Valsedel för Demokraterna i regionvalet i Västra Götalandsregionen 2022

1. Mariette Höij Risberg
 leg. sjuksköterska

”Det är nödvändigt att förbättra arbetsvillkoren för vår sjukvårdspersonal genom ökad delaktighet, ökade löner med relevant lönetrappa, hållbara arbetstider och att utnyttja den kompetens som finns.”

2. Alexander Lisinski
AT-läkare

”Jag vill föra över pengar från administrationen till den patientnära vården. Sverige satsar tillräckligt med pengar på sjukvården men de hamnar inte där de behövs.”

3. Ulla Nathorst Westfelt
leg. läkare

”Ett listningstak och fast läkarkontakt är avgörande för en god och tillgänglig primärvård.” 

4. Jörgen Isgaard
leg. läkare

”Minskad politisk styrning av sjukvården och mer inflytande för professionen.”

5. Marianne Berntsson
leg. läkare

”Jag vill verka för fler vårdplatser med optimal bemanning för god arbetsmiljö och säker vård.”

6. Georg de Laval
civilingenjör

”Jag vill verka för en hållbar industri och bra infrastruktur som skapar förutsättningar för en växande arbetsmarknad.”

7. Christina Fält
enhetschef barnsjukvård

”Min viktigaste fråga är ett fortsatt arbete för en jämlik vård oavsett ålder, kön och bostadsort!”

8. Marco Fredin
socionom

”Den viktigaste frågan för mig är bättre tillgänglighet och högre kvalitet inom BUP (Barn-och ungdomspsykiatrin).”

9. Erik Wahlberg
leg. läkare

10. Frida Hermansson
enhetschef Sahlgrenska

”Jag vill verka för att korta köerna i vården.”

11. Mattias Arvidsson
statsvetare

”Jag vill att vi kortar vårdköerna.”

12. Lennart Melvås
socionom

”Omsorg för dom äldre och psykiskt sjuka samt övriga svaga i samhället.”

13. Ing-Marie Karlsson
leg. sjuksköterska

”Jag vill att sjukvården får bättre resurser genom ekonomisk samordning av regionen och minskning av politiker.”

14. Kristofer Andrén
företagare

”Ett engagerat och tydligt ledarskap med fokus på faktabaserade beslut inom trafik och infrastruktur, är en förutsättning för att uppnå en tillgänglig och vacker region.

15. Susanna Haby
leg. sjuksköterska

”Fokus på att leverera vård och minimera administration för personalen. Respekt för vårdpersonalens kompetens är lika med god vård för medborgarna. 

16. Per Olbonius
egenföretagare

”Min hetaste fråga är infrastrukturen, elförsörjning, vatten och avlopp, kretslopp, fjärrvärme, kommunikationer och framkomlighet.”

17. Björn Bernehed
ekonom

”Jag vill verka för arbete och näringsliv, med inriktning på småföretagande och hur man kan ge stöd till nystartade bolag.”

18. John Ekman
civilingenjörstudent

”Jag vill verka för en pålitlig och effektiv kollektivtrafik som alla har råd med och möjlighet att nyttja.”

19. Per Holm
psykolog

”Min målsättning är att bidra till en höjd kvalitet inom sjukvårdens område med tydligare politiska uppföljningsbara mål i kombination ledning och styrning som anstår en modern sjukvård.”

20. Thomas Lingefjärd
docent

”Min viktigaste fråga är bekämpandet av den organiserande brottsligheten.”

21. Jan Hammarström
leg. läkare

”Min viktigaste fråga i regionen är att driva vården på ett mer effektivt sätt. En annan viktig fråga som vi inte styr över är att lägga ned landstingen, en onödig byråkrati som kostar pengar och skapar en icke jämlik vård i Sverige.”

22. Thomas Hedberg
företagare

”Min viktigaste fråga handlar om sjukvården. Om politikerna släpper greppet om sjukvården så kommer fler människor bli behandlade i tid.