Medlemsmail 12 februari 2022

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 12 februari 2022.

Älvsborgsbron i februari. Foto: Lars Kérla.


Resan mot valet har börjat!

Restriktionerna har släppt. Människor kan börja mötas igen på riktigt. Dagarna blir ljusare. Nu går vi in i ett riktigt spännande år där det är dags för oss i Demokraterna att bevisa att vi är ett parti att räkna med för framtiden.

Igår presenterade GP resultatet av Sifos Valbarometer som gav oss ett resultat på 8%. Martin uttalade sig till GP över resultatet att han inte var förvånad och att han ser det som en naturlig följd av de interna stridigheter som varit inom partiet. ”Vi har nu full laddning inför valet och snart händer det bästa med valrörelse där vi får prata med göteborgarna och föra fram sakpolitik istället för politiskt tjafs”

Nu tittar vi framåt och försöker lämna interna stridigheter bakom oss. Efter årsmötet har vi tillsatt en Interndemokratigrupp som ska se över att demokratin inom partiet blir sund och objektiv. Läs mer om vår interndemokratigrupp längre ner i det här mejlet.

Vi är många som vill att Göteborg ska gå mot en ljusare framtid och ge möjligheter åt både människor och företag att växa. Vi brinner för att lösa sakfrågorna. Fram till valet den 11 september har vi ett stort och viktigt jobb att göra.

Tack för att du valt att vara medlem i Demokraterna!


Hänt i politiken

Alla gruppledare i Göteborg har blivit intervjuade i Dagens Nyheter. Så även Demokraternas Martin Wannholt.

”Vad ser du som era två viktigaste lokala valfrågor?
– Kraftfulla insatser för att stoppa kriminaliteten i Göteborg och stora satsningar på utbildning; från förskola, grundskolan och vidare till gymnasiet. De två frågorna hänger ihop och blir lika viktiga nästa mandatperiod.

Snart har en mandatperiod gått. Vad har ni lyckats bäst med?
– Mer pengar till skolan genom återremissen av alliansens budget för 2020, satsningar i förskolan, planer för fler småhus, att det införs krav på språktest i omsorgen, att vi stoppat linbanan, dragit in kommunala bidrag till föreningar med islamistkopplingar, tidigareläggningen av avvecklingen av Rosenlundsverket, den förstärkta kampen mot hederskultur liksom stopp för ebo-flyktingar till hela Göteborg med hjälp av S och SD.”

Länk till hela artikeln i DN >>

Skydda välfärden från ökade kostnader för Västlänken

Under flera år har Trafikverket hävdat att de har kontroll över budget och tidplan i sitt arbete med Västlänken. Men informationen har varit bristfällig och vi har sett tydliga tecken på att så inte är fallet. Nu bekräftar tyvärr Trafikverket att de inte kan garantera att budget eller tidplan håller. Vi måste därför försäkra oss om att inga ökade kostnader ska gå ut över göteborgarnas välfärd, över vård, skola och omsorg.

Därför förslog Martin Wannholt genom ett yrkande att kommunstyrelsen skulle be regeringen om ett tydligt beslut att staten tar fullt kostnadsansvar för alla fördyringar som byggnationen av Västlänken innebär.

Göteborgarnas välfärd måste alltid komma först.

Tyvärr avslogs vårt yrkande i Kommunstyrelsen.
Länk till yrkandet >>

Arenafrågan
Martin Wannholt uttalade sig till Dagens Nyheter om Demokraternas förslag att lösa arenafrågan: direkt på bygglov för ny multiarena där Scandinavium ligger idag, Frölunda får spela i Frölunda borg under byggtiden, Valhallabadet bevaras, stad hela sträckan från Valhallagatan till Ullevi.

”Göteborgs stads nya utredning föreslår att Scandinavium rivs och att en ny multiarena byggs där Valhallabadet står i dag.
Men lösningen skulle ta hela tolv år.
– Så lång tid har inte evenemangsstaden Göteborg på sig. Vi samtalar gärna om att gå direkt på bygglov för en ny arena som byggs där Scandinavium ligger och som skulle kunna stå klar redan inom fyra år, säger Demokraternas partiledare Martin Wannholt.

Hur ser du på möjligheterna att politiken orkar enas nu, när det är valår?
– Jag ser det som att vi har världens chans. Och väljarna förväntar sig det. Jag hoppas att vi kan hålla oss till sakfrågan och lämna det politiska spelet därhän.”
Länk till artikel i DN (låst artikel) >>

Rädda förskolan
Demokraterna har glädjande nog lyckats få med sig alliansen på att rädda förskolan från akuta försämringar.

För oss Demokrater är sakpolitik viktigare än prestige. Genom konstruktiva samtal med alliansen har vi nu kommit överens om att skjuta till 130 miljoner kronor i förskolenämndens budget för att undvika de akuta försämringar i förskolan som de planerade nedskärningarna hade inneburit, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) i GP.
Länk till artikel i GP >>

Heden
Innan jul beslutade byggnadsnämnden enhälligt att försöka återuppta programarbetet för Hedens utveckling. Tjänstemännen ska återkomma om när och hur det är lämpligt.

”Demokraternas Martin Wannholt välkomnar att det numera råder samförstånd om Hedens framtid.
-Nu finns det en politisk konsensus om att Heden ska utvecklas för mera idrott, kultur, park och rekreation med en ganska begränsad byggnation. Samtidigt får idrotten inte ifrågasättas på något sätt, säger han.

Enligt Wannholt är det Hedens kortsidor, framför allt mot Engelbrektsgatan, som kan bli aktuella för bostadskvarter.

Demokraterna vill även sedan tidigare ha en ny detaljplan för Heden, utan någon förutbestämd inriktning för exakt vad det ska bli. Framför allt är Martin Wannholt kritisk till att Heden blivit föremål för en rad tillfälliga bygglov som sedan blivit stående under lång tid.
-Vi har en tillfällig förskola, Lisebergshotellet, ett tillfällig parkeringshus på Heden i dag. Vi vill få stopp på detta och tillsammans med göteborgarna utveckla Heden, säger han.”
Länk till artikel i GP >>

Kossorna i Välen
Vi demokrater har sedan länge drivit frågan om att ha kvar ”kossorna” i Välen, i vårt kommunala naturreservat. De är uppskattade av många, de är viktiga för alla barn och skolklasser som besöker reservatet och bidrar till ökad biologisk mångfald. Men ”kommunen” har varit byråkratisk och verksamheten hotad.

Nu har alla partier röstat med oss demokrater för att säkra fortsatt verksamhet i Välen

Länk till yrkandet >>

Fler studentbostäder och mer pengar till välfärden
Det saknas boende för studenter i Göteborg vilket leder till att studenter tackar nej till sina platser. Det är oroväckande då vi behöver studenter som stannar i vår stad och bidrar till Göteborgs tillväxt och välfärd.

I vår budget föreslog vi att byggnader inom kommunalservice som står tomma ska omvandlas till studentlägenheter. Idag tickar hyreskostnaderna för de tomma byggnaderna eller så uteblir hyresintäkterna för kommunala bolag som förvaltar lokalen. Det är pengar som givetvis kan användas bättre till välfärden. Tillsammans med Socialdemokraterna har vi fått igenom vårt förslag i kommunstyrelsen.

Det betyder att vi hittat en lösning på två problem och tar Göteborg mot en bättre framtid.

Vi vill slopa p-avgiften för stadens anställda i ytterområden
Göteborgs Stad har många verksamheter i ytterområden dit kollektivtrafiken inte är ett alternativ för de flesta anställda. I dagsläget tar man ut en p-avgift på 400 kr i månaden, oavsett om verksamheten ligger mer centralt eller i ytterområden. Vi tycker att det är en orimligt hög summa, särskilt då det finns avgiftsfria parkeringar i närheten. Helt avgiftsfria personalparkeringar i ytterområden har ett par starka fördelar – det skulle göra det enklare att rekrytera personal till verksamheter i ytterområdena samtidigt som personalen fick bättre privatekonomi.

I Kommunstyrelsen fick Demokraterna stöd av S igenom uppdraget åt Parkeringsbolaget och andra berörda nämnder att avskaffa den nämnda p-avgiften. Nu ska ärendet vidare till Kommunfullmäktige.


Demokraterna i Regionen

Regionfullmäktige håller årets första möte först den 22 februari. Även detta möte kommer att hållas digitalt.

Demokraternas fullmäktigegrupp har skickat in två interpellationer, den ena handlar om patientsäkerhetsbrister vid läkemedelshantering i det nya journalsystemet Millenium som upphandlats i regionen för drygt 3 miljarder kronor.

Den andra är en interpellation om konsekvenser för kollektivtrafiken i Västra Götaland i händelse av att projekt Västlänken försenas.

Man kommer också att på mötet behandla en motion från Martin Wannholt med flera om uppdrag till Göteborgsoperan om streaming av föreställningar.

Mötet går att följa via webb-tv, både direkt och i efterhand >>


Martin berättar om arbetet mot Västlänken

Vi får ibland frågan varför vi inte har stoppat Västlänken som vi gick till val på 2018. Eftersom Göteborg styrs av Alliansen tillsammans med MP, V och Fi har det inte varit möjligt.

Demokraternas Martin Wannholt summerar här vad som gjorts och att vi fortsätter att arbeta för att minska skadorna med Västlänken. Texten har även publicerats i nätverket Stoppa Västlänken.

Länk till Martins text >>

Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna


Interndemokratigrupp tillsatt

Efter det extra årsmötet 5 december fattade den nya styrelsen beslut om att tillsätta en interndemokratigrupp för att se över den kritik som inkommit från förtroendevalda angående interndemokratin.

Gruppen ska arbeta oberoende och frikopplad från styrelsen och bestå av följande representanter: Sammankallande, 1 från nya styrelsen, 1 från gamla styrelsen, 2 från Kommunfullmäktigegruppen, 1 från Regionfullmäktigegruppen, 2 förtroendevalda samt stabschefen i Rådhuset.

Uppdragsbeskrivning:
Interndemokratigruppen ska hantera frågor i samband med interndemokrati i syfte att förbättra de demokratiska möjligheterna inom partiet. Gruppen kan hantera rent demokratiska ärenden men också saker som handlar om bättre flöde av information i syfte att förbättra den upplevda demokratin. Gruppen skall också hantera hur vi skall hantera demokratiska beslut inom partiet för att ge grund för en diskussion inom alla förtroendevalda.

Mål: Löpande rapportera förbättringsförslag till styrelsen.

De olika representanterna är nu tillsatta och gruppen är redo att starta sitt arbete. Lycka till och tack för att ni på ett konstruktivt sätt vill hjälpa åt att finna de bästa lösningarna för Demokraterna!


Martin rapporterar och medlemsmöte

Den 2 februari hölls det digitala medlemsevenemanget ”Martin rapporterar”. Under ca 30 minuter direktrapporterar Martin om det senaste från politiken och vad som är på gång. Det finns också chans för deltagarna att ställa frågor.

Häng gärna med på nästa evenemang som hålls i början av Mars. Kallelse kommer.

Vi planerar även ett digitalt medlemsmöte den 1 mars som kommer att arrangeras av kunskapsgruppen Förskola & skola. Kallelse skickas ut inom kort till alla medlemmar.

Välkommen att delta!


Protokoll från det extra årsmötet

På grund av sjukdom har justeringen och underskrift av protokollet från det extra årsmötet den 5 december dröjt.

Årsmötesprotokollet är nu justerat och går att läsa här >>