Yrkande angående bättre kontroll av resor

Med anledning av den kommunala resebyråverksamheten som pågått vid Intraservice i Göteborg, lämnade vi från Demokraterna tidigare i veckan in ett yrkande att kontrollera även kommunstyrelsens resor. Förhoppningsvis överarbete. Men engagerade göteborgare har, på vad som tycks goda grunder, börjat begära ut handlingar kring kommunalrådens resor. Specifikt när någon försöker bryta mot stadens regler och samla bonuspoäng privat via kommunala resor. Detta är naturligtvis helt förbjudet. Nu får vi se vad resultatet blir. Här följer yrkandet:

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen 2017-11-08

Yrkande angående bättre kontroll och uppföljning av resor i kommunstyrelsen och på stadsledningskontoret.

Revisionens granskning av resor på Intraservice visar att det fortfarande finns nämnder/förvaltningar som uppenbarligen ser för lättvindigt på hur kommunen bör planera, redovisa och följa upp att resor i stadens tjänst sker på ett korrekt sätt.
Flera nämnder har en tydlig beslutsordning där alla resor (oavsett om det är enbart tjänstemän, enbart politiker eller bådadera som ska resa) kommer upp till beslut innan resa beställs/genomförs. Då ska också syftet med resan framgå och vad som förväntas vara nyttan för staden med resan. Vidare följs beslutade och därmed godkända resor upp i efterhand genom att (som minimum) en kort reserapport biläggs handlingarna till styrelse- eller nämndmöte efter resans genomförande.
Denna rutin bör införas även i kommunstyrelsen, då det blir enklare för såväl kommunstyrelsen som allmänheten att reagera och ha synpunkter även innan en resa genomförs.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till beslut för tydliga och enkla rutiner gällande utlandsresor vid stadsledningskontoret och kommunstyrelsen enligt ovan.

Gota alv

Göta älv