Utbildning

Målet med Demokraternas skolpolitik är att höja kunskapsresultaten genom att höja utbildningskvaliteten. Vi politiker måste ta kontroll över skolsituationen och se till att barnens och elevernas bästa är i fokus. Skolan ska förbereda elever så att de kan förstå, försvara och utveckla vår demokrati, bli konstruktiva medborgare och bidra till samhällets utveckling.

För att lyckas måste fokus ligga på både kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget under hela utbildningskedjan. Det råder konkurrens om utbildad personal och Göteborgs Stad måste arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare med bra löneutveckling, rimliga tjänster och en välfungerande arbetsmiljö.

Förskola

Barnen är Göteborgs framtid. Varje barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas som individ och få en god kunskapsbas och språkutveckling inför skolstart. Forskning visar att barn som gått på en förskola av hög kvalitet klarar skolan bättre, har bättre hälsa och får ökad livskvalitet genom hela livet. Förskolepersonalens utbildning och kompetens är den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn, vidareutbildning till förskollärare och barnskötare ska därför uppmuntras och kunna ske på betald arbetstid. Antalet barn per grupp behöver minska och andelen förskollärare öka. Målet är att ha minst två förskollärare och en barnskötare per barngrupp. Rektorsrollen är viktig. Rektorerna måste ges rätt förutsättningar att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Förskolan har en viktig uppgift när det gäller att stärka barns språkutveckling i svenska. Detta förutsätter att all pedagogisk personal behärskar det svenska språket. Vi vill därför införa språkkrav vid nyanställning och behovsstyrd fortbildning i svenska för redan anställd personal.

Vi vill införa en utbildning för vårdnadshavare med syfte att förtydliga förskolans uppdrag och vårdnadshavares ansvar. Utbildningen ska spegla stadens värdegrund avseende demokrati, jämlikhet och tolerans.

Demokraternas förslag, förskola:

 • Barnens bästa ska alltid vara i fokus
 • Minska barngruppers storlek till Skolverkets rekommendationer
 • Personal inom förskolan ska ges möjlighet att fortbilda sig på betald arbetstid
 • Målet är att ha två förskolelärare och en barnskötare per barngrupp
 • Särskilda satsningar för en jämlik förskola i socioekonomiskt svaga områden
 • Inför språkkrav i svenska för all pedagogisk personal
 • Inför en utbildning för vårdnadshavaren som förtydligar förskolans uppdrag
 • Bygg nya förskolor och rusta upp befintliga i snabbare takt

Grundskola

En välfungerande, likvärdig skola är avgörande för samhällets utveckling. Målet är att öka alla elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse, skapa trygghet och studiero samt arbeta för en ökad kvalitet i undervisningen. Alla elever ska lyckas och bli bemötta utifrån sina individuella förutsättningar och behov, oavsett om det rör särskilt stöd eller extra utmaning. För att nå dit vill vi införa tvålärarsystem.

Lärarna måste få fokusera på undervisning med dess för- och efterarbete och avlastas dokumentation och kringsysslor. Rektorer behöver rätt förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap.

Att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö är nödvändigt för att locka fler lärare och rektorer till våra skolor och få dem att stanna kvar.

Ett fungerande ledarskap i klassrummet är en framgångsfaktor och alla lärare ska därför erbjudas ledarskapsfortbildning. Det ska också inrättas ett centralt team med lärarcoacher som kan åka ut till skolor och stötta lärare och lärarlag.

Demokratiuppdraget blir allt viktigare och vi vill genom fortbildning stärka personalen i deras arbete att motverka rasistiska och extremistiska åsikter samt arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Elevhälsan måste ha förutsättningar att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.
Antalet skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och speciallärare behöver öka i förhållande till antalet elever. Samarbetet mellan skola, socialtjänst och områdespolis behöver utvecklas mer.

Barns bästa måste vara i fokus både inför skolstart och vid stadieövergångar. Vi vill därför inrätta skolspår så att eleverna vet vilka skolor de ska gå på under hela grundskolan. Detta förutsätter att kommunens skolor rustas upp och att nya byggs i snabb takt.

Fritidshemmets uppdrag är stort och betydelsefullt. Där får eleverna använda och utveckla förmågor på annat sätt än i skolan. Fritidshemmets kvalitet och likvärdighet behöver säkerställas.

Skolmåltiderna är viktiga och behöver prioriteras för att eleverna ska må bra, utvecklas och orka koncentrera sig. Maten i skolan måste planeras utifrån vad eleverna föredrar och som ger dem näring och energi för hela skoldagen.

Demokraternas förslag, grundskola:

 • Elevernas bästa ska alltid vara i fokus
 • Inför tvålärarsystem successivt, prioritera skolor med låg måluppfyllelse
 • Satsa resurser på tidiga insatser till elever med skolsvårigheter
 • Renodla läraryrket och ge lärarna förutsättningar att fokusera på undervisningen
 • Skapa förutsättningar för rektorernas pedagogiska ledarskap
 • Inför åtgärder som syftar till att stärka lärare i ledarskapet och demokratiuppdraget
 • Ge elevhälsoteamen bättre förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande
 • Satsningar för att höja fritidshemmens kvalitet och likvärdighet
 • Måltiderna i skolan måste i större utsträckning planeras utifrån vad eleverna föredrar och som ger näring och energi för hela skoldagen
 • Inrätta skolspår för trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet
 • Bygg nya skolor och rusta upp befintliga i snabbare takt
 • Utveckla och stärk samarbetet mellan skola, socialtjänst och områdespolis

Gymnasieskola

Göteborg ska vara en ledande utbildningsstad som erbjuder gymnasieutbildning av hög kvalité där alla elever, oavsett skolform, möts av positiva förväntningar. Skolorna ska vara inriktade på att öka alla elevers måluppfyllelse, garantera rättvis bedömning och betygssättning, skapa trygghet och studiero samt arbeta för en ökad närvaro i klassrummet.

Vi vill göra det möjligt att anställa heltidsmentorer. Då kan lärare fokusera på undervisning och kunskapsuppdraget.

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen. Alla lärare ska därför erbjudas fortbildning och coaching i ledarskap.

Rektorer ska ha en rimlig arbetsbörda och ha tid att ge det stöd som lärarna behöver. Antalet medarbetare per rektor måste minska till cirka 25.

Elevhälsan behöver kunna arbeta mer förebyggande och främjande för att bidra till en bättre hälsa hos eleverna. Elevhälsans resurser måste öka på skolor med störst behov och samarbetet mellan skola, socialtjänst och områdespolis stärkas. Elever med skolsvårigheter ska garanteras det stöd som krävs för att lyckas med sin skolgång. Gymnasierna behöver resurser och verktyg för att utmana och stimulera elever med särskild begåvning.

Demokraternas förslag, gymnasieskola:

 • Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas
 • Renodla läraryrket och ge lärarna förutsättningar att fokusera på undervisningen
 • Inför heltidsmentorer
 • Minska antalet medarbetare per rektor till 25 st
 • Öka resurserna till elevhälsan
 • Utveckla och stärk samarbetet mellan skola, socialtjänst och områdespolis
 • Erbjud alla lärare fortbildning och coaching i ledarskap

NAV – Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

Vi måste satsa på utbildning i kombination med arbetsmarknadsåtgärder för att skapa bra förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Samarbetet med näringslivet måste förbättras i syfte att stärka de praktiska programmen inom vuxenutbildningen och skapa företagsförlagda branschutbildningar som leder till anställningsbarhet. För individer som står långt ifrån arbetsmarknaden behövs det ofta en komplettering av sin grundläggande utbildning och ibland förbättrade språkkunskaper. För att få försörjningsstöd ska studier vara en motprestation.

Aktiva arbetsmarknadsåtgärder skapas genom täta kontakter med arbetssökande. Detta kan genomföras genom samverkan mellan kommunen och arbetsmarknadens aktörer, till exempel genom yrkesverksam praktik.

En annan viktig del är vidareutbildning i svenska språket för vård- och omsorgspersonal. Kommunen har ett särskilt ansvar för att erbjuda personer med funktionsvariation det stöd de behöver för att ges möjlighet till den vanliga arbetsmarknaden. Dagens arbetsliv innebär större krav på anpassning under hela arbetslivet. NAV ska aktivt bevaka den tekniska utvecklingen på arbetsmarknaden och tillhandahålla utbildningar som utvecklar kompetensen hos etablerad arbetskraft.

Det övergripande målet är att fler individer ska kunna gå från bidrag till ett riktigt arbete.

Demokraternas förslag, NAV:

 • Grundutbildning för anställningsbarhet
 • Skapa företagsförlagda branschutbildning som leder till anställningsbarhet
 • Vidareutveckla samarbetet med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka de praktiska programmen inom vuxenutbildningen
 • Motprestation för att få försörjningsstöd
 • Kvalitetssäkra språkkraven i svenska

Ansvarig för kunskapsgruppen: Jessica Blixt

Prioriterade uppgifter för kunskapsgruppen är just nu:

 1. Uppdatera handlingsprogrammet
 2. Skolans roll i att utveckla demokratin
 3. Kompetensförsörjning – en utmaning
 4. Göteborg en attraktiv arbetsgivare – Vad krävs för att lyckas?