Visste du att sjukvården i Västra Götalandsregionen organiseras genom mer än 700 politiska uppdrag?

Just nu står 100 000 invånare i Västra Götalandsregionen (VGR) i kö till besök och behandling inom specialistvården. Det saknas både tillgängliga ordinarie vårdplatser och intensivvårdsplatser. Men det saknas inte politiker i den politiska organisationen för sjukvården. Inom sjukvården i VGR finns mer än 700 uppdrag. Politiker beställer vård av sig själva samtidigt som köerna växer och kostnaderna ökar.

Alla invånare har rätt till sjukvård av hög kvalitet inom den lagstadgade vårdgarantin på tre månader. När sjukvård inte kan ges i tid förorsakar vi onödigt lidande, sämre förutsättningar för patienten att bli frisk och ökade kostnader både för den enskilda individen samt för stat och kommun.

Under mandatperioden 2018–2022 har samtliga partier arbetat med förslag till ny politisk organisation för sjukvården i VGR. Målsättningen har varit att lösa de problem som framkommit i flera rapporter och utredningar. Den enstämmiga kritiken kommer från regionens revisorer, fackföreningar, konsulter, medarbetare och via forskningsrapporter från Högskolan i Borås. Styrningen beskrivs som komplex med för många beslutsnivåer, dålig transparens, felaktiga och sena beslut samt dålig följsamhet till de beslut som tas. Det är otydligt vem som tar ansvar och följer upp att besluten som är tagna verkligen följs. Samtidigt finns det en känsla hos politikerna att de har relativt litet inflytande.

I samband med coronapandemin genomförde sjukvården på eget initiativ en omställning som var grunden till att man klarade pandemin. Det visar att verksamheten är kapabel att organisera sig utan politisk detaljstyrning.

Den nu föreslagna organisationsförändringen behåller tyvärr det gamla systemet med politiker som både beställare och utförare. Det är lika många politiska uppdrag, lika många politiker och lika stor tjänstemannastab som tidigare. Vi i Demokraterna vill se en betydligt enklare organisation, där rollerna blir tydligare. Politiker ska ställa krav och fördela pengar. Regionens anställda som kan sjukvård ska organisera och utföra sitt uppdrag. Övriga partier orkar dock inte ta till sig kritiken och de lösningar som framkommit under organisationsberedningen.

Vi anser att politiker inte ska delta i operativa styrelser, eftersom de då hamnar på två stolar. De ställer krav som politiker samtidigt som de genom sina uppdrag i sjukhusstyrelserna också är ansvariga för att utföra uppdraget. Konflikten i dessa två roller är en av orsakerna till att ingen förbättring sker, trots att köerna nu har växt till en oacceptabel nivå. I dessa styrelser finns heller inga pengar att fördela och fritidspolitikernas kompetens att förbättra organisationen inom sjukhusen är begränsad. Genom att ha politiska styrelser försämrar vi också de operativa ledningarnas förmåga att samverka med andra sjukhus. Därför vill vi att de politiska sjukhusstyrelserna tas bort och ersätts av sjukhusledningar.

Den medicinska professionen ska ges ökat inflytande framför allt genom sjukhusledningar och samordningsråd. Därmed får också sjukhusens ledningsgrupper ett ökat ansvar. I samordningsråden sitter verksamhetschefer inom samma specialitet i regionen. Vi skapar därmed förutsättningar för gemensamma medicinska riktlinjer, undervisning, utbyte av kunskap med mera.

Demokraternas förslag innebär att vi har lyssnat på den omfattande kritiken mot nuvarande organisation och förslagen till förbättringar. Vårt förslag innebär en minskning av cirka 250 politiska uppdrag i regionen. Därigenom kan vi också minska den administrativa organisationen omkring politikerna. Organisationen blir mer begriplig och ansvaret blir tydligare. På sjukhusen bör det administrativa stödet läggas så nära verksamheterna som möjligt och bara erbjuda det verksamheterna efterfrågar. Vi behöver även införa tydliga lönetrappor för sjukvårdspersonal. Det ska löna sig att vårda patienter!

Med Demokraternas organisationsförändring, skulle vi få fler patienter behandlade med rätt sjukvård i rätt tid. Demokraterna anser att vi bör ta efter Danmark., där man har en välfungerande vård utan köer. I region Köpenhamn finns lika många invånare som i VGR men endast 41 ledamöter i regionfullmäktige. Man har också en tvingande rättighetslagstiftning som ger patienterna laglig rätt till vård i tid. Det borde vi också ha.

Thomas Hedberg, företagare och ledamot i regionfullmäktige (D)
Ulla Nathorst Westfelt, överläkare och ersättare i regionfullmäktige (D)
Mariette Höij Risberg, sjuksköterska och ledamot i regionfullmäktige (D)
Martin Wannholt, civilingenjör och gruppledare i regionfullmäktige (D)