Ge möjlighet för återhämtning för personal inom äldreomsorgen

Det saknas flera hundra undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i sommar. Flera anställda har valt att dela upp sin sammanhängande semester, för att lösa bemanningssituationen eller att arbeta extra under sin semester, vilket innebär att man inte får den återhämtning som behövs. Vårdpersonal som väljer att flytta sin semester ska kompenseras ekonomiskt. Detta skriver Lisbeth Sundén Andersson och Mariette Höij Risberg, från Demokraterna.

Det fattas flera hundra undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i sommar. Sommarbemanningen behöver säkras för att undvika en situation där det kommer vara akut brist på personal. För att lösa bemanningssituationen har mycket personal denna sommar accepterat delad semesterperiod trots att semesterlagen säger att man har rätt till 4 veckor sammanhållen semester under juni – augusti. Att känna att man behöver anpassa eller dela upp sin sammanhängande semester för att lösa bemanningssituationen på arbetsplatsen är inte en hållbar lösning.

Under tidigare sommarperioder har personal inom äldreomsorgen arbetat kvalificerad övertid vilket inte heller är inte någon hållbar lösning, då personalen inte får den återhämtning som behövs. Kvalificerad övertid dränerar dessutom ekonomin för äldreomsorgen för staden och vi Demokrater anser att skattemedel hellre läggs på långsiktiga lösningar för bättre och hållbara arbetsvillkor för personalen inom äldreomsorgen.

Vi värnar om att personalen i äldreomsorgen ska ha samma rättigheter som exempelvis sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården som har rätt att välja att förskjuta del av sin semester för en ekonomisk kompensation, där förankring skett i samråd med den fackliga organisationen Vårdförbundet.

Demokraterna har lagt ett förslag tillsammans med Socialdemokraterna, till kommunstyrelsen den 1 juni. I förslaget framgår det att stadsledningskontoret ska teckna ett lokalt kollektivavtal med den fackliga organisationen Kommunal, där förvaltningen betalar ut en extra ersättning under sommarperioden för de som väljer att förskjuta del av sin semester. Beslutet ska omedelbart justeras för att avtalet ska finnas på plats innan semesterperioden 2022 börjar.

Alliansen menar att HR-direktören ska ta ett delegationsbeslut i slutet av maj utan förhandling med Kommunal. Vi inom Demokraterna anser att kollektivavtal ska tecknas med Kommunal som får bevaka både prisnivå och vilka veckor avtalet ska gälla, både i år och kommande år. Alliansen ser inte behovet av att ta fram ett kollektivavtal med Kommunal.

Vi vädjar till Alliansen att inte skjuta på frågan och dra ut på detta viktiga beslut.

Lisbeth Sundén Andersson
Ledamot – äldre- samt vård och omsorgsnämnden, Demokraterna

Mariette Höij Risberg
Ersättare – äldre- samt vård och omsorgsnämnden, politisk sekreterare, Demokraterna

Vi kräver svar på vem som ska betala

NCC:s koncernchef Tomas Carlsson har framfört sin oro för Västlänken i ett brev till Trafikverkets nya generaldirektör Roberto Maiorana. WLC, där NCC ingår, flaggar för att deras etapp på Korsvägen blir minst två år försenad. Tomas Carlsson på NCC skriver också att förseningen förväntas öka med många år och att kostnaderna kommer att öka med flera miljarder.

Konsortiet AGN, som bygger stationen i Haga, varnar för att deras etapp blir fyra år försenad.

Kära politiska kollegor i Moderaterna och Socialdemokraterna. Nu tycker vi att är det dags att ni pratar med era kollegor i Stockholm och reder ut vem som ska betala de ökade kostnaderna? Ni måste stoppa slöseriet och inte låta pengar som borde gå till Göteborgs trygghet, välfärd och skola ska gå till ineffektiva skrytbyggen.

På GP debatt – Prioritera iva-vården framför prestigprojektet Sahlgrenska Life

I januari larmade personal på Sahlgrenskas Iva om för få, trånga och föråldrade lokaler. Samtidigt väljer Region Västra Götaland och dess styre att satsa miljardbelopp på nya labb- och kontorsbyggnader för projektet Sahlgrenska Life. Det ger en bitter eftersmak när politiska prestigeprojekt är viktigare än att bygga ut den patientnära vården, skriver bland andra Martin Wannholt (D).

Vi Demokrater brinner för sakfrågor som ger göteborgare en ökad välfärd. I en tid när vårdplatsbehovet inte kan tillgodoses, både på grund av personalbrist och dåliga lokaler, behöver vi prioritera vården framför allt. När byggnaderna för projektet Sahlgrenska Life fylls med svårflyttad laboratorieverksamhet försvinner tyvärr en stor möjlighet att bygga ut sjukhusets trångbodda akutmottagning, såväl som dess föråldrade intensivvårdslokaler.

Tyvärr har majoriteten av Göteborgs politiker blivit förvillade i processen. Vänsterpartiets Johan Zandin berättar i GP den 25 mars 2021 att ”Sahlgrenska vill ha en ny modern akutvårdsanläggning” i en artikel om varför majoriteten av stadens styrande röstat ja till planerna för Sahlgrenska Life. De hade alla missat att regionen tidigare beslutat om att skära ner i projektet och valt bort akutsjukvården, för att i stället planera tomma våningar ovanpå laboratorierna. Det är högst anmärkningsvärt.

Göra förlust
Vi Demokrater har ifrågasatt varför Göteborgs Stad skall göra en förlust på utvecklingsprojektet när flera av de beskrivna nyttorna för allmänheten har prioriterats bort. Samtidigt skapas stora vinstmöjligheter hos de fastighetsbolag som anvisats kommunal mark.

Flera av de forskare från Sahlgrenska Akademin som var tänkta att arbeta i byggnaderna är kritiska till projektet – bland annat framförs att behovet av sådana lokaler överskattats. Kritiken har oss veterligen inte föranlett några justeringar i projektet.

Det finns fler oklarheter än så. Det saknas tydliga planer för de hus som delvis töms för att ge plats åt Sahlgrenska Life. Vad kommer att hända med Mikrobiologen och Patologen, liksom den ödsliga parkeringen intill dessa hus? Det finns inte heller någon långsiktig plan för delen av Sahlgrenskas tomt som vetter åt Botaniska. De verksamheter som blir av med sina lokaler skall helt eller delvis husera i baracker, totalt tio våningsplan.

De hade alla missat att regionen tidigare beslutat om att skära ner i projektet och valt bort akutsjukvården, för att istället planera tomma våningar ovanpå laboratorierna

Vi tycker att en satsning på Life Science är viktig, men just nu överväger nackdelarna de eventuella fördelarna. Inför det slutliga avgörandet i regionfullmäktige föreslår vi:

 • Placera den nya laboratoriebyggnaden på andra sidan sjukhuset där den inte hindrar framtida utveckling av patientnära vård och där den bedöms bli 300 miljoner kronor billigare.
 • Inkludera fler vårdplatser genom utbyggd akut- och intensivvård i det nya huset i anslutning till akutmottagningen i stället för endast laboratorier.

Låt detta bli början till en professionell styrning där sakfrågorna finns i främsta rummet. Vi nu söker dialog med alla partier i regionen som vill prioritera den patientnära vården och skapa fler vårdplatser.

Martin Wannholt, partiledare Demokraterna

Mariette Höij Risberg, ledamot regionfullmäktige Västra Götalandsregionen

Ulla Nathorst-Westfelt, Demokraternas kunskapsgrupp för sjukvård

Alexander Lisinski, Demokraternas kunskapsgrupp för stadsutveckling

Länk till artikeln i GP >>

Demokraternas årsmöte 2022

Lördagen 14 maj höll Demokraterna ordinarie årsmöte på Svenska Mässan. Stämningen var god och det kändes som att alla gladde sig åt att kunna ses fysiskt igen. Över hundra medlemmar hade trotsat det vackra vädret för att tillbringa några timmar i demokratins tjänst.

Martin Wannholt inleder Demokraternas årsmöte på Svenska Mässan 14 maj 2022.

Mötet inleddes av Martin Wannholt som hälsade alla välkomna och därefter presenterade årsmötets gästtalare Göteborgs polischef Erik Nord.

Erik talade i nästan en timme om gängkriminaliteten i Göteborg och hur vi inom politiken kan bidra till att få bukt med problemet. Han vill bland annat att vi politiker ser till att den sociala delen fungerar istället för att ständigt göra utspel om gummikulor eller vattenkanoner till polisen.

Erik framförde också att vi skulle behöva längre straff för att avskräcka och att hålla unga kriminella borta från de kriminella miljöerna tills de blivit äldre, tappat kontakten och utvecklat ett konsekvenstänkande. Han föreslår långa straff som man sedan kan ”köpa sig fri från” fram mot 30 års ålder genom att visa att man brutit med gängen, utbildat sig, m.m.

Därefter öppnades själva årsmötet och Jens Wergeland valdes till mötesordförande och Klas Eriksson som mötessekreterare. Jens ledde mötet på ett förtjänstfullt och lättsamt sätt där han inledde med en historia om äpplen från Ramberget som togs till Nordamerika, som blev äppelsorten Rambo och som i sin tur fick ge namn till actionhjälten Rambo. Han avslutade med en tänkvärd dikt av Hjalmar Gullberg om människors möten.
Under mötet höll valberedningens ordförande Ewa Jonsson en presentation om valberedningens arbete och partiombudsmannen Veronica Öjeskär en presentation om verksamhetsplan och budget för 2022.

Valberedningens förslag klubbades, vilket innebar att Thomas Hedberg valdes om som partiordförande och Martin Wannholt som partiledare och ledamot. Därutöver valde Karin Lindberg, John Ekman, Lillemor Williamsson och Lisbeth Sundén Andersson om som ledamöter och Jens Wergeland som ny ledamot i partistyrelsen.

Revisor blev Ludvig Kollberg och revisorssuppleant blev David Sennerstam.
En ny valberedning valdes bestående av Bengt-Åke Harrysson, Eva Åderman, Sten Höij Svensson, Gunilla Hellkvist och Torkel Bergström.

Under mötet togs beslut om de motioner som medlemmar lämnat in och som beretts av styrelsen. Under övriga frågor lyftes flera spontana förslag och idéer och en givande diskussion om dessa hölls.

Bildspel, klicka på en miniatyrbild nedan.

När årsmötet hade avslutats presenterades alla ansikten bakom de valbara kandidaterna på våra vallistor i kommun och region.
Länk till Demokraternas valbara lista till Kommunfullmäktige i Göteborg >>
Länk till Demokraternas valbara lista till Regionfullmäktige i VGR >>

Martin Wannholt presenterade våra två huvudbudskap i valkampanjen; Vi är Göteborgarnas parti och Sakfrågor är vår politik.

Sedan vi tog plats i stadens politiska församlingar har vi lagt över 1000 yrkanden i kommunstyrelsen och nämnder. Under 2021 fick vi igenom mer än hälften av våra förslag. Vi kan samarbeta med vem som helst som vill göteborgarnas bästa i en fråga.

Därefter presenterade Martin Wannholt, Jessica Blixt, Mariett Höij Risberg och Patrik Höstmad fem sakfrågor för valkampanjen:

  • Alla har rätt att vara trygga i Göteborg
  • Fler lärare och bättre elevhälsa för våra barn
  • Sjukvården ska styras av kompetens, inte politik
  • Stoppa det kommunala slöseriet
  • Vem ska betala för Västlänkens ökade kostnader?

Förtroendevalda och medlemmar ställde frågor och kom med förslag och idéer till den fortsatta valkampanjen diskuterades. Det konstaterades bland annat att vi är det enda företagarpartiet både med hänsyn till den politik vi driver och hur många företagare vi har på våra listor. Ett annat exempel är att det framfördes också att vi inte får glömma bort kulturen i kampanjen och det ledde till ett förslag om att göra film om vår kulturpolitik.

Allt detta finns sammanfattat i en ny skrift som delades ut till deltagarna på årsmötet – Demokraterna på fem minuter. Det är en sammanfattning av Demokraternas politik som alla kommer kunna ta del av på olika sätt framöver, både i tryckt form men även digital. Mer information kom det kommer.

Därefter presenterade Joakim Hökegård, kommunikationsstrateg från Change the agency om en effektiv kampanj fram till valet och frågor kunde ställas direkt till honom.

Mötet avrundandes med att den omvalde ordföranden Thomas Hedberg tackade alla engagerade och hängivna Demokrater som valde att tillbringa eftermiddagen tillsammans med oss. Han tackade även av avgående styrelseledamöter och valberedning.

Ett stort tack till alla ni som bidrog till ett engagerat årsmöte!