Martin Wannholts replik - Socialdemokraterna bromsar byggandet och höjer hyrorna

GP debatt – Martins replik, Socialdemokraterna bromsar byggandet och höjer hyrorna

Martin Wannholts replik - Socialdemokraterna bromsar byggandet och höjer hyrorna

Martin Wannholts replik – Socialdemokraterna bromsar byggandet och höjer hyrorna

Attenius och alla ledande Socialdemokrater i Göteborg har valt att bo i villa eller bostadsrätt. Men vanliga löntagare som själva vill ombilda för att sköta sina fastigheter får nej av de besuttna Socialdemokraterna, skriver Martin Wannholt (D).


Replik på Jonas Attenius (S) debattartikel
27/2 Om Demokraterna får som de vill kommer Göteborg bli som Stockholm

Jonas Attenius (S) ställer felaktigt frågan ”Varför är Demokraterna emot hyresrätter?” Demokraterna har inget emot hyresrätter. Det behövs en blandning av olika bostäder om man ska kunna bo i Göteborg under livets olika skeden.

De viktigaste kommunala verktygen för att bryta utanförskap är att satsa på förskolan och skolan samt att möjliggöra ägande även för löntagare som tjänar en tredjedel av vad Attenius gör. Men Socialdemokraterna skär ned i förskolan och skolan och förbjuder ombildningar i utsatta områden. De gör två fel av två möjliga.

Det tar lång tid att nå en blandning av bostäder i de utsatta områdena med endast nyproduktion som verktyg. Alliansens initiativ att bygga om Biskopsgården till trädgårdsstad, som alla partier stödjer, kommer tyvärr inte vara klart på länge. Vi behöver även en billigare och snabbare metod.

Den forskningsrapport som följt ombildningarna i Tynnered, Eriksbo med flera ger belägg för stora positiva resultat

Ombildningar innebär att de boende genom direktdemokrati får möjligheten att frigöra sig från fastighetsägaren och bli ett självförvaltande kooperativ. De boende får själva bestämma över drift, underhåll och renoveringar och kan göra de val som deras privatekonomi tillåter. Bostadsrätten var därför en viktig del i folkhemsbygget.

Den forskningsrapport som följt ombildningarna i Tynnered, Eriksbo med flera ger belägg för stora positiva resultat. Områden stabiliseras socialt, fastigheter och utemiljöer får större omtanke och tryggheten ökar. Bostadsrätt har generellt och över tid gett en betydligt lägre månadskostnad och bättre privatekonomi än i motsvarande hyresrätt.

Driver upp hyrorna
Demokraterna är starkt emot affären i Karlastaden eftersom allmännyttan i huvudsak belånas för att stödja miljardärer i ekonomiskt trångmål och inte för att bygga bostäder. Ett lånelurendrejeri som driver upp hyrorna.

Socialdemokraterna har även satt stopp för planerade småhus. Barnfamiljer som gillar Göteborg tvingas bort om de likt Attenius vill bo i ett eget hus. De rödgröna och stödhjulet C drog i byggbromsen så fort de tog makten. Attenius går nu till historien som den snickare som gör flest kollegor arbetslösa i Göteborg.

Detta är tvärtemot vad Attenius själv drev i opposition under förra mandatperioden då han var för både ombildningar och småhusplanerna. Alla ombildningar som skett i Göteborg har genomförts av eller med Socialdemokraterna. Tänk vad lätt det är att vara folklig i opposition men göteborgsfientlig när man styr.

Demokraterna vill låta göteborgarna – inte minst i utsatta områden – själva bestämma om sitt boende. Och vi prioriterar alltid barnens trygghet och lärande framför kommunalt slöseri.

Martin Wannholt, kommunalråd Demokraterna

 


Länk till artikeln i GP >>

Thomas Hedberg, Karin Lindberg och Martin Wannholt i Demokraterna skriver i GP om kommunala AB Framtidens affärer med Karlastaden.

GP debatt – Jonas Attenius hemlighetsmakeri skadar Göteborg

Thomas Hedberg, Karin Lindberg och Martin Wannholt i Demokraterna skriver i GP om kommunala AB Framtidens affärer med Karlastaden.

Thomas Hedberg, Karin Lindberg och Martin Wannholt i Demokraterna skriver i GP om kommunala AB Framtidens affärer med Karlastaden.

Under det senaste rödgröna styret blev tystnadskultur och Muteborg synonymt med Göteborg genom ständiga oegentligheter och tveksamma affärer. I ljuset av detta ser vi med oro på att Attenius hållit allmännyttans omfattande affär i Karlastaden hemlig för kommunledningen, skriver Martin Wannholt, Karin Lindberg och Thomas Hedberg från Demokraterna.


Affären i Karlastaden är på över en miljard kronor och består av att Göteborgs allmännytta både köper bolag med byggrätter och köper in sig som delägare i bolag med byggrätter. Riskerna är omfattande när huvuddelen av affären handlar om ett påhittigt upplägg där allmännyttan i praktiken lånar ut hyresgästernas pengar till privata bolag i kris. Allmännyttan köper byggrätter av de privata aktörerna, vilka har möjlighet att köpa tillbaka dem med en mycket låg uppräkning. Uppräkningen täcker varken inflationen eller allmännyttans räntekostnader för affären.

Om marknaden utvecklas positivt kan de privata aktörerna köpa tillbaka billigt och få en stor vinst. Om marknaden fortsätter att utvecklas negativt kommer säljarna inte köpa tillbaka och Göteborgs stad blir då kvar med byggrätter som har ett lägre värde än vad de köptes för. Vinstmöjligheten finns hos de privata aktörerna och förlustrisken finns hos Göteborgs stad. Det är ett obegripligt upplägg.

Märkliga affärer
Det rödgröna målet om att allmännyttan ska bygga 2300 bostäder per år leder här till märkliga affärer och prioriteringar. I stället för att åtgärda allmännyttans omfattande underhållsskuld, vilket hade varit till nytta för både hyresgäster och ekonomin, lånar nu allmännyttan för att privata aktörer ska kunna få vinst utan risk.

Det talas om hyresrätter som motivering till affären, men byggrätterna är köpta för ett så högt byggrättspris att det måste byggas bostadsrätter om affären ska ha någon möjlighet att kunna gå ihop.

Styrelseledamöterna i allmännyttan har satts under hård sekretess. De har därför försökt få förankringen till kommunledningen genom att be allmännyttans vd Terje Johansson att informera Eva Hessman, stadsdirektör och VD i koncernmodern Stadshus AB. Stadsdirektören avböjde obegripligt nog att ta del av informationen om affären. Kommunledningen fick därmed ingen information för att kunna avstyra affären.

Attenius har inte använt någon av dessa möjligheter till förankring

I efterhand har det dock visat sig att Stadshus AB:s ordförande, tillika kommunstyrelsens ordförande, Jonas Attenius (S) varit informerad om affären sedan augusti 2023. Detta innan ens allmännyttans presidium och styrelse informerades.

Den praxis vi haft på senare tid är att vid viktiga affärer och etableringar informeras kommunalråden och oppositionen i Stadshus AB:s presidium, kommunstyrelsens presidium eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Attenius har inte använt någon av dessa möjligheter till förankring. På en direkt fråga i Stadshus AB:s styrelse efter att affären offentliggjorts svarade Attenius med överdriven emfas att han inte kände till något om affären. Någon ytterligare dag senare kom ett erkännande om att han känt till affären men han hävdade trots detta att ”jag ljög inte”.

Brott mot aktiebolagslagen
Jonas Attenius är inte bara gruppledare för Socialdemokraterna, utan även kommunstyrelsens ordförande. I den rollen har han ett ansvar att hålla ihop och förankra viktiga frågor i kommunen. I kommunfullmäktige motiverade Attenius varför han inte förankrat affären med att ”jag hade inga åsikter om det [beslutet om affären]” – som om att det bara handlar om vad Attenius själv tycker. Inte heller inser Attenius att han i rollen som ordförande för både den kommunala bolagskoncernen och kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt när han försvarar sig med att ”Det är inte jag som fattar beslutet.” Att avsiktligt avstå från att informera Stadshus AB:s styrelse kan till och med vara ett brott mot aktiebolagslagen.

Omständigheterna kring affären är onekligen speciella och saknar stöd i ägardirektiv och bolagsordning. Vi har begärt in ledningen för allmännyttan till Stadshus AB så att kommunledningen får möjlighet att granska affären. Vi vill också veta vad som nu kan göras för att skydda stadens allmännytta och förhindra att hyresgästerna drabbas av ytterligare hyreshöjningar på grund av en dålig affär.

Jonas Attenius och Socialdemokraternas hemlighetsmakeri riskerar att skada förtroendet för Göteborg.

Martin Wannholt, kommunalråd Demokraterna

Karin Lindberg, ordförande Demokraterna

Thomas Hedberg, vice ordförande Demokraterna


Länk till artikeln i GP >>

GP debatt – Anonymisera socialsekreterare för att skydda hedersutsatta barn

Jessica Blixt (D), ledamot i kommunfullmäktige, grundskolenämnden och förskolenämnden och Mariette Höij Risberg (D), ledamot kommunfullmäktige

Tydliga rutiner, utökade resursteam och anonymiserade socialsekreterare skulle göra skillnad för barn som utsätts för hedersrelaterat våld, men vi kan tyvärr konstatera att S, V och MP varken står upp för barnens trygghet eller personalens säkerhet, skriver Mariette Höij Risberg och Jessica Blixt (D).


Sommarlovet ska vara en härlig tid för barn och unga. Alla barn borde få möjlighet att ha roligt, koppla av och få välförtjänt återhämtning från skolan. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. För många barn och unga är hedersrelaterat våld och förtryck en del av vardagen och under loven riskerar de att föras utomlands för att giftas bort, utsättas för könsstympning eller uppfostringsresa.

Det borde vara självklart att alla barn i Göteborg som lever under hedersförtryck ska få rätt hjälp, men det rödgröna styret röstar nej till insatser som kan förhindra att barn far illa.

Hedersrelaterat våld och förtryck är vardag för många barn och unga i Göteborg. Flickornas klädsel och umgänge kontrolleras och fritidsaktiviteter begränsas. Pojkarna utsätts också genom krav på att de ska övervaka sina systrar utanför hemmet. Demokraterna har sett till så att Göteborgs Stad numera räknar och följer upp alla barn som mot sin vilja förs utomlands. Mellan oktober 2021 och september 2022 fördes minst tio barn från Göteborg utomlands av hedersrelaterade skäl för bortgifte, könsstympning eller kulturell och religiös uppfostring.

År 2020 instiftades en lag för att skydda barn från att föras utomlands av hedersrelaterade skäl, men trots lagstiftning fortsätter hedersresorna. För oss Demokrater är det uppenbart att nuvarande lagstiftning inte räcker och att utreseförbudet behöver utvidgas. I avvaktan på detta måste dock Göteborgs Stad göra mer än vad lagen kräver för att skydda de barn som riskerar att föras utomlands mot sin vilja.

Demokraterna har med stöd av M, L och KD föreslagit följande förändringar:

  1. Inför tydliga rutiner
    En färsk uppföljning visar att socialsekreterarnas kompetens kring hedersrelaterat våld- och förtryck varierar över staden och utsatta barn får olika grad av insatser i olika delar av staden. Det är oacceptabelt att hedersutsatta barn och unga riskerar att fara illa och föras utomlands till följd av att socialsekreterare inom Göteborgs Stad saknar rätt förutsättningar och arbetssätt. Demokraterna vill därför att tydliga rutiner införs över hela staden så att barn som utsätts för hedersrelaterat våld- och förtryck fångas upp och får rätt hjälp – oavsett var i staden de bor.
  2. Involvera resursteam
    Flickor som sökt hjälp när de blivit utsatta för hedersförtryck har vittnat om att socialtjänsten kontaktat föräldrarna för att lösa problematiken. Det har också framkommit att flickor har placerats hos en närstående, släkt eller i ett familjehem i närområdet. Detta är direkt olämpligt då närstående och släkt i de flesta fall lever under och upprätthåller hederskulturen. Drabbade flickor blir också inlåsta på SiS-hem under många år för att skyddas från sina familjer istället för att få placering på annan ort och skyddad identitet. Allt detta beror på bristande kompetens hos socialtjänsten. Samtidigt finns det fyra resursteam i Göteborg som är experter på hedersproblematik. Demokraterna vill att kompetensen inom hedersrelaterat våld och förtryck breddas, så att alla socialsekreterare får rätt verktyg för att identifiera barn och unga som behöver lotsas till dessa resursteam.
  3. Anonymisera socialsekreterarnas namn
    Socialsekreterare är en utsatt yrkesgrupp. Det blir allt vanligare att ansvarig socialsekreterare som påbörjar en utredning efter orosanmälan blir hotade av det utsatta barnets familj. Vi har tagit del av berättelser där socialsekreterare inte vågat lämna sin arbetsplats av rädsla för överfall och att socialsekreterarens egna barn får en orosanmälan som hämnd. Det ökar risken för att den ansvariga socialsekreteraren inte vågar gå vidare med en utredning. Göteborgs Stad som arbetsgivare kan aldrig tillåta att personal blir utsatta för otillbörlig påverkan. Att personal inte vågar utföra sin myndighetsutövning på grund av rädsla för sin och familjens säkerhet är ett hot mot rättssäkerheten, men också ett svek mot alla de barn och unga som drabbas när staden gör avkall från sitt uppdrag. Demokraterna vill därför utreda alternativ till att socialsekreterarnas namn framgår på beslut kopplade till heder.

Demokraterna har tidigare ofta fått stöd från Socialdemokraterna i arbetet mot hedersförtryck, men efter att de slagit sig samman med V och MP har de vikt ner sig i fråga efter fråga. Så har även skett i denna fråga. Vi kan tyvärr konstatera att S, V och MP varken står upp för barnens trygghet eller personalens säkerhet i arbetet med att skydda hedersutsatta i Göteborg. Demokraterna sätter barnen främst och kommer aldrig förhandla bort deras rättigheter. Vi kommer aldrig göra avkall i kampen mot hedersförtryck och parallella samhällen. För Demokraterna är det självklart att inget barn ska fara illa på grund av brister i arbetssätt och rutiner.

Mariette Höij Risberg (D), ledamot kommunfullmäktige

Jessica Blixt (D), ledamot i kommunfullmäktige, grundskolenämnden och förskolenämnden


Länk till artikeln i GP >>