På GP debatt – Så höjer vi kvaliteten inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen har under en lång tid präglats av ideologisk kamp. Med ett pausat införande av LOV Lagen om valfrihet inom äldreboenden öppnas möjligheten för bred politisk uppslutning med fokus på kvalitet istället för huvudmannaskap. Demokraterna är redo för samarbete med alla som vill driva äldreomsorgen framåt genom att investera i personal och kvalitet, skriver bland andra Jessica Blixt (D).

Mariette Risberg, Jessica Blixt och Yvonne Lundberg skriver om äldreomsorgen på GP debatt 25 oktober 2020.

Medarbetare inom äldreomsorgen vittnar sedan många år tillbaka om litet eller obefintligt utrymme för oförutsedda händelser. Sjuksköterskor och undersköterskor lämnar sina anställningar i staden med påföljd att tid och pengar läggs på rekrytering och inhyrning av timvikarier. Lägg därtill höga sjuktal som ger akuta behov av vikarier.

Bristande bemanningskontinuitet innebär att omsorgstagarna inte vet vem som kommer för dagen och medarbetare vet inte vem de ska arbeta med. Det skapar stress för båda parter. Bemanningsenheternas uppgift är att tillse ett inflöde av vikarier. Det är ett konstant pågående arbete som genererar att fler personer kommer in i äldreomsorgen med ej säkerställd kompetens och ytterst tveksamma arbetsvillkor.

Sjuksköterskor och undersköterskor lämnar sina anställningar i staden med påföljd att tid och pengar läggs på rekrytering och inhyrning av timvikarier

I kvalitetsrapporter som sedan 2014 tas fram för äldreomsorgen återkommer samma kvalitetsbrister varje år. Vi har den information vi behöver men hur använder vi den? Politiken fastnar i käbbel istället för att fokusera på kvalitet för omsorgstagarna. Nu när LOV har pausats öppnas möjligheter för oss politiker att ta ett gemensamt moraliskt ansvar för sakfrågorna. Resursförstärkningar som kommunerna får i spåren av pandemin behöver användas för en långsiktig hållbar kvalitetshöjande satsning inom äldreomsorgen.

Demokraterna föreslår därför en sammanhållen äldreomsorg med en stödjande organisationen för att lyckas med en jämn och god kvalitet. Organisatoriska stuprör som hindrar ett väl fungerande teamarbete runt den enskilde måste bort och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen ska stärkas. Personalen måste få möjligheter till kontinuerlig utveckling, hållbara scheman och närvarande stöd av såväl chef som medicinskt kunnig personal. Det ger ett fokus på omsorgstagarnas behov. Språkkunskaper i svenska ska vara ett grundkrav inom all vård och omsorg.

Bra arbetsvillkor
För att behålla kompetent personal och attrahera nya medarbetare till yrken inom äldreomsorgen ska bra arbetsvillkor som lön och arbetsmiljö prioriteras.

Ur ett kontinuitets- och som vi nu erfarit smittspridningsperspektiv ska staden inte ha stora gemensamma vikariepooler. Nu behöver vi politiker gemensamt agera och tillvarata det engagemang och de goda exempel som finns i våra verksamheter. Med kunskap om de brister som pandemin pekat på och de olikheter avseende kvalitet som också framkommit är det dags att vidta aktiva och nödvändiga förändringar för att få en kvalitetssäkrad äldreomsorg som är jämlik över hela staden.

Jessica Blixt kommunalråd Demokraterna

Yvonne Lundberg politiskt sakkunnig Demokraterna

Mariette Höij Risberg ledamot kommunfullmäktige Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>