På GP debatt – Vi måste återupprätta förtroendet efter turerna kring Åkeredsskolan

Alla vårdnadshavare i Göteborg ska kunna känna sig trygga med att förtroendevalda fattar beslut med alla barns bästa i åtanke. I fallet med Åkeredsskolan har staden förlorat vårdnadshavarnas förtroende. Hur kunde det bli så?

Jessica Blixt, Lars Kérla och Martin Wannholt skriver om turerna kring Åkeredsskolan, 29 april 2022

Redan 1988 var problemen kring Åkeredsskolan uppenbara. Mögel, läckande tak och asbest har varit ständiga problem. Den dåliga miljön har inneburit att barn och lärare blivit sjuka.

Beslut om ny skola har funnits sedan 2016 men byggstart har skjutits framåt. När Demokraterna 2020 fick information från föräldrar om skolans tillstånd blev vi bestörta. Vi agerade direkt för att lösa den akuta situationen. Skolan stängdes. Med stort engagemang och stöd från vårdnadshavare kom till slut skolmoduler på plats i anslutning till befintlig skola. Från Demokraterna har vi sedan drivit på för ett snabbspår för nya skolbyggnader.

När så byggprojektet i vintras äntligen fick ett startdatum presenterar förvaltningarna plötsligt en evakueringslösning till annan skola, trots att eleverna redan utrymt och går i paviljonger bredvid skolan. Eleverna, inklusive de yngsta sexåringarna, skulle bussas till paviljonger på Skytteskolan under två års tid. En lösning som tagits fram utan dialog med vårdnadshavare, personal eller politik och utan tillräcklig framförhållning. Varför de helt nya paviljongerna intill skolan inte kunde fortsätta användas ges inga bra svar på.

I Göteborg finns en utbredd tystnadskultur som vi politiker tillsammans med kloka medarbetare gör allt för att komma till rätta med. Den interna kulturen hos politiker och tjänstepersoner visar på förbättringsmöjligheter. I det här fallet har ledande politiker i lokalnämnden kommenterat den bristande dialogen med vårdnadshavare och personal med att ”en grupp högljudda föräldrar kan inte få hela staden att stå på tå” och ”vi politiker ska inte ha synpunkter på förvaltningens arbete”. Det är en flathet som ytterst drabbar barnen. Politiker och tjänstepersoner tycks behöva påminna sig om Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap:

 1. Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
 2. Vi bryr oss
 3. Vi arbetar tillsammans
 4. Vi tänker nytt

Demokraterna ser stora möjligheter till en samlad lokal lösning vid Åkeredsskolan genom omlokalisering av skolans befintliga skolmoduler. Detta kräver dock att en säker tillfartsväg ordnas samt nya tillfälliga bygglov.

Vi demokrater fick i veckan en enhällig politisk samling kring vårt yrkande i grundskolenämnden gällande evakuering av Åkeredsskolan och delar av Näsetskolan, det vill säga en lokal lösning i dialog med vårdnadshavare och personal. Det visar att alla politiker i grundskolenämnden sätter barnen och personalen främst. I beslutet gjorde vi också tydligt att detta arbetssätt, med dialog och lokala lösningar i närområdet, ska tillämpas i hela Göteborg.

Nu återstår att stötta lokalnämnden så att de tar sitt ansvar och följer grundskolenämndens beslut. Detta utlovades vid senaste mötet i lokalnämnden. Tiden inför att starta byggnationen av den nya skolan ger dessutom staden möjlighet att genomföra en konkurrensutsatt upphandling av den nya skolan. Och en separat upphandlad rivning. Därmed kan vi spara skattepengar som behövs till Göteborgs välfärd.

Turerna kring Åkeredsskolan är ett tydligt exempel på att Göteborg kan mycket bättre om vi arbetar tillsammans. Tjänstepersoner på olika förvaltningar når bättre resultat om de löser komplexa problem gemensamt och i dialog med vårdnadshavare, personal och förtroendevalda. Demokraterna vill nu se mer av detta framöver.

Nu ser vi fram emot att politiker och tjänstepersoner i berörda nämnder tillsammans hjälps åt med att snabbt få till en bra lokal lösning. Och att samma ansvar för barnen, personalen och vårdnadshavarna tas vid kommande ny-och ombyggnationer runt om i Göteborg.

Jessica Blixt (D), kommunalråd och ledamot grundskolenämnden

Lars Kerla (D), ledamot lokalnämnden

Martin Wannholt (D), kommunalråd och partiledare

Länk till artikeln i GP >>

Visste du att sjukvården i Västra Götalandsregionen organiseras genom mer än 700 politiska uppdrag?

Just nu står 100 000 invånare i Västra Götalandsregionen (VGR) i kö till besök och behandling inom specialistvården. Det saknas både tillgängliga ordinarie vårdplatser och intensivvårdsplatser. Men det saknas inte politiker i den politiska organisationen för sjukvården. Inom sjukvården i VGR finns mer än 700 uppdrag. Politiker beställer vård av sig själva samtidigt som köerna växer och kostnaderna ökar.

Alla invånare har rätt till sjukvård av hög kvalitet inom den lagstadgade vårdgarantin på tre månader. När sjukvård inte kan ges i tid förorsakar vi onödigt lidande, sämre förutsättningar för patienten att bli frisk och ökade kostnader både för den enskilda individen samt för stat och kommun.

Under mandatperioden 2018–2022 har samtliga partier arbetat med förslag till ny politisk organisation för sjukvården i VGR. Målsättningen har varit att lösa de problem som framkommit i flera rapporter och utredningar. Den enstämmiga kritiken kommer från regionens revisorer, fackföreningar, konsulter, medarbetare och via forskningsrapporter från Högskolan i Borås. Styrningen beskrivs som komplex med för många beslutsnivåer, dålig transparens, felaktiga och sena beslut samt dålig följsamhet till de beslut som tas. Det är otydligt vem som tar ansvar och följer upp att besluten som är tagna verkligen följs. Samtidigt finns det en känsla hos politikerna att de har relativt litet inflytande.

I samband med coronapandemin genomförde sjukvården på eget initiativ en omställning som var grunden till att man klarade pandemin. Det visar att verksamheten är kapabel att organisera sig utan politisk detaljstyrning.

Den nu föreslagna organisationsförändringen behåller tyvärr det gamla systemet med politiker som både beställare och utförare. Det är lika många politiska uppdrag, lika många politiker och lika stor tjänstemannastab som tidigare. Vi i Demokraterna vill se en betydligt enklare organisation, där rollerna blir tydligare. Politiker ska ställa krav och fördela pengar. Regionens anställda som kan sjukvård ska organisera och utföra sitt uppdrag. Övriga partier orkar dock inte ta till sig kritiken och de lösningar som framkommit under organisationsberedningen.

Vi anser att politiker inte ska delta i operativa styrelser, eftersom de då hamnar på två stolar. De ställer krav som politiker samtidigt som de genom sina uppdrag i sjukhusstyrelserna också är ansvariga för att utföra uppdraget. Konflikten i dessa två roller är en av orsakerna till att ingen förbättring sker, trots att köerna nu har växt till en oacceptabel nivå. I dessa styrelser finns heller inga pengar att fördela och fritidspolitikernas kompetens att förbättra organisationen inom sjukhusen är begränsad. Genom att ha politiska styrelser försämrar vi också de operativa ledningarnas förmåga att samverka med andra sjukhus. Därför vill vi att de politiska sjukhusstyrelserna tas bort och ersätts av sjukhusledningar.

Den medicinska professionen ska ges ökat inflytande framför allt genom sjukhusledningar och samordningsråd. Därmed får också sjukhusens ledningsgrupper ett ökat ansvar. I samordningsråden sitter verksamhetschefer inom samma specialitet i regionen. Vi skapar därmed förutsättningar för gemensamma medicinska riktlinjer, undervisning, utbyte av kunskap med mera.

Demokraternas förslag innebär att vi har lyssnat på den omfattande kritiken mot nuvarande organisation och förslagen till förbättringar. Vårt förslag innebär en minskning av cirka 250 politiska uppdrag i regionen. Därigenom kan vi också minska den administrativa organisationen omkring politikerna. Organisationen blir mer begriplig och ansvaret blir tydligare. På sjukhusen bör det administrativa stödet läggas så nära verksamheterna som möjligt och bara erbjuda det verksamheterna efterfrågar. Vi behöver även införa tydliga lönetrappor för sjukvårdspersonal. Det ska löna sig att vårda patienter!

Med Demokraternas organisationsförändring, skulle vi få fler patienter behandlade med rätt sjukvård i rätt tid. Demokraterna anser att vi bör ta efter Danmark., där man har en välfungerande vård utan köer. I region Köpenhamn finns lika många invånare som i VGR men endast 41 ledamöter i regionfullmäktige. Man har också en tvingande rättighetslagstiftning som ger patienterna laglig rätt till vård i tid. Det borde vi också ha.

Thomas Hedberg, företagare och ledamot i regionfullmäktige (D)
Ulla Nathorst Westfelt, överläkare och ersättare i regionfullmäktige (D)
Mariette Höij Risberg, sjuksköterska och ledamot i regionfullmäktige (D)
Martin Wannholt, civilingenjör och gruppledare i regionfullmäktige (D)

Nomineringsmötet beslutade vallistorna

Under måndagskvällen samlades Demokraternas medlemmar på Lindholmen Conference Centre för att fastställa partiets kandidatlistor inför kommunal- och regionvalet.
”Nu är det full fart valrörelse och vi behövs mer än någonsin, både i Göteborg och i Västra Götaland” tackade Martin efter att han blev vald som partiets första namn på kommunlistan.

Martin Wannholt öppnar Demokraternas nomineringsmöte 28 mars 2022.

Martin Wannholt öppnar Demokraternas nomineringsmöte 28 mars 2022.

Partiledaren Martin Wannholt inledde nomineringsmötet 28 mars genom att hälsa alla hjärtligt välkomna. Han började med att berätta om våra huvudbudskap inför valet:

 • Ett kraftfullt trygghetspaket på en miljard kronor
 • Stoppa slöseriet
 • Fullt finansierad välfärd
 • Kräv svar – vem betalar för Västlänkens ökade kostnader
 • Sakfrågor är vår politik

”Vi har avsatt en miljard kronor till ett trygghetspaket i vår budget men vi tror inte att det räcker. Vi har ett uppdrag att återskapa en trygg stad. Då handlar det inte bara om fler poliser utan om långsiktiga sociala insatser.”

När han kom  till punkten Stoppa slöseriet, nämndes bland annat Skeppsbrogaraget och att rädda hem de 800 miljoner kronor för de subventionerade p-platserna som det inte finns någon efterfrågan på.
En talande jämförelse  som gjordes när det handlar om att omfördela pengar till välfärden var att 173 förskolelärare hade tvingats sägas upp om Alliansens budget hade fått gälla. Demokraterna drev på för att skjuta till mer pengar och lyckades få med sig Alliansen på slutet.

Om Västlänken sa han; ”Nu är det så att det här eländesbygget av omvägen via Haga inte går att stoppa politiskt. Vi hoppas fortfarande men gör den det, kommer det bero på att den stoppas av Trafikverket av ekonomiska eller tekniska skäl. Hade vi fått 22 % av väljarnas röster vid förra valet hade det kanske gått att stoppa Västlänken. Nu måste vi därför se till att stoppa skadorna av Västlänken och se till att de miljoner som bygget kommer kosta extra inte drabbar välfärden och sjukvården. Frågor som vi nu driver både i kommunstyrelsen och i regionfullmäktige.”

Till sist nämnde han sakpolitiken och hur viktig den är. Att vi tittar på göteborgarnas verkliga problem och lägger konkreta och skarpa förslag som vi sedan får igenom. Martin gav också en stor eloge till alla våra förtroendevalda demokrater som sitter i nämnder och bolag som med engagemang och kompetens jobbar på för att driva igenom sakpolitik.

Efter sitt inledningstal öppnade Martin det formella årsmöte och föreslog Jens Wergeland som mötesordförande och Klas Eriksson som mötessekreterare.

Nomineringskommittén, mötesordförande och sekreterare.

Jens föredrog mötet med bravur och listorna antogs i sin helhet.
Nomineringskommitténs ordförande Ewa Jonsson höll sedan en presentation där hon redovisade valberedningens omfattande arbete under de senaste veckorna.
Tillsammans med Lars Kérla, Ulla Nathorst Westfelt och Yvonne Staberg i nomineringskommittén och med stöd av Mattias Arvidsson har de lagt ner mer än 400 arbetstimmar på nomineringsprocessen

Mariette Höij Risberg som valdes till första namn på regionlistan tackade för förtroendet om talade fyra strategiska frågor som vi vill driva i regionen:

 1. Organisationsförändring – minska antalet politiska nämnder och styrelser i sjukvården och göra den mer effektiv
 2. Psykiatri – förstärk barn- och ungdomspsykiatrin.
 3. Kvinnopaket – utöka antalet gynekologi-mottagningar samt förstärk förlossningsvården.
 4. Kompetens- och lönetrappa för sjukvårdspersonal – håll vårdgarantin, korta operationsköerna och öka antalet vårdplatser.

Alexander Lisinski, 33 år, AT-läkare och andre namn på Demokraternas regionfullmäktigelista

Vårt andranamn på regionlistan Alexander Lisinski, 33 år och AT-läkare fyllde i ”jag är helt övertygad om att Demokraterna har träffat helt rätt i dom viktiga frågorna. Jag ser dagligen dessa problem ute i vården. Tyvärr är vi det enda partiet som träffat rätt i att omfördela pengar från mig själv till mig själv höll jag på att säga. Alltså från politiker till vård. Sverige satsar klart tillräckligt med pengar på vården men dom går inte till vården. De går inte dit dom behövs mest. Det lovar jag att kämpa för”.

Martin Wannholt som valts som första namn på kommunlistan avslutar genom att tacka valberedningen för deras gedigna arbete. Framför allt för att de sett till helheten och att skapa en teamkänsla. Han ser nu en mycket bra grupp som står upp för våra gemensamma värderingar och alltid kommer ihåg på morgonen när vi går upp att vi är till för göteborgarna. ”Jag är jätteglad för den här listan. Ett stort tack”.

Mötet fortsatte sedan med mingel och mat och avslutades av en intressant presentation om Demokraternas kampanjbudskap.

Tack till nomineringskommittén, ni som har ställt upp och blivit nominerade och övriga medlemmar som deltog på mötet!

Länkar till nomineringslistorna:
Vallista till kommunfullmäktige >>
Vallista till regionfullmäktige >>

På GP debatt – Oviljan att göra något åt tystnadskulturen ett haveri

Göteborgs Stad har problem med en utbredd hot- och tystnadskultur. Den leder till ett sämre skydd för göteborgarna och stadens medarbetare. Det leder bland annat till att samhällets stödinsatser inte når alla barn och ungdomar. Tyvärr har tystnadskulturen inte mötts med tillräcklig handlingskraft. Det är ett haveri, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D).

Jessica Blixt och Martin Wannholt skriver i GP om tystnadskulturen, 23 mars 2022.

Sociologen Maria Wallin, som genomfört 200 intervjuer med nyckelpersoner, larmade hösten 2020 i media om en utbredd tystnadskultur inom Göteborgs Stad. Detta efter att hon inte hade fått gehör inom sin förvaltning. Intervjuerna gav en tydlig bild om hur anställda tystas genom hot, våld och otillbörlig påverkan från klaner och kriminella gäng. Hon rapporterade också om att anställda tystas internt av stadens chefer som inte vill veta, inte tar problemen vidare och skönmålar verkligheten.

Maria Wallins visselblåsning ledde till att kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en extern granskning av förvaltningarna inom det sociala området. Anna Ekström genomförde granskningen och sommaren 2021 blev utredningen offentligt tillgänglig och kom kommunstyrelsen till kännedom genom informella tips i stället för via stadens kommunikationsvägar.

Mordhot från kriminella
Hennes arbete visade att det var mycket värre än någon tidigare rapporterat. Anställda utsätts för mordhot av kriminella klaner och är rädda på sina arbetsplatser. De skräms till att inte ta rätt beslut vilket kan drabba utsatta barn som inte nås av samhällets stödinsatser.

Ungdomar och barn fångas upp av kriminella gäng som har ett inflytande långt mer omfattande än vad förvaltningarna rapporterat om. Vi vet i dag att de kriminella gängen rekryterar genom våld eller hot om våld ända nere i förskoleåldern. Stadens arbete för att motverka gängkriminalitet, parallella samhällsstruktur och hederskultur blir lidande av ett ständigt undanhållande av information. Lugn och ro inom förvaltningar och att måla upp en fin bild av Göteborg prioriteras högre än barns rätt till en trygg uppväxt. Det är ett haveri.

Demokraterna la omgående fram ett antal konkreta åtgärder för att motarbeta varje förekomst av tystnadskultur. När vi hösten 2021 ville gå vidare med kraftfulla åtgärder, valde tyvärr alliansen i samarbete med de rödgrönrosa att ta en långsammare väg genom ordinarie processer och rutiner. Vi har tyvärr inte den tiden.

Lugn och ro inom förvaltningar och att måla upp en fin bild av Göteborg prioriteras högre än barns rätt till en trygg uppväxt

Vi har fått indikationer på att problemet med tystnadskultur går hela vägen upp till stadens ledning där kommunstyrelsen, stadsledningskontorets chefsled och stadens direktörer bidrar till att obekväm och viktig information inte förs fram. Vi har nåtts av berättelser om hur anställda inte vågar kontakta medier eller politiker på grund av att chefer, HR-ansvariga och kommunikatörer vid Göteborgs Stad har förmedlat information som är direkt felaktig om de anställdas rättigheter och skyldigheter att rapportera om missförhållanden.

Vi har därför lagt förslag i kommunstyrelsen om att:

 • Varje incident med hot, våld eller otillbörlig påverkan mot stadens anställda ska leda till omedelbar hantering och med full resursinsats.
 • Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet tillsammans med socialnämnderna och polisen ska kraftigt utöka sitt arbete med kartläggning av kriminella klaner och nätverk.
 • Religiösa ledare och företrädare inte ska användas av kommunen som informationskanaler till barn, individer och familjer. Detta för att undvika filtrering av information och för att säkerställa att staden står upp för ett sekulärt samhälle baserat på demokrati och kunskap.
 • Vi måste genomföra en extern granskning av den roll kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt direktörer i förvaltningar och bolag eventuellt har i tystnadskulturen.
 • Informera alla Göteborgs Stads anställda om deras rättigheter och skyldigheter att rapportera om missförhållanden eftersom vi förväntar oss ett öppet och transparent informationsflöde om brister i verksamheten.

Vi förutsätter att alla partier sluter upp för att med alla medel bryta tystnadskulturen. Det här är sakfrågor, inte partipolitik.

Jessica Blixt, kommunalråd för Demokraterna

Martin Wannholt, kommunalråd och partiledare för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

Kallelser utsända till nomineringsmöte och årsmöte

Idag har två kallelser skickats ut till medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkomna till nomineringsmöte i slutet av mars och årsmöte i maj.

Nomineringsmötet kommer att hållas på Lindholmen Conference Centre måndagen den 28 mars kl. 17:00. På mötet kommer Demokraternas vallistor med kandidater för val i Göteborgs Kommun och Västra Götalandsregionen att antas. Nomineringskommitténs förslag kommer att skickas ut till medlemmar senast en vecka innan mötet.

Demokraternas årsmöte arrangeras på Svenska Mässan lördagen den 14 maj kl. 13:00.
Båda kallelserna är personliga och gäller endast medlemmar i Demokraterna. Anmälningslänk finns i kallelserna.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Välkommen önskar

Styrelsen

Medlemsmail 12 februari 2022

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 12 februari 2022.

Älvsborgsbron i februari. Foto: Lars Kérla.


Resan mot valet har börjat!

Restriktionerna har släppt. Människor kan börja mötas igen på riktigt. Dagarna blir ljusare. Nu går vi in i ett riktigt spännande år där det är dags för oss i Demokraterna att bevisa att vi är ett parti att räkna med för framtiden.

Igår presenterade GP resultatet av Sifos Valbarometer som gav oss ett resultat på 8%. Martin uttalade sig till GP över resultatet att han inte var förvånad och att han ser det som en naturlig följd av de interna stridigheter som varit inom partiet. ”Vi har nu full laddning inför valet och snart händer det bästa med valrörelse där vi får prata med göteborgarna och föra fram sakpolitik istället för politiskt tjafs”

Nu tittar vi framåt och försöker lämna interna stridigheter bakom oss. Efter årsmötet har vi tillsatt en Interndemokratigrupp som ska se över att demokratin inom partiet blir sund och objektiv. Läs mer om vår interndemokratigrupp längre ner i det här mejlet.

Vi är många som vill att Göteborg ska gå mot en ljusare framtid och ge möjligheter åt både människor och företag att växa. Vi brinner för att lösa sakfrågorna. Fram till valet den 11 september har vi ett stort och viktigt jobb att göra.

Tack för att du valt att vara medlem i Demokraterna!


Hänt i politiken

Alla gruppledare i Göteborg har blivit intervjuade i Dagens Nyheter. Så även Demokraternas Martin Wannholt.

”Vad ser du som era två viktigaste lokala valfrågor?
– Kraftfulla insatser för att stoppa kriminaliteten i Göteborg och stora satsningar på utbildning; från förskola, grundskolan och vidare till gymnasiet. De två frågorna hänger ihop och blir lika viktiga nästa mandatperiod.

Snart har en mandatperiod gått. Vad har ni lyckats bäst med?
– Mer pengar till skolan genom återremissen av alliansens budget för 2020, satsningar i förskolan, planer för fler småhus, att det införs krav på språktest i omsorgen, att vi stoppat linbanan, dragit in kommunala bidrag till föreningar med islamistkopplingar, tidigareläggningen av avvecklingen av Rosenlundsverket, den förstärkta kampen mot hederskultur liksom stopp för ebo-flyktingar till hela Göteborg med hjälp av S och SD.”

Länk till hela artikeln i DN >>

Skydda välfärden från ökade kostnader för Västlänken

Under flera år har Trafikverket hävdat att de har kontroll över budget och tidplan i sitt arbete med Västlänken. Men informationen har varit bristfällig och vi har sett tydliga tecken på att så inte är fallet. Nu bekräftar tyvärr Trafikverket att de inte kan garantera att budget eller tidplan håller. Vi måste därför försäkra oss om att inga ökade kostnader ska gå ut över göteborgarnas välfärd, över vård, skola och omsorg.

Därför förslog Martin Wannholt genom ett yrkande att kommunstyrelsen skulle be regeringen om ett tydligt beslut att staten tar fullt kostnadsansvar för alla fördyringar som byggnationen av Västlänken innebär.

Göteborgarnas välfärd måste alltid komma först.

Tyvärr avslogs vårt yrkande i Kommunstyrelsen.
Länk till yrkandet >>

Arenafrågan
Martin Wannholt uttalade sig till Dagens Nyheter om Demokraternas förslag att lösa arenafrågan: direkt på bygglov för ny multiarena där Scandinavium ligger idag, Frölunda får spela i Frölunda borg under byggtiden, Valhallabadet bevaras, stad hela sträckan från Valhallagatan till Ullevi.

”Göteborgs stads nya utredning föreslår att Scandinavium rivs och att en ny multiarena byggs där Valhallabadet står i dag.
Men lösningen skulle ta hela tolv år.
– Så lång tid har inte evenemangsstaden Göteborg på sig. Vi samtalar gärna om att gå direkt på bygglov för en ny arena som byggs där Scandinavium ligger och som skulle kunna stå klar redan inom fyra år, säger Demokraternas partiledare Martin Wannholt.

Hur ser du på möjligheterna att politiken orkar enas nu, när det är valår?
– Jag ser det som att vi har världens chans. Och väljarna förväntar sig det. Jag hoppas att vi kan hålla oss till sakfrågan och lämna det politiska spelet därhän.”
Länk till artikel i DN (låst artikel) >>

Rädda förskolan
Demokraterna har glädjande nog lyckats få med sig alliansen på att rädda förskolan från akuta försämringar.

För oss Demokrater är sakpolitik viktigare än prestige. Genom konstruktiva samtal med alliansen har vi nu kommit överens om att skjuta till 130 miljoner kronor i förskolenämndens budget för att undvika de akuta försämringar i förskolan som de planerade nedskärningarna hade inneburit, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) i GP.
Länk till artikel i GP >>

Heden
Innan jul beslutade byggnadsnämnden enhälligt att försöka återuppta programarbetet för Hedens utveckling. Tjänstemännen ska återkomma om när och hur det är lämpligt.

”Demokraternas Martin Wannholt välkomnar att det numera råder samförstånd om Hedens framtid.
-Nu finns det en politisk konsensus om att Heden ska utvecklas för mera idrott, kultur, park och rekreation med en ganska begränsad byggnation. Samtidigt får idrotten inte ifrågasättas på något sätt, säger han.

Enligt Wannholt är det Hedens kortsidor, framför allt mot Engelbrektsgatan, som kan bli aktuella för bostadskvarter.

Demokraterna vill även sedan tidigare ha en ny detaljplan för Heden, utan någon förutbestämd inriktning för exakt vad det ska bli. Framför allt är Martin Wannholt kritisk till att Heden blivit föremål för en rad tillfälliga bygglov som sedan blivit stående under lång tid.
-Vi har en tillfällig förskola, Lisebergshotellet, ett tillfällig parkeringshus på Heden i dag. Vi vill få stopp på detta och tillsammans med göteborgarna utveckla Heden, säger han.”
Länk till artikel i GP >>

Kossorna i Välen
Vi demokrater har sedan länge drivit frågan om att ha kvar ”kossorna” i Välen, i vårt kommunala naturreservat. De är uppskattade av många, de är viktiga för alla barn och skolklasser som besöker reservatet och bidrar till ökad biologisk mångfald. Men ”kommunen” har varit byråkratisk och verksamheten hotad.

Nu har alla partier röstat med oss demokrater för att säkra fortsatt verksamhet i Välen

Länk till yrkandet >>

Fler studentbostäder och mer pengar till välfärden
Det saknas boende för studenter i Göteborg vilket leder till att studenter tackar nej till sina platser. Det är oroväckande då vi behöver studenter som stannar i vår stad och bidrar till Göteborgs tillväxt och välfärd.

I vår budget föreslog vi att byggnader inom kommunalservice som står tomma ska omvandlas till studentlägenheter. Idag tickar hyreskostnaderna för de tomma byggnaderna eller så uteblir hyresintäkterna för kommunala bolag som förvaltar lokalen. Det är pengar som givetvis kan användas bättre till välfärden. Tillsammans med Socialdemokraterna har vi fått igenom vårt förslag i kommunstyrelsen.

Det betyder att vi hittat en lösning på två problem och tar Göteborg mot en bättre framtid.

Vi vill slopa p-avgiften för stadens anställda i ytterområden
Göteborgs Stad har många verksamheter i ytterområden dit kollektivtrafiken inte är ett alternativ för de flesta anställda. I dagsläget tar man ut en p-avgift på 400 kr i månaden, oavsett om verksamheten ligger mer centralt eller i ytterområden. Vi tycker att det är en orimligt hög summa, särskilt då det finns avgiftsfria parkeringar i närheten. Helt avgiftsfria personalparkeringar i ytterområden har ett par starka fördelar – det skulle göra det enklare att rekrytera personal till verksamheter i ytterområdena samtidigt som personalen fick bättre privatekonomi.

I Kommunstyrelsen fick Demokraterna stöd av S igenom uppdraget åt Parkeringsbolaget och andra berörda nämnder att avskaffa den nämnda p-avgiften. Nu ska ärendet vidare till Kommunfullmäktige.


Demokraterna i Regionen

Regionfullmäktige håller årets första möte först den 22 februari. Även detta möte kommer att hållas digitalt.

Demokraternas fullmäktigegrupp har skickat in två interpellationer, den ena handlar om patientsäkerhetsbrister vid läkemedelshantering i det nya journalsystemet Millenium som upphandlats i regionen för drygt 3 miljarder kronor.

Den andra är en interpellation om konsekvenser för kollektivtrafiken i Västra Götaland i händelse av att projekt Västlänken försenas.

Man kommer också att på mötet behandla en motion från Martin Wannholt med flera om uppdrag till Göteborgsoperan om streaming av föreställningar.

Mötet går att följa via webb-tv, både direkt och i efterhand >>


Martin berättar om arbetet mot Västlänken

Vi får ibland frågan varför vi inte har stoppat Västlänken som vi gick till val på 2018. Eftersom Göteborg styrs av Alliansen tillsammans med MP, V och Fi har det inte varit möjligt.

Demokraternas Martin Wannholt summerar här vad som gjorts och att vi fortsätter att arbeta för att minska skadorna med Västlänken. Texten har även publicerats i nätverket Stoppa Västlänken.

Länk till Martins text >>

Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Västlänken vid Korsvägen. Foto: Demokraterna


Interndemokratigrupp tillsatt

Efter det extra årsmötet 5 december fattade den nya styrelsen beslut om att tillsätta en interndemokratigrupp för att se över den kritik som inkommit från förtroendevalda angående interndemokratin.

Gruppen ska arbeta oberoende och frikopplad från styrelsen och bestå av följande representanter: Sammankallande, 1 från nya styrelsen, 1 från gamla styrelsen, 2 från Kommunfullmäktigegruppen, 1 från Regionfullmäktigegruppen, 2 förtroendevalda samt stabschefen i Rådhuset.

Uppdragsbeskrivning:
Interndemokratigruppen ska hantera frågor i samband med interndemokrati i syfte att förbättra de demokratiska möjligheterna inom partiet. Gruppen kan hantera rent demokratiska ärenden men också saker som handlar om bättre flöde av information i syfte att förbättra den upplevda demokratin. Gruppen skall också hantera hur vi skall hantera demokratiska beslut inom partiet för att ge grund för en diskussion inom alla förtroendevalda.

Mål: Löpande rapportera förbättringsförslag till styrelsen.

De olika representanterna är nu tillsatta och gruppen är redo att starta sitt arbete. Lycka till och tack för att ni på ett konstruktivt sätt vill hjälpa åt att finna de bästa lösningarna för Demokraterna!


Martin rapporterar och medlemsmöte

Den 2 februari hölls det digitala medlemsevenemanget ”Martin rapporterar”. Under ca 30 minuter direktrapporterar Martin om det senaste från politiken och vad som är på gång. Det finns också chans för deltagarna att ställa frågor.

Häng gärna med på nästa evenemang som hålls i början av Mars. Kallelse kommer.

Vi planerar även ett digitalt medlemsmöte den 1 mars som kommer att arrangeras av kunskapsgruppen Förskola & skola. Kallelse skickas ut inom kort till alla medlemmar.

Välkommen att delta!


Protokoll från det extra årsmötet

På grund av sjukdom har justeringen och underskrift av protokollet från det extra årsmötet den 5 december dröjt.

Årsmötesprotokollet är nu justerat och går att läsa här >>


Låt korna vara kvar på Välen året om

 

Låt korna vara kvar på Välen året om, Demokraterna

Vi demokrater har sedan länge drivit frågan om att ha kvar ”kossorna” i Välen, i vårt kommunala naturreservat. De är uppskattade av många, de är viktiga för alla barn och skolklasser som besöker reservatet och bidrar till ökad biologisk mångfald. Men ”kommunen” har varit byråkratisk och verksamheten hotad.
Nu har alla partier röstat med oss demokrater för att säkra fortsatt verksamhet i Välen

Här kan du läsa Demokraternas yrkande i Kommunstyrelsen, som övriga partier anslöt sig till >>

Skydda välfärden från ökade kostnader för Västlänken

 

Under flera år har Trafikverket hävdat att de har kontroll över budget och tidplan i sitt arbete med Västlänken. Men informationen har varit bristfällig och vi har sett tydliga tecken på att så inte är fallet. Nu bekräftar tyvärr Trafikverket att de inte kan garantera att budget eller tidplan håller. Vi måste därför försäkra oss om att inga ökade kostnader ska gå ut över göteborgarnas välfärd, över vård, skola och omsorg.

Idag förslår vi därför att kommunstyrelsen ber regeringen om ett tydligt beslut att staten tar fullt kostnadsansvar för alla fördyringar som byggnationen av Västlänken innebär.

Göteborgarnas välfärd måste alltid komma först.

Länk till Demokraternas yrkande >>

Nominera kandidater till Demokraternas vallistor i region och kommun

Börsen, Gustaf Adolfs torg. Foto: Demokraterna.

Börsen, Gustaf Adolfs torg. Foto: Demokraterna.

Under veckan som gick skickade Demokraternas nomineringskommitté ut en inbjudan till att nominera kandidater till Demokraternas vallistor i kommun och region.

Medlemmar inbjuds att nominera sig själv eller någon annan kompetent person som man vet kan vara värdefull för vårt parti och  som är valbar enligt partistadgan.

Valbar är var och en som är medlem i partiet, myndig och skriven i den valkrets valet gäller.

Detta innebär:

 • för val gällande Göteborgs kommun-skriven i Göteborg.
 • för val gällande Västra Götalandsregionen-skriven i en kommun inom Västra Götalandsregionen.

Förslag kan skickas till: nominering@demokraterna.se senast söndag 6 februari 2022.

Följande gäller:

 1. Personen skall vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
 2. Ange kandidatens namn samt mailadress så kontaktar vi den nominerade kandidaten.

Nomineringskommittén kommer att sammanställa förslagen till kandidatlistor som föreslås partiets nomineringsstämma den 28 mars 2022.

En separat kallelse till nomineringsstämman kommer att skickas ut i god tid till alla medlemmar.

Eventuella frågor angående nomineringsprocessen kan ställas till Ewa Jonsson, ewa.jonsson@demokraterna.se.

För Nomineringskommittén Demokraterna,
Ewa Jonsson ordförande, Ulla Nathorst Westfelt, Lars Kérla och Yvonne Staberg

Martin berättar om arbetet mot Västlänken

Vi får ibland frågan varför vi inte har stoppat Västlänken som vi gick till val på 2018. Eftersom Göteborg styrs av genom en uppgörelse mellan alliansen, MP, V och Fi har det inte varit möjligt.
Demokraternas Martin Wannholt summerar här vad som gjorts och att vi fortsätter att arbeta för att minska skadorna med Västlänken. Texten har även publicerats i nätverket Stoppa Västlänken.
Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Hej StoppaVästlänkare,

De flesta av er som läser här vet redan att Västlänken är ett av Sveriges mest olönsamma och meningslösa politiskt framtagna och beslutade projekt. Påverkan på vår stads framkomlighet, störningar och skador från sprängningar och miljöpåverkan är stor. De flesta känner också till att samhällskalkylen visar på en djupt olönsam investering och en klimatkalkyl som är kraftigt negativ. Kostnaderna är enorma och budgetöverdragen riskerar landa på Göteborgs Stads välfärd och på sjukvården i Regionen.

Vi demokrater gick till val på en politik som bygger på sakfrågor och ökad trygghet, istället för partipolitik: att stoppa Västlänken, att följa folkomröstningen, att stoppa slöseriet, omfördela resurser till välfärden och öka tryggheten. En styrning och ledning utifrån fakta, kunskapsunderlag och en sakpolitik som ska vara till för göteborgarnas bästa.

När vi försökte förhandla med alliansen efter valet fick vi veta att Västlänken inte fick komma upp på bordet över huvud taget. Vi blev formligen avvisade och de hade ju redan planen med en politisk överenskommelse med V, MP och FI i full gång. Med S försökte vi förhandla om att åtminstone skippa omvägen till Haga, men de orkade inte med det.

Västlänken vid Korsvägen. Foto: Demokraterna.

Västlänken vid Korsvägen. Foto: Demokraterna.

Under mandatperioden har vi gjort otaliga försök att lyfta Västlänksfrågan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, genom våra budgetar och genom många yrkanden och yttranden. I vår senaste budget har vi fortsatt yrkat för att Västlänken i första hand stoppas i sin helhet och att i andra hand för att åtminstone delarna Station Haga och Station Korsvägen stoppas. I våra nämnder har vi lagt yrkanden och försökt stoppa olika aktiviteter som stöttar framdriften av Västlänken (exempelvis detaljplaner, markanvisningar, genomförandebeslut, mm).

Under senaste året har vi i kommunstyrelsen som exempel yrkat om att alla politiker och medborgare ska få ökad insyn genom transparent rapportering av Västlänken (inte minst kostnadsutvecklingen, framdriften och alla problem), om att förhindra att de medel i Västsvenska Paketet som skulle till Göteborgs Stad försvinner till Västlänken eller nya projekt samt om att staden inte ska betala ytterligare nära en halv miljard kronor för marknyttor som inte kommer att bli verklighet. Senast innan jul yrkade vi om att inga ökade kostnader inom Västsvenska paketet ska läggas på göteborgarna.

Vi har endast fått stöd från Sverigedemokraterna i våra yrkanden. Socialdemokraterna svängde en gång och stöttade oss för ökad transparens och tydligare rapportering angående just statusen i Västsvenska Paketet. Något vi fortfarande väntar på att den styrande alliansen ska leverera. Västlänken är ett historiskt slöseri och misstag för Göteborg, som tränger undan så många bättre trafiklösningar, stora som små, och bromsar utvecklingen av vår stad.

Men nu är vi där vi är. Västlänken byggs, Trafikverket håller skenet uppe att det mesta löper på bra. Det är i princip omöjligt att få ut faktaunderlag hur tidsplan och budget egentligen ligger till (tack Mats Lövgren för ditt idoga arbete). Det enda vi vet är att Västlänkens ledning nu säger att de inte längre ”kan garantera vare sig tidsplan eller budget”. Mer än så får vi inte veta. Jo, vi vet att Västlänken blir ännu mer meningslös som infrastrukturprojekt än vad som framkom före valet.

Avslutningsvis, skulle jag med detta inlägg vilja uppmana alla som är engagerade och bryr sig om vår stad, att komma med ytterligare förslag till initiativ och åtgärder för att begränsa Västlänken, eller delar av den. Förslag som säkerställer att göteborgarna inte tvingas betala budgetöverdrag till Trafikverket, förslag som minimerar konsekvenserna för göteborgarna och vårt näringsliv, ökar
transparensen och förklarar det samhällsekonomiska och miljömässiga fiaskot med Västlänken etc. Skicka gärna era förslag till alla politiska partier och media, så det blir öppet och transparent och kommer alla till kännedom.

Vi demokrater fortsätter att göra vad vi kan, på onsdag lägger vi ännu ett förslag till kommunstyrelsen, för att staten ska ta fullt ansvar för alla trafikverkets budgetöverdrag gällande Västlänken.

Hälsningar
Martin