Valsedel för Demokraterna i kommunvalet Göteborg 2022

1. Martin Wannholt
civilingenjör och MBA

”Demokraterna har visat hur mycket vi behövs för Göteborg genom kunskapsbaserade beslut för göteborgarnas bästa.”

2. Jessica Blixt
grundskollärare

”Jag vill verka för att alla barn i Göteborg ska känna sig trygga, ha en god uppväxt, lyckas i skolan och känna framtidstro.”

3. Patrik Höstmad
docent

”Jag vill verka för en bättre stadsutveckling med bättre styrning och ekonomi.” 

4. Lisbeth Sundén Andersson
biomedicinsk analytiker

”Bra arbetsmässiga förhållanden för personalen inom äldreomsorgen och sjukvården.

5. Mariette Höij Risberg
leg. sjuksköterska

”De åldersrika i behov av omvårdnad – vare sig det är via hemtjänst eller äldreboende -ska känna delaktighet i sitt boende och uppleva trygghet via kontinuitet, språkkrav och relevant kunskap hos personalen.

6. Torkel Bergström
managementkonsult

”Min viktigaste fråga är att Göteborg ska vara en attraktiv, säker stad som våra yngre och kommande generationer vill bo i och vara med att utveckla.”

7. Iréne Sjöberg-Lundin
kulturarrangör

”Kultur åt folket oavsett ålder, livssituation, boendeform, skola, social tillhörighet, etnisk tillhörighet, ekonomisk verklighet etc. till barn, unga och åldersrika – alla ska ha rätt till kultur!”

8. Jonas Stenberg
business specialist

”Jag vill verka för ett tryggt och säkert Göteborg.”

9. Karin Lindberg
företagare

”Jag vill att vår stad fokuserar på rätt saker och skapar ett bättre värde för våra invånare tillsammans med bra förutsättningar för näringsliv.”

10. Michael Leufkens
statstjänsteman

11. Lillemor Williamsson
socionom

”Det är sakfrågorna och vad som blir bäst för göteborgarna som är viktigt. Därför behöver politiker kunna samarbeta över partigränserna och enbart ha fokus på vad som ger störst nytta för staden.”

12. Anders Möller
civilingenjör

”Jag vill verka för ett tryggt och attraktivt Göteborg.”

13. Camilla Harrysson 
grundskollärare

”Det behöver säkerställas att staden förvaltar skattebetalarnas pengar på bästa sätt och ger alla göteborgare skola, vård och omsorg av hög kvalitet.”

14. John Ekman
civilingenjörstudent

”Jag vill verka för ett tryggt och obyråkratiskt Göteborg där alla känner sig välkomna.”

15. Veronica Öjeskär
projektledare

”Jag brinner för ett vackert och tryggt Göteborg där vi tillsammans arbetar kunskapsbaserat och fokuserar på rätt saker genom en ökad delaktighet och transparens.”

16. Gabriel Bake
forskarutbildningshandläggare

”Jag brinner för att det gamla Göteborg respektfullt bevaras i den framtida utvecklingen.”

17. Yvonne Staberg
digitaliseringsledare

”Jag brinner för ett hållbart och tryggt samhälle och det är vi tillsammans som måste göra jobbet.”

18. Björn Bernehed
egenföretagare

”Jag vill verka för arbete och näringsliv, med inriktning på småföretagande och hur man kan ge stöd till nystartade bolag.”

19. Anita Engström
enhetschef migration

”Den fråga som jag ser som viktigast är tryggheten i Göteborg – viktigt att jobba förebyggande med barn och ungdomar för att minska rekrytering till gäng.”

20.  Kristofer Andrén
företagare

”Ett engagerat och tydligt ledarskap med fokus på faktabaserade beslut inom trafik och infrastruktur, är en förutsättning för att uppnå ett tillgängligt och vackert Göteborg.”

21. Thomas Holst
civilingenjör

”Transparens runt inköp och ekonomi – ökad insyn, möjliggör konsekvenstänk och uppföljning samt ökar faktabaserade beslut som förbättrar Göteborg.”

22. Carl-Åke Ahlqvist
företagare

”Jag vill driva att punktmarkera kriminella.”

23. Anders Åkvist
civilingenjör

”Jag vill verka för en sundare ekonomisk hushållning av göteborgarnas skattepengar genom att ställa tydligare krav, lyfta fram ekonomiska konsekvenser av beslut och alltid analysera alternativa lösningar ur ett ekonomiskt perspektiv.”

24. Per Holm
psykolog

”Min målsättning är att bidra till en höjd kvalitet inom socialtjänstens område med tydligare politiska uppföljningsbara mål i kombination med ledning och styrning som anstår en modern socialtjänst.”

25. Peter Jansson
projektledare

”Jag vill kämpa för att vi får mer inkludering och fler platser till att bedriva idrott samt hjälpa de föreningar som kan må bättre av att idrotta tillsammans med annan klubb för större bredd och mer möjligheter för fler ungdomar att vara delaktiga.”

26. Bernt Nielsen
civilingenjör

”Min viktigaste fråga är genomförandet av de båda kollektivtrafiksatsningarna K2020 och Koll2035.”

27. Michelle Plavsich
gymnasielärare

”Jag vill verka för att alla ungdomar i Göteborgs stad blir behöriga till nationellt program.”

28. Anders Torwald
logistikutredare

”Min viktigaste fråga är att ge Göteborgs barn en trygg start i livet samt att få en ren och välstädad stad.”

29. Lars Andréasson
säljare

”Politiken är till för att serva medborgarna – inte tvärtom.”

30. Roger Andersson
producent

”Alla skall känna sig trygga i Göteborg oavsett var man bor och vistas.”

31. Lennart Melvås
socionom

”Omsorg för de äldre och psykiskt sjuka samt övriga svaga i samhället.”

32. Gunnar Barrvik
egenföretagare

”Jag vill ifrågasätta, ständigt utveckla och kämpa för en förbättring av arbetet i våra förvaltningar.”

33. Tommy Andersson
säljstöd

”Bygga ett nytt starkare Göteborg tillsammans med fokus på transparens, delaktighet och trygghet för alla medborgare genom hela livet.”

34. Jan Kopperud
ingenjör

”Jag anser att det är bristen på bostäder, den kommunala tystnadskulturen och ekonomin som är de viktigaste frågorna.”

35. Patrik Gustavsson
egenföretagare

”Min viktigaste fråga är att arbeta för att få in sunt förnuft i beslut d.v.s. beslut skall vara byggda på riktig fakta och inte vinklad och påhittad.”

36. Per Olbonius
egenföretagare

”Min hetaste fråga är infrastrukturen, elförsörjning, vatten och avlopp, kretslopp, fjärrvärme, kommunikationer och framkomlighet.”

37.  Dan Gustafsson
civilingenjör

”Jag vill verka för att Göteborg skall ha noll-tolerans mot hederskultur som strider mot vår grundlag, försvårar integrationen och gör att tusentals ungdomar lider i tysthet.”

38. Rustan Hälleby
kommunikationskonsult

”Jag vill driva trafik, stadsbyggnad och sunt förnuft inom Staden.”

39. Stefan Wallin
egenföretagare

”Jag vill verka för en faktabaserad, medmänsklig politik som alla förstår.”

40. Thomas Hedberg
egenföretagare

”Jag vill få bort onödig politisk byråkrati.