Äldreomsorg

Alla som bor i Göteborg ska erbjudas en jämlik, trygg och värdig äldreomsorg. Man ska utgå ifrån individens egna val så delaktighet i alla beslut finns och ett långsiktigt förtroende skapas. En högre grundbemanning och minskad förekomst av timvikarier ger bättre kontinuitet både i arbetsgrupp och för omsorgstagare. Demokraterna arbetar för ett samarbete mellan primärvård och region där tydliga ansvarsgränser finns för en jämställd vård och omsorg. Teamen kring vårdtagaren måste enklare kunna ta del av varandras dokumentation för att undvika missar och dubbelarbete. Personalens kompetens måste också förbättras med vidareutbildningar och med krav att kunna god svenska. Undersköterskeutbildning bör vara mål för anställning. För att behålla kompetent personal och attrahera nya medarbetare ska bra arbetsvillkor som lön och arbetsmiljö prioriteras. Oskäliga löneskillnader måste åtgärdas.

Inom hemtjänsten behövs ett tydligare teamarbete mellan sjuksköterska och omsorgspersonal med mål att minska antalet inblandade personer. Hållbara och påverkningsbara scheman med tid för förflyttning och dokumentation är viktigt för att förbättra situationen.

På alla äldreboenden ska det erbjudas dagliga aktiviteter och närhet till restaurang eller
café. Stort fokus ska läggas på mat och hur den serveras. De boende ska ges möjlighet att
vara med och påverka menyer samt erbjudas tillreda maten. Att äta rätt minskar viktnedgång, främjar hälsan och ger värdefulla sociala stunder. Målet ska vara att ha ett beredningskök på varje äldreboende. Härifrån ska också hemtjänsten i närområdet kunna hämta sin mat.

Inom hemsjukvården behövs en individuell plan (SIP) för varje individ. Det ska finnas hemsjukvårdare som kan göra hembesök i god tid för att minska akuta insatser. Förbättringar behövs gällande samarbetet mellan primärsjukvården och läkarkontakten. Vi måste också bryta den ensamhet och isolering många äldre känner med t ex aktivitetshus. Forskning har visat att funktionsvariation kan hejdas genom fysisk aktivitet, stimulerande socialt liv och utmaning för hjärnan. En äldrereform behöver genomföras där tidiga insatser inom hemtjänst och boenden möjliggör bättre livskvalité för äldre och lägre kostnader inom sjukvården.

Demokraterna vill ha en tydlig plan för upprustning av befintliga boenden samt för nybyggnation. I samverkan med regionen behöver möjligheterna till ASIH (avancerad vård i hemmet) prioriteras och byggas ut.

Demokraternas förslag, Äldreomsorg:

 • Alla som bor i Göteborg ska erbjudas en jämlik, trygg och värdig äldreomsorg
 • Minska antalet aktörer och få en bättre styrning av äldreomsorgen i helhet
 • Ersätt alltför många timanställningar med grundbemanning
 • Säkerställ kompetensen hos personalen. Undersköterskeutbildning bör vara mål för anställning
 • Goda språkkunskaper i svenska ska vara ett grundkrav
 • Beredningskök på varje äldreboende. Härifrån ska också hemtjänsten kunna hämta sin mat
 • Ett tydligare teamarbete runt den enskilde där sjuksköterskor har en handledande roll för omsorgspersonalen med målet att minska antalet inblandade personer
 • Arbeta fram en tydlig plan för upprustning av befintliga boenden samt för nybyggnation

Ansvarig för kunskapsgruppen: Mariette Höij Risberg

Prioriterade uppgifter för kunskapsgruppen är just nu:

 • Sammanhållen hemtjänst (kontinuitet för den enskilde och arbetsmiljö inklusive kringtid)
 • Krav på undersköterskeutbildning och språktest inom äldreomsorgen
 • Anpassade bostäder för äldre – SÄBO (särskilt boende), Trygghetsboenden, etc.)
 • Fortbildning för all personal inom äldreomsorgen
 • Schema som är hållbara och påverkansbara