Skydda välfärden från ökade kostnader för Västlänken

 

Under flera år har Trafikverket hävdat att de har kontroll över budget och tidplan i sitt arbete med Västlänken. Men informationen har varit bristfällig och vi har sett tydliga tecken på att så inte är fallet. Nu bekräftar tyvärr Trafikverket att de inte kan garantera att budget eller tidplan håller. Vi måste därför försäkra oss om att inga ökade kostnader ska gå ut över göteborgarnas välfärd, över vård, skola och omsorg.

Idag förslår vi därför att kommunstyrelsen ber regeringen om ett tydligt beslut att staten tar fullt kostnadsansvar för alla fördyringar som byggnationen av Västlänken innebär.

Göteborgarnas välfärd måste alltid komma först.

Länk till Demokraternas yrkande >>

Nominera kandidater till Demokraternas vallistor i region och kommun

Börsen, Gustaf Adolfs torg. Foto: Demokraterna.

Börsen, Gustaf Adolfs torg. Foto: Demokraterna.

Under veckan som gick skickade Demokraternas nomineringskommitté ut en inbjudan till att nominera kandidater till Demokraternas vallistor i kommun och region.

Medlemmar inbjuds att nominera sig själv eller någon annan kompetent person som man vet kan vara värdefull för vårt parti och  som är valbar enligt partistadgan.

Valbar är var och en som är medlem i partiet, myndig och skriven i den valkrets valet gäller.

Detta innebär:

  • för val gällande Göteborgs kommun-skriven i Göteborg.
  • för val gällande Västra Götalandsregionen-skriven i en kommun inom Västra Götalandsregionen.

Förslag kan skickas till: nominering@localhost senast söndag 6 februari 2022.

Följande gäller:

  1. Personen skall vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
  2. Ange kandidatens namn samt mailadress så kontaktar vi den nominerade kandidaten.

Nomineringskommittén kommer att sammanställa förslagen till kandidatlistor som föreslås partiets nomineringsstämma den 28 mars 2022.

En separat kallelse till nomineringsstämman kommer att skickas ut i god tid till alla medlemmar.

Eventuella frågor angående nomineringsprocessen kan ställas till Ewa Jonsson, ewa.jonsson@localhost.

För Nomineringskommittén Demokraterna,
Ewa Jonsson ordförande, Ulla Nathorst Westfelt, Lars Kérla och Yvonne Staberg

Martin berättar om arbetet mot Västlänken

Vi får ibland frågan varför vi inte har stoppat Västlänken som vi gick till val på 2018. Eftersom Göteborg styrs av genom en uppgörelse mellan alliansen, MP, V och Fi har det inte varit möjligt.
Demokraternas Martin Wannholt summerar här vad som gjorts och att vi fortsätter att arbeta för att minska skadorna med Västlänken. Texten har även publicerats i nätverket Stoppa Västlänken.
Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Hej StoppaVästlänkare,

De flesta av er som läser här vet redan att Västlänken är ett av Sveriges mest olönsamma och meningslösa politiskt framtagna och beslutade projekt. Påverkan på vår stads framkomlighet, störningar och skador från sprängningar och miljöpåverkan är stor. De flesta känner också till att samhällskalkylen visar på en djupt olönsam investering och en klimatkalkyl som är kraftigt negativ. Kostnaderna är enorma och budgetöverdragen riskerar landa på Göteborgs Stads välfärd och på sjukvården i Regionen.

Vi demokrater gick till val på en politik som bygger på sakfrågor och ökad trygghet, istället för partipolitik: att stoppa Västlänken, att följa folkomröstningen, att stoppa slöseriet, omfördela resurser till välfärden och öka tryggheten. En styrning och ledning utifrån fakta, kunskapsunderlag och en sakpolitik som ska vara till för göteborgarnas bästa.

När vi försökte förhandla med alliansen efter valet fick vi veta att Västlänken inte fick komma upp på bordet över huvud taget. Vi blev formligen avvisade och de hade ju redan planen med en politisk överenskommelse med V, MP och FI i full gång. Med S försökte vi förhandla om att åtminstone skippa omvägen till Haga, men de orkade inte med det.

Västlänken vid Korsvägen. Foto: Demokraterna.

Västlänken vid Korsvägen. Foto: Demokraterna.

Under mandatperioden har vi gjort otaliga försök att lyfta Västlänksfrågan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, genom våra budgetar och genom många yrkanden och yttranden. I vår senaste budget har vi fortsatt yrkat för att Västlänken i första hand stoppas i sin helhet och att i andra hand för att åtminstone delarna Station Haga och Station Korsvägen stoppas. I våra nämnder har vi lagt yrkanden och försökt stoppa olika aktiviteter som stöttar framdriften av Västlänken (exempelvis detaljplaner, markanvisningar, genomförandebeslut, mm).

Under senaste året har vi i kommunstyrelsen som exempel yrkat om att alla politiker och medborgare ska få ökad insyn genom transparent rapportering av Västlänken (inte minst kostnadsutvecklingen, framdriften och alla problem), om att förhindra att de medel i Västsvenska Paketet som skulle till Göteborgs Stad försvinner till Västlänken eller nya projekt samt om att staden inte ska betala ytterligare nära en halv miljard kronor för marknyttor som inte kommer att bli verklighet. Senast innan jul yrkade vi om att inga ökade kostnader inom Västsvenska paketet ska läggas på göteborgarna.

Vi har endast fått stöd från Sverigedemokraterna i våra yrkanden. Socialdemokraterna svängde en gång och stöttade oss för ökad transparens och tydligare rapportering angående just statusen i Västsvenska Paketet. Något vi fortfarande väntar på att den styrande alliansen ska leverera. Västlänken är ett historiskt slöseri och misstag för Göteborg, som tränger undan så många bättre trafiklösningar, stora som små, och bromsar utvecklingen av vår stad.

Men nu är vi där vi är. Västlänken byggs, Trafikverket håller skenet uppe att det mesta löper på bra. Det är i princip omöjligt att få ut faktaunderlag hur tidsplan och budget egentligen ligger till (tack Mats Lövgren för ditt idoga arbete). Det enda vi vet är att Västlänkens ledning nu säger att de inte längre ”kan garantera vare sig tidsplan eller budget”. Mer än så får vi inte veta. Jo, vi vet att Västlänken blir ännu mer meningslös som infrastrukturprojekt än vad som framkom före valet.

Avslutningsvis, skulle jag med detta inlägg vilja uppmana alla som är engagerade och bryr sig om vår stad, att komma med ytterligare förslag till initiativ och åtgärder för att begränsa Västlänken, eller delar av den. Förslag som säkerställer att göteborgarna inte tvingas betala budgetöverdrag till Trafikverket, förslag som minimerar konsekvenserna för göteborgarna och vårt näringsliv, ökar
transparensen och förklarar det samhällsekonomiska och miljömässiga fiaskot med Västlänken etc. Skicka gärna era förslag till alla politiska partier och media, så det blir öppet och transparent och kommer alla till kännedom.

Vi demokrater fortsätter att göra vad vi kan, på onsdag lägger vi ännu ett förslag till kommunstyrelsen, för att staten ska ta fullt ansvar för alla trafikverkets budgetöverdrag gällande Västlänken.

Hälsningar
Martin

På GP debatt – Nu stärker vi förskolan med 130 miljoner kronor

För oss Demokrater är sakpolitik viktigare än prestige. Genom konstruktiva samtal med alliansen har vi nu kommit överens om att skjuta till 130 miljoner kronor i förskolenämndens budget för att undvika de akuta försämringar i förskolan som de planerade nedskärningarna hade inneburit, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D).
Jessica Blixt och Martin Wannholt på GP debatt 11 januari 2022.

Demokraternas Jessica Blixt och Martin Wannholt på GP debatt 11 januari 2022.

Sedan valet har vi demokrater prioriterat omfördelning av kommunala resurser till skola, förskola och välfärd. Vi fortsätter på den inslagna vägen och har nu lagt ett konkret förslag, och har i en god sakpolitisk diskussion fått med alliansen, om att förstärka deras förskolebudget med ytterligare 130 miljoner kronor under 2022. Vi kommer nu, tillsammans med alliansen, noga följa utvecklingen även i övriga välfärdsnämnder. Speciellt behöver vi hitta en bra lösning till underskottet i nämnden för funktionsstöd och åtgärder för att säkerställa elevhälsan över staden.

Vid förra valet skedde ett maktskifte i Göteborg och Demokraterna har i opposition kunnat göra avgörande skillnad vid beslut som lett till förbättringar. Detta då vi demokrater alltid konstruktivt prioriterar sakfrågor och trygghet, före partipolitik.

Politiska prestigeprojekt
De styrande partierna har inte mäktat med att förändra de invanda mönstren i grunden. Otryggheten och kriminaliteten har tillåtits fortsätta öka, skolan har hanterats ovarsamt och barnens utveckling i förskolan har inte prioriterats tillräckligt. Fastlåsningar i politiska prestigeprojekt och slöseri fortsätter.

Demokraternas budget innehåller tre huvudreformer för att ändra Göteborgs utveckling; en kraftfull trygghetssatsning om en miljard kronor, en omfördelning till fullt finansierad välfärd och att bättre använda stadens i dag vilande tillgångar till just trygghet och välfärd.

Vi demokrater har varit oroliga för konsekvenserna av alliansens budget, inte minst för barnen och personalen i förskolan, sedan de presenterade sin budget i oktober. I budgetdebatten i november framförde vi också tydligt att om budgeten antas, så innebär det en nedskärning motsvarande 173 förskollärartjänster på årsbasis. Naturligtvis helt oacceptabelt då förskolan lägger grunden för barnens lärande och fortsatta skolgång.

Öppnat för samarbete
När alliansens beslutade om sin detaljbudget i förskolenämnden i december, innebar det en allvarlig underfinansiering av verksamheten. Vi demokrater har varit tydliga såväl internt som externt om att vi kommer söka politisk majoritet för att i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige stoppa denna nedprioritering av barnen och personalen i Göteborgs förskolor. Det är därför glädjande att alliansen nu öppnat för sakpolitiskt samarbete i de ekonomiska frågorna som rör välfärdsnämnderna.

Vi kan också konstatera att såväl de rödgröna partierna som alliansen tyvärr har prioriterat barnen och personalen i förskolan för lågt i år (tilläggas ska att Sverigedemokraterna avsatt central buffert). Till övriga partiers försvar kan möjligen sägas att det ekonomiska underlaget gällande förskolan från stadens tjänstepersoner har varit bristfälligt. Bland annat innehöll prognosen färre förskolebarn än vad som i praktiken finns ute på förskolorna. Inte heller var kostnaderna för de höjda internhyrorna redovisade fullt ut.

Vi justerar tillsammans upp budgeten för förskolenämnden med ytterligare 130 miljoner kronor

Vi demokrater granskade de ekonomiska förutsättningarna till förskolorna extra noga och konstaterade därför redan i vår budget i höstas att det krävdes en förstärkning om ytterligare minst 130 miljoner kronor. På så vis kan vi upprätthålla kvalitén i förskolan och skärpa språkkraven för personalen. Vår budget innehåller dessutom en förstärkning om 20 miljoner kronor till ett trygghetsskapande och förebyggande arbete på förskolorna genom sociala förskoleteam. Den innehåller också 25 miljoner kronor för att helt ta bort de osakliga löneskillnader som drabbar många barnskötare och förskollärare.

Efter en bra sakpolitisk diskussion mellan oss demokrater och alliansen under julhelgerna, har vi nu kommit överens om ett gemensamt yrkande från D, M, L, C och KD, till kommunstyrelsens möte den 12 januari. Vi justerar tillsammans upp budgeten för förskolenämnden med ytterligare 130 miljoner kronor. Därmed undviks akuta försämringar i verksamheten. Vi hoppas naturligtvis att övriga partier också ställer sig bakom vårt gemensamma yrkande.

Motverka gängen
Flera av de övriga välfärdsnämnderna och trygghetsarbetet kan också behöva budgetjusteringar och prioriteringar under året. Detta för att klara uppdragen och för att motverka de kriminella gängens inflytande. Speciellt behöver underskottet i nämnden för funktionsstöd lösas och elevhälsans resurser säkerställas. Det får vi gemensamt hantera löpande och i samband med kommande uppföljningsrapporter.

Låt nu 2022 bli ett år där Göteborgs stad samlar sig till beslut, där sakfrågor och trygghet går före partipolitik och politiskt spel. Låt oss gemensamt ta hand om Göteborg.

Jessica Blixt, kommunalråd (D)
Martin Wannholt, partiledare och kommunalråd (D)

Länk till artikeln i GP >>