Yrkande med direktiv för att häva erforderliga avtal och stoppa Västlänken

Demokraternas partiledare Martin Wannholt demonstrerar mot Västlänken

Demokraternas partiledare Martin Wannholt demonstrerar mot Västlänken

Demokraternas yrkande i kommunstyrelsen Göteborg 2018-06-13:

Den politiskt beslutade dragningen med en järnvägstunnel via omväg Haga, är Sveriges mest olönsamma projekt. För göteborgarna innebär det en söndergrävd och skövlad stad i nära ett decennium. Samtidigt leder projektet enligt miljöförvaltningen inte till någon mätbar förbättring av trafiksituationen i Göteborg.

Västlänken saknar folkligt stöd. En övertygande majoritet av göteborgarna har dessutom röstat nej till finansieringen av Västlänken.

Enligt villkor i tillåtligheten, miljöbalken och EU:s bindande miljödirektiv, får inte människors hälsa skadas genom överskridanden av miljökvalitetsnormerna (MKN) gällande utsläpp till luft.

Trafikverket avser genom bygget av Västlänken kraftigt överskrida MKN vad avser kväveoxider i stora delar av centrala Göteborg och under lång tid. Och därmed kraftigt bryta mot utlovade förutsättningar för ett genomförande.

Mot bakgrund av ovanstående är det kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges demokratiska rättighet och skyldighet att häva samtliga erforderliga avtal gällande Västlänken gentemot övriga avtalsparter, speciellt Trafikverket. Och därmed på göteborgarnas uppdrag stoppa Västlänken.

Förslag till beslut: I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Att kommunstyrelsen meddelar övriga avtalsparter i västsvenska paketet att Göteborgs Stad häver samtliga avtal avseende Västlänken.
Att kommunstyrelsen ges direktiv att skyndsamt driva processen för att häva samtliga avtal gällande Västlänken.

Yrkandet som pdf >>