Handlingar inför Demokraternas årsmöten 27 maj 2021

Handlingar inför Demokraternas årsmöten öppnas som länkar, se nedan.

På det ordinarie årsmötet kommer Demokraternas Handlingsprogram för Göteborg att behandlas. Handlingsprogrammet kommer att ligga som grund för Demokraternas politik inför valet.
Det har utarbetats av Demokraternas Kunskapsgrupper och behandlats av Kommunfullmäktigegruppen och förtroendevalda Demokrater. Programmet är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt och årsmötets synpunkter kommer att beaktas.

Årsmötet föreslås besluta att uppdra åt Styrelsen att kontinuerligt uppdatera dokumentet.

Handlingar – extra årsmöte:

Dagordning extra årsmöte
Årsredovisning Demokraterna 2019
Revisionsberättelse Demokraterna 2019
Reviderat förslag till partistadgar för Demokraterna
Inkomna motioner med styrelsens svar 2020
Valberedningens förslag, extra årsmöte

Handlingar – ordinarie årsmöte:

Dagordning ordinarie årsmöte
Årsredovisning Demokraterna 2020
Revisionsberättelse, kommer att presenteras på årsmötet*
Reviderat förslag till partistadgar för Demokraterna
Inkomna motioner och styrelsens svar 2021
Valberedningens förslag, ordinarie årsmöte
Demokraternas Handlingsprogram för Göteborg

*Revisionsberättelse kan inte skrivas på innan föregående årsmötesprotokoll är påskrivet.