternas Martin Wannholt välkomnar att det numera råder samförstånd om Hedens framtid.
-Nu finns det en politisk konsensus om att Heden ska utvecklas för mera idrott, kultur, park och rekreation med en ganska begränsad byggnation. Samtidigt får idrotten inte ifrågasättas på något sätt, säger han.

Enligt Wannholt är det Hedens kortsidor, framför allt mot Engelbrektsgatan, som kan bli aktuella för bostadskvarter.

Demokraterna vill även sedan tidigare ha en ny detaljplan för Heden, utan någon förutbestämd inriktning för exakt vad det ska bli. Framför allt är Martin Wannholt kritisk till att Heden blivit föremål för en rad tillfälliga bygglov som sedan blivit stående under lång tid.
-Vi har en tillfällig förskola, Lisebergshotellet, ett tillfällig parkeringshus på Heden i dag. Vi vill få stopp på detta och tillsammans med göteborgarna utveckla Heden, säger han.”
Länk till artikel i GP >>

Kossorna i Välen
Vi demokrater har sedan länge drivit frågan om att ha kvar ”kossorna” i Välen, i vårt kommunala naturreservat. De är uppskattade av många, de är viktiga för alla barn och skolklasser som besöker reservatet och bidrar till ökad biologisk mångfald. Men ”kommunen” har varit byråkratisk och verksamheten hotad.

Nu har alla partier röstat med oss demokrater för att säkra fortsatt verksamhet i Välen

Länk till yrkandet >>

Fler studentbostäder och mer pengar till välfärden
Det saknas boende för studenter i Göteborg vilket leder till att studenter tackar nej till sina platser. Det är oroväckande då vi behöver studenter som stannar i vår stad och bidrar till Göteborgs tillväxt och välfärd.

I vår budget föreslog vi att byggnader inom kommunalservice som står tomma ska omvandlas till studentlägenheter. Idag tickar hyreskostnaderna för de tomma byggnaderna eller så uteblir hyresintäkterna för kommunala bolag som förvaltar lokalen. Det är pengar som givetvis kan användas bättre till välfärden. Tillsammans med Socialdemokraterna har vi fått igenom vårt förslag i kommunstyrelsen.

Det betyder att vi hittat en lösning på två problem och tar Göteborg mot en bättre framtid.

Vi vill slopa p-avgiften för stadens anställda i ytterområden
Göteborgs Stad har många verksamheter i ytterområden dit kollektivtrafiken inte är ett alternativ för de flesta anställda. I dagsläget tar man ut en p-avgift på 400 kr i månaden, oavsett om verksamheten ligger mer centralt eller i ytterområden. Vi tycker att det är en orimligt hög summa, särskilt då det finns avgiftsfria parkeringar i närheten. Helt avgiftsfria personalparkeringar i ytterområden har ett par starka fördelar – det skulle göra det enklare att rekrytera personal till verksamheter i ytterområdena samtidigt som personalen fick bättre privatekonomi.

I Kommunstyrelsen fick Demokraterna stöd av S igenom uppdraget åt Parkeringsbolaget och andra berörda nämnder att avskaffa den nämnda p-avgiften. Nu ska ärendet vidare till Kommunfullmäktige.


Demokraterna i Regionen

Regionfullmäktige håller årets första möte först den 22 februari. Även detta möte kommer att hållas digitalt.

Demokraternas fullmäktigegrupp har skickat in två interpellationer, den ena handlar om patientsäkerhetsbrister vid läkemedelshantering i det nya journalsystemet Millenium som upphandlats i regionen för drygt 3 miljarder kronor.

Den andra är en interpellation om konsekvenser för kollektivtrafiken i Västra Götaland i händelse av att projekt Västlänken försenas.

Man kommer också att på mötet behandla en motion från Martin Wannholt med flera om uppdrag till Göteborgsoperan om streaming av föreställningar.

Mötet går att följa via webb-tv, både direkt och i efterhand >>


Martin berättar om arbetet mot Västlänken

Vi får ibland frågan varför vi inte har stoppat Västlänken som vi gick till val på 2018. Eftersom Göteborg styrs av Alliansen tillsammans med MP, V och Fi har det inte varit möjligt.

Demokraternas Martin Wannholt summerar här vad som gjorts och att vi fortsätter att arbeta för att minska skadorna med Västlänken. Texten har även publicerats i nätverket Stoppa Västlänken.

Länk till Martins text >>

Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna


Interndemokratigrupp tillsatt

Efter det extra årsmötet 5 december fattade den nya styrelsen beslut om att tillsätta en interndemokratigrupp för att se över den kritik som inkommit från förtroendevalda angående interndemokratin.

Gruppen ska arbeta oberoende och frikopplad från styrelsen och bestå av följande representanter: Sammankallande, 1 från nya styrelsen, 1 från gamla styrelsen, 2 från Kommunfullmäktigegruppen, 1 från Regionfullmäktigegruppen, 2 förtroendevalda samt stabschefen i Rådhuset.

Uppdragsbeskrivning:
Interndemokratigruppen ska hantera frågor i samband med interndemokrati i syfte att förbättra de demokratiska möjligheterna inom partiet. Gruppen kan hantera rent demokratiska ärenden men också saker som handlar om bättre flöde av information i syfte att förbättra den upplevda demokratin. Gruppen skall också hantera hur vi skall hantera demokratiska beslut inom partiet för att ge grund för en diskussion inom alla förtroendevalda.

Mål: Löpande rapportera förbättringsförslag till styrelsen.

De olika representanterna är nu tillsatta och gruppen är redo att starta sitt arbete. Lycka till och tack för att ni på ett konstruktivt sätt vill hjälpa åt att finna de bästa lösningarna för Demokraterna!


Martin rapporterar och medlemsmöte

Den 2 februari hölls det digitala medlemsevenemanget ”Martin rapporterar”. Under ca 30 minuter direktrapporterar Martin om det senaste från politiken och vad som är på gång. Det finns också chans för deltagarna att ställa frågor.

Häng gärna med på nästa evenemang som hålls i början av Mars. Kallelse kommer.

Vi planerar även ett digitalt medlemsmöte den 1 mars som kommer att arrangeras av kunskapsgruppen Förskola & skola. Kallelse skickas ut inom kort till alla medlemmar.

Välkommen att delta!


Protokoll från det extra årsmötet

På grund av sjukdom har justeringen och underskrift av protokollet från det extra årsmötet den 5 december dröjt.

Årsmötesprotokollet är nu justerat och går att läsa här >>


Låt korna vara kvar på Välen året om

 

Låt korna vara kvar på Välen året om, Demokraterna

Vi demokrater har sedan länge drivit frågan om att ha kvar ”kossorna” i Välen, i vårt kommunala naturreservat. De är uppskattade av många, de är viktiga för alla barn och skolklasser som besöker reservatet och bidrar till ökad biologisk mångfald. Men ”kommunen” har varit byråkratisk och verksamheten hotad.

Nu har alla partier röstat med oss demokrater för att säkra fortsatt verksamhet i Välen

Här kan du läsa Demokraternas yrkande i Kommunstyrelsen, som övriga partier anslöt sig till >>

Skydda välfärden från ökade kostnader för Västlänken

 

Under flera år har Trafikverket hävdat att de har kontroll över budget och tidplan i sitt arbete med Västlänken. Men informationen har varit bristfällig och vi har sett tydliga tecken på att så inte är fallet. Nu bekräftar tyvärr Trafikverket att de inte kan garantera att budget eller tidplan håller. Vi måste därför försäkra oss om att inga ökade kostnader ska gå ut över göteborgarnas välfärd, över vård, skola och omsorg.

Idag förslår vi därför att kommunstyrelsen ber regeringen om ett tydligt beslut att staten tar fullt kostnadsansvar för alla fördyringar som byggnationen av Västlänken innebär.

Göteborgarnas välfärd måste alltid komma först.

Länk till Demokraternas yrkande >>

Nominera kandidater till Demokraternas vallistor i region och kommun

Börsen, Gustaf Adolfs torg. Foto: Demokraterna.

Börsen, Gustaf Adolfs torg. Foto: Demokraterna.

Under veckan som gick skickade Demokraternas nomineringskommitté ut en inbjudan till att nominera kandidater till Demokraternas vallistor i kommun och region.

Medlemmar inbjuds att nominera sig själv eller någon annan kompetent person som man vet kan vara värdefull för vårt parti och  som är valbar enligt partistadgan.

Valbar är var och en som är medlem i partiet, myndig och skriven i den valkrets valet gäller.

Detta innebär:

  • för val gällande Göteborgs kommun-skriven i Göteborg.
  • för val gällande Västra Götalandsregionen-skriven i en kommun inom Västra Götalandsregionen.

Förslag kan skickas till: nominering@localhost senast söndag 6 februari 2022.

Följande gäller:

  1. Personen skall vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
  2. Ange kandidatens namn samt mailadress så kontaktar vi den nominerade kandidaten.

Nomineringskommittén kommer att sammanställa förslagen till kandidatlistor som föreslås partiets nomineringsstämma den 28 mars 2022.

En separat kallelse till nomineringsstämman kommer att skickas ut i god tid till alla medlemmar.

Eventuella frågor angående nomineringsprocessen kan ställas till Ewa Jonsson, ewa.jonsson@localhost.

För Nomineringskommittén Demokraterna,
Ewa Jonsson ordförande, Ulla Nathorst Westfelt, Lars Kérla och Yvonne Staberg

Martin berättar om arbetet mot Västlänken

Vi får ibland frågan varför vi inte har stoppat Västlänken som vi gick till val på 2018. Eftersom Göteborg styrs av genom en uppgörelse mellan alliansen, MP, V och Fi har det inte varit möjligt.
Demokraternas Martin Wannholt summerar här vad som gjorts och att vi fortsätter att arbeta för att minska skadorna med Västlänken. Texten har även publicerats i nätverket Stoppa Västlänken.
Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Hej StoppaVästlänkare,

De flesta av er som läser här vet redan att Västlänken är ett av Sveriges mest olönsamma och meningslösa politiskt framtagna och beslutade projekt. Påverkan på vår stads framkomlighet, störningar och skador från sprängningar och miljöpåverkan är stor. De flesta känner också till att samhällskalkylen visar på en djupt olönsam investering och en klimatkalkyl som är kraftigt negativ. Kostnaderna är enorma och budgetöverdragen riskerar landa på Göteborgs Stads välfärd och på sjukvården i Regionen.

Vi demokrater gick till val på en politik som bygger på sakfrågor och ökad trygghet, istället för partipolitik: att stoppa Västlänken, att följa folkomröstningen, att stoppa slöseriet, omfördela resurser till välfärden och öka tryggheten. En styrning och ledning utifrån fakta, kunskapsunderlag och en sakpolitik som ska vara till för göteborgarnas bästa.

När vi försökte förhandla med alliansen efter valet fick vi veta att Västlänken inte fick komma upp på bordet över huvud taget. Vi blev formligen avvisade och de hade ju redan planen med en politisk överenskommelse med V, MP och FI i full gång. Med S försökte vi förhandla om att åtminstone skippa omvägen till Haga, men de orkade inte med det.

Västlänken vid Korsvägen. Foto: Demokraterna.

Västlänken vid Korsvägen. Foto: Demokraterna.

Under mandatperioden har vi gjort otaliga försök att lyfta Västlänksfrågan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, genom våra budgetar och genom många yrkanden och yttranden. I vår senaste budget har vi fortsatt yrkat för att Västlänken i första hand stoppas i sin helhet och att i andra hand för att åtminstone delarna Station Haga och Station Korsvägen stoppas. I våra nämnder har vi lagt yrkanden och försökt stoppa olika aktiviteter som stöttar framdriften av Västlänken (exempelvis detaljplaner, markanvisningar, genomförandebeslut, mm).

Under senaste året har vi i kommunstyrelsen som exempel yrkat om att alla politiker och medborgare ska få ökad insyn genom transparent rapportering av Västlänken (inte minst kostnadsutvecklingen, framdriften och alla problem), om att förhindra att de medel i Västsvenska Paketet som skulle till Göteborgs Stad försvinner till Västlänken eller nya projekt samt om att staden inte ska betala ytterligare nära en halv miljard kronor för marknyttor som inte kommer att bli verklighet. Senast innan jul yrkade vi om att inga ökade kostnader inom Västsvenska paketet ska läggas på göteborgarna.

Vi har endast fått stöd från Sverigedemokraterna i våra yrkanden. Socialdemokraterna svängde en gång och stöttade oss för ökad transparens och tydligare rapportering angående just statusen i Västsvenska Paketet. Något vi fortfarande väntar på att den styrande alliansen ska leverera. Västlänken är ett historiskt slöseri och misstag för Göteborg, som tränger undan så många bättre trafiklösningar, stora som små, och bromsar utvecklingen av vår stad.

Men nu är vi där vi är. Västlänken byggs, Trafikverket håller skenet uppe att det mesta löper på bra. Det är i princip omöjligt att få ut faktaunderlag hur tidsplan och budget egentligen ligger till (tack Mats Lövgren för ditt idoga arbete). Det enda vi vet är att Västlänkens ledning nu säger att de inte längre ”kan garantera vare sig tidsplan eller budget”. Mer än så får vi inte veta. Jo, vi vet att Västlänken blir ännu mer meningslös som infrastrukturprojekt än vad som framkom före valet.

Avslutningsvis, skulle jag med detta inlägg vilja uppmana alla som är engagerade och bryr sig om vår stad, att komma med ytterligare förslag till initiativ och åtgärder för att begränsa Västlänken, eller delar av den. Förslag som säkerställer att göteborgarna inte tvingas betala budgetöverdrag till Trafikverket, förslag som minimerar konsekvenserna för göteborgarna och vårt näringsliv, ökar
transparensen och förklarar det samhällsekonomiska och miljömässiga fiaskot med Västlänken etc. Skicka gärna era förslag till alla politiska partier och media, så det blir öppet och transparent och kommer alla till kännedom.

Vi demokrater fortsätter att göra vad vi kan, på onsdag lägger vi ännu ett förslag till kommunstyrelsen, för att staten ska ta fullt ansvar för alla trafikverkets budgetöverdrag gällande Västlänken.

Hälsningar
Martin

På GP debatt – Nu stärker vi förskolan med 130 miljoner kronor

För oss Demokrater är sakpolitik viktigare än prestige. Genom konstruktiva samtal med alliansen har vi nu kommit överens om att skjuta till 130 miljoner kronor i förskolenämndens budget för att undvika de akuta försämringar i förskolan som de planerade nedskärningarna hade inneburit, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D).
Jessica Blixt och Martin Wannholt på GP debatt 11 januari 2022.

Demokraternas Jessica Blixt och Martin Wannholt på GP debatt 11 januari 2022.

Sedan valet har vi demokrater prioriterat omfördelning av kommunala resurser till skola, förskola och välfärd. Vi fortsätter på den inslagna vägen och har nu lagt ett konkret förslag, och har i en god sakpolitisk diskussion fått med alliansen, om att förstärka deras förskolebudget med ytterligare 130 miljoner kronor under 2022. Vi kommer nu, tillsammans med alliansen, noga följa utvecklingen även i övriga välfärdsnämnder. Speciellt behöver vi hitta en bra lösning till underskottet i nämnden för funktionsstöd och åtgärder för att säkerställa elevhälsan över staden.

Vid förra valet skedde ett maktskifte i Göteborg och Demokraterna har i opposition kunnat göra avgörande skillnad vid beslut som lett till förbättringar. Detta då vi demokrater alltid konstruktivt prioriterar sakfrågor och trygghet, före partipolitik.

Politiska prestigeprojekt
De styrande partierna har inte mäktat med att förändra de invanda mönstren i grunden. Otryggheten och kriminaliteten har tillåtits fortsätta öka, skolan har hanterats ovarsamt och barnens utveckling i förskolan har inte prioriterats tillräckligt. Fastlåsningar i politiska prestigeprojekt och slöseri fortsätter.

Demokraternas budget innehåller tre huvudreformer för att ändra Göteborgs utveckling; en kraftfull trygghetssatsning om en miljard kronor, en omfördelning till fullt finansierad välfärd och att bättre använda stadens i dag vilande tillgångar till just trygghet och välfärd.

Vi demokrater har varit oroliga för konsekvenserna av alliansens budget, inte minst för barnen och personalen i förskolan, sedan de presenterade sin budget i oktober. I budgetdebatten i november framförde vi också tydligt att om budgeten antas, så innebär det en nedskärning motsvarande 173 förskollärartjänster på årsbasis. Naturligtvis helt oacceptabelt då förskolan lägger grunden för barnens lärande och fortsatta skolgång.

Öppnat för samarbete
När alliansens beslutade om sin detaljbudget i förskolenämnden i december, innebar det en allvarlig underfinansiering av verksamheten. Vi demokrater har varit tydliga såväl internt som externt om att vi kommer söka politisk majoritet för att i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige stoppa denna nedprioritering av barnen och personalen i Göteborgs förskolor. Det är därför glädjande att alliansen nu öppnat för sakpolitiskt samarbete i de ekonomiska frågorna som rör välfärdsnämnderna.

Vi kan också konstatera att såväl de rödgröna partierna som alliansen tyvärr har prioriterat barnen och personalen i förskolan för lågt i år (tilläggas ska att Sverigedemokraterna avsatt central buffert). Till övriga partiers försvar kan möjligen sägas att det ekonomiska underlaget gällande förskolan från stadens tjänstepersoner har varit bristfälligt. Bland annat innehöll prognosen färre förskolebarn än vad som i praktiken finns ute på förskolorna. Inte heller var kostnaderna för de höjda internhyrorna redovisade fullt ut.

Vi justerar tillsammans upp budgeten för förskolenämnden med ytterligare 130 miljoner kronor

Vi demokrater granskade de ekonomiska förutsättningarna till förskolorna extra noga och konstaterade därför redan i vår budget i höstas att det krävdes en förstärkning om ytterligare minst 130 miljoner kronor. På så vis kan vi upprätthålla kvalitén i förskolan och skärpa språkkraven för personalen. Vår budget innehåller dessutom en förstärkning om 20 miljoner kronor till ett trygghetsskapande och förebyggande arbete på förskolorna genom sociala förskoleteam. Den innehåller också 25 miljoner kronor för att helt ta bort de osakliga löneskillnader som drabbar många barnskötare och förskollärare.

Efter en bra sakpolitisk diskussion mellan oss demokrater och alliansen under julhelgerna, har vi nu kommit överens om ett gemensamt yrkande från D, M, L, C och KD, till kommunstyrelsens möte den 12 januari. Vi justerar tillsammans upp budgeten för förskolenämnden med ytterligare 130 miljoner kronor. Därmed undviks akuta försämringar i verksamheten. Vi hoppas naturligtvis att övriga partier också ställer sig bakom vårt gemensamma yrkande.

Motverka gängen
Flera av de övriga välfärdsnämnderna och trygghetsarbetet kan också behöva budgetjusteringar och prioriteringar under året. Detta för att klara uppdragen och för att motverka de kriminella gängens inflytande. Speciellt behöver underskottet i nämnden för funktionsstöd lösas och elevhälsans resurser säkerställas. Det får vi gemensamt hantera löpande och i samband med kommande uppföljningsrapporter.

Låt nu 2022 bli ett år där Göteborgs stad samlar sig till beslut, där sakfrågor och trygghet går före partipolitik och politiskt spel. Låt oss gemensamt ta hand om Göteborg.

Jessica Blixt, kommunalråd (D)
Martin Wannholt, partiledare och kommunalråd (D)

Länk till artikeln i GP >>

Vi är bättre på sakfrågor än bara politik – Gott Nytt År.

Annons i GP 31 december 2021.
Som pdf >>

Gott nytt år 2022

Gott Nytt År 2022

God jul och gott nytt år

Vi tror på ett år där sakfrågor och trygghet blir viktigare än partipolitik

Demokraterna har ett nyårslöfte: Att alltid försöka samla politisk majoritet till lösningar och förbättringar för göteborgarna och för att utveckla vår stad. Vi är det enda partiet i Göteborg som sätter sakfrågorna främst, bortom partipolitiken. Vi har med andra ord inga problem med att komma överens med övriga folkvalda, oavsett partitillhörighet.

Den 12 januari 2022 är årets första kommunstyrelsemöte. Där lägger vi demokrater förslag till kompletteringsbudget för att investera i barnenen och skydda förskolan från drastiska nedskärningar. Vi ser gärna att vårt yrkande får brett politiskt stöd – från den styrande alliansen som budgeterat fel, från socialdemokrater, från sverigedemokrater och från rödgrönrosa.

Vi kräver också extra trygghetssatsningar i vår stad. Vi vill ge ökat stöd till polisen mot gängkriminaliteten, fler ordningsvakter och väktare samt riktade insatser från socialpedagoger och socionomer placerade ute på skolorna. Allt för att arbeta förebyggande mot droger, gängrekrytering, hedersförtryck och psykisk ohälsa.

Tillsammans ska vi ta Göteborg mot en ljusare framtid.

Till sist vill jag understryka vad som har varit viktigast för oss under året. Det är stödet och engagemanget från er medlemmar och det arbete som ni förtroendevalda lägger ner som är avgörande för Demokraternas framgång. Tillsammans påverkar vi i staden varje dag. Ett stort och varmt TACK till alla er som arbetar för ett bättre Göteborg!

Jag önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Valår!

Martin Wannholt
Partiledare Demokraterna

Demokraterna höll extra årsmöte

 

Demokraterna höll extra årsmöte på Lindholmen Conference Center 5 december. Gästtalare Adam Cwejman talade om lokal demokrati. Foto: Thomas Buskhagen

Tack alla engagerade medlemmar som deltog på vårt extra årsmöte i söndags! Det blev ett långt möte, där alla hade möjlighet att ställa sig i talarstolen. Längre ner i detta mail redogör vi mer ingående för söndagen men i korta punkter kommer resultatet här.

  • Martin Wannholt fick fortsatt förtroende som partiledare.
  • Thomas Hedberg fick fortsatt förtroende som styrelsens ordförande.
  • Valberedningen redogjorde för det enorma arbete de lagt ner på att få fram ett förslag som ska kunna driva partiet framåt och mot valet.
  • Den nya styrelsen beslutades. Låt oss presentera den med både bild och namn.

Den nyvalda Styrelsen består av, från vänster; Lisbeth Sundén Andersson, John Ekman, Bengt-Åke Harrysson, Thomas Hedberg, Karin Lindberg, Jessica Blixt, Martin Wannholt, Lillemor Williamsson och Torkel Bergström.

Styrelsen ser nu fram emot att tillsammans med de förtroendevalda identifiera och lösa en del interndemokratifrågor, men också att återigen med full kraft driva en politik baserad på kunskap, lyhördhet och verklighetsförankring. Vi tackar för ditt stöd och ser fram emot en stark valrörelse med målet mot den 11 september 2022.

Mötets genomförande

Söndagen den 5 december höll Demokraterna extra årsmöte på Lindholmen Conference Centre. Av 300 anmälda anslöt 210 till mötet.

Bakgrunden till det extra årsmötet var ett upprop, adresserad styrelsen där 42 förtroendevalda demokrater ville att styrelsen skulle ställa sina platser till förfogande och därmed utlysa ett extra årsmöte.

Mötet inleddes med viss dramatik då den utsedda mötesordföranden i ett sent skede anmälde förhinder. Det innebar att Per Anders Örtendahl med kort varsel fick inkallas som mötesordförande. Veronica Öjeskär utsågs till mötessekreterare.

Efter ett omfattande arbete av valberedningen föreslogs en ny styrelse bestående av sju personer; Thomas Hedberg som ordförande och till ledamöter Lisbeth Sundén Andersson, Bengt Åke Harrysson, Karin Lindberg, Lillemor Williamsson, John Ekman samt Martin Wannholt.

Valberedningen följde stadgarna som tillåter en styrelse om fem till nio personer. Dock uppmärksammades att  det ordinarie årsmötet i maj 2021 fattat beslut om 9 ledamöter, vilket alltså var det gällande.

Valberedningen, från vänster Jens Wergeland, Lars Kérla, Yvonne Staberg, Ulla Nathorst-Westfeldt och Ewa Jonsson. Mötesordförande Per Anders Örtendahl och sekreterare Veronica Öjeskär

Därefter redogjorde Valberedningen för sitt arbete. De framhöll att det var viktigt att föreslå en styrelse som har förutsättning att kunna arbeta tillsammans, ena partiet, med kraft anta sig det stundande valarbetet och fullt ut kan genomföra den redan beslutade organisationen.

Efter valberedningens presentation beskrev ordförande Thomas Hedberg bakgrunden till det extra årsmötet, som sedan följdes av en debatt så att alla som ville fick sina röster hörda.

Innan lunchen äntrade GP’s politiske redaktör Adam Cwejman scenen som partiets särskilt inbjudne gäst-talare till mötet. Cwejman höll ett mycket uppskattat tal om hur politiker generellt lätt förlorar kontakten med de väljare som utser dem. Inte minst av dessa skäl är den lokala och nära demokratin av stor betydelse. Adam avslutade sitt tal med en uppmaning till församlingen.

”Jag vill uppmana er, utan att ta för mycket ställning vad som händer, snälla lös de här problemen. Det finns oändligt mycket viktigare saker att hantera, den här staden behöver politiskt riktning och få den här vädringen som krävs. Det är ett arbete som inte avslutas på några år, det är något som tar väldigt lång tid. Jag tycker mig ändå se i Göteborg att till sist tog tålamodet slut med väldigt mycket och det har börjat påverka. Paradigmskiften dom tar tid, dom kan ta decennier, så var tålmodiga Lös era jäkla problem och bidra till den här stan va fan. Sköt er!”

Efter lunchen fortsatte debatten och 13:30 satte mötesordföranden ett streck i talarlistan, innan det var dags att rösta om partistyrelsens ordförande. Thomas Hedberg var valberedningens förslag och under mötet nominerades även Claes Westberg som alternativt förslag. Efter att sluten omröstning genomförts fick Thomas Hedberg 110 röster och Claes Westberg 71. Hedberg utsågs därmed till ordförande.

Därefter skulle årsmötet välja partiledare till nästa ordinarie årsmöte. Martin Wannholt som var valberedningens förslag, var det enda förslaget som fördes fram och han valdes till partiledare.

Som sista punkt hade årsmötet till uppgift att utse en ny styrelse. Valberedningens förslag hade nu kompletterats med namnen Torkel Bergström och Jessica Blixt, och även det förslaget var det enda förslaget som fördes fram och partistyrelsen valdes. Mötesordföranden kunde därefter avsluta det sju timmar långa årsmötet och tacka alla som deltog.