Demokraternas tilläggsbudget för VGR 2022

Under Regionfullmäktiges möte 26 oktober lämnade Demokraterna in ett förslag på tilläggsbudget för 2022. De flesta partierna lämnade in tilläggsbudgetar inför mötet för att komplettera sina budgetförslag som lämnades in till Regionfullmäktige i juni.

Innehåll i Demokraternas tilläggsbudget:

Ytterligare Satsningar för att ta hand om den uppskjutna vården

Under hösten har pandemin ebbat ut även om den inte försvunnit. I och med att en stor del av den vuxna befolkningen blivit vaccinerade har trycket på slutenvården på regionens sjukhus minskat. Nu återstår arbetet med att ta hand om den uppskjutna vården.

Prognosen för skatteunderlaget har förbättrats med 270 miljoner. Det finns också ett budgetförslag hos regeringen om ökat statsbidrag. Tillsammans gör det att Demokraterna föreslår en summa på 960 miljoner för tilläggsbudgeten.

Till den uppskjutna vården finns det avsatt 670 miljoner i budgeten och där vill Demokraterna skjuta till ytterligare 300 miljoner. Det genererar i nästan en miljard kronor för att i första hand låta våra egna utförare ta hand om de tusentals patienter som väntar på besök, utredning och behandling.

Utförarna tar del av medlen när vården utförts och i andra hand, när vår kapacitet inte räcker, används privata utförare. Resterande 660 miljoner fördelas direkt till sjukhusen, hälften till Sahlgrenska universitetssjukhus och hälften till övriga sjukhus.

Med dessa tilldelade medel kan en del av svårigheterna i pandemins spår minskas.  Men vi ser att fördelningen av tjänster och lönemedel inom sjukhusen till fördel för den patientnära verksamheten måste fortsätta för att vi skall kunna behålla personalen. Den är en förutsättning för att våra invånare skall få den vård de har rätt till.

Tabellen visar fördelning mellan sjukhus i miljoner kronor:

 

Sjukhus Mkr
Sahlgrenska Universitetssjukhus  300
 Södra Älvsborgs Sjukhus  90
 Skaraborgs Sjukhus  90
 Sjukhusen i väster  90
NU-sjukvården  90
 Summa 660

Länk till  Demokraternas budgetförslag 2022 >>

Kallelse utsänd till extra årsmöte

Foto: Lars Kérla

Foto: Lars Kérla

Den 21 oktober skickade styrelsen en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkommen på extra årsmöte söndag den 5 december kl. 10:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna.

Med anledning av framförda önskemål har partistyrelsen för Demokraterna beslutat att kalla till ett extra årsmöte där partistyrelsens sammansättning kan beslutas av medlemmarna i demokratisk ordning.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@localhost är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@localhost.

Välkommen önskar

Styrelsen