På GP debatt – Bristande styrning orsaken till skolvalshaveriet

Haveriet kring skolansökningarna har drabbat tusentals barn och föräldrar i Göteborg. Ytterst bär politiken ansvaret och vi påminns om att demokratin fungerar dåligt i vår stad. Vi kräver omedelbara åtgärder för att rätta till misstagen, skriver bland andra Martin Wannholt, partiledare för Demokraterna.

Nallemanifestation utanför grundskoleförvaltningen i juni 2020

Nallemanifestation utanför grundskoleförvaltningen i juni 2020

I vårt samhälle finns det saker som inte får gå fel. Det som kallas myndighetsutövning är ett sådant exempel. Att besluta om vilken skola som ett barn ska få gå på är i normalfallet en rutinmässig form av myndighetsutövning. Men Göteborgs kommun har genom en havererad skolvalsprocess försatt hundratals barn i en mycket svår situation. Kommunen skiljer barn från sina kompisar och skapar omöjliga situationer för familjer då barn blir placerade på andra sidan staden. Sådant får inte ske. En kommun får inte schabbla och därmed låta barn fara illa.

Allvarliga brister
Grundskoleförvaltningen har gjort en intern revisionsrapport som pekar på allvarliga brister i arbetet med skolvalet: ”Tjänstepersoner som var direkt berörda hade inte tillräckligt med kunskap…”, ”…dialog, information, och beslut kring processen (har) saknats i befintliga ledningsgrupper…”.

Det är allvarligt när problem inte lyfts i organisationen när det saknas kompetens och förmåga. I kommunen måste vi ha ledande befattningshavare som har omdöme att be om hjä̈lp. Saknas det omdömet så är fel person på fel plats och det måste rättas till omgående.

Vår bedömning grundar sig i Kommunallagens sjätte kapitel ”Nämnderna (anm. = politikerna) ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.”. När detta riskerar att inte uppfyllas så måste man som politiker reagera och agera.

Demokrati bygger på insyn
Sveriges demokrati och samhällsstyrning bygger på att den politiska oppositionen har god insyn i de styrande politikernas

Demokraterna skriver om skolhaveriet på GP debatt 21 augusti 2020

Demokraterna skriver om skolhaveriet på GP debatt 21 augusti 2020

arbete. I en kommun ska allt av större vikt beslutas i de politiska nämnderna där både styrande partier och oppositionen finns representerade.

Men i praktiken sker avgörande delar av informationsutbyte och informell styrning genom de så kallade presidiemötena. Där träffar den högste tjänstemannen nämndens ledande politiker; ordförande och två vice ordförande. Det är ett stängt möte där man kan prata om svåra och känsliga saker på ett annat sätt än i ett nämndmöte med många deltagare.

Skriftligt avtal
En av de två vice ordförande ska vara tillsatt av oppositionen och hen har ett särskilt ansvar genom att vara den i oppositionen med insyn i alla mötesforum. I Göteborg fungerar det dock inte så.

Efter valet 2018 upprättade Alliansen, som fick mindre än 30 procent av rösterna, ett skriftligt avtal med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. V och MP lovade att släppa fram Alliansens politik i utbyte mot att de fick tillsätta alla vice ordförandeposterna i alla politiska nämnder och kommunala bolag. Detta innebär en politisk överenskommelse och ger också politikerna från V och MP betydligt högre ekonomisk ersättning. Alliansen, V och MP har alltså både ett politiskt och ekonomiskt beroende sinsemellan. Oppositionen i Göteborg utgörs därför främst av oss i Demokraterna, Socialdemokraterna, samt Sverigedemokraterna. Och Göteborgs två största partier har alltså inte plats i de viktiga presidiemötena.

Just oppositionens svaga roll under många år i göteborgspolitiken är en delförklaring till de återkommande haverierna och skandalerna i vår stad.

Alliansen, V och MP:s upplägg är både olyckligt och paradoxalt. Just oppositionens svaga roll under många år i göteborgspolitiken är en delförklaring till de återkommande haverierna och skandalerna i vår stad.

Deras upplägg har troligen bidragit till minskad politisk granskning av skolvalsprocessen och försvårar också att nu snabbt hitta lösningar på problemen. Alliansens partner i Grundskolenämdens presidie är nämligen Miljöpartiet. MP som alltså har ekonomisk vinning av att vara lojal med Alliansen och dessutom var det parti som ansvarade för grundskolan i förra mandatperioden. Incitamenten för att ifrågasätta och skapa förändring torde alltså vara begränsade med detta nämndpresidie.

Anställ fler lärare
Även om barns förstörda sommarlov inte går att återgälda så går det självklart att rätta till mycket av haveriet och förhindra en otrygg skolgång. Kommunen måste nu snabbt sätta upp paviljonger, hyra in närliggande lokaler och anställa fler lärare för att ge plats åt elever på sin önskade skola.

Grundskoleförvaltningen å sin sida lägger fram en stor omorganisation som lösning på skolvalshaveriet. I bästa fall ett slag i luften enligt vår bedömning.

Vi i Demokraterna driver på allt vi kan för att istället skapa nödvändiga lösningar, men en begränsandefaktor är Alliansens budget. Vi la fram en stor budgetsatsning på skolan men Alliansen la istället fram besparingsförslag som innebar att hundratals lärare och annan skolpersonal måste flytta eller lämna sina jobb.

Göteborgsanda och tystnadskultur
Göteborg och göteborgarna har under många år drabbats av de dåliga sidorna av göteborgsandan, bland annat med tystnadskultur. Nu har detta fortsatt i ett politiskt styre som tyvärr skapar ytterligare problem. Vår grunduppgift i Demokraterna är därför att jobba för att skapa en fungerande och trygg kommun. Göteborg har trots allt stora möjligheter.

Martin Wannholt (D)
Kommunalråd och partiledare

Jessica Blixt (D)
Kommunalråd

Henrik Munck (D)
Kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>

Pressmeddelande – Ansvariga för skolhaveriet måste ställa sina platser till förfogande

Följande pressmeddelande har skickats ut till media 14 augusti 2020 från Demokraterna.
Läs som pdf här >>

Publicerade artiklar:
GP – Demokraterna kräver att ledande tjänstemän slutar >>
DN – Demokraterna kräver hårdare tag: ”Ansvariga bör lämna” >>


Skolvalshaveriet har drabbat tusentals elever och föräldrar.
Igår publicerades en intern revisionsrapport som beskriver allvarliga brister.
Exempelvis: ”Tjänstepersoner som var direkt berörda hade inte haft tillräckligt med kunskap för att förutse effekterna av detta (anm. negativ effekt för elevgrupper) och arbetsprocessen har inte haft en tillräcklig grad av intern kontroll eller möjlighet till avstämning och dialog med ansvariga.”

Grundskoledirektören lanserar nu en stor omorganisation som lösning på problemen.

https://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/skolval-2020-internrevision-och-aatgaerdsplan-3026477

  • ”Göteborgs ledning har svikit barnen. Bristerna är så allvarliga att vi i Demokraterna kräver att ansvariga på ledningsnivå ställer sina platser till förfogande. Vi ser inte att ny stor omorganisation är lösningen på problemet. Det behövs istället nya krafter och mer kompetens i ledningen för att få ordning på skolan i Göteborg.”
    säger Jessica Blixt, Kommunalråd
  • ”Alliansen bluffade om skolbudgeten och nu detta haveri. Att det ansvariga kommunalrådet har annonserat sin avgång måste följas av fler förändringar. Vi pekar inte ut fler enskilda i detta läget utan vill att de som inte klarat av sin uppgift istället lämnar självmant.”
    säger Martin Wannholt, Kommunalråd och gruppledare
  • ”Göteborgs kommun har en ledning som varken klarar av att driva stora projekt eller stora omorganisationer. Det behövs en ny ledningskultur där ledande tjänstepersoner verkligen känner att man får ifrågasätta. Ja-sägarkulturen i kommunen är förödande.”
    säger Henrik Munck, Kommunalråd och ledamot i kommunens personalberedning

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jessica Blixt              0701-70 23 25

Martin Wannholt   0702-38 78 61

Henrik Munck         0725-46 41 09

_________________________________________________________________________

Demokraterna bilades i maj 2017 och vill vara den samlade demokratiska kraften som är lösningsorienterad och inte fast i en traditionell höger- eller vänsterskala. Alla beslut ska grundas på fakta, kunskap och vad som är bäst för staden och dess medborgare. På kort tid har partiet blivit Göteborgs näst största parti.

Mörkläggningen kring Hisingsbron

GP har idag som förstasidesnyhet mörkläggningen kring Hisingsbron.

Axel Josefsons (M) tidigare mörkläggning av skenande kostnader i trafiknämnden fortsätter tyvärr nu med hans moderate efterträdare.

Den nya Hisingsbron är ett av Göteborgs största och viktigaste infrastrukturprojekt. Med pressad tidplan och budget. Nu framkommer i media att entreprenören Skanska och Trafikkontoret har meningsskiljaktigheter om ca 300 miljoner kronor i kostnader, samt att Skanska hotat att stoppa projektet.

Trafiknämndens ordförande (M) var informerad om detta redan innan sommaren men valde då att inte informera resten av politikerna i nämnden. På Trafiknämndens möte i juni rapporterades Hisingsbro-projektet istället att ha ”ingen risk”.

Detta kan tyvärr bara klassas som mörkläggning och vilseledning. Vilket påminner om Axel Josefsons (M) agerande som vice ordförande i trafiknämnden då han under 2018 undanhöll allvarliga uppgifter om ökade kostnader för linbaneprojektet.

Den gången försökte man bli av med Henrik Munck, genom att med felaktiga anklagelser få honom oskyldigt dömd till fängelse, när han stod på sig och krävde öppenhet och transparens.
Angreppet misslyckades och Demokraterna lyckades stoppa Linbanan. Direktören fick gå och tidigare S-ordförande fick lämna.

Henrik Munck (D) är kvar i Trafiknämnden och fortsätter jobba för transparens och för att stoppa slöseriet.
”Det är en brist och ett underbetyg hur politiken fungerar”, säger han till GP.

Göteborgspolitiken behöver ökad öppenhet och demokrati – inte fler politiker som fjärmar sig från medborgarna.

Länk till artikel i GP – Politikerna i nämnden ovetande om Skanskas hot >>