Omvärdera det felaktiga beslutet om nedläggningen av ASIH

Efter beslut om nedläggning av ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), finns nu den specialiserade palliativa vården endast att tillgå under kontorstid. För patienterna innebär detta fler besök på akuten, fler sjukhusinläggningar och stora svårigheter att kunna komma hem från sjukhuset då ASIH-teamen inte längre finns att tillgå. I sin strävan om att den palliativa vården ska vara jämlik, har samtliga politiker i kommunstyrelsen i Göteborg (utom Demokraterna och SD) röstat för att försämra för göteborgarna, istället för att förbättra för invånarna i kranskommunerna. Medan politiskt tjafs pågår om huruvida regionen ska ha hela ansvaret eller om kommun och region ska dela på ansvaret som tidigare, så får patienterna i livets slutskede lida.

ASIH har nedmonterats

Tidigare kunde Göteborg erbjuda avancerad sjukvård i hemmet för svårt sjuka som önskade vårdas hemma i livets slutskede. Det kan röra sig om personer med avancerad cancer, svår hjärt- eller lungsvikt eller försvårande sociala förhållanden, till exempel med små barn i hemmet. Västra Götalands Regionen och Göteborgs kommun hade då ett gemensamt ansvar för ASIH-vården. I januari 2022, togs den möjligheten bort. Flera stora städer i Sverige har ASIH-team, där sjuksköterskorna i teamen har det fulla vårdansvaret tillsammans med läkare, kuratorer och rehab-personal.

De 70 specialistutbildade sjuksköterskorna i den tidigare organisationen har tvingats sluta pga. nedläggningen. Maria Taranger, överläkare på SU, är ytterst ansvarig för det nya palliativa teamet på SU som startat efter nedläggningen. På det senaste mötet för Äldre- samt vård och omsorgsnämnden medgav Taranger att de planerade 22 specialistutbildade sjuksköterskorna troligtvis inte kommer att räcka för att täcka behovet och att de egentligen återigen skulle behöva 70. Samtidigt har SU i dagsläget endast lyckats rekrytera 7 specialistutbildade sjuksköterskor. Gällande de 30 vårdplatserna som utlovats på SU, har man inte lyckats ordna en enda.

I gårdagens GP kunde vi läsa om hur flera politiker i Göteborg svarar JA, på frågan om de vill återbygga ASIH i Göteborg. Trots detta har de röstat ner Demokraternas yrkande om att återuppta förhandlingen med regionen för att rädda kvar ASIH i Göteborg. En ekvation som inte går ihop.

Politisk okunskap

I GP den 9/9 kunde vi läsa hur de olika partierna i Göteborg ställer sig gällande om man vill återinföra ASIH i Göteborg.

Marina Johansson (S) skriver att VGR har det lagstadgade ansvaret för patienter i livets slutskede. Om hon hade tagit sig tid att sätta sig in i ärendet ordentligt så hade hon vetat att regionen hela tiden haft det yttersta medicinska ansvaret via läkare men att kommunen hela tiden haft ansvaret för den medicinska omvårdnaden. Vidare skriver hon att den specialiserade omvårdnaden ska vara tillgänglig i alla stadsdelar, vilket den varit hela tiden.

Daniel Bernmar (V) och Axel Josefsson (M) skriver att den nya basmodellen ska gälla alla, även de som bor på äldreboende. Hade Bernmar och Josefsson undersökt hur det låg till så hade de förstått att behovet av ASIH inte finns i samma utsträckning som för de som bor hemma i livets slut. På äldreboenden finns redan sjuksköterskor måndag till fredag och läkare minst två dagar per vecka. Patienter på äldreboenden har dessutom fast omvårdnadspersonal och kan kalla på hemsjukvårdens sjuksköterskor under jourtid.

Vidare skriver Josefsson också att det ska gälla de som bor på BMSS (boende med särskilt stöd), vilka redan har liknande förutsättningar som de som bor på äldreboende, med patientansvariga sjuksköterskor. Han skriver också att den avancerade sjukvården ska gälla för patienter med andra diagnoser än cancer, men den begränsningen har aldrig funnits.

Elisabeth Lann (KD) ordförande i äldre- samt vård och omsorgsnämnden, är kanske den som borde vara allra bäst insatt då många av de palliativa patienterna är just äldre. Men icke – hon skriver att hon hoppas att den nya organisationen kommer ha samma höga ambition i den specialiserade vården som tidigare. Som politiker ska man inte hoppas på det bästa. Man ska säkerställa att de svårast sjuka får den bästa möjliga vården och den bästa möjliga livskvalitén man kan ha, vid livets slutskede. På frågan om KD vill återinföra ASIH i Göteborg, har Lann svarat JA, trots att hon upprepade gånger röstat ner återinförandet.

Lotta Nechemsson (L) skriver att de som driver att avancerad sjukvård ska ske i kommunal regi inte vet vad de talar om och att det är direkt oansvarigt när kommunen enligt lag inte ens får anställa läkare.  Vet Lotta vad hon talar om? – Knappast. I den tidigare organisationen så stod regionen för det medicinska ansvaret via läkarna och läkemedel medan kommunen stod för den medicinska omvårdnaden via sjuksköterskor, rehab-personal och hjälpmedel. På frågan om L vill återinföra ASIH i Göteborg, har Nechemsson svarat JA, trots att L upprepade gånger röstat ner återinförandet.

Helen Ohlsson (Mp) skriver att hon inte vill att palliativa patienter ska behöva åka till akuten för vård utanför kontorstid och att det är bra att fler kan få tillgång till avancerad sjukvård under fler av dygnets timmar. Det är mycket oklart vad hon menar med detta då specialistkompetensen i den nya organisationen har kvälls-, helg- och nattstängt. Den gamla organisationen var öppen dygnet runt. På frågan om Mp vill återinföra ASIH i Göteborg, har Nechemsson svarat JA, trots att Mp upprepade gånger röstat ner återinförandet.

Omvärdera ett felaktigt beslut

De enda partierna förutom Demokraterna, som har förstått vad nedläggningen av ASIH skulle komma att innebära är Fi och SD. Svaren från politikerna i Göteborg genomsyras av okunskap ­– trots upprepad kritik från läkare, sjuksköterskor och anhöriga. Man ska aldrig ta beslut man inte förstår konsekvensen av. Att montera ner en väl fungerande verksamhet innan en ny finns på plats är inte att ta ansvar. Nu behöver alla visa förmåga att omvärdera ett felaktigt beslut.

Demokraterna går till val på att återinföra ASIH teamen i Göteborg.

 

Mariette Höij Risberg

Sjuksköterska och första-namn på regionlistan för Demokraterna